Pazar , Temmuz 15 2018
Ana Sayfa / Anormal Psikoloji / Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? I Belirtileri ve Tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? I Belirtileri ve Tedavisi

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), DSM-IV-TR (Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması Ve Sınıflandırılması El Kitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı)’de Anksiyete Bozuklukları başlığı altında ele alınan bir hastalıktır.

Obsesif kompulsif bozukluk, istenmeden gelen, uygunsuz olarak yaşanan, belirgin anksiyete ve sıkıntıya neden olan, benliğe yabancı ve yineleyici özellikte sürekli düşünceler, dürtüler (impulslar) ve hayal, düşlemler (imajlar) olarak tanımlanan obsesyonlar ve bunlara ikincil olarak gelişen, kişinin yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar veya zihinsel eylemler olarak tanımlanan kompulsiyonlarla karakterize bir bozukluktur.

Obsesif kompulsif bozukluk, kendine özgü, karışık, heterojen bir durumdur ve hastada zihinsel ve davranışsal belirtilerin aynı anda görülmesini içerir.

Obsesif Kolpulsif Bozukluk İçin DSM-V Kriterleri

 • Obsesyon ve kompulsiyonlar
 • Obsesyonlar;

–  Tekrarlayıcı, intrusive (girici), ısrarcı, istenmeyen düşünce, dürtü veya imgelerdir.

– Kişi bu düşünce, dürtü ve imgeleri görmezden gelmeye, bastırmaya veya etkisizleştirmeye çalışır.

 • Kompulsiyonlar:

– Kişinin, sıkıntısını azaltmak veya korkulan bir olayı engellemek için yapmak zorunda hissettiği tekrarlayıcı davranışlar veya düşünsel eylemlerdir.

– Kişi tekrarlayıcı davranış veya düşünsel eylemleri, obsesyonlara tepki olarak belirli ve katı kurallar doğrultusunda yapmak zorunda hisseder.

Obsesyon ve kompulsiyonlar zaman alır. (örneğin; her gün en az birer saat) veya klinik olarak önemli ölçüde rahatsızlık uyandırır veya işlev kaybına yol açar.

Obsesyonlar Nelerdir?

Obsesyonun türkçe karşılığı saplantıdır. Saplantı, yineleyici, ısrarlı, anksiyeteye (sıkıntı, bunaltı) neden olan ve istenmeden gelen (intrusive), benliğe yabancı (ego distonik) düşünce, dürtü ya da imajlar (düşlem, hayal, zihinsel resim)dır. Obsesyon için günlük dilde şüphe, evham, kuşku gibi kelimeler kullanılır. Ya kapıyı açık unuttuysam?, Acaba elime mikrop bulaştı mı? vb. düşünceler obsesyonlara örnek gösterilebilir.

Obsesyonlar üç temel formda gerçekleşirler

 1. Obsesif düşünce (inatçı bir şekilde zihne sokulan, kişiyi rahatsız edici düşünceler.
 2. Obsesif imaj (kişiyi rahatsız edici görsel ya da canlı yaşantılar)
 3. Obsesif dürtü (kişiyi istenmeyen davranışa zorlayan dürtüler)

Obsesyon içerikleri

Okb hastalığı içerisinde çok farklı obsesyonlar ve kompulsiyonlar vardır. Bir hastada bunların sadece biri olabileceği gibi bir kaçı da aynı anda bulunabilir.

 • Bulaşma obsesyonu: Çeşitli çalışmalarda en sık karşılaşılan obsesyon çeşididir. Okb hastalarında bulunma oranı %45-55’tir. Bu obsesyon, kişinin mikrop, pislik, kir vb. araçlarla kirleneceğine dair zorayıcı bir inancı içerir. Bulaşma obsesyonuna sahip kişiler aşırı temizlik yapma gibi kompulsif davranışlara sahip olabileceği gibi mikrop bulaştıracak ortamlardan uzaklaşma gibi kaçınma davranışları da sergileyebilirler. Bu tür obsesyonu olan kişiler anksiyete ile birlikte utanma ve tiksinme duygularını yoğun yaşarlar.
 • Kuşku obsesyonu: Kirlenmeden sonra en sık karşılaşılan obsesyon türüdür. Bu obsesyona sahip kişiler yaptıkları şeylerden emin olamazlar. Acaba ocağı kapattım mı?, Acaba kapıyı kilitledim mi? vb. sorular zihinlerini sürekli meşgul eder. Bu tür obsesyonlarda yapılan şeyden ya da ihmalden kişinin kendisine ya da başkalarına zarar gelme endişesi söz konusudur. Yaşanılan duygu daha çok hata ve suçluluktur. Bu obsesyonları kontrol etme kompulsiyonları izler.
 • Saldırganlık obsesyonu: Kişinin kendine ya da başkalarına zarar verme ile ilgili düşünceleri içerir. Obsesyonlar içindeki yaygınlığı %10-20’dir. Bu tür obsesyonu olan kişiler Acaba intihar eder miyim?, Ya çocuğumu bıçaklarsam? vb. tarzında düşüncelere sahip olurlar. Bu obsesyonlarla mücadele etmek için, bıçak, makas gibi saldırı aracı olarak kullanılabilecek eşyalardan uzak durma, yüksek yerlerden uzak durma, sevilen kişilerden uzak durma gibi kompulsif davranışlar sergilenebilir.
 • Cinsel obsesyonlar: Okb içindeki yaygınlığı %13-26’dır. Ayıplanacak şekilde, kendisiyle ya da başkalarına dönük cinsel içerikli obsesyonlardır. Çoğunlukla kişinin hemcinsiyle ya da çocuklarıyla cinsel ilişki yaşamasına dönük ortaya çıkarlar. Bu tür obsesyonlara kontrol ve yıkanma kompulsiyonları eşlik eder. Utanma, suçluluk, günahkarlık gibi duygular yoğun olarak yaşanabilir.
 • Dinsel obsesyon: Dini ve ahlaki değerlere (Allah, peygamber vb.) karşı kabul edilemez olarak algılanan düşüncelere sahip olmaktır. Yaygınlığı kültüre göre değişkenlik gösterebilir. Türkiye’deki okb hastaları arasındaki yaygınlığı %11-42 arasında değişmektedir.
 • Simetri obsesyonu: Her şeyin düzenli, yerli yerinde vb. olması gerekliliği ile ilgili düşüncelerdir. Bu obsesyonlara düzeltme, sıraya koyma vb. kompulsif davranışlar eşlik edebilir. Bu tür obsesyonu olan kişilerin sabah hazırlığı çok uzun süreler alabilir.
 • Somatik obsesyon: Kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıklarla aşırı düşünme şeklinde ortaya çıkar. Hasta olma korkusu yoğun yaşanılan bir duygudur. Kişiler hastalıklardan korunmak için çeşitli (tetkik yaptırmak, tansiyonu kontrol etmek vb.) yöntemlerle aşırı ilgili olabilirler.
  Biriktirme, saklama obsesyonları: Kişinin kendisi için maddi ya da manevi değeri olmayan eşyaları saklaması ile ilgili obsesyonlardır.
 • Diğer obsesyonlar: Yukarıda sayılanların dışında bilme ve hatırlama ihtiyacı, belirli şeyleri söyleme korkusu, doğru şeyleri söylememe korkusu, bir şeyleri kaybetme korkusu, uğurlu ve uğursuz sayılar, özel anlamı olan renkler vb. obsesyonlar da vardır.

Kompulsiyonlar Nelerdir?

Kompulsiyonun türkçe karşılığı zorlantıdır. Zorlantı, obsesyonların verdiği rahatsızlıklarla mücadele etmek için gerçekleştirilen, yineleyici, kişinin yapmaktan kendisini alıkoyamadığı davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir. Kapının, açık unutulma ihtimaline karşın bunaltıcı derecede kontrol edilmesi, mikrop bulaşma ihtimaline karşın ellerin yıkanması ilgili obsesif düşüncelere karşı geliştirilen kompulsif davranışlardır.

Kompulsiyonların temel amacı obsesyonların ortaya çıkardığı sıkıntıyı azaltmaktır. Ancak ilk etapta geçici bir rahatlık yaşatsalar da uzun vadede OKB hastalığının devam etmesinde en büyük etkeni oluştururlar.

Kompulsiyonların bazıları gözle görülebilen davranışlarken (el yıkamak gibi) bazıları da zihinde gerçekleşen davranışlar(sayı saymak gibi)dır.

Obsesyon ve kompulsiyonlar genelde birlikte görülebildiği gibi sadece obsesyonların olduğu vakalar da vardır.

Obsesif kompulsif bozukluk hastası düşüncelerinin ve davranışlarının saçma ve gereksiz olduğunu bilir; fakat bunları yapmaktan kendini alıkoyamaz.

Obsesyon ve kompulsiyonlar pek çok insanın hayatında zaman zaman olabilir. Araştırmalar normal insanların yüzde sekseninin, zaman zaman Obsesif kompulsif bozukluk hastalarını rahatsız eden düşüncelere benzeyen zorlayıcı düşüncelere kapıldıklarını göstermektedir. Bu düşünce ve davranışlar OKB’li hastalara göre daha kısa süreli, benliğe daha az yabancı, zihinden kolay atılan, belirgin sıkıntı oluşturmadan ve önemli etkisizleştirme (nötralizasyon) çabası gerektirmeden yaşanırlar. Obsesif kompulsif bozukluğundan bahsedilebilmesi için söz konusu düşünce ve davranışların, sürekli tekrarlayıcı, kişinin günlük hayatını, sosyal yaşamını akademik ve mesleki işlevselliğini olumsuz etkileyecek derecede şiddetli olmalıdır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tarihçesi

OKB?nin insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olduğu kabul edilmektedir. Obsesyon ve kompulsiyonlar ilk kez, 1837’de Esquriol tarafından melankoli belirtisi olarak tanımlanmıştır. Obsesyon terimi ilk kez 1866’da Morel tarafından kullanılmıştır. Bununla birlikte 4000 yıl kadar önce Mezopotamya’da görüldüğüne dair bilgiler bulunmaktadır. Kutsal kitaplarda İ.Ö. 11. yüzyılın ikinci yarısında İsrail’in ilk kralı Saul’ün sık sık şeytandan gelen zararlı düşüncelere yakalandığı, damadı David’in arp çalmasıyla yatıştığından bahsedilmektedir. Bir din adamı tarafından yazılmış olan Malleus Maleficarum (Şeytanın Çekici) adlı kitapta orta çağda bir papazın herhangi bir kilisenin önünden geçerken ve dua ederken şeytanın etkisi ile sürekli dilini çıkardığından, kendini rahibi dinlemeye verdikçe şeytanın daha da fazla etkilediğinden söz etmektedir.

1903 yılında Janet fobi, obsesyon ve kompulsiyonları psikasteni başlığı altında toplamıştır. Janet’ye göre psikasteni; kişinin düşünce ve davranışlarını denetlemesini engelleyen ruhsal yorgunluk ve irade zayıflaması ile ortaya çıkıyordu. 1878’de Alman klinisyen Wesphal bozukluğun temelindeki anahtar özelliğin bilişsel olduğunu vurgulamıştır. Wesphal, kişinin bu düşüncelerin anlamsız ya da saçma olduğunun farkında olması ile bu hastalığın gerçek delilikten ayrılması gerektiğini belirtmiştir. Freud 1908’de kaleme aldığı yazısında obsesyonel nevrozun anal dönem saplantısı sonucu bu döneme regresyon ile oluştuğunu belirtmiştir.

Pierre Janet’in folie de doubte (kuşku hastalığı) adını verdiği bu klinik tablo daha sonraları anankastik nevroz, obsesif kompulsif reaksiyon, obsesif kompulsif nevroz olarak adlandırılmıştır. DSM-III’ten itibaren ve halen günümüzde DSM-IV-TR’de psikiyatrik nozolojide OKB anksiyete bozuklukları içinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmada merkezi rolü; obsesyonlar nedeniyle oluşan anksiyetenin, her durumda OKB?nin temel bir özelliği olması oynamaktadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Ve Bulguları

I- Genel görünüm ve davranış: Okb’li kişiler aşırı titiz, düzenli, kontrollü ve kuracıdırlar. Hastalık ilerledikçe kişinin düzeni bozuabilir ve hareketlerinde bir kararsızlık söz konusu olabilir.

II- Konuşma ve ilişki kurma: Konuşma düzgün ve denetimlidir. Kelime sonlarındaki harflere baskı yapılarak konuşulur. Sözcük seçiminde dikkatli davranılır. Konuşmalarda ayrıntılara vurgu dikkat çekebilir. İlişki kurmada da titizlik, kuralcılık ve zaman zaman sıkıcı derecede saygılılık görülebilir.

III- Duygulanım: Kişi saplantı ve zorlantılarından ötürü çok büyük bir bunaltı (anksiyete) yaşar. Dikkat çekici bir nokta, kişi başından geçen olumsuz yaşantıları anlatırken duygudan yalıtılmış biçimde anlatabilir. Depresyonun eşlik ettiği okb?de depresif duygular(üzüntü, ümitsizlik, çaresizlik vb.) yoğun yaşanabilir.

IV- Bilişsel yetiler: Obsesif kompulsif bozukluk sahibi insanlar genellikle zeki ve bellekleri güçlü kişilerdir. Olayların ayrıntılarını iyi hatırlarlar. Algı ve yönelim bozukluğu olmaz. Yineleyen saplantıarı nedeni ile bazen dikkatleri dağılabilir. Bazen bir şeyleri yapıp yapmama oktasında tereddütleri olsa da bu bir bellek bozukluğu göstergesi değildir.

V- Düşünce süreci ve içeriği: Okb’li kişilerin düşünceleri düzgün, eksiksiz ve ayrıntıcıdır. Düşünce içeriğinde ise obsesyonlar yer alır. Düşünce içeriğinin ayrıntılarını ise kişinin sahip olduğu obsesyonun türü belirler: kuşkuculuk, suçluluk vb. düşüncelerde ikirciklilik(tereddüt), kararsızlık çok belirgindir. Kişi çok fazla Ya öyleyse?, Acaba..mı? vb. şeklinde düşünebilir.

VI- Hareket: Obsesif kompulsif bozukluk sahibi kişinin hareketlerinde obsesyonların bunaltıcı etkisini gidermek için zorlantılı davranışlar (kompulsiyon) görülür. Belli şeyleri yapmak ya da yapmamak, ellerini abartılı şekilde yıkamak vb. buna örnek oluşturabilir. Bu hareketler zamanla kalıplaşıp törensel bir hal (ritüel) alabilir.

VII- Fizik ve fizyolojik belirtiler: Kişideki fizyolojik belirtiler bunaltıya özgü olarak değişebilir. Mesela ellerini ileri derecede yıkayanlarda deterjan izleri ve yaralar görülebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Epidemiyolojisi (Görülme Sıklığı Ve Yaygınlığı)

OKB sık görülen ve kronik seyirli bir hastalıktır. Yaşam boyu yaygınlığı %1,9-3,3 arasındadır. Yapılan bir araştırmaya göre ülkemizdeki yaygınlığı %2-3,7 oranındadır. Kadınlarda daha sık olduğunu gösteren araştırmalar olduğu gibi kadın erkek arasında fark olmadığını gösteren araştırmalar da vardır. Hastaların birinci derecede akrabalarındaki yaygınlık %20’dir.

Obsesif kompulsif bozukluk çoğu zaman sinsi başlar ve alevlenip yatışan bir yapı arzeder. Söz konusu alevlenmeler yaşanan stres verici olaylarla ilgili olabilir.

Ortalama başlangıç 21-30 yaş arasındadır. Bazı araştırmalar bunun 18-25 yaş arası olduğunu söylemektedir. Erkeklerde başlangıç yaşı biraz daha erkendir. Bununla birlikte çocuklarda ve yaşlılarda da görülebilir. Olguların %72’sinde sinsi, %28’inde akut başlangıç söz konusudur. Hastaların %25-65’inde hastalık doğum, gebelik ya da aile üyelerinden birinin ölümü gibi stresli yaşam olayları ortaya çıkarıcı rol oynarlar.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Neden Oluşur?

OKB’nin oluşumuna etki eden faktörler net bir şekilde belirlenememiştir. Bununla birlikte hastalığın oluş sebepleri arasında aşağıdaki faktörler belirtilmiştir:

 • Biyolojik etkenler: OKB 20-30 yıl öncesine kadar ruhsal kökenli bir hastalık olarak kabul eidlirdi. Ancak yakın zamanda yapılan çalışmalar OKB’ye biyolojik ve nörolojik yapılanmanın etki ettiğini göstermektedir.
 • Sosyal etkenler: Obsesif kompulsif bozukluk hastalığına, kişinin içinde doğup büyüdüğü ortamın etkili olduğu düşünülmektedir.
 • Psikolojik etkenler: Bu grupta kişinin geliştirdiği kişilik yapısı (mükemmelliyetçi, titiz vb.), sahip olduğu öğrenmeler(ebeveynden görme gibi)in önemli olduğu kabul edilmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Seyri (Prognoz)

Yapılan bazı çalışmalarda hastaların %20-30’unda belirgin bir düzelme, %40-50’sinde orta derecede bir düzelme, %20-40’ında da aynı kalma ya da kötüleşme bildirilmektedir.

OKB?de kötü sonlanışın belirtileri arasında hastalığın erken başlaması, hastalığın şiddetli başlaması, evli olmama, hastalığın uzun ve süreğen olması, büyüsel düşüncenin, sanrıların, kişilik bozukluklarının olması, bipolar bozukluğun ve yeme bozukluğunun eşlik etmesi, kötü sosyal uyum, sosyal becerilerin yetersiz olması, ailede OKB hastalığının ve depresyonun olması sayılabilir.

Hastalığın iyi sonlanışının göstergeleri arasında iyi sosyal ve mesleki uyum, ortaya çıkartıcı bir olayın olması ve belirtilerin epizodik seyrine bağlıdır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde daha çok ilaç tedavisi ve bilişsel davranışçı terapinin etkin olduğu belirtilmektedir.

Siz de Obsesif Kompulsif Bozukluk için psikolojik danışmanlık (psikoterapi) almak isterseniz, 0 505 495 47 27′den bana ulaşabilirsiniz.

NOT: Yazının yorum kısmından çok fazla sayıda soru alıyorum. Bunların çok büyük bir kısmı benzer sorular. Hepsine teker teker cevap vermek için müsait olamıyorum ne yazık ki. Şunu belirtmek isterim ki, OKB tavsiye ile düzelebilecek bir sorun değildir. Sorunlarınız için en kısa zamanda ilaç tedavisi ve psikoterapi desteği almanızı tavsiye ederim.

Bu da Var!

Derealizasyon Nedir?

Anksiyetenin ağır olduğu durumlarda, kişi deliriyormuş hissine kapılabilir. Kişi, yaşantısında bir şeylerin gerçeklikten uzak olduğu, …

526 yorum

 1. Merhaba oncelikle bende aşırı takıntı var biri ile bi göz teması olunca onun bana hemen düşmanlık beslediğini düşünüyorum herkese ön yargı ile yaklaşıyorum 2 buçuk yıl cezaevinde kaldım ve o gün den beri kendmi toparlayamadim şimdi üniversiteye gidiyorum okulu bırakacak dereceye geldim lütfen yardımcı olun

  • yusufbayalan

   Merhaba. Bahsettiğin durum paranoyayı çağrıştırdı bana. Sadece tavsiye ile altından kalkabileceğiniz bir durum değil. En kısa zamanda iyi bir psikiyatrist ile görüşmelisiniz. Muhabbetle.

   • Merhaba benim en yakınım desiğim kişi okb sürecinde ona nasıl davranmalıyım tedavi görüyor ilac tedavisi ben ne söyleyım ne yapayım şaşırdm dini düşünce acısından takntısı var vazgecirmeye calstım ama ters teper diye korkuyorm lütfen bi tavsiye verirmisiniz

    • Merhaba. Okb sizin tavsiyenizle düzelmez. Kişinin ilaç tedavisi ve psikoterapi desteği alması gerekir.

     • Merhabalar çocuk sesi yüksek ses le konuşulmak kısacası her seyden memnuniyetsizlik yasıyorum iş harici bakkala bile gidemiyorum evdeki bütün perleri kapatıyorum herkes le ne konuda olursa olsun konuşmayı hemen kavgaya çeviriyorum kulaklıksız asla dışarıya çıkamıyorum sakız çiğneyen yada azını şapırdatarak yemek yiyen birini giördüğümde öldürme hissi geliyor yüksek yerden kendimi hep öldürme hissi var

    • Merhaba selda zaman her şeyin ilacıdır. Bu rahatsızlığı sadece yaşayanlar bilirler. Kolay gibi gorunur ama aslında bu bir iç savaştır. Bu yüzden sabır etmek lazım aslında insAllah daha iyi olur. Senin yapacağın sey daha sakin davranmak sadece onun yanında olduğunu ve sıkıntılı anlarında geçeceğini hissettir.

    • Aydın PURTUL

     hipnoterapiyi deneyin

   • Merhaba hocam, 23 yasindayim küçüklükten beri okb hastasıyım ilk başta sayma, dini takintilar derken yerini şimdilerde cinsel takintilar aldı çevremde ki insanlardan acaba etkilendim mi diye hep bi suçluluk duygusu içindeyim ve bu düşüncelerden dolayı esime karşı yanlis mi yaptım diye hep huzursuz ve mutsuzum illa ki içimdeki düşüncelerim i esime söyle diyor içimdeki ses 🙁 çok kotuyum ilac tedavisine başlıyorum ve hep yarıda bırakıyorum. Eşim hastanede çalıştığı için psikayrta sürekli gitmeye çekiniyorum. Ne yapmam gerek hocam

    • Merhaba. OKB tedavisi için ilaç tedavisi ve psikoterapi desteği almalısınız. Kendi kendine geçmesi çok zor olabilir. Muhabbetle.

    • Sevcan kardesim merhaba siz yazalı 1 yıl olmuş şimdi nasılsınız .sordum çünkü birebir aynısını kizimda yaşıyoruz o sesi dinleyip herseyi eşine anlatıyor hepimiz mutsuzuz. Siz nasıl oldunuz acaba iyi gelişmeler vardır insalah çok zor gerçekten

   • Merhaba,
    Benim sorunum şu tv izlerken tvda konuşanları kendi içimde bi daha tekrarlıyorum annem ablam arkadaşımkonuşunca içimden bi daha tekrarlıyorum anlamadığımı düşünüyorum bi daha tekrarlıyorum sanki konuşmayı yeniden öğreniyormuşum gibi sonra bu konuşmama yansıyo bi önceki kullandığım kelimeyi düşünüyorum yada bi sonraki ortaya mantıksız cümleler çıkıyo nolur bana yardım edin iletişim sıkıntısı yaşıyorum

    • merhaba. nasıl bir yardım talep ediyorsunuz?

     • selam hocam bende üzüntüden ve ailevi problemlerden dolayı hiç olmadık şeyler yaşıyorum şöyle.-şimdi yiyenimle kalıyorum ben eve gidiyorum diyor yalnız kalamıyorum evde camdan aşşağıya baktım zaman atlamak geliyor aşşağıya bu sefer atlamayım diye evden aşşağıya iniyorum ve devamlı yürümek geliyor yemek yerken yutkulamıyorum hissi oluyor haberleri bile seyredemiyorum araçla uzun yola gidemiyorum hep bi endişe içindeyim yanma terleme oluyor lütfen bana bi çare söylermisiniz normal yaşantıma dönmek istiyorum ilaç kullanmaktanda korkuyorum

     • sayın yusuf bey ben midem için ilaç kullandığım için iyileşme gerçekleşmedinden dolayı ilaçlardan soğudum ve bi endişe oldu herhangi bi ilaç bile kullanamıyorum bu sıkıntıyı nasıl atıcam

     • Merhaba
      2 yıldır şeker hastasıyım.Şeker hapı kullanıyorum,hastalığımın başından beri bende uykumu alamamak ve dikkat bozukluğu,
      unutkanlık başladı .Zeki bir insan olmama rağmen 2 yıldır unutkanlık ve anlayamama ve kavrayamama gibi rahatsızlığım var . Psikiatriye gitmedim ancak gitmeyi düşünüyorum . Ancak gündelik hayatımda ciddi problemler yaşadım .
      zaman zaman yaşamaktayım.Evliyim , bu son 2 yıllık süreçte başka bayanlarla da cinsel ilişkiye girmek gibi bir düşünce saplatısı oldu ancak son 2 aydır bu düşünce ortadan kalktı.
      – uykumu alamama
      – unutma
      – algılama sorunu
      devam etmektedir.
      Yardımlarınızı rica ediyorum.

     • merhaba. psikoterapi desteği için 0505 495 4727’den bana ulaşabilirsiniz. görüşmek üzere.

    • iyi geceler büşra.yıllardır yaptığım şeyi dile getirmişsin.sadece benmi yapıyorum bunları diye düşünüyordum.yalnız değilmişim ve araştırdıkça bunun ciddi bir hastalık olduğunu anladım.yazı dilini konuşma diline göre daha iyi kullandığım doğrudur.eminim sendede vardır.geçmiş olsun hepimize.

   • Ben 17 yaşındayım ve kendimi her zaman kendi kurduğum hayal dünyamda buluyorum..bazen o kadar kendimi kaybediyorum ki saatlerce yemek yemeyi bile unutabiliyorum..kendimi derslerime veremiyorum ve ne zaman derse otursam yine kendimi kaybedip kendimi hayal dünyamda buluyorum..gerçekten çok ama çok bunaldım ve bunu kimseye anlatamıyorum..anlatmak istesemde…Anlatamıyorum yani neden bilmiyorum ama ayıpmış gibi geliyo sanki bir günahmış gibi..ilk başlarda şizofren olduğumu bile düşünmüştüm ama araştırınca adının maladaptive daydreaming olduğunu öğrendim..gerçekten bir yardım almadan bunun üstesinden gelemem mi? Ne yapmam gerekiyor?şimdiden teşekkür ediyorum…

    • MERHABA KUMSAL YALNIZ DEGILSIN FACEBIIKTA BU DURUMDA OLAN BIZLER BIR GURUP KURDUK VE BURDA BIRBIRIMIZLE NELER YAPABILECEGIMIZ KONUSUNDA YARDICI OLUYORUZ SENDE KATIL MALADAPTIVE DAYDREAMING TÜRKİYE GÖRÜŞMEK ÜZERE FACEBOOK ARAMA KISMINA BU ISMI YAZ BULURSUN GURUBU

   • İyi gunler bende bi anda daha önce gördüğüm görüntüleri aklımda tekrarlaranak beynim durmuş gibi oluyor aynı zamanda mide bulantisida olabiliyor 3-4 ayda 1 oluyor ama herkes kafasında bi cizelge oluşturur şu gün şunu yapicam onun hakkında düşünceler oluşur aklımızda bende bunlar birbirine giriyor ve istemsizce aklımda tekrarlanıyor daha sonrasında kafamda oluşturduğum düzen bozuluyor ve beynim donmus gibi oluyor

   • Hocam ben sürekli kardesm cinsel iliski yasar mi yasamamali die korkuorum hep dusunuorm kardesm 17 yasnda bn 27yim.toplumda bu sorun oluyor byle sey olmasn die hep dsnuorm bu nedir benim sorunum nedir ??her an aklimda cnku cok

   • Hocam yardiminiza çok ihtiyacım var ben OKB hastasıyım sürekli aklıma şunu şuraya koymazsan işlerin yolunda gitmez şunu yapmazsan şöyle olur böyle olur tarzı düşünceler geliyordu ve bi işi yaparken aklıma diyelim olumsuz birsey geldi o işi tekrar yapıyorum nedeni ise o işi yaparken aklıma olumsuz bişey gelmeyene kadar. Hocam ben kız arkadaşımdan ayrıldım bundan seneler önce. Bende beğenme beğenilme mükemmeliyetcilik oluştu son zamanlarda. Sürekli aklıma istemediğim düşünceler beddualar geliyör kendime beddua geliyor aklıma. Tövbe Mesela tipin değişsin tipsizles inşallah peygamberi felan katarak tövbee aklıma tipsizles begenmesinler seni tarzı aklıma düşünceler geliyor ama bunları asla ben düşünmek istemiyorum insan kendine beddua eder mi etmez bu istemeden akla beddualar geldiğinde ben bunlardan sorumlu olmam demi hocam. Ben bu beddualari agzımla asla söylemem ama aklımdan geçiyor işte. Bana bişeyler söyleyin yardım edin hocam. Şimdi o beddualari buraya yazdım diye bile acaba olurmu diye şüphe düştü içime .

    • Yusuf BAYALAN

     Merhaba. Bu tür sorunlar için psikoterapi desteği almanızı tavsiye ederim. Yorumlarla sorununuzun üstesinden gelemezsiniz. Muhabbetle.

     • Hocam ilaca başlıcam psikiyatriye gittim konuştuk ama detaylı konuşma olmadı buraya yazdıklarımı söyleyemedim. Beni en çok yoran bu beddualar geçerli olmaz demi çünkü ağzımla söylemiyorum aklıma geliyor ben gelsin istemiyorum ama geliyor birde dini değerleri katarak geliyor buda beni çok rahatsız ediyor hocam.

   • Hocam Benimde 5 Ay Önce Evde Uyumaya Çalışırken Birde Olan Bir şey Gözlerimi Kapatıgımda Gereksiz Düşüncelere Hayalere Geciyor Ve Bunu Durduramıyorum Bazen izledigim Film Karesi Sonrasında Önceki günlerde Gecen bir knoşma Ama sürekli Degişiyor ve engel Olamıyorum Buna 6 Aydır Zor Uyuyorum Yardımcı OLun

  • Okb hastasını ancak başka bi okb hastası anlar. Konuşmak istiyorum

   • Allh yardimcimiz olsun busra

   • Bacım bir insanın başına hayırda şerde Allah tan gelir.başınıza gelen iyilikler iAllah’tan, kötülükleri nefsinizden biliniz diye ayeti kerime var.birde onemsedikce artar. Daha çok insanla iç içe ol.Allah ın izni ile geçer.

   • Büşra Hanım merhaba mümkünse size nasıl ulaşabilirim konuşmaya çok ihtiyacım var

   • Bende aynısını yaşıyorum 8 senedir konuşmak istersen arayabilirsiniz 05548804460 çok zor bir durum allah yardım etsin

   • Merhaba hocam 24 yaşındayım benim sorunum aklımdan geçenleri insanlar anlıyomus gibi hissediyorum bide hocam arkadaş ortamında mesala muhabet ediyoruz ben biraz eksık kalıyorum bazen ve arkadaşlarım bunu anlayıp daha çok üstüme geldiğini sanıyorum belkide gerçekten öle bisey var düşüncesiyle sinirlenip o kişilerle konusmuyorum acaba sorun bendemi geröekten öle bisey yapıyolarmı hocam ve son olarak karakterimin net olması için ne yapabıırım ? cvp acil beklıyorum hocam

   • Bende böyle birşey istiyorum konuşabilirmiyiz

 2. Ben istemsizce insanlara cisimlere renk veriyorum,bi dönem istemsizce yalan söylüyorum ve bu yalanlara inanıyorum, bazen bi hayal dünyasında yaşıyormuşum gibi hissediyorum ve cinselliğe eğilimim fazla ne yapmam gerekiyor??

 3. mrhb 20 yıldır pisikolojik tedavi görüyorum OKB tanısı konulmuştu temizlik le ilgili sorunlarım hala var. nasıl kurtlurum. kışın üşüttügümde idrarı tutamıyor,sıkıştığımda bazende büyük abdestti de kaçırıyorum.dışarda tuvaletlri kullanamıyorum wc ihtiyacım oldğunda her yerde gidmiyorm
  ve tutamaybilyorum.bana yardım edermisiniz.1958 dglu

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. OKB için psikoterapi desteği almalısınız. Sadece ilaç kullanmak sorununuzu çözemeyebilir. İdrar tutamamanız ise benim alanım değil. Bir üroloğa gitmenizi tavsiye ederim. Muhabbetle.

 4. Merhaba, bende yaklaşık 4 sene önçe ilk defa aniden acaba eşcinselmiyim korkusu başladı ( o dönem 20 yaşındaydım ). Ondan evvel hiç öyle kuşku aklıma gelmedi, hep kadınlar ilgimi çekiyordu. Aşık olup , çıktığım kızlarda vardı. Bu korku ilk dönem tam 1 Sene sürdü . Durmadan kendime sordum niye kadınlardan hoşlanıyorum ve kafamda erkek görüncü sahneler oynattım kemdimi test etmek için. Sonra üniversiteye başlayınca bi kız a aşık olunca , takıntıya önem vermedim . Hayatın tadını çıkardım aniden korkum yok oldu . Zaman’ı önemli işlere vererek geçirdim mutlulukla.Korkmadan erkeklerin arasına girebiliyordum. Bu durum tam 2 sene sürdü . Kendime güvenim tamdı , şimdiki kız arkadaşım dedi bazı erkekler var kendine kız arkadaşı yapıp gay olduklarını saklarlar dedi. O an aniden içimde korku başladı acaba bende mi böyleyim . İşte 2 senelik rahatlik güme gitti. Aynı sorun yine başladı , bazı günler kemdimden acayip şüphelendim , dedim gay oluyum bitsin bu çile ama olmuyor kalpten gelmiyor . Eşcinsellik ile gelen her düşünce korku ve kabus gibi. Şu an sokakta erkeğin kalçasını gördüğüm an panik başlıyor , fark etmez 80 yaşında biri olsun. İçimde ses diyor gay değilsen niye gözün o bölgeye kayıyor. bunalıyorum rahatça futbol izleyemiyorum 🙁 500 maç izlemişimdir bu korkudan önce , ama hiç erkeklerin kalçası dikkatımı çekmemiştir. Genel anlamda kanser olurmuyum veya aids kapma korkusuda vardı . Veya ben Fenerbahçeliyim korkusu başladı aniden Fenerbahçe marşını beğenmiştim kendimi bildiğim bileli Galatasaraylı olarak . Olay komik ama gerçekten oldu 2 gün sürdü 😀 Tek isteğim eskisi gibi olmak , olayın formülünü biliyorum ne olursa olsun önem vermemek ama bu ara erkek kalçası görüncü paniğe kapılıyorum . Böyle panik durumunda ne yapabilirim ?

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Zihninizden geçen düşüncelere çok önem verirseniz sıkıntı yaşarsınız. Sizin aklınızdan geçenler pek çok kişinin aklından geçebilir. Ama, sorun bu düşüncelere odaklanmakta. Eşcinsel insanlar “Acaba eşcinsel miyim?” diye sormaz. Endişe etmeniz, eşcinsel olmadığınız anlamına gelir. Genel olarak okb’li bir yapınız varsa psikoterapi desteği almanızı öneririm. Muhabbetle.

  • Aynı sorun bende de var kardeşim bende aşırı derece takıntı oldu evden dışarı çıkmak istemiyorum ne yapacağımı bilmiyorum hala tedavi görüyorum

 5. Merhabalar bende de genel olarak takıntılar var bazıları uzun suruyor bazilari hemen geçiyor.doktora gittim OKB başlangıcı dedi ilaç verdi ama yan etkilerinden dolayi kullanamadim. psikologla da gorustum iki defa. Benim sorum su. Acaba ilaç kullanmadan da geçer mi bu hastalık?

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. OKB’nin düzeyine bağlı olarak geçebilir. Düzenli, istikrarlı ve doğru bir terapi süreciyle okb ile başa çıkabilirsiniz. Muhabbetle.

 6. Ben surekli insanlara kotu seyler soyluyorum belirli insanlar hakkinda kotu dusunuyorum endise ediyorum cinsel seyler aklime geliyor

 7. Benim 19 yaşında bir kızım var ona kötü bir söz söylendiğinde defalarca o kötü sözün kendisinde olmadığını onaylatıncaya kadar söyleyene baskı kuruyor.örneğin aptal dediniz,ben aptal değilim baba değil mi? diye defalarca tekrarlıyor.nasıl çözüm bulabiliriz..

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. 19 yaşında bir kıza neden aptal dendiği önemli. Bana kalırsa psikoterapi desteği almasında fayda var. Belli ki birileri onu eleştiri ve aşağılanmaya karşı aşırı hassas hale getirmiş. BU hassasiyet psikoterapi ile aşılabilir.

 8. Selam hocam. Ben surekli gecmis kotu olaylari dusunmekten kendimi alamiyorum. Asil meselem ise haksizliga dayanamamak. Yani ortada bi haksizlik varsa eger mudahale ediyorum. Resmi, en resmi yerde calisiyorum. Bulundugum kurumdada surekli birilerine haksizlik yapiliyor. Biliyorum akliniza haki renk geldi ama oradan bile beter. Pek saygideger, hakki hukuku gozeten ustlerime saygisiz konusmalarim dolayisiyla iki kez uyari bir kez kinama aldim. Uslubuma dikkat etmem isteniyor. “Bana siirlerinde kufur etme diyorlar usulsuz… İyi de nasil anlatayim ben bu kadar iyi aile cocugunu kufursuz!” diyor ya sair, o misal. Benim gibi yetim ve oksuz uc kardesim var. Onlarin rahati icin katlaniyorum. Dogru ve guzel olan bir dunyada dogru ama bu dunyada yanlis sayilacak hal ve hareketleri ya yapip pisman olup dusunuyorum yada yapamiyor yine pisman olup dusunuyorum. Birkac yil once doktor destegi almistim. İyiydim o zamanlar ama ilacdan dolayi rahatsiz edici derecede unutkan olmustum ve hapi tutsuyu kademeli olarak biraktim fakat artik delirecegim hocam. Delirip bicecegim bazilarini ama kardeslerim aklima geliyor. O masum yuzleri, bana baktiklarinda gulen o guzel gozleri… Dizginliyorum kendimi her seferinde. İyi ki onlar var. Bu yuzden simdiye kadar 3. sayfa haberi olmayisim. Ne yapacagimi bilmiyorum. Lutfen yardim et bana

  • Merhaba Hepimiz aynı dünyadayız. Oysa hepimiz aynı durumlara aynı tepkileri vermiyoruz. Dünyada herkes kötü ve bir iyi siz değilsiniz. Haksızlıkla ilgili bir hassasiyetiniz varsa bu sizin geçmiş yaşam deneyimlerinizle ilgili olabilir. Bu yüzden psikoterapi desteği almanızı tavsiye ederim. Muhabbetle.

 9. salam. ben de okb var ilac kullaniyorum. kalbim sanki donmush tash gibi ruhum donmus sanki eskisi gibi adrenalin tedirgenlik sabahla ilgili sevincler yok bunun nedeni okbden dolayimi?

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Psikiyatrik ilaçların bazı yan etkileri olabiliyor. Sizin yaşadıklarınıza da ilaçlar etki etmiş olabilir. Bu yüzden, ilacı size reçete eden hekiminizle görüşmenizi tavsiye ederim. Geçmiş olsun.

  • Ya ilaclar iyj geliyirmu bende okb hastasiyimda fakat ilac kullanmak istemiyirm sdce uyku için oldgunu dusunuyorm çözüm oldgunu degil. A birde kac yasindasnz?

 10. Merhaba.17 yaşındayım.Son zamanlarda tekrar eden düşüncelerle karşı karşıyayım.Mesela yatakta uyumaya çalışırken kafamda oluşan düşünceyi 1 saat boyunca düşünmeden duramadım.Düşünmemeye çalıştıkça nefes nefese kaldığımı bilirim.Yukarıda bahsettiğiniz simetri hastalığını yaklaşık 7-8 yaşından beri belli dönemlerde yaşadım.Düzenleme yaparken estetik bir haz duyduğumdan değil, sadece rahatlattığı için yaptığımı düşünüyorum.Ama bunu artık yapmayı bıraktım.Belirtilerden bir tanesi de ayrıntılara dikkat edip durmam.Ama bu durum mesela masada kaç tane obje var, renkleri ne, şeklinde gerçekleşmiyor.Yaşadığım bir olayı ve ya durumu tekrar tekrar düşünüyorum.Örneğin biri iğneleyici bir laf söylediğinde acaba bunu neden yaptı, yapma sebebi neydi, vs. gibi sorular sorar.Sonra geçmişte o kişiyle yaşadığım her şeyi incelerim.Her şeyden kastım bana baktığında mimiklerine göz kontağına hal hareketlerine benimle konuştuktan sonraki hal hareketlerine diye devam eder.Daha yazardım.Ama fazla uzadığı için yazamıyorum.Unutmadan psikiyatra gittim.Bana sıkıntıya dair bir bilgi vermeden selectra 25mg verdi.Ama sınava hazırlanırken aşırı uykuya neden olduğu için kullanamadım.Bu durumda okb tanısı konabilir mi?
  Teşekkürler.

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Bahsettiğin yaşantılar okb’yi çağrıştırıyor. Tanı için ayrıntılı değerlendirme gerekir. İlaç tedavisi ve psikoterapi desteği almanı öneririm. Başarılar.

  • Ben bi psikolog degilim fakat seninle ayni yaşta ve yaklaşık olarak ayni şeyleri yaşamış biri olark soyluyorum bnce evet OKB var derim ama ne yapacaguz inan blmiyorum dur pardon aslnda bliyorum fakat uygulayamiyorum bni delirtende bu zaten .Aa şunu diyim sakın intihara kalkışma şimdi bu istek yoksada ilerleyince olablir.ben denedim ölmeyi denedim ama olmadi olmuyor cesaret ettim fkt olmadi inan bna olmuyor deneme intihar yani .Bnce tek çözüm hafiza kaybı . Düşünsene bi ilac iciyirsun ve herseyi unutuyorsun yeni bir badlangic yeni bir hayat ve mutluluk ama nerdeee o günler nasl yapacagm da hafizami kaybedeceğim blmiyorum.Intihar sacma deneme ama hafıza kaybının bi çözümünü ara derim bn henüz bulamadm ama sen bulursan bnada soyle olrmu

 11. Ben iki yıldır okb hastasıyım ve bir yıldır ilaç kullanıyorum ben de öfke vesvese unutkanlık sinirlilik ağlama takıntılık var doktora gittim ve bana anafranil kullanmamın gerektiğini söyledi ve ilaca başladım ama pek emin değilim düzeleceğine sizce olurmu yani düzelirmi yoksa hayat boyu buna mahkummuyuz

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Uygun bir tedavi ile, okb başa çıkılabilir hale gelir. İlaç tedavisi ile birlikte psikoterapi desteği de almanızı öneririm.

  • Valla bana sorarsan bnce ilaç sdce uyku amaclidir çözüm degil ben kullanmiuorum açıkçası blkide bn hataliyim bilemem tbi a sanrm ewt hayat boyunca yaşamak zorunda gbiyiz aslnda bir çözüm var fakat biturlu gercjkestiremedim.Hafıza kaybi mütiş bir çözüm ama gel gör ki onuda basaramiyoruz

  • Merhaba esra banada anafranil kullanmam gerektiği söylendi acaba sende işe yaradı mı? Merak ediyorum.

 12. Merhaba hocam annem bir senedir anksiyete okb ve depresyon teshisi ile citol kullaniyor eskisine gore iyi olmakla beraber bazi donemlerinde tekrar cogaliyor dusunceleri ornegin babam eve ekmek alsa bunu bana birsey ima etmek icin aldin ya da biri sunu verir misin dese benim hatalarimi duzeltmeye calisiyorlar bizi takip ediyorlar biliyorsunuz herkes biliyor gibi ya da kardesim okulda bir gununu anlatsa sana mahsus bir sey ima etmeye calisiyorlar gibi seyler soyluyor endise duydugum bir senedir citol kullanmasina ragmen ayni seyler ve internetten arastirdigimda paranoyaya uymasi ne yapsam bilmiyorum ilacin etkisi icin beklemeli miyim doktor mu degistirmeliyim paranoya mi bu sizce bir yol gosterin lutfen

  • Merhaba. Anlattıklarınız paranoya göstergesi olabilir. İyi bir psikiyatristten ciddi bir tedavi desteği almanızı tavsiye ederim. Muhabbetle.

 13. Mrb en suana kadar 3 defa delirme korkusu gecirdim ve. Bu her seferinde 3 ay yogun olarak bunalim geciriyorum ve her seferinde beden ve r uh arasindaki iliskiye takiliyorum ve insanlarda benim gibi dusunuyorlarmi onlar nasil dusunuyor diye hep kafama takiyorum psikyatriye gittim seralin ilaci verdi yardimci olursani z sevinir tsk

  • Merhaba. Delirme korkusu geçirmekle deli olunmaz. Bunu kendinize hatırlatın sık sık. Sizin sorduğunuz her soruyu muhtemelen herkes az ya da çok soruyordur. Ancak bunu takıntı haline getirmek başka bir şey. OKB’niz varsa psikoterapi desteği almanızı öneririm. Muhabbetle.

  • Serhat ben 19 yaşındayım ben de delirme korkusu yaşıyorum önce herşey obsesif takıntılarımla başladı aslında ama son 1 aydır kendimde değilim kendimi bilmiyo gibiyim şuan iyileştin mi? Kendime çok yabancıyım lütfen cevap ver.

  • Kardeşim merhaba aynı dertten bende de var. Atamıyorum üzerimden. Özelden görüşelim mi. Tabi mesajın üzerinden uzun zaman geçmiş ama dayanamıyorum artık. Umarım sen iyisindir.

 14. merhaba eğitimci bir anneyim.sorunlara kısa ve öz bir şekilde değinmek istiyorum.bir çok konuda fazlasıyla zorluk yaşıyorum.eğitime çok önem veren bir yapım var.oğlum fen lisesini kazandı.il dışı olduğu için tayin çıkana kadar baba emekli olduğu için ev aldık babayla kaldılar.baba ; kız ve ben uzakta olduğumuz için oğlanla ilgi alakayı kesti.yönetici oldu.apartmanla ilgilendi.emlakçılığa soyundu.bilgisayar başında oturup çocuğu ihmal etti.kapı zili çalınca bir çok kez çocuğu sırt çantasıyla kapıda bekletmiş.vb.şeyler.kısacası özel kurs ve dersanelerle fit yetiştirdiğim çocuğun durumunu elleriyle mahvetmiş.bu arada oğlumla araları bozuldu büyük bir iletişimsizlikle küstüler ve çalışkan mükemmel başarılı çocuğun eğitim durumunu tamamen alaşağı edip tekrar çocuğu geri dönüşe zorladı ve çocuğum dişiyle tırmağıyla kazandığı fen lisesi ve arkadaş çevresini bırakarak döndüğü için babayı hiç affetmedi.oğlum sonrasında 3.okulunda liseye devam eder hale geldi.iş bu halle kalmadı.kızımla oğlum aynı odada kalırken kız baktımki her sabah abi erken kalktığı için rahatsız oluyor uyku problemi yaşıyor odasını ayırdım.zemin katta oturduğumuz içinde oda kapısını kilitledim.kızıma ya içten kilitle yada ben kilitleyeyim dedim sen kilitle anne dedi.kız 5.sınıfta.olaki hırsız girme durumunda savunmasız kalmasın manasında.sabah kapıyı açmak istediğimde kapı zaten açıktı ve eşim oğlumu hiç olmadık şekilde sapıklıkla suçladığı söyleyerek ki böyle bir şey asla ve asla yok olamazda.tartışma çıkardı ve çocuk moral sıfır evden çıktı.kocamdaki bu davranış bozukluğu ve ortam bozucu kişilik bozukluğunu nasıl halledebiliriz.aynı şekilde kız çocuğumlada iletişimimi bozmak istiyor.kızıma sürekli anneyi kötü tanıtıyor.oğluyla küsüyor bağlantı kurmuyor.aileyi aile olarak değil istemlerince paramparça bencilce bölüyor ayrıştırıyor.bu iletişimsizlik beni çok üzüyor.birlikte konuşup karar alamıyoruz.kendi karar alıyor ve bunu ailede ortamı bozmak için karşıt bir fikir olarak ortaya atıyor.oğlum bişeye üzülünce onu günlerce düşünüyorum aklıma ders girmiyor diyor.eskiden beni seven babam ve annem vardı o yüzden çalışıyor hırslanıyordum.şimdi beni seven bir babam yok diyor ve içine dert ediyor.babayla ve kız kardeşiyle küs.çünki baba kızı çok üstün ve şımarık yetiştirdi.beni devre dışı bıraktı.haliyle oğlum ister istemez kıskandı.belli etmesede.ben bunu anlıyorum.babayla o ilgisiz zamanlarında fen lisesinde okuduğu o bir yıl içerisinde oğlumda korku başlamış.bu öncesinde yoktu.üç harflilerden korktuğunu , hayali ara ara bişeyler gördüğünü ara ara ince tiz ses duyduğunu ima etmeye yolda yürürken ara sıra arkaya bakmaya başladığını gördüm.bana takip edildiği hissinde olduğunu söyledi.inanın tüm bu yaşadıklarım beni çok üzdü.babanın o bir yıl ilgilenmemesi.oğlumu şizofren hastası yapmış olabilirmi?lütfen bana yardımcı olun.baba bizim aile yaşantımız için erken emekliye ayrılması sebebiyle büyük bir psikolojik sorun haline geldi.her şeyden şüpheci ve bencil.herşeyde haklı ve çocuklarını paylaşmak istemeyen farklı bir yapı halinde.ben bunları ailemde hiç yaşamadım.çevremde de duymuşluğum hiç yok.ve tüm olanlar beni çok yordu.çok güçlü bir eğitimciydim hiç yardım almamıştım.fakat ilk kez yardıma ihtiyaç duydum.sizden cevap bekliyorum.saygılarımla.teşekkürler.

  • Merhabalar. O kadar çok ve çetrefil konulardan bahsettiniz ki, bu satırlarda altından kalkmamız mümkün değil. Mümkünse eşinizle birlikte evlilik terapisi desteği almanızı, mümkün değilse de bireysel terapi almanızı öneririm. Terapide öncelikle sorununuzu netleştirebilir sonrasında da çözüm için işlevsel yöntemler geliştirebilirsiniz. Muhabbetle.

 15. Erkeklerden.korkuyorum tiksiniyorum büyüklerden.babam küçükken bizi bir kaç saatliğine terketmişti ondan beri kimseye gùvenmiyorum.Biri beni takip ediyor izliyor gibi.Alışverişte bazen.ağlıyorum kalabalıkta sepetlere kapı kulplarına dokunamıyorum.gecelri adam filan görüyorum beni.izliyor gibi geliyor anneme söylüyorum beni takmıyor ablam dalga geçiyor daha on dört yaşımdayım.Evde tek olunca en.ufak seste ağlamaya başlıyorum hemen bıçak alıyorum intihar edesim bile geliyor ama dinim müsade etmiyor.depresif olmaya.başladım aniden saldırıganlaşıyorum insanlardan.nefret ediyorum benim onları sevdiğum kadar beni sevmiyolar insanlar çok yapmacık hayattan.korkuyorum insanların özellikle erkeklerin ağlaması acı çekmesi hoşuma gidiyor.Ne yapmalıyım hastalığım ne?

  • Ve mazoşistleştim ne yapmalıym?

  • Merhaba. Bir an önce psikiyatrist desteği almalısın.

   • Neden psikolojim mi bozulmuş? Şey şizofren diye bir hastalık var o değilim dimi?Yada paranoya mıydı o deilim dimi? Cidden o hastalıktansam doktora gidicem gece uyuyamıyorum.O değilsem yine gidicem ama ben kendimden korkmaya başladm.

 16. Merhaba. Benim icin hep özgüven sahibi oldugumu söylerlerdi ancak bu donemde, daha once asla boyle bisey olmamisti. Toplumda ve bir kalabalıkta konusurken kizarmaya başlıyorum. Asiri derecede kendimi kasıyorum. Anormal bir cekingenlik oluyor.Nisanlimla yuzyuze konustugumda dahi kendimi rahat hissedemiyorum. Ayni zamanda geceleri yatarken nefesimi sayıyorum. her aldigim nefesi saymam uykuya odaklanamama ve saatlerce uykusuz kalmama neden oluyor. gunde iki ya da üç saat uyuyabiliyorum. Bu beni aşırı derecede gergin ve sinirli yapıyor. Psikiyatriye gitmeyi düşünüyorum fakat gittiğimde bilincaltima daha cok hastaymisim kanısını yerlestirecegimi ve bir daha duzelmeyecegimi düşünüyorum. Aldığım her nefesle ilgili takınti sahibi olmak korkunç birsey. Hic bir cumlenin anlatamayacagi kadar korkunç. dun gece intihar etmeyi düşündüm. Bunun yaninda hayatımda olumsuz giden hic birsey yok. ağustosta düğünüm var. Cok sevdiğim biriyle evlenicem ama bu geceleri yaşadığım sıkıntı ömür boyu benim pesimi birakmicak gibi geliyor ve simdiden hamilelelik doneminde bunun devam etmesi durumunda cocugumun sakat veya sıkıntılı doğacagi kaygisini yasiyorum ;( suan bir ise basvurdum ve onun stresi var. acaba bununla bir alakasi olabilir mi. düzelmesi icin uyku hapi almam mantikli olabilir mi. psikiyatriye gitmeyi istemiyorum. Çünkü buraya yazilan diger yorumlari okumak bile beni etkiliyor

  • Merhaba. Doktordan kaçınmanız hastalığınızı artırabilir. Bu yüzden size çok zor gelse de psikiyatriste gitmelisiniz. Aynı zamanda psikoterapi desteği almanızı da tavsiye ederim.

 17. Merhaba, yasim 20 ben gece kafami yastiga koydugumda kendi kendime hayaller kuruyorum. Hem kendim için hem de hayalimdekiler icin konusuyorum. Bazende aklima kotu seyler geliyor ağlamaya basliyorum. Kendi kendime doktorsuz vr ilacsiz tedavi mumkun mu? Ne yapmam gerek?

  • Merhaba. Bahsettiklerinizi yapmak zorunda değilsiniz. İçinizden gelmese bile “iyi hayaller” kurun. Hayal kurma bir yetenek, bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

 18. Hocam 2 yok önce yataktan titreyerek uyandım o günden sonra iç sıkılmam başladı onu atlattım beynim düşünmeye başladı birine zarar verme korkusu başladı uyurken yüksekten düşer gibi olmaya başladım onuda atlattım simdi tek sıkıntım uyku ve beynimdeki düşünceler etrafın tuhaf gelmesi zevk almadığım durum,, korkuyorum yardımcı olursaniz bide bugün da segirmeler oluyorr

 19. Merhaba. Ben 19 yaşındayım. Bi’ kaç yıldır bir sürü takıntıyla uğraşıyorum. Hiçbiri günlük yaşantımı fazla etkileyecek derecede değildi. Ama birini yendikçe başka bi’ takıntı oluştu. Mesela ilk zamanlar nesneleri bir arada tutmaya çalışırdım. Örneğin terlikleri yanyana koyardım. Daha sonra bunu yendim ve bunun yerini kapıyı, ocağı hatta insanları kontrol etmek aldı. Bu sürekli böyle gitti ve şimdi sevdiklerimle ilgili endişelerim, kaybetme korkum olmaya başladı. Davranışsal olarak çok fazla etkilemese de ruhsal olarak sürekli çöküntü içersindeyim. Şuanda psikoloğa gidecek durumum da yok, bununla baş etmem için bi’ yol var mı?

 20. merhaba ben 22yasinda bi genç kizim çok fazla el yikama huyum var ve icimden sürekli rakamlari sayiyorum ve çarpiyorum bunları istemsizce yapıyorum nasıl kurtulabilirim?

  • Merhaba. İlaç tedavisi ve psikoterapi desteği almanız en doğrusu olabilir. Geçmiş olsun.

  • Aynı sıkıntı bende de var, ben el yıkamayı gectim, büyük tuvaletimden sonra ellerimi yıkadıgım lavaboyu camasır suyuyla temizliyorum, daha sonra en az 1 saat banyo yapıyorum. Mesala lavobada elimi yıkarken üzerime bazen su sıcrıyor damla damla, hemen gidip üzerimde ne varsa camasır makinasına atıyorum, dısarıda wc ye giremiyorum, resmi dairelerin kapılarını acamıyorum daha önce kim hangi pşs eliyle dokunmustur diye 🙂 Yaptıklarımın cok sacma oldugunu biliyorum fakat bu okb öyle kötü birşey ki eger saydıklarımı yapmadıgım zaman birkac gün sonra evi komple temizliyorum, cep telefonum haric yıkamadıgım silmediğim birşey yok 🙂 suan doktor tavsiyesi üzerine lustral isimli bir ilaç kullanıyorum onunda malesef cok önemli beni derinden yıpratan bir yan etkisi var, idrar yaparken klozetin önüne sıcratıyorum, bu da beni 3 4 saat temizlik yapmama sebep oluyor. Bıktım ya anlayacagınız ben bıktım, ne yapacagımı bilmiyorum.

 21. Merhaba. Bende okb varmı diye merak ediyorum. Evet belki üstte yazıyor ama yinede merak ediyorum. Son zamanlar 5 sayısının katlarına çok takıntılıyım. Mesela bir yerde 12 yazıyor , ben onu 10 yada 15 yapmak istiyorum ama yapamadığım sayı öyle kaldığı için içim bunalıyor ve agresifleşiyorum. Bazenleride eski bir olayı hatırlamaya çok fazla çalışıyorum yapamayınca ise çıldırıyorum 10’a kadar sayıyorum yine olmuyor bu yüzden kafa dağıtacak şeyler aramaya başlıyorum. Saldırganlık ve Kuşku obsesyonuda bende var gibi. Yani bazenleri acaba şurdaki bıçağı alıp boynuma saplasam ne olur ? Annemin ayağına düşürürmüyüm? gibi düşünceler geçiyor. Ve ara sıra ise acaba ben gerçekten ailemi seviyomuyum ? Dün ödevimi yaptım , acaba yapmadığım yerler varmıdır ? Acaba cüzdan almışmıyımdır ? vb. sorular geliyo aklıma. Acaba ben okb miyimdir ? Öyleysem nedeni neler olabilir ? Ve bu ilerlerse müdahale etmelimiyim?

  • Ve çok önceden cinlerden veya ruh gibi şeylerden çok korkuyordum çıt sesi duysam yanıma geldiklerini güçlü olmam gerektiğini kendime söylüyorum , ve yatağıma yatacakken önümde veya herhangi etrafımda bana dönük sandalye varsa onun üstünü örtüyorum yada ters çeviriyorum ve son zamanlarda kelimeleri ters söylüyor , yazıyorum mesela bunu yazarken ters ifadesini kaç kere tesr yazdım ve düzelttim. Mesela lafını kaç kere melesa yazdım düzelttim , bastırılmış açmaya elimde olmadan açtırılmış basma diyorum , küçükkende öyle bir problemim vardı. Mıknatısı mıktanıs , ayakkabıya ayakbakı, profesöre prosöför , portakala porkatal , kelebeğe kebelek derdim ve bu çok istemsiz oluyordu ve hala oluyor, ne yapmalıyım ?

  • Merhaba. Evet anlattıklarınız OKB’yi çağrıştırıyor. Sebebini bilme şansım yok. Bir an önce psikiyatrist desteği almanızı öneririm. Muhabbetle.

   • Merhaba benim de bir sorum olacak müsait bir zamanda cevaplarsanız sevinirim.
    Çok yorgun olunca veya canım cok sıkılınca yatıyorum dışarıdan gelen sesler kafamın içinde yükselerek beni rahatsız ediyor nefes alışım hızlanıyor ve kalp ritmim değişiyor buna o anda istemsizce seyirci kalıyorum o anda her zaman duydugum ses ve her zaman gördüğüm cisimler farklı şekil alıyor sebebini bilmiyorum teşekkürler

    • merhaba. anlattığınız durum bana sesle ilgili travmatik anılarınızın olabileceğini çağrıştırdı. bu yüzden “emdr terapisi” almanızı tavsiye ederim.

 22. Meraba ben 16 yaşındayım halı motifleri ni ,televizyon yazılarını ,fayansları yani karşıma ne çıkarsa saymaya başlıyorum ve bunu tekrar tekrar yapıyorum. Bu özellikle derslerimi etkiliyor bir matematik Dersi dinlerken üçgenin köşelerini sayıyorum ve dikkatim dağılıyor. Bide bu sayılar mutlaka çift rakamla bitmesin isteme isteği var. Bu OKB hastalığının bir başlangıcı mı?

  • Merhaba. Bahsettiğin yaşantılar OKB başlangıcını gösteriyor. Bir psikiyatristle görüşüp karar vermen daha doğru olur.

 23. Merhaba hocam. Ben 21 yasindayim kucuk yastan beri bu rahatsizlik var gun gectikce artti onceden ufak seylerdi simdi ise sadece kaygi dusunce. bundan 2 yil once yasadigim uzuntuler arkadas sandigim kisilikten yoksun insanlarin yasattigi duygular hayatimin donum noktasi oldu simdi kendimi insanlar karsinda kendimi savunacak olgunlukta tecrubede buluyorum simdi ise cesitli hareketleri yapmaz isem acaba bunlari tekrarmi yasayacagim kaygisiyla ruh halimi o gunlerde bulabiliyorum cok rahatsiz oluyorum surekli farkli dusuncelerle yenileniyor cok hassasim saygi konusunda. Belirli davranislari yapmadigim zaman geciyor bazen 4 gunumu aldigi oluyor tum zamanim bunlarla geciyor. Nasil atlatabilecegim

  • Merhaba. Yaşadığınız OKB ise mutlaka tedavi görmeniz gerekir. İlaç tedavisi ve psikoterapinin birlikte kullanımı en etkili çözüm yoludur. Muhabbetle.

 24. Merhaba. Ben her şeyi çok kafama takıyorum. Saçma sapan şeyler olduğunu bildiğim halde kafamdan atamıyorum. İnsanlarla konuşasım gelmiyor. Mümkün olduğunca kaçıyorum. Biri benden bir şey yapmamı istese başarısız olacağım diye çekiniyorum kalbim hızlı çarpmaya başlıyor. Karşımdakinin davranışları ve sözleri altında bir şeyler arıyorum. Çok salak duruma düştüm keşke yapmasaydım söylemeseydim gibi şeyler geçiyor aklımdan. Kendi kendime sesli bir şekilde kızmaya da başladım. Bazen bütün düşünceler o kadar birikiyor ki yüz ifademe bile yansıyor hemen suratım ekşiyor. Bende de bu rahatsızlık olabilir mi acaba?

 25. Merhaba hocam yaşım 21 ve bayanim. ben iki yıldır sürekli gerçekte var olan ama yüzyüze tanımadığım uzaktan bildiğim insanlarla konuşuyorum. Devamlı hayal kuruyorum. Bazen 1-2 saati buluyor oturup kurdugum hayallerim düşüncelerim konuşmalarım. Gördüğüm her şeyi sayıyorum, sayilari topluyorum, yolda yürürken bile sürekli cizgilere odaklanıyor bastığım her yere çift basma isteği duyuyorum. Herkes çok zeki bir insan olduğumu söylüyor ama oturup ders bile çalışmıyorum haliyle basarisizim. Dikkat dağınıkligindan da kısa bir tedavi görmüştüm. Ne yapmalıyım?

  • Merhaba. Bir an önce bir psikiyatristle görüşmelisiniz. Anlattıklarınız sadece tavsiye ile üstesinden gelinebilecek konular değil. Muhabbetle kalın.

 26. selamlar. yakın zamanda yurd dışında işe başladım. gecmişimde ucak korkusu yüzünden çok zor zamanlarım oldu. defalaca uşuç yapmama rağmen atamadım. ilaç tedaviside çare etmedi. bazı yolculukar sorunsuz çok iyi geçmesine rağmen bazı yolculuklar panik atak seviyesinde oldu. asıl sorunum son 1 haftadır garip panikler yaşamaya başladım. acaba kendime veya hamile eşime zarar veririmiyim . hatta bir anda penceren allayıp intahar edebilirmiyim korkusu sardı. yani kontrolümü kaybetme korkusu. hatta bütün vicudumu saran garip yanma hissi ve sonra aşırı yorgunluk birde baş ağrısı. genelde geceleri evde olduğumda oluyor. uyuduğum zaman veya sabah kalktığımda herşey süt lima. gündüz işte bir veya iki defa ürperiyorum. acba bu gecedeme çıldıracağım diye. aslında bunlar bana çok saçma geliyor . hatta anlam dahi veremiyorum. içimdeki bu korku ve panik artık çekilmez oldu. sonra kendimi telkin ederek atlatıyorum. sevimsiz zevksiz ve hatta içinden çıkılamaz bir durum. danıştığım bir psikiyatsiz bana uçuştu eğer kötü olursam kullanmam için xanax vermişti. kullanmak istemiyorum. aslında uzun süredir yaşadığım bazı stresli dönem . ve geçen yaz az kalsın babamı kaybediyordum. allaha çok şükür şimdi iyi. bu durumumu internetten araştırdığımda ; absesif olabileceğim yada anksite bozukluğu ile panik atak yakın gibi. yinede sizler daha iyi bilirsiniz. burda dil problemi çok büyük. ama yineden randevu aldım . 19 mayısta eşimin tercümanlığında bir psikiyatsizt iel görüşeceğim. sizden istediğim bu anlattıklarım ile acaba ben çok mu tehlikeli bir vakayım. yani korktuğum acaba başıma gelebilir mi. çok telekkürler

  • Merhaba.
   1- Obsesyon bazı şeylerin olmasından korkmaktır.
   2- Bir şeylerin olmasından korktuğunuz için o şeyler gerçekleşmez. Yani siz düşündünüz diye bir şey olmaz.

 27. Merhaba hocam.Bende yakinlarima ve diger insanlara karsi cinsel istek var.Hep seytanin vesvesi diyedir diye dua ediyorum.Suan citol 20 mg ve seroquel kullaniyorum doktor tavsiyesi ile.Dogru yoldamiyim.ilaclari 1 aydir kullaniyorum.

 28. Hocam bende de aynı kaygılar var mesela beşinci kata çıktım zaman kendimi assaya atma gibi korku kaplıyor kesici delici aletleri görünce zarar verme durtusu çıkıyor araba hızlı giderken sanki kendimi kapıyı açıp aradım geliyor yada yolda giderken direksiyonu kirap zarar verme hisleri ve düşüncesi geliyor psikiyatriste gittim paxsera 30 mg verdi birde tranko buskas verdi 15 gün içinde etki gösterir dedi hocam gecermi bu rahatsızlık birde zarar verebilme ihtimali varmı yoksa sadece düşüncemi bu kısa zamanda yanitlarsaniz sevinirim şimdiden tsk ederim…..

  • Merhaba. Bir düşüncenin zihninizde yer alması o düşünceyi hayata geçireceğiniz anlamına gelmez. Bırakın düşünceler akıp gitsin. Şayet tedavi olmak istiyor iseniz, ilaçla birlikte psikoterapi desteği de almanızı tavsiye ederim.

  • bende de ayni seyler soz konusu ilac kullanitorum ama faydasini goremedim. sizin kullandiginiz ilaclarin faydasi oldumu?

 29. hocam merhaba benim sorunum şu : benim ailem annem babam birbibirini hiç sevmez birbirleriyler hergün kavga boyutunu aşan olaylar olur evimizde hiç huzur olmaz doğdum doğalı bu böyle ve bende şöyle olaylar olmaya başladı son 2 yıldır hayal kuruyorum bu kurdugum hayaller deki kişiler genellikle karşı cins(ben kızım karşı cins yani erkek) ve gerçek kişiler ünlü veya tanıdıgım kişiler onlarla sevgiliymişim gibi konuşuyorum cinsellik felan değil öyle bir şey yok ama işte eşim çok iyi biriymiş işte işi çok iyyimiş ve bendeonun karısymışım gibikonuşuyorum ve o hayali canlandırıyorum hareketimle bile lakin buun hayal oldugunu bilip o hayalden anında çıkabilirim yani gerçekte olmayacağnı bile biliyorum ama olsa istiyorum ve üni okuycam ve atıyorum arkadaşlarım oldugunu düşünüyorum konuşuyorum bunlar gerçek hayatımda var olan kişilerle hayal kuruyorum onlar bana soru soruyor ben cevap veriyorum gibi gibi bu sizce okb mi ve birde şu sorun bende5 yıldır var ocagı kapattım mı kapıyı kitledim mi camı kapattım mı sorularına yanıt bulmak için zırt pırt yataktan kalkıp bakıyorum ve bu beni çok geriyor ve bunu aşmak için denedim atıyorum 3defa bakıyorsam 2 ye indirdim ama yinede bakıyorum sizce bu ilk yazdıgım he birde kanser den çok korkarım ailemden birine özellikel anneme banada bir şey olmasın diye zırt pırt internete bakarım bu belirtiler ne hastalıgı belirtisi diye sizce buda mı okb aşırı hayal kurma sorunumu ve okb mi diğer sorunda mı okb mi nolur cevap verin

  • Merhaba. Aşırı hayal kurma bir savunma mekanizması olabilir. Ötekiler ise okb belirtisi olabilir.

   • yani ben aşırı hayal kurmayı internetten baktım maladaptive hastalıgı olarak geçiyor ve bende karşımda gerçekte var olan kişilerle konuştugum için onların bana bir şeyler söylediğini hayal ettiğim için sizofreni den şüphelendim acaba ben şizofrenimiyim diye çünkü karşımda birileriyle konuşuyorum o hayale giriyorum bu belirtiler vardı şizofreni belirtisi lakin ben bu kurdugum hayalin gerçek olmadıgını biliyorum yani bu şizofreni belirtisi değildir değil mi? birde şunu ilkin yazmayı unutmuştum mesela ben bir doktora gidiyorum atıyorum karnım agrıdı ve netten bakıyorum karın agrısı niye olur diye sonra oturup doktorun bana muhtemel soracaklarını düşünüp bende onlara uygun açıklanabilir bir yanıt kuruyorum yani doktorada gidince cidden aynen adam benim sorması muhtemel dediğim soruları sorup bende evede düşündüğüm yanıtları veriyorum ve evdede bunun hayalini canlandırırıp yapıyorum yani aslında ben hayal kurarken bir texten ezberlemiş gibi oynuyorum rol bitince de o hayalden çıkıyorurm bu şekilde hayal kurmalarımda var peki siz diğerleri için okb belirtsii olailir dediniz yani ozaman olmama ihtimali var değil mi yusuf bey.eger okb hastasıysam bunu ilaç vesaire kullanmadan kendi kendime bunu geçirmemin bir çözümü varmı cevaplarsanız sevinirim 🙂

  • Geçen gün kendimdeki sorunu araştırırken sizin bu yorumunuzu okudum aradan 1 sene geçmiş olsa ile yazmak istedim bende aynı şeyi yaşıyorum, kendimi yalnız zannediyordum fakat sizin yorumunuzu okuyunca çok mutlu oldum. Bende aynı şekilde hayal kurarak kurduğum hayali bazen fiziksel olarak canlandırıyorum. Oluşturduğum karakterleri kendim yönetiyorum kendim kurguluyorum bazen onlara sinirleniyorum bazen mutlu oluyorum bazen bana çok aşık oluyolar, bazen çok yakışıklı hayal ediyorum bazen izlediğim diziden ya da filmlerden karakterleri hayal ediyorum. Hayal olduğunun bilincinde olarak kürüyorum hayallerimi. Mesela yalnız başıma kuruyorsam bu hayalleri bazen bi bölümünde ağlıyorum ya da cevap veriyorum ya da hareketlerimle destekliyorum yürüyorum vs. yanımda biri varken asla hayal kurmam utanırım. İlk başlarda çok güzel bi şeydi sıkıldığımda üzüldüğümde sevindiğimde benim için bi hobi gibiydi hala daha öyle fakat korkuyorum acaba psikolojik bir rahatsızlık mı diye. Sizin yorumunuz beni rahatlattı sanırım sizinkiler ile aynı şeyi yaşıyorum. Acaba birinden yardım aldınız mı? Size ne dedi? Hastalık mıymış yoksa normal mi? Yoksa bi özellik mi? Cevap verirseniz çok sevinirim.

 30. Benim yaknımda aşırı derecede bu hastalıktan var ve ilaç tedavisi oluyor fakat düzelmiyor. Ne yaptıysak geçmiyor takıntıları saldırganlık cinsel ve dini obseyonlar kendini gösteriyor. Kötü bir durumda artık o kadar rahatsız ediyormuş ki kendimi öldüreceğim diyor böyle giderse. En son 20 li yaşlarda içiyordu sigara o zamandan beri hiç içmemişken şimdi geceyi çıkarabilmek için 10 sigara gündüzleri 5 sigara içiyor. Saklasak vermesek çıldıracak gibi oluyor. Bu durumdakilere psikoterapi mi yoksa daha fazlası gerekir mi? Obir gün doktora da gideceğiz.

 31. Merhaba hocam.saglikli bir insan RİXPER kullanirsa ne tur sorunlar olusur.Yani depresyona,ic sikintisina sebep olurmu?

 32. Merhaba hocam ben doğum Yapalı tam 3 yıl oldu hamilelik döneminde sürekli agliyordum iyi bi gebelik yasamadim ve preeklempsi( gebelik zehirlenmesi)çok zorlandim doğum sonrasi annnemle eşim çatışma halindeydi ve sonra ben lohusalik sendromuna girdim sürekli agliyordum bebegimle ayni ortamda kalamiyordum uyumak istiyordum iç sıkıntısı vardı…..sonra bende bebegime zarar verme gibi takıntılı düşünceler gelmeye başladı ve ya yaparsam ya ona zarar verirsem oldu ve beni hem ruhsal hem bedensel etkiledi doktora gittim anlattım bana paxera başladı ve simdi yavaş yavaş düşüyor dozu şimdi 20 mg kullanıyorum düşünceler gelince mutsuz oluyorum çok üzülüyorum bide doktor bu sadece ilaçla değil bilişsel davranışçı tedavide lazim dedi ben hep boyle mi kalirim sanki hic gecmeyecekmis gibi ne yapmam lazim farklı bi sorun mu var bende bide biriyle konuşurken sanki onu bogacakmis gibi hissediyorum ne yapmalıyım.

 33. Merhaba Hocam,
  Yurt dışında 3 sene kaldım. Burda arkadaşlık ettiğim bayan ipek kadife kumaşı çok severdi. Gardolabı kadife doluydu. Cinsel beraberliğimizde bile başlangıcında giyerdi.
  Temelli dönüş yaptıktan sonra bu takıntı bendede başladı. Birinde görsem dokunma isteğim oluyor.
  İş yerimdeki bayan müdürümün doğum gününde kadife ceket aldım. O ne zaman giydiğinde bir şekilde bir bahane ile dokunuyorum. Gözlerimi ondan alamıyorum. Bu iltifatları sadece giydiği zaman yapıyorum. Diğer günler sanki yokmuş gibi ilgisizim.
  Bu takıntımdan nasıl kurtulabilirim?

 34. Hocam merhaba benim için çok önemli bir şeyi açıklamanızı istemekteyim. 26 yaşında üniversiteden mezun olarak 2 yıl önce bir ofiste işe başladım. Patronum 40 lı yaşlarda çok bilgili birisi. Bana değer veriyor en zor zamanımda ailemle bile iletişimim olmadı onunla paylaştım herşeyimi param olmadı o verdi derdim oldu yardımcı oldu iletişimimiz çok iyi. babamla iletişimim hiç böyle olmadı hep mesafeli oldu evde bile 5 dakika ya görüyorum ya görmüyorum. Fakat bende yaklaşık 2 aydır bişey olduğunu hissediyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama patronuma aşırı bağlandım sürekli onu görme isteği ailesiyle ne yapıyor nerede diye sürekli aklıma giriyor. İzin günlerimde ne yapıyor diye düşünüyorum birine iltifat edince kıskanıyorum hep benimle ilgilensin istiyorum.değişik bir durum oluştu bi yere giderse bende gitmek kısacası onunla daha fazla Zaman geçirmek istiyorum. Sizce ne yapmalıyım lütfen bu durumdan Nasıl çıkarım. Aklıma sürekli kendi babam yerine onu koymuşum gibi düşünce geliyor ne yapmam lazım hocam cevaplarınızı bekliyorum teşekkürler şimdiden???

  • Merhaba. Evet, onu babanız yerine koymuş olabilirsiniz. Bununla birlikte siz de çocuksu bir modda yaşıyor olabilirsiniz onun karşısında. Yani sorun sadece onun baba olması değil, sizin çocuk olmanız da sorun.
   Psikoterapi desteği almanızı tavsiye ederim. Muhabbetle.

 35. Merabalar. Benim bi arkadaşım bi gün bana bazı şeylerinden bahsetti.banada bianda zor durumda kaldığı için söyledi. Kimseye anlatamaz bunu biliyorum. Araştırdığım ve çok yüksek ihtimalle cinsel obsesyonlu okb. Ona nasıl yardımcı olmayalım. Gidişatından korkuyorum. Ama o ilgilenmemi istemiyo. Biliyo sorunları olduğunu ama üstünü kapamaya ve kimseye anlatmamayı yardım almamayı seçiyo.Nasıl yaklaşmalıyım :/ yardımcı olursanız sevirim

  • Merhaba. Siz sadece tedavi görmesini önerebilirsiniz. Onu kesinikle ikna etmenin bir yolunu bilmiyorum.

   • Hocam merhaba:insanlarla iletişim kuramıyorum ve her hangi bir şeyde acaba şu kişi benim hakkımda dostuma bir şey söylemiş ola bilir mi diye düşünüyorum daha çok şey varda anlatamıyorum acaba ne ola bilir.saygılarıml..!

 36. Merhaba hocam, benim yakın bir arkadaşım dışarı çevrenin ne dedigini onun hakkında. Neler konuştuklarını. O kadar çok takıyor ki kafasına. Mesela bir iş zevk verse 10 kişi bu işe zevksiz dese bu o işten zevk almaz . Ne yapmalıyız ?

 37. Merhaba hocam ben 16 yaşındayım herşeyden korkuyorum mesela kafamda kötü şeyler hayal ediyorum ve bu kafamda hayal ettiğim olayı gerçek zannetmeye başlıyorum yani kendi kendime soruyorum acaba kafamda bu canlandırdığım kötü şeyler ya gerçekten olduysa ya başıma geldiyse diye yada ya gerçekse örneğin bana birinin zarar verdiğini hayal ediyorum sonra diyorum ki acaba birileri bana zarar verdi mi diye düşünüyorum yani kafamdaki bu düşüncelerin gerçek olup olmadığını ayırt edemiyorum hicbirseyden emin olamıyorum birisiyle konustugumda ya yanlış birşey dediysem diye korkuyorum yada ya beni yanlış anladıysa diye endişe ediyorum arkadaslarima birsey anlattigimda kotu birsey olur mu diye korkuyorum daha sonra keşke konuşmasaydım diyorum evden dışarı çıkmak istemiyorum disariya ciktigimda bana birileri zarar verdiyse diye endişeleniyorum ve bu durumdan emin olamiyorum acaba bana birileri zarar verdi mi yada vermedi mi diye herkesin bana zarar verebileceğini dusunuyorum çok kararsizım herseyde hickimseye guvenemiyorum herkesten korkuyorum bu yuzden arkadaslarimla bile gezemiyorum bazen ağlama nöbetlerim oluyor yazılı kağıdına ismimi yazıp yazmadigimdan bile emin olamiyorum sizce bende hangi hastalık var? lütfen bana yardımcı olur musunuz şimdiden teşekkür ederim (bu yaziyi yazdım diye şimdi aklımdan bircok seyler gececek keske yazmasaydim ya kotu birsey olursa diye ) siz dusunun artik halimi

  • merhaba. bu durum okb belirtisi olabilir. aynı zamanda “kendilik bozukluğu” denilen bir durumu da ifade ediyor olabilir. yani çok genel olarak söylersem, kendin olamama, kendi duygu, düşünce ve tutumlarına sahip çıkamama gibi bir durum.

   • Hocam psikiyatriye gittim ve bana OKB ve Anksiyete teşhisi koydu ve ilaç verdi. Ben yinede emin olamadım sizce bende bu hastalıklar var mı sizce doktorum bana doğru teşhis mi koymuş. Tekrardan teşekkür ederim hocam.

 38. Ya pardon benimde bir sorum olacaktı ben henüz 16 yasindayim ve okadar zor zamanlar geciriyorumki anlatamam bnmki oyle temizlik takintisida degil zihnim adeta benimle oyun oynuyor .intihara kalkıştım ama Allah istemdi sanrm başarılı olamadım. Nyse soruma döneyim ben yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ya şuan teseturlu biriyim fakat buraz ailem etkisiyle olusan birsey bu ben bunun değişmesini kendimin değişmesini hatta baska bir ulkede özgürce ailemin bana karışmayacagi bir yerde olmak istiyorum. Inanin ailem beni ciddiye almiyor vede destek vermiyorlar.Yeni bir başlangıç benimde hakkim degilmi ya sizce bu düşündüğüm takintilarla ilgisi varmi yani nasl desem dini inanc takintisi gbi birseymi yoksa mutlu olmak istememmi neyapacagm blmiyorum hayattan soğudum yeminle.
  KORKUYORUM

 39. Artik oyle bir hal aldıki obsesligim ileride çocuğum olsun istemiyorum ya genetik birşeyler neyapcagm blmiyorm garip ya keske etrafdkiler bu kız ne sessiz garip ve ezik demek yerine bna yardimci olsalar dmi ya dunya cok kotu işte naparsin insnlar bencil

  • “insanlar bencil” ise, sen de insansın ve sen de bencilsin, ben de insanım ve ben de bencilim. bence “bazı insanlar bencil”, “bazı insanlar çok fedakar”, “bazı insanlar ne çok bencil ne çok fedakar” diye bakabilirsin.

   • Ben 1 kez psikoloğa gttim ve kimlik arayışı ve ailevi sorunlardan dolayı ortaya çıkan obsesif bozukluğu tanısını koydu.fakat 2.kez gitmedim devam etmedim ailem ilk gttigimdn beri bana farkli bakiyor ve farkli davranıyor kötü hissetmeme sebp oluyorlar.Ki dahasıda obses oldgumu blmiyorlar psikologumdan rica etmem uzerine aileme soulenmedi.Ailem normal konuşurken bana takıntılı sin faln diyolar aslnda ama nasl buyuk bsi oldgunu anlamiyorlar dalga geçercesine komik gbi söylüyorlar ben bunun üzerine bsi diyemiyorum .Okb oldgumu fln.Sizce aileme soylemelimiyim yada gizlice psikologa fln mı gideyim .Psikologuma göre henüz başlangıçdaymşm.:(

 40. Merhaba.Ben 18 yaşındayım.Çok takıntılı bir insanım.Özelliklede hastalıklara karşı.Aşırı derecede hasta olmaktak korkuyorum.İnternette okuduğum tüm belirtileri kendimde buluyorum.Örneğin iki gündür bacağım ağrıyo:internette aaştırdım lösemi belirtisi diyor.Buna kendimi inandırıp tüm belirtilerin bende olduğunu düşünüyorum ve günleri kendime zindan ediyorum.Fena halde kafaya takıyorum .Bu nenedn olabilir sizce ya da ne yapabilirim geçmesi için.

 41. Merhaba benim eşim sürekli ellerini yıkıyor saatlerce ayrıca kapı kitleme takıntısı var kapıyı kitliyor açıyor tekrar kitliyor tam yarım saat kontrol ediyor ayrıca başka takıntılar da var ilaç tedavisinden başka tedavi yöntemleri nelerdir..

 42. A birde ailem dıştan yaşadıklarımı yaşım itibariyle (16 buçuk yasindaym) ergenlik olarak algılıyorlar gbi duruyor aslnda:(

 43. Merhaba ben duş alirkenduşdan alayarak çikiyoyom.duşdan zor çikiyorum.çok yoruldum çocuğumla ilgili kötü Şeyler gelıyor Aklima bu düşünce geldiyi zaman duşu iyi 1 düşünceyle almak istiyorum. Sonra Allahla ilgili küfür sözler geliyor.böylece duşda çok zaman kaybediyorum.1tek duşda diyil her konuda böyle.lütfen yardimci olunuz

 44. Kimseye açiklayamiyorum.çok utaniyorum.hem ben Rusiyada yaşiyorum.o yüzden. 1 tavsiyede bulunursunuz dıye.yinede çok teşekkür ederim.

 45. Anlattıklarım karşısında ailem konusunda ne yapmamı önerirsiniz?

 46. Merhaba benim nisanlim okb hastasi kucuklugunden beri varmis teshis konulmus takintilari var dustan cok gec cikiyor ellrinde tirnaklarinin kenarlarini hep soyuyor.ona yarimci olmak istiyorum tedavi olmasini istiyorum ama gecistiriyor surekli. Acaba evlendigimizde onun bu hastaligiyla ilgili evliligimizde sorunlar olur mu ne yapmaliyim.bu hastaligin kesin tadavisi var mi kucuklugunden beri varmis.depresyona girdgi zmnlar bile olmus.

  • merhaba.
   – okb (şekline bağlı olarak tabi) ilişkilerde sorunlara yol açabilir. genelde okb’li kişiler, işlerin istediği gibi gitmesini ister ve etrafına da bunu dayatabilir.
   – okb tedavisi mümkündür. bunun için önce kişi yaşadığını bir sorun olarak görmesi gerekir.

 47. Merhaba hocam. 18 yaşımdan beri, (lise son) Okb depresyon hastasıyım. Bu sebeple ders çalışamadım çok iyi bi eğitim hayatım olmasına rağmen, (depresyon altında alınan kararlar genelde yanlış olur) babamın erken den hayata atıl fikriyle polis okuluna gittim. Okuldaki disipline sabrettim, şu an 3 yıllık memurum. 24 yaşındayım. Yukarıdaki yazıda, hastalığın olumsuz sonuçlanma sebeblerinden hepsi bende mevcut. Evli olmama, tek yaşadığım için düzensiz beslenme, gece çalışması ve düzensiz uyku, uyumsuz yaş grubu ile birlikte yaşama..Okul la birlikte iki kez Prozac kullandım, bi fayda göremedim. Bir aydır, küçücük bir ilçede geçici görevle gönderildim, bir ay sonra da terör bölgelerine( doğu görevi) gönderilecek mişiz. Uyku uyuyamıyorum, hiç bi şey yapamaz oldum, hareket dahi etmekte zorlanıyorum, istifa etmeyi düşünüyorum, bu kararımda yanlış mıdır bilmiyorum. Bir yol gösterirseniz memnun olurum. Teşekkürler.

 48. merhaba. durumu ailenden en anlayışlı olanla paylaş ve sana yardım etmesini iste.

  • Ailede herkese anlattım hocam, anne baba arasında benim yüzümden geçimsizlik başlamış. Tüm bunlara beni yönlendiren babamın sebeb olduğu düşünüldüğü için . Geçtiğimiz yıl beni evlendirme talepleri vardı, ben de henüz hazır değilim diyerek reddetmiştim . Şu an o sürekli aklımda çok pişmanım söyleyemiyorum.Düzenli bir hayatım olsa çoğu şey düzelebilirdi. Doğuya gideceğim yaşım 27 olacak dönüşte . Gitmez istifa etsem evde sorun büyüyecek askerlik işsizlik vs . Çıkmazdayım.

  • Bu hastaligin duzgun bir tadaviyle kesin cozumu var mi bide evlilikte sorunlar olusturur mu

   • “kesin” sonuç ne demek bilmiyorum. ama okb için ilaç tedavisi ve psikoterapi desteği almalısınız.

 49. Kücuklugunden beri olmasi hastaliginin ileri seviyede olmasini mi gosterir

  • sorunun net bir cevabı yok. kişinin durumunun değerlendirilmesi gerekir. ancak sorunun erken başlangıcı şiddetini artırabilir.

 50. Dedigonizi anladım fakat bunun olmayacagını bliyorum maalesef ailem farklılar öyle mükemeliyetci aileler olur ya hani her istdgini yaptirmak istyen işte bnmkiler öyleler buyuzden imkansız soyleyemem ama yinde tavsiyeniz için saolun bunu bitirmek bana kaldı zaten zihinde biten bisey degilmi insan isterse güneşede çıkar atomuda parçalar bn istiyorum ve bunu başaracağıma inanıyorum umarım tek başıma başarabilirim

 51. merhaba ben günlük yaşantıdan hayaller kuruyorum ve onun gerçek olmadığını bildiğim halde sanki oyuncuymuşum gibi onu oynuyorum bundan zevk alıyorum canım sıkılınca tek kalınca yapıyorum bunu sizce bu bir hastalıkmı ne yapmam gerekiyor

 52. Merhaba hocam.Bende asiri cinsel istek var.Ve suan citol 20 mg,seroquelin duz 100 lugunu kullaniyorum.Normalde antidepresanlarin cinsel istegi azaltmasi gerekmiyorrmu?Bende tam tersi hep cinsellik dusunuyorum.Acaba baska bir rahatsizligim mi var.Bipolar olabilirmi?Veya testosteron seviyemle ilgili olabirmi?Urolojiye gidip testosteron degerime bakayimmi?Cevabinizi bekliyorum.

  • Merhaba. Her ilacın herkese etkisi farklı olabilir. Yaşadığınız durum biyolojik de olabilir psikolojik de. Öncelikle ürolojiye gitmenizi ve onun yönlendirmesine göre hareket etmenizi tavsiye ederim.

 53. Hocam bende askere gitmeden bi abiye zor durumda diye kredi çekmiştim ailem’in haberi yoktu daha sonra acemilikte bel fıtıgı oluştu tırnaklarım batıyordu usta birliğindede revire çıktım sıkıntıdan intihar düşünceleri başladı daha sonra dinsel konularda küfür başladı şuan herkesten herşeyden korkuyorum bu durumdan dolayı gatadan 2 ay rapor verildi şuan izinliyim ama sürekli içimde sıkıntı intihar düşüncesi uykusuzluk aşırı acıkma hissi unutkanlık var hiçbirşeyden zevk almama var insanların bana kötü gözle bakıyormuş gibi geliyo ilaç kullanıyorum ama vesvese devam ediyo ne yapmam gerekiyo ?

 54. Hocam benim aşırı hayal kurma problemim var gelecekle ilgili sınavlarım la ilgili hayaller kuruyorum örneğin kpss ye gireceğim az vaktim var ders çalışmam lazım dersin başına oturuyorum biraz çalıştıktan sonra sınavı kazandığımı arkadaşlarımla buluştuğumu aileme kazandı müjdesi verdiğimi falan detaylı hayaller kuruyorum veya ilerdeki evimi düzüyorum hayallerimde bu ders çalışmama engel oluyor önceden bu kadar değildi şimdi çok vaktimi alıyor saatlerce hayal kuruyorum ileride hangi konularda başarılı olacağım gibi ama artık bundan kurtulmak istiyorum çok hayalperest bir insan mıyım kendimi çözemiyorum çözüm bulmaya çalışıyorum ama ne bulsam bilemiyorum.. gece yatıyorum iki saat neredeyse hayal kuruyorum bu çok anormal bir durum mu artık delireceğim korkuyorum lütfen bir şey soleyin doktora gitmeyi de göze alamıyorum… 🙁

 55. Genetik bir hastalik olma ihtimali yüzde kaç?hocam

 56. İyi günler hocam! 2013 yılından beri okb hastasıyım. Benim de sorunum insanlar başkasına küfür ettiği zaman özellikle aileden birine küfür edildiği zaman kendi üzerime alınıyorum. Sürekli bu acaba bana mı küfür etti diye kuşku içerisine giriyorum. Eğer direkten yüzüme yani bana karşı küfür söylenirse ve ona aynı şekilde cevap versem de tatmin olamıyorum. Acaba benim de küfürlerim onu incitti mi diye kuşku duyuyorum sonra. Tekrar onu bulup küfür etme arzusu içinde hissediyorum kendimi. Son bir yıldır %80 atlattigimi düşünüyordum. Fakat son bir aydır rahatsızlığım iyice azdı yine. Çok rahatsızım hocam ne yapabilirim.?

 57. Merhaba

  Bende düşüncelerime engel olamıyorum ama olayların çoğunda izleyiciyim cinsellik var dini var kavga var ben çoğunluğunda engel olmaya çalışıyorum. Takıntılarım var anlık krizler oluyo mesela araba sürerken ayaklarımı uzatma isteği uzatana kadarda geçmiyor veya iç çamaşırım kayıyor gibi hissediyorum düzeltmem gerek düzeltmediğim her saniye terliyorum sıkıntı basıyor. Kimseye güvenemiyorum arkadaşım yok sanki herkes yüzüme gülerken arkamdan küfür ediyomuş veya iş çeviriyormuş gibi geliyo. Öfke kontrol problemlerim var son zamanlarda yapmak istemiyorum ama yapıyorum aradan zaman geçince tek başıma kalınca gözlerim doluyor bunlardan daha büyük bir problemim daha var neler yapmalıyım yardımcı olursanız çok sevinirim

 58. Merhaba hocam bir kac aydir uyku problemi yasiyorum. Sese karsi asiri hassaslastim. Horlama sesi yoldan gecen araba sesi vb seslerden asla uyuyamaz oldum. Prozac adli ilaca basladim. Acaba okb mi oluştu bende. Bunu yenmek icin ne yapabilirim?

 59. Meraba hocam ben 18 yasındayım sevdiğim kızdan ayrıldım.ayrılmadan önce cevreme karsı esprili,anlayıslı ,ve dürüst bir insandım ,bende peygamber sabrı vardı..ama kız arkadasım beni terk etti. Sinirlenmemin sebebi ise onun tenine baska bir erkek dokunur endişesiyle ve 5 aydır ben eski ben değilim herkeze zarar verir oldum herkesin kalbii ni kırdım 1 ay önce sinir hastalıkları hastanesinden tedavi oldum aslında simdi bile hala doktor kontrolü var ama sayfada gezinirken gördüm yazmk istedim …sizin bi öneriniz varsa mutlu olurum

  • kendinizi bu kadar değerli görmeyin. herkes terke dilebilir. siz de sıradan birisiniz ve terk edilmek dünyanın sonu değil.

 60. Hocam merhaba ben 18 yasındayım bende 4 aydır escinsel olma korkusu var bundan cok rahatsızlık duyuyorum yakısıklı bı arkadasımı dostumu gorunce kalp rıtmım degısıyo zamanında escınsellere cok gıcık kaptım ve dıslarcasına nefret ettım sımdı bu olayın bende gorulmesı cok canımı sıkıyor aklıma ne zaman bu dusunceler gelse asırı terlıyorum aklıma sacma sapan sahneler gelıyor engel olamıyorum sızce gercekten escınsel mı oldum bu sonradan escınsel olunurmu asırı rahatsızım bu durumda

 61. Hocam merhaba ben 18 yasında lıse ogrencısım 4 ay once benden escınsel olma korkusu basladı ve cıddı bı sekılde bu kafamı bulandırdı asırı stres yarattı rahstsız oldum bu durumdan yakısıklı bı arkadasımı veya herhangı yakısıklı bı adamla gozgoze gelsem fotografına baksam atıyorum kalp rıtmım degısıyo heycan yapıyo gıbı oluyorum escınsel olam korkusu gelınce asırı terlıyorum ve korjuyorum bu durum kalıcı hasar bırakır dıye korkuyorum böle seylerın olmasını ıstemıyorum zamanında escınsellerden cok nefret ettım dısladım dıyebılırım fakat bu dusuncelerın bende olması cok bunalıma sokuyor benı ama sızın gıbı doktorların bu konuyla alakalı makalelerı benı rahatlatıyor ve gun boyunca rahatlıyorum ve ertesı gun kalkınca yıne aynı seyler oluyo bı anda gıdıp bı anda gelen bısey ama asırı rahatsız oldugum bi durum kızlara ılgım ust duzey bu yasıma kadar hıc bı kımseye ılgı duymadım hep kızlarla ılgılendım maco bı adamım ve bunların bende olması haylı can sıkıyor yakısıklı bırını gorunce kalbımın hızlı atması nedemek ben escınselmı oldum bu konu hakkında goruslerınızı beklıyorum lutfen yardım edın ( bu yanıtımı yanıtlarsanız sevırım dıgerını yanlıs yazdım

  • yazdıklardını aynısını bende yaşadım kardeşim şuan durumun naasıl

   • Dostum rahat ol şu felsefede haraket et bırak gelsın umrunda olmazssa bu konus sıkıntı yok gelsede sorun olmaz cunku ben escınsel degılım de kendıne zor zaman gecırdım suan ıyım bu işte panıkleme ve takma arada aklıma gelıyo ama ben cok sukur atlatıyorum eve kapama kendını eve kapnırsan pesını bırakmaz sureklı senı tehdıt eder takma bırak gelsın felsefesı olarak algıla bunu hiç bi şekılde ole degılsın cunku escınsel kısı sormaz kendıne bunu bol bol dua ve ayetel kursı oku elbet gececek eger cok bunalımda olursan bana yaz gercekten zor zaman senı baskası anlayamaz kotu ve uzucu bısey Allah yardımcın olsun

 62. Mrb ben 25 yasindayim 2 tane kizimvar esimle siddet ve uyusturucu yuzunden ayrildik ama evliligimiz suresince kendimde bazi seyleri cozemedim ben.mesela surekli supheci davraniyorum hersyeden suphe ediyorum ve eger ufak bi suphe duyarsam onun uzreinde oyle oldguna dair hayaller kuruyorum.dusunmemeye calisyorum ama cildiricak gibi oluyorum bi konuya taktimmi takiyorum ve karsimdaki insani kendimi tamamen rahatlatana kadar bunaltiyorum soylemi boylemi diye surekli bi dusunce giriyor aklima ve eger beynimde onu o an cozemezsem kendimi kaybediyorum agliyorum bagiriyorum intikam almaya calisyorum ne yapmam lazim bana yardim edin korkuyorum

 63. Merhaba lütfen yardımcı olun bende bi çeşit iç ses hastalığı var mesela evde yanliz kaldigimda yada dışardan eve gelirken apartmanda merdiveni çıktığımda son 4 merdiveni bidaha inip çıkmam gerektigini düşünüyorum icimdeki ses öyle diyor yapmazsam kötü bisey olucak gibi hissediyorum odama girdigimde kapıyı bikere kapattigimda tekrar kapatmam gerektiğini hissediyorum yoksa sevdiklerime zarar gelicek hersey kötü olcak gibi hissediyorum yaşım 20 bundan 7 sene önce sanırım ilkokuldayken bi arkadaşım benim yaptığım merdivenden çıkıp tekrar inip çıktığını görmüştüm neden yaptin. Diye sordugumda anneme kotu bisey olcak diye hissediyorum yapmayınca demisti, o aralar yoktu bende böyle şeyler ama son 1 – 2 senedir biraz fazlalaşmaya başladı mesela 6 rakamından nefret ediyorum yazmak dahi istemiyorum nasıl kurtulabilirim mailden ulaşabilirsiniz istersenizde burdan da yazabilirsiniz , yardımcı olun

 64. Merhaba benimde iç ses sorunum var lütfen bir yol gösterin, mesela evdeyken veya eve dönerken apartmanda merdivenleri çıktığımda içimden bir ses son 4 merdiveni tekrar çık yoksa kötü birsey olucak diyor ve tekrar, inip çıkıyorum evdeyken ise odamın kapısını kapattigimda tekrar içimden birses gine kapatmalısın yoksa sevdiklerim zarar görecek gibi hissediyorum ve kalkip kapatıyorum henüz 20 yaşındayım bundan 7 sene önce ilkokuldayken bir arkadaşımın evinin merdivenini çıkıp tekrar; inip çıktığını gördüm neden? Böyle birşey yaptın dedim anneme sanki kötü birsey olacakmış gibi hissediyorum demiştiOzamanlar bende böyle birsey yoktu ama son 2 senedir çoğalmaya başladı, 6 rakamindan nefret etmeye başladım 5 ve 3 rakamındanda televizyon izlerken ses yüksekliği çubuğunu bu rakamlara getirmiyorum 5 senelik bir ilişkim var kız arkadaşımın eski sevgilisini bile bazen düşünüyorum ve cok sinirleniyorum lütfen yardımcı olun mail adresimden veya burdan lütfen

 65. Merhaba. Ben çok takıntılı bi bayanım. İlkokul caglarımda bacaklarımın zayıf oluşunu takıp bes kat corap gıyerdım. Duzen takntılarm vardı kıyafetlerım mum gıbı olmalı annem bozdgnda aglıyordum. Saçım kaşım hep bunlara takıyorum guzel bı bayanım ama hep emın olamıyorm bsylerımu bgnmıyorum. Daha sonra insanlara takmaya basladım. Bana nıye baktı bnm hakkmda mı knsuyo vs. Yaşım 30 ıkı senedır evlıyım. Bıkac senedırde emın olamama basldı yaptgm hıcbsyden emın olamıyorm hep sorup onay almalıyım. Ve insanlara takılıyorm nıye boyle dedı kesın bna laf soktu yada yenı tanıstgm bırı olsun yanlıs bısey mı yptım bna kızdımı acaba gıbı guvensızce hıslerım olustu cok yoruyor bnlar beni. Insanlar beni aptal gıbı gorup içlerınden dalga gecıyolar hissi ki aslnda olgun ve nerde ne knstgnu bılen bı karaktere sahıbımdır. İnsanları sevmıyorum artık ve bırıyle tanıstım dıyelm ğç gün sonra bsyden dolayı ona takıp sınır olup gorusmuyorum. Herseyı cok buyutuyorum ve haklıyken haksz durumuna dusebılıyorm dha rahat ve relax bi insan olmk için neler vrmzdım. Psıkoterapi aldım ama ıkı seans gıttm çok pahalıydı bna anksıyete teshısı koydu. Kendıne guvenmek ıstıyorum adlnda dsardan bknca konuskan gırısken bırıyım ama içimde hep kuşku ve benı begenmedıler yada salak oldgmu dsnuyolar dusuncesı var. Neden artık herkese sinir oluyorum yasadgm sorunlar sevdklerımın beni üzmesi arttrmıs olabılır blmıyorum. Kımsenın hatta anne babamın bnı cokta sevmedgnı dusunuyorm ve gayet guzel ve huzurlu bı aılede buyudum. Annem ve kız kardesm bna sureklı şu cumlelerı kuruyorlar: takıntılısın, dolaşıksn, herkesı huzursuz edıyosun vs ve buyuzden beni sallamıyolar saygı bulamıyorum. Buda beni dhada guvensz ve hırcn yapıyo. Bı arkadasım benı aramadysa yda tlfunu acmadysa o arkadasıma takıyorum ve sonra uzaklasıyorum. Beynımde durmadan dusunce var ve ayrıntılara cok takılıyorm b cumleyı cımbzla aldgmı soyluyo eşimde. Herseyın en kotusunu dsnuyorum hep negatıfım hayattan tad alamıyorum beni üzen herkesı silip atıyorum sans vermıyorum cnku snra cok yıpranıyorum velhasıl takıntılı ve sorunlu bi insanım ve aılmde bi ben boyleyım. Biri bna bsy mı dedı ve o laf benı kızdrdımı günlerce bnu dsnup takıyorum ve o insana sarmadan yada bı sekılde tepkı koymadan beynım rht etmıyo beynıme engel olamıyorum bazen beynımı cıkarp atasım gelıyo hep bukdr ince ve ayrıntı dsnmktn bıktm bıde herks bnm gbı ınce dsnsun dıye beklıyorum ince dusunmuyorsa hmn o kısıden soguyorum. Bi işe gırıyorum bı ay sonra cıkıyorm ordada bsylere takıyorm cnku sanırm mukemmelıyetcıym yaptgm yemek hatasz olmalı hep ayrıntılara takıldgmdan günlük işlerımı bıle yapamıyorum. Ahh ben neden böyleyim

 66. Yusuf bey merhaba 23 yaşındayım ,iki buçuk yıldır sevdiğim var ve bayramda nişanımız var ama ben onu sürekli kaybetme korkusu yaşıyorum .sebebi ise geçmişten birinin çıkıp bizim mutluluğumuzu bozmaya çalışmasından korkuyorum.bir yıl önce dost bildiğim kişinin tehdidi ile karşı karşıya kaldım o zamandan korkarak bu zamana geldim.Belki en büyük etki o kişinin bana bu korkuyu yaşatması. Şimdi aklıma gelen düşünceleri beynimden götüremiyorum sürekli hadi öyle olursa cümlesi zihnimde.Psikiyatriste gidemiyorum anlatamıyorum.bir kaç cümle ile bana yardımcı olabilir misiniz.

 67. Hocam cinsel obsesiyon tedaci edile bilirmi?

  • merhaba. evet, tedavi edilebilir.

   • ben de ailemden ayrılma korkusu var. yaşadığım evi ve ailemi bırakıp üniversite okuyamadım. ayrıca şu an evlenmek üzereyim yine aynı sorunla başbaşayım. ailemin olmadığı yerde kalacak olmak beni hayattan koparıyor. bir yere gitsemde gece evime annemle babamın yanına dönmek istiyorum. sürekli onları görme onlarla olma çabası içerisindeyim. yaşadığım şehir evi değiştirme durumu söz konusu olduğunda tahammül edilmez sıkıntılar yaşıyorum. annemle babam yanımdaysa huzurlu yaşıyorum. onlarla aynı evde değilsem gece uykudan uyanıp onların yanımda olmadığı hissiye içime anlatılamz bir sıkıntı geliyor. bu durum tedavi ile düzelebilrmi bu piskoloji ile evlilik yapmak ne kadar doğru

 68. Merhaba.Ben 22 yaşındayım.Dizi izlemeyi çok seviyorum.Önemli bir işim olmadığında günün büyük bir bölümünü en sevdiğim diziyi izleyerek,onun hakkında düşünerek,hayal kurarak geçiriyorum.Arkadaşlarımla,akrabalarımla en çok sevdiğim diziler hakkında sohbet etmeyi çok seviyorum.Onlar da sevdiğim diziyi bilsin istiyorum.Dizi kahramanlarına özeniyorum,onlar gibi iyi bir insan olmak istiyorum.Severek izlediğim bir dizi olduğu dönemlerde hayata pozitiv bakıyorum,olmadığında ise hayat boş ve anlamsız geliyor.Bunlar normal mi yoksa hastalık belirtisi mi?

 69. hocam maladaptive daydreaming adı verilen sıkıntıyı 5 yıldır yaşıyorum.hayali bir karakterim var ve her türlü ayrıntıyı yaratarak gerçek dünya ile eş zamanlı karakteri oynuyorum.asosyal veya içine kapanık biride değilim.5 yıl önce platonik aşkımdan karşılık alamadığım için geliştirdiğim bir kaçış yoluydu fakat şuan sadece daha çabuk uyumak için kullandığım bir yöntem.sizce devam etmelimiyim yoksa bırakmalı mıyım ?.herhangi bir psikolojik destek almadan yapabileceğimi düşünüyorum..

 70. Hocam selâmün aleyküm ben din görevlisiyim (imam) bende senenin bazı zamanları 3 ayda 1 hafta kadar sonra aradan 6 ay geçince 2 hafta kadar namaz kildiracağım zaman elhamdulillah demeye başlamadan bak takılacam şimdi düşüncesi hasıl oluyo ve elhamdulillah ın el kelimesine giriş yaparken çok zorlanıyorum ya dudagimi islatiyorum dilim ile yada farklı bir hareketle giris yapıyorum ama senenin belli zamanları oluyo bu sıkıntım benim sorunum ne olabilir.. Selam ve dua ile

  • merhaba. obsesif kompulsif bozukluk da olabilir, sosyal kaygı bozukluğu gibi başka bir şey de olabilir. net bir şey söylemek için etraflıca değerlendirme gerekir. bir psikiyatristle görüşmenizi öneririm.

 71. utancımdan kimseye söyleyemiyorum

  Hocam takıntılarım genelde cinsellik üzerine oluyor… O kadar çok yoruluyorum ki vallahi kendimi acımasızca öldüresim geliyor.

 72. ben gecen sene ilaca baslayinca panik atak ve takintili korkular yasadm hastaligin dahilindeki seylerdi bunu yendim birazda ilac kullanarak. ama suanda kendime zarar verme korkusu yasiyorum bunun ya bole biri olduysam ayird edemiyosam psikoljm iyice bozuldysa korkusu yasiyorum psikolga gidiorm ama biraz bilgi verirseniz sevinirim

  • merhaba. okuduğunuz yazı zaten okb ile ilgili. tam olarak ne sordunuz bana acaba?

   • yani bunun sadece hastaligin devami olan bi kaygi bozuklugu olup olmamasiyla kendime gercekten zarar verme derecesinde psikolojimin bozuldugunu nasil ayird edebilirim demek istedim . saldirganlik obsesyonumu deilmi diye. sadece korkuysa bile mantikli bi aciklamalarim olmaliki kaygilanmiyim. bu nasil ayird edilir

   • mesela panik ataki yenmek icin ölmiycemi yasadigim butun herseyin sanrıdan sacma inanislardan ibaret oldugunu zamanla cozerek iyilestim ama bu sorun yeni benim icin acaba iyice psikolojim bozulduda kendime zarar vermeyemi basliycam diye dusunmeye basladim yada kaygimi sadece. ilaclardan korkarak kullanmis olmam yanisira. psikologun kesin bisey soylemeyip cevap arama takinti demesi garip geldi. cözemedigini dusundum.

    • yaşadıklarınızın ne olduğunun tespiti için ayrıntılı değerlendirme gerekir. panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, okb gibi sorunların ortak yönleri olabilir. netleştirmek için değerlendirme gerekir. kafanızdaki soruları yardım aldığınız uzmana sormanızı tavsiye ederim.

 73. Yanımda birilerini hayal edip konusuyorum kafayı yicem yardım edin alıskanlık olmus ama hep olmak isttediğim kisinin yerine geçip hayal ettiklerimle konusuyorum yardım edin doktora gidemem napıcam

  • merhaba. doktora neden gidemiyorsunuz? bu tür sorunlar tavsiye ile düzelmez. tedavi olmanız gerekir.

   • cevabınız için tesekkürler.Aileme anlatamam ve basa çıkarım diye düsünüyorum ayrıca Ilaç Kullunmak Istemem Tavsiye Mesela Kafamı Dağıtıcak Seyler Yaparken Aklıma bile Gelmiyo Bu Sekilde Buna Da Alısamaz Mıyım? kendime Inanıyorum Halledebilirim Ama Sart Mı Doktor

 74. benim bu sene ayak tabanimda siğil çıktı.sigil temas yoluyla kişinin ortak esyalarinin kullanmakla bulasabilecek bişey.internetten sigille ilgili bütün sayfaları okudum.yaklasik bir senedir korkudan ayagimdan corabi çıkarmıyor bi kere kullandigim corabi bi daha giyemiyor elimi her ayagima deydirdigimde yikama ihtiyaci duyuyor.ayagimi pansuman yaptiktan sonra ellerimi 4-5 kez yikamaya basladim.dudagimin kenarinda büyük sivilce tarzı bişey cikti acaba o da siğil mi ki diye kuskulanmaya basladim.benim bu korkularim surekli bu dusuncelerim o kadar yordu ki beni acayip stres yaptim.kimsede inanmiyor bana bulaşıcı olduğuna benim abarttigimi dusunuyorlar.bende susuyorum açıklama yapmıyorum.ornegin siğilime pansuman yaptığım makasi annem geçen eline almis sonra yerini degistirmis ben simdi anneme bulaşabilir bulasmasa bile o elini farklı yerlere sürecek yine dönüp bana gelebilir. makasi yeni koyduğu yeri ozonla mi silsem atılacak bişey olsa direk atarim galiba.korkulat endiseler beni cok yoruyor

 75. Merabalar 5-6 senedir okb hastasıyım 1 yıldır bi ilaç kullanıyorum lustral adında.takıntım temizlik üzerine bu ilacı almaya devam ettikçe düzelir miyim yoksa hayatım boyunca bu ilacı almak zorunda mıyım?

  • merhaba. net bir şey söyleyemem. ilaç tedavisi ile birlikte psikoterapi desteği de almanızı tavsiye ederim.

 76. İyi günler benim problemim aklımdan geçen olumsuz düşünceler sürekli anneme babama bişey olursa diye düşünüyorum herşeyi takıntı haline getiriyorum biseyi yapamadığım zaman neden yapamadım diğerleri yaparken ben nasıl yapamam en mükemmeli en iyisi olsun istiyorum herşeyin birine kendimi anlatamadığım da yada birseyin üstesinden gelemediğim de etrafa kendime zarar veriyorum sizce bunların nedeni ne olabilir ne yapmam gerekiyor?

 77. Merhaba hocam . Bende bu hastalık tam 5 yıldır devam ediyor . İnsanlardan çok kolay tiksiniyorum tiksindiğim kişiyede dokunamıyorum dokunduğum zamanda elimde olmyan bi şekilde elimi yıkamam gerekiyor ya da sevdiğim birinin üstüne sürmem gerekiyor ve en yakınım öz kardeşime tiksiniyorum ve dokununca onun gibi olacağımı zannediyorum ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

 78. Hocam merhaba

  9 sene önce çok ağır bir panik atak nöbeti geçirdim aklımı kaybediyorum sandım.Öyle bir korku anları ki Rabbim hiç kimseye yasatmasın.Daha sonra aynı şeyleri tekrar yaşarmıyım korkusu aylarca içimi kurt gibi kemirdi bu sürecte bende kaygı bozukluğu başladı.Ailevi
  sorunlarımın başlaması istemediğim bir
  hayatı yaşamak iyice kamcıladı
  kaygılarımı.2 sene önce ise çok ağır bir
  olay yaşadım.O günden beridir iyice bittim
  travma sonrası stres bozuklugu .Zaman
  zaman konuyu bana hatırlatan durumlar
  olduğunda aynı anı tekrar tekrar
  yaşıyorum.Aynı işkence çaresizlik hissi
  beni bitirdi artık.Ve şu an size sormak
  istediğim .Artık insanlara güvenemuyorum resmen hata yapmayayim yanılgıya düsmeyeyim diye herkesten kalıyorum Bu durumda bile bunu böyle yaptım hata mı yaptım acaba ona onu demesemiydim ki bunu böyle yapmasamıydım ki diye devam eden pismanlıklar suçlamalar.Ve Ufacık başka birisinin sorun dahi etmeyeceği bir şeyi saçma olduğunu bildiğim halde kuruyorum bozuyorum hesaplıyorum düşündüğüm konuyla ilgili korkuyorum ve her seferinde bu korkulacak bir şey mi yoksa değil mi ayırt edemiyorum.Daha sonra başka bir şeye takınca onu unutup sanki hiç düşünmemişim gibi o önemsizlesiyor.Diğer konu içimi kemiriyor.Böyle bir kısır döngüye dönüştü.Ben hayatımı bu şekilde idame ettirmek istemiyorum hocam.xa ax başka hiç bir ilaç bana kendimi iyi hissettirmedi.Onuda bağımlılık yapar diye kullanmak istemiyorum.Size sorum şu son anlattığım durumumun adı ne hoam

  • merhaba. buradan tanıya dönük bir şey demem sağlıklı olmaz. bir psikiyatrist ile görüşmenizi tavsiye ederim.

 79. Merhaba ben surekli içimden asla onu yapmam bunu yapmam gibisinden surekli konuşuyorum bu okb mıdır çünkü daha sonrasında büyük konuştum korkusuna kapılıp tekrar tekrar dua ediyorum yanlış ettim diye tekrar dua ediyorum tekrar tekrar çok yoruluyorum önceden okb tanısı konuldu fakat tedavisi bıraktım ben şimdi seyri mi değişti takintilarimin bu konuda beni bilgilendirebilir misiniz?

  • merhaba. zaten okb tanısı konmuş yaşadıklarınıza. bahsettiğiniz yaşantı da okb’yi çağrıştırıyor. evet, takıntılarınızın seyri değişmiş olabilir. ilaç tedavisi ile birlikte psikoterapi desteği almanızı öneririm.

 80. İyi günler. Hocam 27 yaşındayım. 20 yaşlarımda bende takıntı başladı, üniye başladığımda gıcık olduğu birkaç kişi vardı, sürekli bunları kafaya takıyordum. Ya bana da karışırlarsa ve ben karşılık verip dayak yiyip rezil olursam diye kkorkuyordum, kendimi korkusuz olmaya koşullandormıştım, kendi kendime kkorkusuz olma yolları aradım durdum, dine çok düşkün olmaya başladım, ama küçükken de camiye gitmeyi vs çok severdim, ama lisede aşırı yaramazdım, herşeye karışırdım, ve çok dayak yerdim, ben de mafyacılık oynamaya çalışırdım kendime arka edinmeye, ters teperdi, kısacası birinden güçsüz ggörünce kendimi onu üstesinden gelmekten başka bir şey ddüşünemiyorum. bir gün gece hayalimde ünideki çocukla kavga ederken bir anda kalbim güm güm atmaya ve nnefessiz kalmaya başladım, yyıllarca saçma sapan panik atak vs tedavisi gördüm, ve bunları hiç anlatmadım, canım sıkılıyor deyip geçiştirdim, en bbüyü korkum da küçüklükten beri birisi sevdiğime bir şey yapacak da ben karşılık vermeye korkacağım veya versem bile, başarısız oolacağım, aayrıca saçma sapan şeylere takılıp kalıyorum, engellemeye ççalışıyorum sürekli dua okuyorum, kaç kere dövüş kursuna başladım, zor geldi bıraktım, şimdi devlette güzel bir işim var, öölüm korkumda var, sevdiklerimin ölme korkusu da var, yok yok hocam aanlayacağınız ve bunları asla birine anlatamam ne yapıcam durumum çok lkarışık değil mi sizce nedir hastalığım ne olur dürüst olun.

  • merhaba. anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu ve/veya obsesif kompulsif bozukluk olabilir. bir uzmanla görüşüp netleştirebilirsiniz.

 81. Bir ara yine ünidyken 3 harfliler gelsin o zaman Allah’ın oolduğunu kesin anlayıp hiçbir şşeyden korkmam demiştim, gecelerce bekledim korkuyla gelin lan ddiyordum kendi kendime, hhem deli gibi tırsarak ama bir şeylerin değişeceğine inanarak, daha ne saçma hikayeler var bende yazsam roman olur, sürekli aynı kelimeleri tekrar ederek kendimi motive etmeye çalışıyorum, bir ara hhayatım düzene ggirmişt. MMükemmeldim, şimdi yyine saçmaladım. Hasta mıyım normal m. Ondan da emin değili, yyıllarca depakin diye ilaç kkullandım, ancak bbunları asla anlatmadım ve yyanlış tedaviler gördüğümü düşünüyorum. Hiç psikoterapi görmedim ggünlük iniş çıkış dendi önemsiz dendi Yazmakla bitmez aklıma geldikçe yazarım 🙂

 82. hocam birde şu aanda sevgilim dılarıda yürürken pisliğin bbirilaf atacak ssarkacak diye kafamda hep bu düşünce var aynısı annem ablam için de geçerl, pislik insanlar neden ppislik bir ttürlü anlam vveremiyorum, hhepsini ööldürmek iistiyorum ama hapisten kkorkuyorum, geçen gece 1 yıl önce bbir pislik ssevgilime ssapıkça bbakmıştı, ben de ona tip tip bbakmıştım ve ggeçmiştim, bu oolay aklıma geldi ve hhayalimde adama bir yumruk attım, ve öyle bir Durumda ne yyapacağımı düşünüyorum aama işin iiçinden ççıkamıyorum. Bu ara gfavori ddüşüncem bu, AAllah’tan korkmasam hepsini ööldürebiliri,m aartı hapis olmasa.

 83. Ben 14 Yaşındayım Okul bitti yaz tatilini Annemle beraber İstanbul la geldik Abimin .önceki kaldığımız yerde İstanbulla gelmek için Heyecan lıydım Hemde İstanbul da Lise Okucaktım geldiğimde İlk Başta Mutluluydum Sonra Aklımda Burda İki Kişi Nasıl Kalcaz? Hangi Liseye Gitçem?Burda Çok sıkılcam Gibi Sorular Gelince İçime Bir Sıkıntı geldi Çok Korktum.Anne de Evimize Gidecek 2 Kışi kalcak Sıkıntı 4 Gündür Var Lütfen yardım Edin

  • ailesinden uzakta, başka şehir ve ülkelerde okuyan, senin gibi binlerce genç var. onlar nasıl aşıyorsa bu durumu sen de aşacaksın.

 84. mehaba ben shimdi 21 yashindayim neredeyse 16-17 yashlarinda 1 gecelik koruma ishine ciktik orada olan eshyalari koruyoduk konserden sonra calmasinlar die orada cocuklarla tanishim sobet ederken orta yashlarinda biride geldi yanimiza bizimli calishiyordu bana cok bakiyordu cocuklarada ben cocuklara soyledimki galiba o gay baksana nasil bakiyor cocuklara dedimki hadi siz soyleyin sizde gaysiniz biraz shaka yapalim neyse cocuklar oyle soyledi oda biraz gay oldugunu soyledi o gun hayatima tash dushtu sanki bende oyle oldugumu sandim neredeyse 1.5 yil cok azap cektim hep arkadashlarimin bazi yerlerine gozum kayiyiodu sonrasinda kendi kendiliyinden gecti ondan oncede sonra ashik oldum kiz oldu hep kizlardan hoshlandim cocukluktan capkin biriydim maco bir erkektim 1 ci sinifta bile hoshlandigim kizlar vardi shimdi bende okb hastalarinda bash gostern problemlerin hepsi bash gosterdi cocukkan el yikama gibi problemlerim vardi sonrasina kapiyla iligi sonrasina facebook whatsap bile kullanamaz oldum hoshlandigim bi kiz vardi hep ciplak resimlerini gonderdigimi dushunuyodum birilerine sonra yoldan gecerken bi arkadashimi tanidik gordukde hayatimda ailemde olan sheyleri anlatdigimi dushunuyodum bi red bull aldigimda bir yere koyduysam sonra icemiyodum icine hap atlidigini dushnuyodum yada bir yerde yemek yerken hep dikkaktlice insanlarin ellerine ve yemeyime bakardim kendi elim yikadigima bile inanmiyodum hep anname gosterioydum ceplerimde nelerin oldugunu bile anneme gosteriyodum inanmiyodum dusha girdiyimde orda olan arieli falan kafama doktugumu dushunuyodum sonra kashinti oluyodu sonra gercekten olup olmadigina bile inanamiyodum sonra cocuklukta kafasina boyuyen cocuk gormushtum yillarca bendede oyle olucagini dushunmushdum hasta birini gorende ayagi olmuyan birini bendede oyle olucak saniyodum ve bi zamnlarda arkama hem bakardim kimse beni takip ediyomu die. escinsellik obsesyonuda arada bir gelib gidiyodu instagramda escinsellere aid videolar gorende rahatsiz oluyodum hemen kapatiyordum ara sira 6-7 aydan bi 1 yildan bir escinllik obsesyonu yeniden geliyodu amma geciyodu ondan sonra yurt dishinda oldugum icin bi kac kez piskiatre gittim ilac tedvaisi goruyodum birakiyodum yeniden depresyon bahliyodu cok sikiyodum shimdi 1 ay once yen bi piskiatre gittim tum problemleri anlatmak istedim escinllik problemini anlatirken hic bi shey diyilmish gibi sakince belki eshcinselsin dedi bana amma ben ona hic bi shey soylemedim yalnizca bi zamanlar eshcinsel obsesyonum vardi dedim oda bana boyle soyledi birinci defa olan obsesyondan gectikten sonra sevdiyim kizla birlikteliyim bile oldu hep kiz arkadashlarimla opushurken ereksiyon oluyodum 1 hafta once bi kizla tanishtim onunla resim cektirdim hemen elim kolum esti sanki ilk defa kiza sariliyorum bu problem olmadan oncede kizlarla skypeden falan konushub soyunduroyudum hemen ereksiyon oluyodum telefonumda sayamiyacagim kadar cok kiz resmi var shimdi piskiatr bana belkide oylesin soylediyine gore yeniden depresyona girdim oylemiyim diye bazen soyluyorum sen oyle diyilsin hep kizlardan hoshlandin kiz arkaladhlarin oldun sevdiyin kizlar bile oldu kizlarla konshukca shimdide bazen unutoyrum amma yeniden geliyo shimdi dishardan geliyorum erkeklerin gozlerine bakamiyorum gozlerimi kaciyorum dudaklarina baktigim zaman sanki opmek gibi bi hiss geciyo icimden sanki bi sheyler oluyo anlamiyorum neden boyle oldugunu canim cok sikiyolor artik hayatim yashanilmaz hale geldi belkide cocukken bi kac kez taciz edilidiyim icindir bi zaman bi pedofil beni dudagimdan opmushdu bende cocuktum ilk once anlamadim bi kac efa bunu tekrarladikcan sonra anladim ve dudaklarimi kirleshmish hiss ediydum hel yumrukla dudaklarima vuruoydum shimdide oyle shimdide dudaklarimda bi giciklanma oluyo anki hel yumrukluyorum bakin yusuf bey bana yardim edin lutfen artik biktim 1 ay oncesine kadar her shey normaldi kizlarla konushmalar gorushmeler her shey ereksiyon falan normal yani shimdi boyle bu ne illetdir lutfen bana yardim edin ve bu arada yurt dishindan yaziyorum shimdi bu bu obsesyonlar yok neredeyse yalnizca escinllik obsesyonu luften yardim edin shimdiden teshekkurler

  • Yusuf bey yanlishlikta bi sorun olushut mesaj 2 defa geldi altdakini okuyun orda her sheyi yazdim teshekkurler yardiminiza bekliyorum bi kac gune yeniden piskiatre gidicem

  • merhaba. “acaba eşcinsel miyim” diye endişe etmeniz, eşcinsel olduğunuzu değil eşcinsel olmadığınızı gösterebilir. eşcinseller “acaba eşcinsel miyim?” diye düşünmezler, eşcinsel olurlar.

 85. Merhaba. Benim şöyle bir sorunum var. Sürekli hayal kuruyorum ama fiziksel bir görüntü oluşmuyor son sadece hayal ama gerçek gibi yaşıyorum. Ciddi anlamda onu yaşıyorum kendimi kaybediyorum. Alıkoyamıyorum. Bana iyi geliyor. Hatta dışarı çıkmak yerine böyle vakit geçiriyorum. Artık hayatımın bir parçası haline geldi.durduramıyorum ve.ani duygu değişimi yaşıyorum. Buna bir cevap verirseniz çok sevinirim. Çok yardımcı olursunuz .

 86. hocam neden benin yorumuma bicevap yazmadiniz cok rahatsizim bu bu durudam luften bana yardim edin

  • sence neden henüz cevap vermemiş olabilirim?

   • Merhaba ben 16 yaşındayım 14yaşındayken prozac kullandım geçen yılda lustrale başladım ama pek bir değişim yok kafayı yemek üzereyim bir yıl öncesine kadar kuzenime bir resim göstermiştim görmesini istemediğim bir resimdi ama o zamanlar gösterdim işte onu düşünüp duruyorum ve her saniye kalbim tetikliyo ağlayasım geliyor çıkmaza kapana sıkıştım gibi geliyor kurtuluşum yok biri yardım etsin diye çığlıklar kopuyo içimde vicdan azapları çekiyorum geceleri bazen hep ağlıyorum sanki biri bana eziyet eder gibi ilaç kullanmama rağmen bu haldeyim ne yapmalıyım?

 87. Hocam iyi günler. Bende önceden panikatak başlangıcı vardı.Doktora gittim 6 ay paxsil kullandım kendimş daha iyi hissettim. Sonra hastalığım tekrar nüksetti ama ataklarım eskisine oranla daha az şiddetli oluyodu. Yine doktora gittim aynı hapı verdi ve 1 ay kullanmamı söyledi. Hapı kullandıktan sonra kendimi iyi hissediyorum ama bi olay yaşadığımda örneğin küçük bi deprem atlattım o gece korktuğum için çarpıntım tuttu nefes alamadım. Panikatağın tam olarak geçtiğini düşünmüyorum. Artık bu durum beni bunaltmaya başladı bazen geceleri düzgün nefes alamıyorum. Son zamanlarda gece olunca içime bi korku düşmeye başladı. Bazen ölmekten korkuyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Tavsiyeleriniz nelerdir ve bu durumun tamamen geçmesi için ne yapabilirim? Şimdiden teşekkürler.

 88. Hocam merhaba ben 18 yasındayım anlam veremedıgım sekılde eşcınsel olma korkusu sardı benı yakısıklı bırını gorunce kalbımın rıtmı degısıyo acaba hoslanıyomuyum dıyorum neden bole oluyo hiç hosuma gıtmıyo bu durum cınsel olarak kadınlardan hoslanıyorum hatta cinsellık anlamında kadın hastasıyım dıyebılırım herzamanda bole oldu ve ılgım hep kadınlarda oldu ve halen ole ama yaklasık 4 aydırfakat duygusal olarak neden bole oluyo neden escınsel olursam dıye korkar oldum neden yakısıklı bırını falan gorunce kalbım hızlı atıyo rahatsız edıcı bı durum falat escınsel olduysam falan dıyorum aklımdan cıkmıyo durduk yere gozum bı anda durduk yere erkek dostlarımın olmadık yerlerıne kayıyo acaba ereksıyon olurmuyum dıyorum ve olmuyorum cok sukur rahatsızlık duyuyorum ama ya hosuma gıttı acaba dıyorum bu durum hayatımı maffetti rahatsızlık duyulmıcak gıbı degıl sureklı bu konuyu dusunuyorum cok asırı macoyum bole seylerıde desteklemem hatta nefret ederm zamanındada escınsellere kın besledım nefret ettım ve bugun bu olay bende gorulur dıye endıse edıyorum psıkolojık olarak acaba hoslandım kesın oyuzden kalbım hızlı atıyo falan dıyorum ama cınsel olarak aklım kadınlarda hep ole oldu lutfen yardımcı olun bu konu hakkında ne yapabılırım sonradan escınsel olunur mu ve suan sızce rahatsızlıgımın kabaca tanımı nedır bu dusunceler 3-4 gun gıdıp tekrar beynımı kemırmeye baslıyo ozellıkle evde yalnız falan kalırsam cok dusunuyorum mumkun oldugunca dısarı atıyorum kendımı kafam dagıldıgı zaman bu belırtıler olmuyo normal hayatıma donuyorum ama bazen dank edıyo bole sacma sapan dusunuyorum sızden rıcam ne yapılabılır gercekten escınselmıyım bazen durduk yere hosuma gıder gıbı oluyo bırı ama ben cınsel olarak kadınlara ılgı duyuyorum ve bı escınsel kadınlara ılgı duymaz cınsel anlamda ama ben kadın muptalasıyım fakat bu dedıgım dusunceler neden oluyo neden yskıdıklı bırını goruncr kalp rıtmım degısıyo bunları acıklarmısınız bılmenızı ısterımki bu dusunceler bana sacma gelıyor ıstemsızce yapıyorum dusuncelerınız benım ıcın önemlı size mınnettarım hocam saygılar

 89. Merhaba ben 20 yaşındayım. Üç dört senedir kendimde birşeyler olduğunu dusunuyorum.Birine aşık olmuştum onu saplantı haline getirmiştim ,en azından saplantı olduğunu düşündüm sonradan.Ne yaparsa yapsın hala peşinden gidiyordum her saniye onu düşünüyordum aklımdan çıkaramadığım için deli olma şüphelerine bile girdim.Önümdeki işlere odaklanamıyordum…Üç sene sonra o takıntıdan kurtuldum.Unuttum.Fakat sonra yerini başka takıntılar aldı o süre içerisindede çok sinirli birine donusmustum insanların dediğini çok takıp bir anda çevreme sataşabiliyordum.Çok sinirliydim .O siniri biraz attım ama insanların dediğini daha çok takmaya başladım herkes beni küçük düşürüyormuş gibi geliyor sürekli rezil olacakmışım gibi geliyor .İnsanlar beni aşağılıyolar gibi geliyor .Hatalarımı yüzüme vurmaları beni çok üüzüyor ve sürekli ağlıyordum bir ay önce.Sevdiğim insanları kaybedicem korkusu oluyor özellikle en yakın arkadaşımın üzerine çok gittiğim için onu kaybedicekmişim ellerimden kayıp gidecekmiş gibi üzülüyordum sürekli benim hakkımda kötü şeyler düşündüğünü düşünüp durduk yere aglıyabiliyordum çok tartıştık o arkadaşımla küstük defalarca bu seferde ona bağlandım.Hayatı ona bağladım onunla aram bozulursa okulu bırakıp gidicektim.Şu andada ona çok yük olduğunu düşündüğüm için kendime yeni bir yol çizdim .Çünkü yaptığım işlerde ben kendime güvenmiyorum elim ayağıma dolaşıyor ya da yapamayacağımı düşündüğüm için yapamıyorm.Kendime guvensizlik var en yakın arkadaşımda benim hep yanımda oldugu için ona karşı mahcupluk hissi var içimde.Sınıftan bir arkadaşımda okb varmış.Belirtilerini saydıktan sonra bende olduguna şüphe ettim.Araştırdım ve oldugunu düşünüyorum.Ailem olduguna inanmıyor ve benimle dalga geçiyor.El takıntımda var küçüklükten beri elime mikrop bulasıcak diye sürekli ellerimi yıkıyorm en nefret ettiğim şey toz tozlu bir yere dokunamıyorum parayı elime aldıgımda tiksiniyorum ve ellerimi yıkıyorum.Bu gibi takıntılarım var.Kim olursa olsun insanların dediğini çok takıyorm.Yakın arkadaşımı sürekli kafama takmazsam yerini hemen başka bir konu alıyor .Sürekli birşeyleri takıyorum.Hiç görmediğim biriyle konusmustum bir sene önce.O da hayallerimin içerisinde.Onunla kendi kendime konusuyorum.Dönüp dolaşıp onunla konusuyorum hayallerimde konusmalarımızıda detaylarına kadar unutmuyorum bu da bir takıntı mıdır ? O kişinin ilerde hep hayatımda olacağını düşünüyorm yıllardır tanıyormuşum gibi oldugum için vazgeçemiyorm. Onun hayalini kurmak bana mutluluk hissi veriyor genelde .Bu yuzdende vazgeçemiyorum sanırım.Sizce ben okb miyim? Tavsiyelerinizi bekliyorum.Çünkü bütün bunlar beni çok güçsüz bir insan yaptı.Artık dayanamayacak duruma geldim.Psikiyatriye gittim.Bana ilaç verdi ilaç kullanmak istemediğim için almadım. Bütün bunların depresyon oldugunu soyledi.Geçen yazda gözümün önüne görüntüler geliyordu sevdiğim insanları kaybedeceğime dair korkuyordum hep dua ediyordum geçmiyordu örn:ailem kaza geçirirken.Tavsiyelerinizi bekliyorum ne yapmalıyım ?

 90. Merhaba benım sıkıntım yıllardır devam ediyormus farkında degıldım bugunden önce cok takıntılıyım 3 yıllık ılıskım 4 ay once bıttı aileler neredeyse birbirine girdi kız bana senden nefret ediyorum diyor ama ben hala geri döneceğini ümit ediyorum beni sevdiğini düşünüyorum h iç birşeyi kabullenemiyorum laf dinlemez insanlardan uzak kimseyi umursamaz bi insan oldum kendi isteğimle hiç birşey yapmıyorum diğer insanlar sen böle değildin diyor noldu sana diyor ben anlamıyorum bana ne oluyor?

 91. Merhaba hocam ben 15 yaşında bir fen lisesi öğrencisiyim. Hasta olduğumu düşünüyorum . Kafamın içindekileri anlatamıyorum ama yalnızca bi kaç birşey söylemeye çalışacağım öncelikle yüksek bir hayal gücüm olduğunu düşünüyorum ve sürekli çelişiyorum kendimle fikirlerimle hep bir noktada zitlasiyor birşeyler . Dünyaya zerre ilgim yok ve aldığım bir zevkte yok çünkü zevklerim dahi çelişiyor . Bu yüzden başarılı da olamıyorum zaten mutlu olduğum bir zaman hatırlamıyorum bile . Öğrenmek istediğiniz şeyler varsa açıklayabilirim şimdilik bu kadar. Ne düşünüyorsunuz bunlar hakkında?

 92. Bende iş takıntısı var acaba başka iş yapsam daha iyi olur muyum 36 yaşındayım her aklıma geleni de yapmıyorum beyninde sıkışma oluyo kafam rahat olmuyo cipralexte kullanıyorum aslında
  Kendime beymime anlam veremiyorum

 93. Hocam Merhaba. 18 yaşındayım. Bende çok küçük yaşlardan beri OKB vardı. Temizlik ve sayma takintilarini bi şekilde idare edebiliyordum fakat daha sonra bi kitap okudum ve bundan etkilendim. Sürekli “acaba birine zarar verirmiyim ?” ” ya komşuma bir zarar verirsem?” gibi obsesyonlar başladı. Hocam cani değilim 6 yaşımdan beri hayvanlara acidigim için vejetaryenim. 4 aydır psikoterapi ve ilac tedavisi görüyorum rixper selectra ve ativandan sonra doktorumun verdiği prozac kapsül kullanıyorum .yardım edin lütfen. Teşekkürler..

 94. Merhaba hocam Nasıl anlatsam bilmiyorum benimde cinsel takıntım başladı hemde neden olduğunu bilmeden. normalde hep kızlardan hoşlanan çıkan birisydim ama bir anda hep aklıma böyle saçma düşünceler takılmaya başladı. acaba eşcinselmiyim diye erkeklere baktımmı kafamda saçma şeyler oluşuyo ben istemiyorum böyle bişeyi ama olmuyo depresyon sürecine bile girdim bi ara intiharı bile düşündüm artık hayattan zevk almıyorum. Yardım edin hocam ne yapmalıyım Aynı zamanda Artık Kızlardan da soğudum sırf bu yüzden eskisi kadar istegim kalmadı kızlara karşı bu neden oldu?

 95. hocam okb hastasıyım uzun zamandır ilaç kullanıyorum. artık sıkıldım bir tedavi duydum gamme knife yüzde kaç oranla bu tedavi faydalı ve herkes etkisini gorür mü yardımcı olursanız sevinirim.

  • merhaba. bahsettiğiniz yöntem cerrahi bir yöntemdir, terapi yöntemi değil. bu yüzden sorunuzu ohizmeti veren birine sormanızı tavsiye ederim.

 96. Yusuf bey merhabalar,
  Yaşadığım bir durum var OKB ya da OKKB ya da başka birşey mi ve literatürde ismi var mı merak ediyorum.

  -Güzel şeyleri hep sonraya erteliyorum, mesela sevdiğim güzel bir kıyafeti giymem güzel günlerde olacak özel bir günde giyeceğim, hoşuma giden müzikleri dinlemekten kaçınıyorum bıkıp soğuma endişesi ile (hani dinleyip dinleyip artık eskisi gibi tat vermez diye), aynı durum sevdiğim bir parfüm içinde geçerli kokusunu sevdiğim bir parfümü hiç sıkmadım bile benim için sıradan olur diye o güzelliği gider diye,
  Bu şekilde hayatımda güzel gelen şeyleri belli bir aşamadan sonra yapacağım diye koşullanma var sanki, sonuç olarak hiç kullanmıyorum yapmıyorum.

  Çünkü gerek örnekleri sınırlandırdığım müzik kıyafet parfüm konusunda, alışırsam anlamını yitirecek yeni bir arayışa girmem gerekecek ve yine bu durumlar tekrar edecek diye düşünüyorum. Bu yakıştığını düşündüğüm şeyler için geçerli bir saç şekli bile yakıştırdığım için uzun süre yapmamışımdır, sonuç olarak hayatta belki yarınlar olmayacak ama güzel şeyleri sonraya erteliyorum belki ödül ceza sistemimle alakalı bir sorundur bilemiyorum ödüllendirmeyi ertelemem.

  Bilgilendirmenizi rica ederim psikolojide yaşadığım durumu araştırmama rağmen bulamadım.

 97. Bizim evde 4 kedi var, ikisi sanki beni sevmiyor. Ne yapmalıyım onlara beni sevsin diye konserve mama veriyorum gelip bana yavşasalar bile güvenmiyorum onlara. Halamın kızı onları bana karşı kışkırtıyor diye düşünmekten kendimi alamıyorum.Sonra akşam düşünüp halamın kızını hayal ediyorum ben 23 yaşındayım halamın kızı 24 yaşında.ama üstesinden geldim son bir aydır verilen ilaç ve doktor görüşünden sonra daha rahatım.hala kızı zaten çirkin

 98. hocam merhaba, 18 yaşındayım. olmayan bir şeyi olmuş gibi kafamda kurup ona inanıyorum ve onu takıntı haline getiriyorum bunu kesin olmadığına inanınca bırakıyorum ama o zamana kadar kendimi çok üzüyorum bir de çok şüpheciyim bir yerde tek olamıyorum kafamda yine bir şeyler kurup kendimi güvene almaya çalışıyorum sonradan saçma olduğunu fark etsem de bunlar beni çok yoruyor neden olabilir

 99. hocam merhaba bana Allah rızası için yardım edin ben şubattan beri öleceğimi hissediyorum ve agustosta öleceiğim hissi ozamandan beridir var dini konulara bakınca bu vesvese dendi ama benbunun artık vesevese oldugun düşünemiyorum çünkü rüyalar görüyorum hiçbirinde ölümle ilgili bir şey görmüyorum lakin rüya tabirlerine bakınca öleceksin ecelin yakında son bulacak veya ömrün kısa diyorlar ya gerçekten kafayı yiyeceğim aglamaktan harap oldum başıma agrılar giriyor yani bu hissi rabbim kimseye vermesin panik atak denilse değilim çünkü kalbim felan sıkışmıyor hadi diyelim panikatakasam bu rüya tabirleri ne yoksa Allah beni uyarıyormu ibadetlerini yap ölüceksin RABBİME NE KONUDA DUA EDERSEM GERÇEKLEŞRİRİYOR AMA BU HİSSİ VE BU RÜYA TABİRLERİ GEÇMİYOR ya gerçekten yeter şunları yazarken bile aglıyorum ve 18 yaşıdayım bana yardım edin nolur yusuf bey benim sorunum ne yoksa bunlar gerçek mi 🙁

  • merhaba. bahsettiklerinizin gerçek olup olmadığını bilmiyorum. tahminimi soruyorsanız gerçek değil, sadece korkularınız var. terapi desteği almanızı tavsiye ederim.

 100. Mehmet
  Ben 42 yaşındayım. Geçen yıl çok kötü bir şekilde başımı vurdum ve beyin kanaması geçireceğim düşüncesiyle kendimi düşünmekten alıkoyamadi ve bir hafta sonra ağır bir panik atak geçirdim. İç sıkıntısı tekrar başladı. Cipralex 20 mg ile 1 yil tedavi gördüm. İyileştim. Sonra 2 ay geçti ve boyun ağrılarım oldu boyun fıtığı felce yol açabilir diye korktum ve en sonunda geçen seneki gibi değil ama bu defa sırtımda yanma ve çarpıntı iç sıkıntısı şeklinde atak oldu.Atak olunca iç sıkıntısı başlıyor. 1 ayda tekrar iyileştim. 1 ay sonra oğlum ateslendiginde ateşini ölçerken tekrar etti.yine iç sıkıntısı. Zestat 1 2 gün kullanarak tekrar düzelmeye başlarken 15 gun sonra tekrar atak tekrar ic sikintisi oluyor.Doktorum bu ilacın yetersiz olduğunu düşünerek lustral 50 mg verdi.35 gündür kullanıyorum. İlk 15 gun icinde bir akşam balkondan bakarken ya intihar edersem korkusu yaşadım. Asla böyle bir niyetim yok.Sonra bu düşünce balkona çıktığımda ayakta iken aklıma gelebiliyor. 20 gün geçti. Bir iki gündür tekrar var .Acaba yeni ilaca geçtiğim için olabilirmi.Ciprzlexte olmamıştı. Bu obsesyonmudur.karaciger testinde alt 52 çıktı. Doktorlar çok önemli değil dedi.ama aşırı endişe ettim ya ilerlerse ilaç nasıl kullanırım diye

  • merhaba. evet, yaşadıklarınız obsesyon olabilir. tam bir teşhis için psikiyatrik muayene gerekir.

  • Hastalığım ilerlerse şizofren olurmuyum yada kendimi kaybedip yüksek bir yerden yada ilaç kullanırsam karaciger zarar görürse diye korkuyorum. Bazende sırtımda yanma çarpıntı ve huzursuzluk oluyor.gittigim doktorlar sağlık anksiyetesi ve panik atak dendi. Biri ise panik bozukluk dedi.Yalniz internetten hastaligimi çok araştırıyorum. Lustralin prospektusunu kanser sizoifreni karaciger değerlerinde anormallik yazıyor korkuyorum.Okb denmedi ama anksiyete yada okb sizofreniye dönüsmez dendi.internete bakmak okbmidir

   • “internete bakmak” okb belirtisi değildir. ancak önemli olan internete “ne için” baktığınızdır. obsesyonlarınız dolayısıyla internete bakıyorsanız bu okb belirtisi olabilir.

  • Birde benim mikrop kaparım yada benzeri bir davranışım yok.Kompulsif bir davranışım yok.Sadece hastalik belirtileri oluyor örneğin onbes gün süren boyun ağrılarım oluyor.boyun fıtığı var bende.internetten araştırıyorum. Orada ilerleyen aşamada boyun felce ne yol açabilir dusuncesi oluşuyor ve anksiyete arkasından panik atak .Bu okbmidir.

 101. Hocam meraba.20yasındayım.Kendime ne olduguyla ilgili bir fikrim yom iki hafta once bir iç sıkıntısı başladı gece uyku bozukluğu ile beraber.Bazi zamanlarda bacaklarimda titreme oluyordu.suan iicn ic sıkıntım gecti.Ama uc sene once babam kalp ameliyatı olmustu ve bazen ya babam ölürse gibi düşüncelere daldığım oluyordu hatta ağladığımda simdi ya etrafımdakiler ölürse ya ben ölürsem gibi düsüncelerim var bazen tadim cok laciryor sizce ne yapmalıyim

 102. 4 yıllık bir ilişkim vardı. Kız arkadsimla cok kiskanc birakin baskasiyla yan yana olmayi goz goze bile gelemezsiniz.2013 yılında kiskancliginin yuzunden kavga ederek ayrılmak istedim. Oda bunu kaldiramadi ve bir kaç gün sonra psikiyatri servisinde 1 hafta kaldı. Daha sonra çıktı ve biz yine devam ettik etmek zorunda kaldım. Daha sonra yine aynı nedenlerle 6 ay sonra tekrarlandi. Ama bu sefer kesin kararlıydim. Onun hayatından komple kaçtım. Ailesi tekrar psikiyatri ye yatırdı ve yalnızlık hissi ağlama krizi ve ölüm düşünceleri tanısiyla yatış verildi. Bu hal böyle olunca ailesini isteği doğrultusunda ben tekrar sadece arkadaş olarak kalmak niyetiyle beraber olmaya başladık ama bu arada bana ne olduysa ben bu sefer ona aşık oldum. Her günüm sonuna kadar onjnlayken benim sevgime inanmamis ve zamanında yaşadıklarını unutmayarak surlar yüzüme vurmaya başladı nenyaptim ne ettim se 3 aydır kararından vaz geciremedim. Şimdi aynı şeyler bende başladı telefon elimde beni heryerden sildi onu takip etmek için her yolu yapiorum. Evine gittim kavgalar ettik elimi duvara vurup kırdım bagirmalari cagirmalar telefon kirmalar kaybetmek istemiyorum o kadar çok gezdik eğlendik Yaşantımız olduki nereye baksam onu görüyorum Dr a gittim bana Bruno vuskas diye bir ilaç verdi hiç etki etmiyor kaybetme korkusu ağlama krizi istem dışı hareketler ve evinin kapısında nöbet tutar duruma geldim ne yapmam gerekiyor ben aileme beni hastaneye yatırın dedim eskiye dair herseyi onu unutmak için ne yapabilirim.

  • merhaba. “onu unutmak” diye bir şey olmaz. çünkü “unutmak istiyorum” demekle unutma olmaz. psikoterapi desteği alıp yaşadıklarınızı anlamalısınız.

 103. Merhaba, ben 17 yaşındayım ve sınava hazırlanıyorum. Fakat son 3 aydır sürekli olarak düşündüğüm, içimden atamadığım şeyler var. Fazla takıntılı bir insanım ve kinciyim. Biri bana kötü bir şey yaptığı zaman aylarca bunu kafama takabiliyorum ama asıl sorun bu değil. 8 aylık bir ilişkim var, birbirimizi de seviyoruz ama son 3 aydır hiç cinsel birliktelik yaşamamış olmamıza rağmen hamilelikten korkuyorum. Durmadan reglim gecikecek mi yoksa karnım büyüyecek mi diye kontrol etmeden duramıyorum. Bu konuyu yalnızca erkek arkadaşımla paylaştım, psikoloğa gitmek gibi bir imkanım yok hep kendi kendime halletmeye çalıştım ama bu düşüncelerden kurtulamadım. Ne kadar saçma olduğu ortada, kendime bunu ciddiye aldığım için kızıyorum ama ne yazık ki bundan kurtulamıyorum. Etrafımdaki insanlara karşı şüpheciyim. Sürekli beni kandırıyorlar gibi bir his dolaşıyor içimde, tamı tamına güvenemiyorum hiç kimseye. Bu olanlar tüm düzenimi etkiledi. Ders bile çalışamıyorum ve geleceğimin etkilenmesinden korkuyorum. Bir sürü araştırma yaptım ailemle paylaştım ama ne derdin var geçer vs tarzı laflarla karşılık verdiler. Bazen o kadar bunalıyorum ki durduk yere ağlamaya başlıyorum. Bu durumdan kurtulmam gerek ama yapamıyorum. Saatlerce aynı konuyu düşünüyorum ve böyle olmaktan çok yoruldum. Erkek arkadaşım ailevi durumlardan dolayı şehir dışında yaşamak zorunda kaldı ve onu aşırı özlüyorum, o gittiğinden beridir bu düşüncelerim daha da arttı. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum, çareyi size yazmakta buldum.

 104. kardeşim bir işi yaparken durup 1 2 3 diye dayıp tekrar geriye alıyo kapı kapatırken duşta yapıyo sebebi nedir

 105. Meraba ben 22 Yaşındayım Yukarıda Yazılanlar Gibi Ocağı Kapattım Mi Tarzı Kaygıların Ve Aşırı Derecede Düzen Takıntım Var Her Şey Yerli Yerinde Olacak Keşke Bununla Kalsa Arkadaşlarım Çevremdeki Herkesi Mutlu Etme Çabasındayim Bundan Vazgeçemiyorum Bi Yakınımın Canı Sıkkın Suratı Asiksa Ben Kendimi Suçlu Hissediyorum Mutlu Etmek İçin Uğraşıyorum Sürekli İnsanlari Ve Hep Kullanılıyorum Artık Zoruma Gidiyor Var Da Geçemiyorum Ne Yapmalıyım İlaçsız Tedavi Olmaz Mı? Bu Teşekkür Ederim Şimdiden (Yazı Hataları İçin Kusura Bakmayın Telefon Bozuk)

 106. merhaba öncelikle ben 16 yaşındayım. son bir yıldır tuhaf geçiyor yaşantım. sanki hepsi bir gecede dinsel bir düşüncyle başladı. inkar durumu yazarken bile korkuyorum günaha girmeyeyim diye. aklıma dinle insanlarla alakalı öyle kötü şeyler geliyor ki bazen şaşırıyotum nasıl bu kadarı oluyor diye. kendimi sürekli günaha giriyormuş gibi hissediyotum hareketlerıme dikkat ediyorum bazen ayagımı bile uzatamıyorum. büyük bir günah sayılmayacak şeylerde bile en dogrusunu düşünmeye çalısıyotum bir insana çirkin diyemem mesela zaten hani kötü birşey denmez tabiki ama anlatmak istediğim kenidimi hep iyi yönden düzeltmeye çalışıyorum bundada sıkıntı yok tamam ama sürekli kötü şeyler geliyor ve dua ediyorum. aynı cümleyi tekrarlıyorum kendime bir hakaret ve ardından dua ediyorum Allah’a. dua etmek güzel bişey. ama aklıma gelen kötü şeylerden dolayı çok günaha girdiğimi düşünüyorum. 1 yıldır devam ediyor. bazı dönenmler okudugumu algılayamaz unutkan bir hale gelmiştim. kendı kendımı motive ederek azalttım. çok şükür daha iyiyim ama hala devam ediyor. boşuna ilaç kullanıp kendime zarar vermek istemiyorum bunu düşünerek psikolga gitmek istemiyotum belki kendi kendimi öyle görüyotum bir şleyim yoktur ilaç kullanmayayım dıye. bazen de nasıl anlatacağımı bilmediğimden oraya gidene kadar aklıma bir şey gelmez düşüncesiyle gitmedim hiç. hayatımı çekilmez hale getirdiği dönemler oldu ama şimdi daha iyiyim ne yapmayalım bir fikir verebilir misiniz ve de ilaç kullanarak kendimi hastayım psikolejisine sokarak az ve geçicic olan bişeyi ilerletirmiyim endişesi var . çok sağolun şimdiden.

  • merhaba. ilaçların korktuğunuz gibi etkileri yok. ilaç tedavisi ile birlikte (veya onsuz) konuşma yoluyla terapi desteği almanızı tavsiye ederim.

 107. Depresyon tanısı ile 10 gündür lustral kullanıyorum ama hala çok umutsuzum ve okb dolayısıyla aklıma gelen saçma sapan düşünceler beni korkutuyor ya delirirsem diye endişe ediyorum şu an için bunlar normal mi ilaçlar ne zaman etkisini göstermeye başlar. teşekkür ederim

  • merhaba. ilaçlar hakkında sorularınızı ilacı reçete eden doktora sormanızı tavsiye ederim. okb için de psikoterapi desteği almanızı tavsiye ederim.

 108. Merhabalar. Uzun zamandir okb ile mucadele ediyorum. Temizlik-titizlik takintım yuzunden evden disariya cikamiyorum. Bir cok farkli ilac kullanmama ragmen sonuc alamadim. Sizce ne yapmaliyim. Bilissel terapi,elektrokonvülsif tedavisi, yada manyetik uyarım tedavisi mi almaliyim ?

 109. Merhaba ben mesela bir cok hareketi tekrarlıyorum spor konusunda onları unutmamak için hep tekrarlıyorum sizce ne bu

 110. Merhaba ben Senem19 yaşındayım. Yazınızı baştab sona okudum ve ciddi derecede aynı davranışları sergilediğimi gördüm. Bundan 1 yıl öncesine kadar salonda otururken kumandaya dokunamazdım ellerimi yıkama ihtiyacı hissederdim zamanla bu durumum salondaki koltuğa oturamamaya dönüştü ve şu an kendi odam dışında evin hangi bölümünde hangi eşyaya dokunaam içimdsn bir şeyler beni dürtüyor ve ellerimi yıkamaya zorluyor. Ellerimi çok sık yıkamaktan cildim tahriş oldu bu durumdan çok rahatsızım ama hiçbir şekilde kendimi durduramıyorum. Annem beni defalarca doktora götürmek istedi fakat reddettim. Kendim aşmaya çalıştım fakat olmuyor. Odama kimseyi alamıyorum, biri girip bir eşyama dokunsa hemen silip süpürüyorum. Sizce bende Obsesif Kompulsif Bozukluk olabilir mi? Cevap verirseniz çok mutlu olurum.

 111. Merahabalar. ben 22 yasındayım. bu yasıma kadar ailemden bir çok sevdiğim insan vefat etti. Kötü olaylar, hastalıklar, yada kalp krizinden ölenler gibi olumsuz şeyler duyunca benim ya da sevdiklerimin başına aynısı gelicekmiş gibi hissediyorum. zihnimdeki bu düşünceleri değiştiremiyorum. ve cok huzursuz ve mutsuz oluyorum. kendimle başbaşa kaldığım zaman oluyor bu yalnızca. ne yapmalıyım teşekkürler

 112. Merhaba benim eltimin belirli takintilari var .baslarda temizlikti simdi ise din uzerine yogunlasti.bu surecte kendisi esimden yardim istiyor surekli bu sorularini esime yoneltiyor.bu durumda beni rahatsiz ediyor.kendi esi bu tarz konulari cok ciddiye almiyor ve onemsemiyor o yuzden esiyle de paylasamiyor.size sormak istedigim bu takintilari esime yonelebilir mi ne yapmamiz gerekiyor?

 113. Merhaba. Ben 16 yaşındayım, İstanbul’a taşınalı yaklaşık 3 sene oldu ve buraya geldim geleli sürekli stres altında kalmayı gerektircek şeyler yaşadım yaklaşık 5-6 ay önce psikolojimin bozulmaya başladığını farkettim o günden beri kendimi insan olan ortamlarda hiç rahat hissetmiyorum özellikle otobüste biri 3-5 saniye boyunca bana bakınca napıcağımı şaşırıyorum gözümü hemen çeviriyorum strese giriyorum ya da otobüste telefonum çalsa hemen gergin bi ruh hali sarıyor beni, insanların olduğu yerde yolda yürürken kendimi kasıyorum her an düşecekmiş gibi hissediyorum, insanlarla göz teması kurarak konuşunca cümleleri birbirine karıştıracakmış gibi hissediyorum bunun gibi örnekler çoğaltılabilir sosyal fobim olduğunu düşünmüyorum çünkü tanımadığım insanlarla çok rahat tanışıp konuşabiliyorum. En garip bulduğum şey de otobüste kulaklıkla müzik dinlerken nefes alamayacak gibi hissediyorum ve çok nadirde olsa bazen reflekslerimi kontrol edemiyorum. Sizce sorun nedir ve ne yapmalıyım? Reflekslerimi kontrol edemeyişimde psikolojik şeyler yaşamaya başladığımdan beridir var ondan önce yoktu. Sizce nörolojiye mi gitmeliyim psikoloğa mı? Yoksa reflekslerimi kontrol edemeyişim psikolojik bir şey mi insanların olduğu ortamda oluyor bir tek çünkü. Yardımcı olurmusunuz ne yapma mı önerirsiniz?

  • merhaba. sosyal fobinin farklı versiyonları olabilir. anlattıklarınız sosyal fobiyi çağrıştırıyor. düzenli psikolojik terapi görmenizi tavsiye ediyorum.

 114. Merhaba eşimin ikinci evliliğiyim 2 oğlu var 10 yaşında 2 haftada bir bizde kalıyorlar 2 gün. Odaları var. Fakat Bu durumdan rahatsızım üstelik hamileyim ve kendi çocuğuma oda yapmak istiyorum ewde başka oda yok. Eşim daha söylemedi bile hamilelik olayımı sürekli eşimi suçluyorum. Tartışma ve huzursuzluk yaşıyoruz ve boşanmayı bile düşünüyorum. Çünkü beni dinlemiyor önemsemiyor. Çocukları üzülmesin diye ben üzüleceğim. Destek alsam bu sorunu çözebilirmiyim ?

 115. Merhaba hocam,benim sorunum her şeyi ciddiye almam çok alınganım ve kafaya takıyorum..bilhassa insan ilişkilerinde yerine getirilmeyen sözler,umarsız davranışlar beni çok üzüyor ve kafaya takıyorum..
  kadın erkek ilişkilerinde bu durum katlanılmaz hale geliyor. Nasıl anlatsam karşı taraf beklentilerime karşılamıyorsa kafaya takıyorum sonra bunu çözüme kavuşturmak için sorun olarak gördüğün şeyleri ifade ediyorum ama sorun devam ediyorsa gerginleşiyorum ve tepkim büyüyor…bendeki hastalık mı?

 116. Merhaba hocam bende bu günlerde biseyleri hatırladığımı sanıyorum mesela bi anımı ve cevreme soruyorum ben sunu yaptimmi ben bunu yaptimmi diye cevrem oyle hatrima gelen seylerin olmadigini soyluyor bende inaniyorum cevreme ve sonrasinda baska bi ani hatrima geliyor ve dusunmeye basliyorum sizce benim sorunum nedir ?

 117. Merhaba, önceden aşırı titizliğim yoktu ama girdiğim ortamlarda herşeyden huylanmaya başladım.çünkü insanların lavabodan sonra ellerini yıkamadıklarına çoğu kez şahit oldum ve zamanla insanların çok temiz olmadıgından emin olmadıkça yaptıkları şeyleri yemiyorum ellerinden bişey almıyorum veya bir insanın karşımda agzı açık esnemesi nefesini duymaktan nefret ediyorum yada ağzı açık öksürüp hapşurmasından heleki toplu taşıma araçlarında bu gibi durumla çok karşılaşıyorum ve midem bulanıyor kendimi kötü hissediyorum sonuçta o insanın ben nefesini çekmek zorunda değilmişim gibi hissediyorum.bu gibi durumlarla çok karşılaştıgım için şuan aşırı hassasiyetim var.bana göre bunlar görgü kuralıdır aslında ben abartmıyorum diye düşünüyorum ama çevremdeki insanlara bakıyorum hiçbirinin böyle şeyler umrunda değil acaba bende bir sorunmu var yoksa olması gerekenlerimi istiyorum lütfen yardımcı olun??????

  • merhaba. ortalamanın üzerinde bir rahatsızlık yaşıyorsanız ve bu sizi yoruyorsa bir sorun olabilir.

   • İlgilendiginiz icin Tesekkurler….Sanırım ortalamanin üstünde bir rahatsızlık yaşıyorum ama sürekli böyle şeyler yaşamaktan dolayi asiri ahatsızlık duyuyorum.kalabalık şehir beni boğuyor ve sevmiyorum yaşadığım şehri sunuda farkettimki küçük bir yere insanların çok olmadığı bir yere gittiğimde bu gibi şeylere çok takilmiyorum…tabi bunun dışında artik sürekli ellerimi yikiyorum insanların dokunduğu şeyleri silmeden elleyemiyorum bu durumu nasıl asabilirim

 118. Hocam bende takinti var mesela metafizik fizik konularinda takintilarimi asiyorum 2 ay sonra gene karsima cikiyor farkli bakis acisi ve sorularla bunu nasil asabilirim suanda gene kendini nasil kontrol edicen diye takinti geliyor asiyorum ugrasiyorum ne yapmam gerek

 119. Hocam 10 yasinda kizim 1 yasinda oglum var. Kizim bir kac yildir surekli ellerini yikar heryer yağlı diye biryere dokunmak istemez. Ancak bugun ilk defa agliyarak dedi ki anne ya gece uyurken kardesimi bicaklarsam onu cok seviyorum ama yaparim diye cok korkiyorum

  • merhaba. çocuğunuzu bir an önce çocuklarla çalışan ve okb deneyimi olan bir uzmana götürmenizi tavsiye ederim.

 120. Merhaba hocam ben de geceleri sürekli beni izleyen varliklar görüyorum yolda yürürken sanki biri önüme firlayip bana saldircak diye düşünüyorum sürekli takip ediliyrm gibime geliyr ama arkama baktgmda kimsenin olmadigini görüyorum bazen birileri banai adımla seslendigini duyuyrm etrafima bakinca kimseyi görmüyorm aklimda hep kötü düşünceler var intihar etsem mi böyle mi kurtulabilirim yada etrafimdaki birine sinirlenince ona kötü şeyler yapasim geliyor kendime veya bir başkasına zarar vericem diye çok korkuyorum bana yardimci olurmusnuz

  • bir an önce bir psikiyatristle görüşmelisiniz. durumunuzu netleştirmelisiniz. tavsiye ile altından kalkabileceğiniz bir durum değil gibi.

 121. Merhaba bende saç kirpik kaş koparma hastalığı var 18 yaşındayım 10 yıldır kaş kirpik 3 yıldır saç kopariyorum. Benim özgüven eksikligim vardı psikiyatriye 3 yıldır gidiyorum ve bu sorunu aştım ama koparmayı durduramiyorum aklıma kök geliyor kökü görmek ve dudagima degdirmek istiyorum beni çok rahatlatıyor eğer kök olmazsa kökü görene dek koparirim. Başka bir takintim yok ne yapmalıyım sınava gireceğim ama bu beni çok engelliyor. Yarın için emdr randevusu aldım sizce işe yarar mı? Teşekkürler

  • merhaba. doğru bir terapi sürecinde emdr işe yararabilir. düzenli ve sistemli olmanız gerekiyor terapi için.

 122. merhaba benım prosblemım ılk basta sosyal fobıydı otobuste kalabalıkta cok yogun korku yasar ve bunu bastırabılmek ıcınde kendım olmaz hıcbıseyı takmayan umursamayan bırınsan gıbı gosterırdım kendımı
  sosyal ortamlara gırmek benım ıcın kabustu bunu basarabılmek ıcın kendıme cok degısık yollar uretmıstım kafamda sadece uygun davranısları ayarlıyordum ve dıger baska hıcbırseyden keyıf almıyordum yıılarda kendım olmadan yaşadım resmen aılem dısında hıckımse benı gercekren tanımıyordu ne hıssettgımı ne dusundugumu hıc onemsemıyordum onemsedıgım tek sey karsıdan guclu gorunmek ve bu sekılde davranırken bende cestlı takıntılar olustu sıkıldıgım ıstemeden gırdgım ortamlarda kafamdan asla cıkmayan dusunceler ınsanların yanında rezıl olucam korkusu vardı aradan zaman gectı ve benım kafamda erkeklerı gorunce onlara karsı cınsel bırseyler hıssetıgım gelmeye basladı ve tamamen eve kapandım sımdı bıraz aşmaya calıstım fakat bu sefer kadın cocuk gordugum zamanda aklıma cınsellık hıssedecegım gelıyor kucucuk cocukları bıle kendımden ustun goruyorum artık ıyıce kafayı yedım kendıme hıc guvenım yok galıba cıldırıcam kafamdan atamıyorum hayattan asla keyıf alamıyorum kendım olamıyorum bır hayalet gıbı dolasuyorum oratda

 123. Merhaba benim arkadasimin kucuklukten kalan yara ve dikis izleri var ve bu aralar uykularini kaciracak kadar rahatsiz edici bir durum olusmus. Avuc ici kesilmisti ve bi sivri bisey gordugunde yada gormese de olur cok kotu oluyor tuhaf duygular yasiyor beni anlayamazsin bu cok kotu birsey bazen intihar derecesine getiriyor beni dedi. Eski yaralarin acimasi hissedilmesi acaba bunun pskolojide yeri nedir boyle bi hastalik varmidir?

  • merhaba. bu travmatik bir deneyim. muhtemelen fobi geliştirdi. terapi ile, özellikle de emdr terapisi ile düzelebilir.

 124. Hocam bende aşırı şuphe var surekli aklima ayni soru olmasada farkli sorularda suphe ediyorum cevap verdikce geciyor baska konuda suphe etmeye basliyorum hep ayni seylere takinti yapmiyorum ama o saplanti gelince korku ve heyecan hisediyorum dinsel konulara takmistim surekli suphe cevabini verdim baska seylerde surekli suphe kapyi kapatim mi diye de geliyor ama kapatim diyince geciyor zorlama olmuyor acaba zarar verirmiyim diyede geliyor gelince gidiyor vermem diyorum korku duyuyorum asiri heycan zor yutkunma ve kusma var

 125. Merhaba, ben 17 yaşındayım. Ben ailesine çok düşkün bir insanım özellikle de anneme. Onu üzmekten çok korkuyorum ve aklımda sürekli ona kötü bir şey olacak korkusu var. Mesela geçen şişeye su dolduruyorum eğer bu suyu dökmeden doldurursam annem daha fazla yaşayacak eğer dökersem az yaşayacak gibi şeyler düşündüm. Aslında böyle şeyler düşünmek istemiyorum ama aklıma sürekli annemle ilgili kötü düşünceler geliyor nedenini anlayamıyorum sadece ölüm konusu değil annem hakkında kötülüğünü isteyen düşüncelerede kapılıyorum oysaki böyle şeyleri hayatta düşünmek istemiyorum. Birde bende kontrol etme takıntısı var ocak kapı vs. yaşamayı hayatı doğayı çok seven bir insanım. Neden böyle şeyler düşünüyorum bilmiyorum .Yardım ederseniz gerçekten sevinirim teşekkürler…

 126. Meraba,bende yolda giderken ara ara bi bunalma basliyor. Sanki boyle nefes alamayacak gibi oluyorum. Bunun psikolojik bi sebebi var midir?

 127. Hocam ben panik atak hastasıyım 2 yıldır ve şizofren olma korkum başladı depresyonumd var yemek falanda yiyemiyorum kafam saçma düşünceler oluyo mesela içimden ahmeti öldür diyorum ama bu gerçekleşmiyo tabiki anksiyete bozukluğumda var delirmekten ve şizofren olma korkum var bi ses duysaö sende duydun mu diye onaylatıyorum çok kötü durumdayom her gün şizpfreniyi araştırıyorum sizin öneriniz nedir yada gerçekten şizofren olma ihtimalim var mı delirmekten çok korkuyorum her gün ağlıyorum aileme zarar verirmiyim diye korkuyorum

  • bir an önce tedavi görmelisiniz. tavsiye ile sorununuzun üstesinden gelemezsiniz.

   • Pekş hocam bunun şizofreniyle ilgisi varmıdır bu korku bende annemin arkadaşınının kardeşinin şizofren olmasını öğrenmemle başladı yani etkilendim ve kendime dayattım takımtı halinr geldi hani bu şizofreni korkusu sardı beni diyebilirim panik bozukluğum var 2 senedir bunun şizofreniye dönme ihtimali var mıdır

 128. Merhaba hocam, bende kararsızlık çok bi kaç yıldır. Bi de sürekli düşünceler geçiyor aklımdan hep dua etme hep bi şeyi düsünme bazi esyalarima daha cok deger veririm bunun yani sira parmak eti yeme aliskanligim var ne yapmaliyim hocam okb denilen rahatsizlik bendede varmidir varsa ne boyuttadir tahmininizce

  • merhaba. bu konular tahminle halledilemez. bir psikiyatriste gidip durumunuzun ne olduğunu öğrenmelisiniz. şayet okb ise de tedavi görmelisiniz.

 129. Merhaba Yusuf Bey Kız kardeşim ünüversitede arkadaşlarıyla ilgili bi sorun yaşadı ve çok kafasına takıntı yaptı hergnü düşündü agladı agladı sorun çözüldü fakat

  kız kardeşim kendine gelemiyor
  Hergün düzenli olarak 1 2 defa aglıyor noldu diyoruz içimdeki ses beni yönetiyor kafamda çok ses var kendini öldür şöle yap böle yap içim parçalanıyor gördükçe ruh saglıgına götürdük depresif nöbet yazdılar ilaç verdiler
  ilaç içtigi halde hala aynı sorun. ve napacamızı bilmiyoruz abi beni kurtar nasıl düzelecem aglıyor delirdim ben kafama baskı yapıyor vs vs hareketleri degişti eskiden taş gibi olan kız şimdi uysal nedersen tamam diyen bi kız oldu çok korkuyoruz evde yatamıyoruz kendine bişe yapar diye

  • merhaba. bir an önce psikoterapi desteği almanızı sağlayın.

   • Merhaba ben 19 yaşında üniversite öğrencisiyim çok fazla hayal kuruyorum lisedeyken bir kızı sevdim ve olmadı 2 3 yıl oldu artık eskisi kadar dert etmiyorum ama yinede aklımda eskiden daha sık olurdu ama onunla gerçekleşmesini istediğim seylerin hayallerini kuruyorum uyuyo gibi yapıp biliyorum gerçek değil kendim kurguluyorum zaten ama beni mutlu ediyo o an için bu hayal kurma diğer şeylerdede mesela etkilendiğim bi karakterin yerine koyuyorum kendimi ve bi hayale dalıyorum hayal kurmayı bırakmalımıyım bu tehlikeli olur mu yoksa normal mi acaba küçük şeyleride çok sorun ediyorum mesala yüzümde bi kıl dönmesi çıktı o kadar korktumki bi şiy olur diye ama bi gün sonra hemen aldım geçti ama böyle sorun ediyorum herşeyi birde belki korkaklığımdandır kimseye zarar vermek istemiyorum ve çoğu zman çevremdekileri biraz tehlikeli bi şey yapıcak olsalar beni korku basıyo bişiy olcak diye mesela babam yada abim araba sürerken otobanda falan kaza olcak gibi yada en küçüğünden biri bıçakla oynasa bişey olucak sanma babam ampül değiştircek olsa bi korku gibi çok fazla şey dert ediyorum cinsel bi fazls ihtiyaçta var ayrıca biriyle sevgili olmak istiyorum bu yüzden derse felan odaklanamıyorumçson olarakta devamlılığım hiç yok mesela namaza başlıyorum 2 3 hafta kılıyorum şevkle sonra bırakiyorum kendi bi şeyi hedef belirliyorum ama yapamiyorum spor yapıyım desem 1 hafta sonra bırakıyorum devamlı olabilmek için ne yapmalıyım

 130. Merhaba 24 yasindayim eskiden panik atak tedavisi gördüm ve geçti. Fakat son zamanlarda arada bir gözümün önüne yakınlarıma bişey olduğu ve benim çok üzüldüğüm gibi bir imaj beliriyo yani bunu gerçekmiş gibi hayal ediyorum. Sonra niye şimdi bunu düşünüyorum diyip normal hayatıma devam ediyorum. Ya da yolda karanlıkta yürüyorsam arkamdan gelen kişinin gelip bana bıçak saplayanileceği gibi görüntüleri hayal ediyorum sonra hemen düzeliyorum. Boyle olmayan goruntuler geliyor gozumun onune anlik olarak. Ama bu surekli olan bisey degil haftada bir iki haftada bir gibi oluyor. Sizce bu okb midir?

 131. merhaba. ben yüksek lisans öğrencisiyim derslerim düşünsel yoğunlaşamayı gerektiren dersler ancak ben dikkatimi toplayamıyorum.örn bir kitapta “burke” adında bir yazarın adı geçiyor onun hakkında yıllar önce derste yaptığım bir yorum o derste olan bir konuşma o konuşmadan başka bir şey o şeyden de daha farklı noktalara gidiyorum. bunları parazit düşünceler diye adlandırdım ve kitap okurken not alarak kayda geçiriyorum kontrol edebilmek için. sosyal hayaımda çok kötü etkileniyor konuşmalara adapte olamıyor ve ana bağlantıyı hep kaçırıyorum. zamanı kullanamıyorum bir çok sorumluluğum var ve hepsini iyi yapmak istiyorum ancak hiçbiri iyi olmuyor. birinden diğerine atlıyorum bir işi tam bitirip diğerine geçemiyorum. diğer arkadaşlarım gibi olamıyorum kendimi yaşlı bir kadının davranılarını yapyormuş gibi hissediyorum. yalnız kalıyorum. birkaç sene önce bir uzmanla görüştüm okb dedi ve ilaç verdi. ilaç bende yan etki yapıyor. özel psikoloji destek alacak maddi durumum da yok. ne önerirsizin hocam?

 132. selamn aleykm hocam bende bu okb hastaligi asiri derecede intihar edersem ahirette akilli insanlar gibimi muamele gorucem yoksa bana bir sormuyacaklarmi

 133. Ömür elmalı

  Merhaba hocam.ben bir yere oturunca durmadan aklıma gaz kaçırmak geliyor.derslerde de çok kötü oluyorum.hep düşündüğüm için gazim geliyor bu da okb hastalığı mi??ne yapmalıyım hocam.lutfen yardımcı olun..

 134. merhaba , benim bir abim var takıntı hastası ama kabullenmiyor. wc de saatlerce kalıyor ellerini saatlerce yıkıyor her hareketinde üzerinde toz varmış gibi elinin tersiyle itiyor , bazen kendi kendine gülüyor ve konuşma zorluğu çekiyor , bunların hiçbirini kabul etmiyor . hastane ye zorla götürüyoruz kırk gün civarında tedavi sonrası duzeliyor taburcu olduktan bir ay sonra ilaçları kullanıyor sonra bizi kandırma yollarıyla ilaçları bırakıyor belli zamandan sonra yavaş yavaş eski haline dönüyor kesinlikle ilaç kullanmaya ve hastaneye gitmem diyor , yani şu an ne yapacaz bilemiyoruz, bunun bir çözümü olmalı , şimdi diyeceksiniz hastaneye götürun ama gitmiyor götüremiyoruz , ne yapabiliriz bi öneriniz varmı , böyle bir hastanın iyileşme süreci ne kadar sürer sizce .

 135. Hocam Merhabalar ufak bi sorum olacak 1.5 yıl kadar devlet hastanesinde acilde çalıştım ve işe başladığım ilk yıllar duygu düşünce bozukluğu oluşumu saptandı lakin bunu bi müddet sonra şükür atlattik işten ayrıldıktan sonra evime geldgmde yatarken kapı yoklama bu 1 kac kez degil 1 denemeye 5 . 6 defa deniyorum yine yatarken sayiklama yakinlarima bi zarar gelicekmi diye endişelenmeye başladım son 1 1.5 aydan beri böyle yaşimda suan 24 . öneri veya tavsiyeniz varmıdır acaba ? Simdiden teşekkür ediyorum .

 136. Merhaba. 17 yasındayım bu zamana kadar derslerim hep cok iyiydi ders çalısmayı seven bir insandım. Fakat 4-5 aydır nasıl olsa ölüceğiz diye hicbirşey yapmıyorum yapamıyorum herşey anlamsız geliyor. Ne yapmam gerek ?

 137. mrb hocam 22 yaşındayım 1 yıldır okb tedavisi görüyorum . hocam ben ders çalışmayı çok seven biriyim ama ne yazık ki 3 yıldır hiç bir üniversite kazanamadım . birde çok kitap okuyan biriyim.Ders çalışırken veya kitap okumaya başlarken kutsal atfettiğim şeyler hatta en kutsalım (allah,peygamber ) hakkında kötü düşünceler oluyor . bunun sonucunda o düşünceyi düşünmekten ve kutsal saydığım şeylere böyle düşündüm diye hayattan kopuyorum ne ders nede başka birşey çalışabiliyorum .Bu sorun hayatıma mal oldu diye bilirim. bunu nasıl çözebilirim şimdiden teşekkürler.

  • merhaba. hayatınıza mal olan bu sorun için, önce bir psikiyatrist ile görüşün. gerekirse ilaç tedavisi başlansın. sonrasından da psikoterapi desteği alın.

  • Bu konuda Bediüzzaman Said Nursi’nin vesvese risalesi derdine devadır.
   sözler eseri 21.söz birinci makam.

 138. Merhaba Yusuf bey
  Acil yardımınıza ve desteğinize ihtiyacım var. Ben 36 yaşındayım. Sevdiğim kişi yani erkek Arkadaşımın takıntıları var. Ve ben bu hastalığı onu tanıyana kadar bilmiyordum . Kendisi 31 Yaşında, 19yaşındayken annesin kaybetmiş. Annesi bir intihar sonucu hayatını kaybediyor. Çok kısa arayla iki evlilik geçirmiş ve ikinci evliliğinden bir oğlu var. Ama kendi arzusu dışında bu çocuk dünyaya geliyor. Oğlunu evet seviyor ama Anladığım kadarıyla kabullenemiyor. Aynı Şehirde yaşamalarına rağmen oğlunu Görmüyor . Eski eşi farklı birisiyle evli ve bir çocuğu daha olmuş . Ve o erkek çocuğuda bu yeni eşle baba oğul ilişkisini yaşıyor. Bu kısaca Özeti . Erkek arkadaşım sürekli patlamalar yaşıyor. Geçmişine takılıyor ailesinin onu anlamamasına manevi destek görmemesine takılıyor yaşadığı yerden nefret ediyor. Arkadaşlarına takılıyor . Nafaka ödediği için maddi sıkıntılarda yaşıyor haliyle buna takılıyor bu yüzdende işe gitmekten zevk almıyor. Ona nasıl yardım edebilirim lütfen bana bir yol gösterin . Bu takıntı 7 aydır devam ediyor. Elimden gelen herşeyi Yaparım yeterki bir çaresi olsun . Şimdiden çok teşekkür ederim … Allah razı olsun

  • merhaba. siz erkek arkadaşınızın bu tür sorunlarını çözemezsiniz bence. bu tür sorunların çözülebilmesi için (psikolojik açıdan), kişinin bir sorunu olduğunu kabul etmesi ve bunun için çözüm arayışına girmesi gerekir. şayet , onun çözmesi gereken sorunları siz çözmeye kalkarsanız, bir ömür boyu o kişiye hasta bakıcılık yapma riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. bu yüzden, bence sizin yapabileceğiniz şey, arkadaşınıza terapi desteği almasını tavsiy etmek ve gerisine çok karışmamaktır. muhabbetle.

  • Merhaba hsugur@gmail.com Burası bir reklam alanı değildir!

 139. Merhaba hocam ben 25 yaşındayım 6 sene önce panik atak hastalığına yakalandım son 1 yıldır düzeldim sonrada okb hastalığı çıktı. Araba kullanırken arabayla kaza yapma birine çarpma isteği geliyor içimden hep ya da elimde bıçak varken kendime saplar mıyım diye bıçağı zor tutuyorum, yüksek yerlere çıkmaya korkuyorum kendimi aşağı atarım diye. 7 aylık hamileyim ilaç kullanamıyorum bana bir yol gösterin sizce birgün bu korktuklarımı yapar mıyım? İstemeden araba kullanırrken birini ezer miyim. Çıkmaz bir haldeydim

 140. 21 yaşında bir bayanım çevremde tanıdığım ya da tanımadığım insanlarla fiziksel temas yaşayamıyorum bu yaşıma kadar anne baba ve kardeşlerime sarılıp öptüğümü hatırlamıyorum ve içimden de gelmiyor aynı şekilde etrafımdaki insanların bana karşı en ufak fiziksel temasına katlanamıyorum bunu aşmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum

 141. Merhaba yusuf bey
  Ben ciddi bir okb hastasiyim. Mesela bazen tek bir kelimeyi bile okuduğumdan emin olamıyorum.şimdi ben bu tarz şey lerde emin olabilmem için yani hastalığımın düzelmesi için sadece bu hastalığa ait bilgilerimle bu hastalikla mücadele etsem yani bir nevi psikoterapi ile yola devam etsem mantıklı olurmu yani bu şekilde hastalığım iyi olabilirmi yoksa ilaç kullanmak da şart mıdır?ilaç kullanmak istemem ama gerekiyorsa kullanırım.

 142. Merhaba Ben kotu hayal kurma yazdim ‘ve okb hastaligi cikti karsima ben kendi kendime her an hayal kuruyorum ‘ve bu hayaller hep kotu şeyler oluyo ya Bana ya sevdigim birine biseyler oluyo hayali yasiyomus gibi agliyorum aci cekiyorum Bazen de cani hayaller kuruyorum yani uvey babami öldürmek eziyet etmek gibi ama o hayaller Bana zevk veriyo ( normalde Boyle acimasiz degilim kimseye zararim olmaz sessiz sakinim ) ve bisey yapmak istedigimde bi kac gun Sonra olumsuz dusuncelere kapiliyorum hersey iyi giderken bosuna cabaliyorum diye dusunup yapmaktan vazgeciyorum hic biseye odaklanamiyorum Bazen bosluga dusmus gibi hissediyorum sadece uyumak istiyorum hic biseye hevesim kalmiyo hayal bile kuramiyorum o zamanlarda daha once annemin zorlamasiyla psikologa gittim 2 sene onceydi ama o zamanlar sorunumu Kabul etmiyodum bu yuzden gittigim psikologlarla hic bisey konusmadim duzgunce zaten 2 sinede en fazla 3-4 kere gitmisimdir Bana hic biseyim olmadigini soyledi 2 side ama dedigim gibi onlarla konusmuyodum

 143. Merhaba,
  Ben OKB hastası olduğuma gerçekten çok eminim çünkü yaşamını çok kötü bir şekilde etkiledi aslında söylemek istemediğim bir şeyi söylemek zorundaymış gibi hissetmek ve buna benzer şeyler yapmaktan korkmak yada kendimi çok kirli hissetmek ve çok ağır suçluluk duyguları sanki aklımdaki herşeyi söylemek zorundaymış gibi hissediyordum ve içim daralıyor kalbim sıkışıyormuş gibi oluyordu ve uyuyamıyordum ama kurtuldum derken benzer birşey çıkıyor ve kurtulamıyorum yalnız kalmakta beni korkutuyor sanırım ve kendimden sanki dünyanın en kötü insanıymışım gibi nefret ettiğim çok oluyor fakat yaşım küçük ve ailemide OKB olduğuma yada psikoloğa görünmem gerektiğini anlatamıyorum hatta sanki benle dalga geçiyorlar inanmıyorlar aslında psikoloğa bile görünmekten çok korkuyorum fakat ailemin bile yanımda olmaması kendimi daha kötü hissetmeme sebep oluyor ve herkesten uzaklaşmak kendime zarar vermek istediğim oluyor ve bir keresinde biraz zarar vermiştim şimdide mazoşist felan olduğumu düşünmeye başladım ve çok yanlız berbat hissediyorum psikoloğada nasıl gideceğimi bilmiyorum sizce ne yapabilirim

 144. Merhaba Yusuf Bey ben 16 yaşındayım benim aklıma çok kötü şeyler geliyor bazen istemsizce bunları isteyerek söyleyemiyorum mesela benim bir arkadaşım vefat etti ve onun arkasından istemsizce aklıma kötü şeyler geliyor cinsel olarak napcağımı bilmiyorum bazen acaba psikolojim bozuluyor felanmı diyorum nolur yardımcı olur

 145. Merhabalar ben 6 aydir insanlarla eskisi gibi etkili ve guzel ve cok konusamadigima inaniyorum bunu cok takiyorum.
  Sanki hic bisey konusamiycam gibi oluyorum bu dusunceyi dusunmekten konusamadigimi hissediyorum. Yenmek icin ne yapmaliyim sosyal ortamada girdim ama gecmiyor. Hep beni terk edecekler diye dusunuyorum konusamadigim icin nolur yardim edin

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. mükemmel konuşma mecburiyetinden vazgeçince sorununuz ortadan kalkacak. mükemmel konuşmadığınız için hayatınızdan çıkacak kişiler, zaten gerçek arkadaş değillerdir.

 146. Merhabalar Hocam benim takintım sayılarla ilgili mesela matematik sorusu cozerken cevap 29 çıkarsa doğru olsa bile onu yuvarlayıp 30 yapmak istiyorum su an saat gece 4 ve sabah 6’da dershane var sinavmda var hocam bana bi yardım etseniz nasıl kurtulur su sayılardan tek sayıları ozellikle sevmiyorum çiftler şatafatli ve guzel geliyor ahh kafayi yedim resmen

  • merhaba. bu tür sorunlar, bir iki tavsiye ile düzelmeyebilir. çok zorluyorsa seni bu durum, psikoterapi desteği alabilirsin.

 147. Merhabalar benimde erkek arkadaşım takıntılı özellikle kendisini devamlı hasta sanıyor ve sürekli hastaneye gidip test yaptırıyor. Ankara da yaşıyoruz. kendisi hastalığının farkında ve tedavi olmak istiyor. bize öneride bulunabilir misiniz?(doktor, tedavi yöntemi gibi)

  • merhaba. “size” bir önerim olamaz. çünkü “siz” hasta değilsiniz, arkadaşınızın sorunu var. bırakın, kendisi arasın doktorunu. ilç tedavisi ve psikoterapi desteği alabilir.

 148. S.a hocam ben psikiyatriye gittim ve okb testi koydu ilaca basladim , benimkisi biseylrri kirma akliniza hrr ney geliyorsa gozumdeki lensi bile. Ama iyilesemicm gibi geliyo cok kotuyum kendimi oldurmek istiyorm o atak gelince napcam bn?

 149. Merhaba 17 yaşındayım. Daha önce travma denilebilecek bir ilişki sonucunda kötü olaylar yaşadim. Hiç beklemediğim bir zamanda annem öğrendi babama söylemeyeceğine söz verdi ama daha sonra söyledi o da öğrendi. Ona yani eski sevgilime durumu söylediğimde bir geri çekilme hissettim ve daha sonra mesajlarıma cevap vermedi vs. vs. ben de bitirdim. Ona bir defter yazmistim annem onu bulup yakaladi ama sonra o defteri ben eski sevgilime ulaştirdim. Pek bir şey soylemedi ve boyle yaparsam onu da kendimi de tehlikeye atacagimi söyledi. Sonra ayrilmiştim iki yil önce çok kisa bir ilişkiydi iki aylik. Ilişkiden sonra çok kotu zamanlar geçirdim. Sürekli boş buldugum her zaman kulakliği takip müzikle ayna karşisina geçip veya kulakliksiz onunla konuşur gibi saatlerce vaktimi harcadim. Gulumsedim o varmiş gibi tavir degiştirdim. O beni ayrildiktan sonra da karşilaşinca hep kotu hissettirdi hep bana aşagilar gibi bakti. Ayrica birinin en ufak bir hareketini bana karşi tavrini çok dusunurum en ince ayrintisina kadar. Detaylari yillar sonra bile unutmak en ufak detaya kadar hatirlarim kurarim acaba boyle mi demek istedi o an ruh hali şoyle olabilir miydi aslinda beni seviyor muydu. Bazen geçmişte yaşadigimi dusunuyorum. Insanlari incitmekten çok korkan sakinan onlari incitince aylarca vicdan azabi çeken birisiyim. Annem geçmişte çok buyuk bir depresyon geçirdi ben kucuktum her yere beni yaninda gotururdu. Annemin korkulari cigliklaro gozumun onunden hiç gitmiyor. Kucukken bir psikologa gittim ailem tarafindan ilgisizdim ilgi cekmek icin ve kendimi kotu hissettigimden dolayi. Sizce nasil bir hastaligim var. Psikologa gitmek istiyorum ama ailemle ozel seylerimi duygularimi paylaşmam. Anlayişli olacaklarini da sanmiyorum. Lütfen yardimci olun cevabiniz benim için çok önemli.

  • merhaba şeyma. senden bu kadar kolay uzaklaşan birisi, belki de senin için doğru birisi değildir. bu yüzden, artık ona odaklanmaktan vazgeçmek işine yarayabilir. bunun için, yalnız kalmamaya, arkadaşlarınla buluşmaya vb. çalış. zamanla unutacaksın. kendini sevmeyi öğrenmelisin. başkalarını sevgisine muhtaç yaşamak zorunda değilsin.

 150. Merhaba.Ben 29 yaşında evli bir bayanım.Eğitim durumum yüksek lisans.Üniversitenin ilk yıllarından itibaren baba evimde huzursuzluklar yaşamaya başladık.Babam dini vecibelerini yerine getiren biriyken birden alkole başladı.Emeklilik bunalımı oldu.Sanırım antropoz sebebiyle kendini kanıtlama çabasından dolayı sadece sohbet anlamında başka bayanlarla konuşmaları da oldu.Geçmiş takıntıları çok fazlaydı.Bunlar bizi çok yıprattı ve bendeki erkek profili karalandı.Birine aşık oldum ama her şeyini inceleyip dedektif gibi araştırdım.Bir gün tartışıp ayrıldık.O zaman içerisinde eski sevgilisiyle bir kez görüştüğünü duydum ve artık benim için asla olmayacak dedim.Dayanamayıp beni aradı.Tepkisiz kaldım.Hastalandı.Mahvoldu.Ben de mahvoldum ama dönmedim..Şuan başkasıyla evliyim.Eşimi seçtiğim için de hiç pişman değilim.Kendime göre kesinlikle doğru bir tercih yaptım.Mutluyum da..Fakat,eski sevgilim çok sık aklıma geliyor. Beni üzdüğü sahneler bile kare kare gözümün önünde.Bazen onu demeseydim de şunu deseydim derken buluyorum kendimi.Ağladığımı bile bilirim.Kesinlikle aşk ya da sevgi değil bu,eminim.Midem ağrıyor,başım ağrıyor,eşimi çok sevdiğim halde bunları düşünüyor olmak da yaralıyor beni.Kimseyle paylaşamıyorum da..Zamanında obsesif kompulsif tedavisi görmüştüm ve aşırı iyiydim.Prozac kullandım..Tekrarlıyor olmasından korkuyorum..Ve sanırım babamda da aynısı vardı.Bunun kısmen genetik olması ve böyle biriyle aynı ortamda büyümüş olmamın da etkisiyle takıntı mı yaşıyorum? Sizce yeniden böyle bir tedavi mi denemeliyim?

  • merhaba. bahsettiğiniz tepkiler okb belirtisi olmayabilir. durumun etraflıca değerlendirilmesi gerekir. belki de, onu bıraktığınız için kendinizi suçlu hissediyorsunuzdur. terapi almanızı tavsiye ederim.

 151. Yusuf bey öncelikle bu hizmetiniz için çok teşekkür ederim.

  Bağımlığın obsesif kompulsif bozuklukla ilgisi var mı?
  Örneğin, telefon, sosyal medya bağımlığı

  Çünkü her ikisinde de tekrar söz konusu.
  Bu arada bu tür bağımlılıklardan kurtulmak için neler yapmak lazım.
  Mesela ben İş yapmam gerekirken kendini habire sosyal medya ile uğraşırken buluyorum. Ve kolay kolay vazgeçemiyorum.
  Selamlar.

  • bağımlılık ile okb farklı tanılardır, ortak gibi görünen yanlatı olabilir. kurtulmak için terapi desteği alabilirsiniz.

 152. Hocam bendede şu sorun var sürekli gözümü çıkarmak istiyorum bunu yapmadığım için de çok rahatsız oluyorum resmen işkence çekiyorum ilaç tedavisi alıyorum sizce benim hastalığım nedir

  • merhaba. sadece söylediklerinizden hareketle net bir şey söyleyemem. durumun daha da netleştirilmesi gerekir. psikiyatrist desteği almanızı tavsiye ederim.

 153. mrb ben evliyim iki cocugum var birde hamileyim ..bende aklimi kaybedermiyim intihar edermiyim çocuklarima zarar verirmiyim diye korkular var dort bes senedir böyleyim cokk zorlaniyorun hayattan zevk alamiyorum ..bazen geçiyor iki sene falan olmuyor sonra bir anda tekrar başlıyor bir sene kadar falan surekli gunlerim zulum gibi geçiyor yurtdışında oldugum icin psikolojik tedaviyede gidemedim cunki dil yok ..cokk zor durumdayim simdi bebegim dogacak ona iy bi anne olurmuyum iy bakarmiyim zarar veririmiyim ben cocuklarimi seviyorumuyum ya ruh hastasi olduysam ben kesin kafati yedim zararmi vercem birine gibi vesveseler geliyor ne yapmaliyim baska nasil kurtulabilirim lutfen yardimci olabilirmisiniz biryerde kötü birsey gorsem.bende yaparmiyim diye hep dusunce geliyo

  • merhaba. okb için benim bildiğim yol, ilaç tedavisi ve psikoterapi desteğidir. yüzyüze terapi alma şansınız yoksa, online terapi alabilirsiniz. ben skype üzerinden online terapi desteği veriyorum. skype adım: yusufbayalan terapi dışında, bireysel olarak, konuyla ilgili kitap okuyabilirsiniz. muhabbetle.

 154. Merhabalar, 16 yaşında bir kızım. Kendimde birşeyler olduğundan şüphelendiğim zaman psikolojik sorunları araştırmaya başladım. Kendimde bir bozukluğun olduğunu hissediyorum, sosyal fobinin bütün belirtilerini taşıyorum, Okb’de de belirtileri taşıyorum ama obsesyonlar için belirli ritüellerim yok veya farkında değilim. Depresyon belirtileri taşıyorum. Bu durumu samimi olduğum öğretmenime ve birkaç arkadaşıma açtığımda okulun rehberlik servisine gitmemi istediler ama korktum ve gitmedim. Bana neler söyleyeceğini kafamdan geçirdim. Onlara kendi kendime cevap verdim. Genel olarak ertesi gün neler yapacağımı planlarım. Yolda giderken rastgele herhangi birşey gördüğümde (mesela otobüs durağı) onun hakkında kendimle konuşmaya başlarım, karşıdaki cevabı da ben veririm. Hayal kurmayı çok severim ve en küçük bie fırsatta kafamı koyup, gözlerimi kapatıp kendimi başka bir dünyaya atarım. Herkes yorgun olduğumu düşünür. Şuana kadar gerçek manada hiç arkadaşım olmadı, sürekli alay konusu oldum. Bu yüzden de ilgi çekmek için elimden geleni yapmak gibi kötü alışkanlıklarım var. İlgi çekmek için bacağıma kramp girmiş gibi yapmıştım mesela, dün de burnumu kanattım. Kendi canımı acıtmak da benim için sorun olmuyor, bazen başıma bir şey geldiğinde çözümü kendime zarar vermekte buluyorum. Yaptığım hiçbir şeyden asla emin olamam, insanlarla konuşurken söyleyeceğim şey, yüzümün şekli hep önceden planlıdır. Yanaklarım sürekli kızarır ve çok yerlerim. Umarım cevap verirsiniz, çünkü cevabınızın doğrultusunda kendi kendime kuruntu yapıp yapmadığımı öğreneceğim ve ihtiyacım varsa destek alacağım. Şimdiden çok teşekkür ederim.

 155. Merabalar.Ne zman başladı hatırlamıyorum ama gitgide ilerleyen bir hastalığım var.Şöyle ki zamanla ailemdeki bireylerden tiksinmeye başladım.Dokundukları şeyler tamamen kirliymiş gibi hissedyorum ve yıkamadan giyemiyorum ya da dokunamıyorum.Nedeni olarak ailesel yaşadığım problemler olduğunu düşünüyorum.Artık bu huy günlük yaşamda yormaya ve üzmeye başladı ve bu nedenle ailemle de kavga etmeye başladım..Doğru olmadığını biliyorum ama kendme de engel olamıyorum.İlaç tedavis var mı bu hastalığın onu merak ediyorum ayrıca açıkçası ilacı da kullanmak istemiyorum çünkü antidepresif ilaçların şizofreni tarzında yan etkileri olduğunu duydum. Bu konuda ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim..

 156. Merhaba
  Yaklasıl 1 yildir okb aksiyete ve depresyon hastasıyım ,ilaç tedavisi görüyorum ve terapilere gidiyorum ancak hastalık(lar) tam geçti derken şekil değiştiriyor, bu hastalık ben 7 yaşındaylen başlamış Allaha küfür etme ve dini takıntılar vs, ailem ozaman küçük oldugum için ilaç tedavisini ret ederek ilaçları atmış ancak geçen sene izlediğim bir filim yüzünden bende şizofreni saplantısı ortaya çıktı, okbde yaşanan kendine yabancılaşma hissi ve sürekli durdurulamaz düşünceler yüzünden cidden şizofreni oldumu düşündüm. Sonucta benzerlik söz konusu ve her iki hastalıktada, farkındalık dışında büyük benzerlikler var, bu korkunç birsey . bunu atlattım ancak yaşadığım kötü bir ilişki sonucunda aldatıldığımı öğrendim , Dünyada sadece ben aldatılmadım bunum farkndayıö ancak her insan gibi bu durumu normal sevidede dert edinmektense her anımı gecemi gündüzümü uyumadan bunı düşünerek geçiriyorum.üzerinden aylar geçsede Sürekli bunu yapan kişiyi bir yolunu bulup taciz ediyorum hayattaki bütün planlarım bunun üzerine adeta , Tedavi edilmem lazım bunum farkdayım ancak artık bu duruma üzülmek yerine zevk almaya başladım. Bu işin peşini bırakmak istemiyorum. Arkadaslarım beni çok garipsiyor. Sürekli engel olmaya çalısıyorlar. Sanki hayatın sonuna kadar bunu sürdürmem lazımış gibi geliyor. Bunun dışında kendine yabınlaşma hissi aniden geliyor, bunu özgüvrnimin düşüklüğüne bağlıyorum ama aynaya bakıp bu benmiyim demek korkunç birşey Allah kimseye yaşatmasın. Bazende benim kendi deyimimle matrix tribine giriyorum, yaşadığım ya yaşadığım dünya gerçek değilse, ya insanlar sadece benim kurgumsa gibi. Buda korkuç birsey ve bu durum genelde uyuşturucu kullananlarda oluyomuş . Size ilk sorum bu durumum özellikle bu matrix tribi sizofreni olmasa bile sizofrenik bir sancı mıdır?Sonuç olarak buna inanıp veya inanmamak benim elimde ,inanıp kendimi kaptırısım sizofreni mi sayılıcam ,inanmassam okb mi olucam . Benim kendi Doktorum bunu yanıtladı ama sizdende uymak isterim ,2 sorum ise obsesyonları engelleyen manyetik bir cihaz varmış? Böle birşey varmı. Nasıl ulaşabilirim?

  Buradan sizin sayenizde ulusada sesleniyim ;siz siz olun hiç bir insanı aldatmayın, Benim gibi OKB hastlarına denk gelirseniz ALLAHından bul demez kendi buldurmaya çalışır,

 157. Merhaba sayın dr. isim : alp yaş :26 kısmet olursa atanırsam öğretmen olacağım fakat bazı problemlerimi çözmessem bu işi yapamayabilirim diye düşünüyorum içimden. bilinen rahatsızlıklarım : kalp ve damar hastalıkları Miskinlik,unutkanlık,anlama güçlüğü,öğrenme güçlüğü,yorumlama güçlüğü çaresi var mı ? buradan anlatabildiğiniz kadar bu sorunları çözebilmek için ne yapabilirim ? 1- okuduğum bir metni anlamıyor ikinci hatta üçüncü dördüncü kez okuyorum sonucunda bazen anlıyorum bazen yine anlayamadığım oluyor. 2- okuduğum ezberlemem gereken metni ezberleyemiyorum ezberlemekte ciddi güçlükler çekiyorum . ezberlesem bile bu hayli zaman alıyor sağlıklı bir insan bir saatte ezberliyorsa ben iki saatte hatta üç veya dört saatte ezberliyorum. 3- görevim nedeni ile mecburiyetle okumam anlamam yorumlamam özet çıkarmam gereken metne okumaya başlıyor ama bir türlü kendimi veremiyor defalarca başa alıyorum ama yine anlamıyor aklımda birşey kalmıyor kendimi bir türlü metne veremiyor konsantre olamıyorum. 4- banyo yaparken koltuk altı ve genital bölge temizliği için çok zaman harcıyorum otuz dk dan fazla sürüyor. sonrasında normal banyo temizlik için daha fazla zaman harcıyorum. en düşük süre iki saat en yüksek beş saat banyo yaptığım oluyor ortalama ikibuçuk üç saat sürüyor. 5-birisi ile diyalogta iken onun bana söylediği sözlerin anlamını o an anlayamıyor geç anlıyorum ve tepkimi geç veriyorum. 6- bir kilo balığı yaklaşık bir saatte anca temizliyorum. 7- akşam yemeğini sen hazırla der ailem hazırlayamam erinirim siz hazırlayın derim. 8- hayatın her alanında bi yavaşlık hızlı olamama,anlayamama,karar verememe, sorunları yaşıyorum. 9- arada kafam ağrıyordu şiddetli kafamın değişik bölgeleri nöroloji dr n​a gittim mr a yollucaktı ama mr makinası bozuk olduğu için öylece kaldı diğer anlattıklarımı dr a anlatınca psikiyatri dr’una sevketti. bende hayatımda bir kere psikiyatri dr una gitmedim. burdan anlatabileceğiniz kadar ne yapmam gerekir ?

 158. Iyi geceler Yusuf bey.Benim hayatima 2009 yilinda giren insan bana cok kötü seyler yasatti. 2009 yilindan 2015 yilina kadar bana sürekli her yerden internette ulasip CIRKIN,TIPSIZ,FILLER UCAMAZ,INTERNETTE ARASAM SENIN GIBISINI BULAMAM,PASAKLI,AYI,DÜNYANIN EN BÜYÜK FAHISESI,HERKES GÜZEL BIR TEK SEN TIPSIZSIN,NOTR DAMIN KAMBURU ,GERIZEKALI,FILANCA GIBI ZAYIF OLAMAZSIN FILANCA KADAR GÜZEL OLAMAZ YARISI BILE ETMEZSIN,ÜSTÜNE KUSMAK ISTIYORUM gibi sürekli hakaretler etti.Simdi kendimi o kadar kötü ve degersiz hissediyorum ki aynaya baktigimda kendimi cok cirkin birisi olarak görüyorum.Yasadiklarim hic aklimdan cikmiyor.Bütün gün aklimda ve sürekli aklima geliyor.Cok üzülüyorum ve sürekli aglama krizleri geliyor.Ne yapacagimi bilmiyorum.Bazen o kadar agliyorum ki icim saatlerce titriyor.Sizce benim neyim var?Ne yapmam gerekiyor?Bana yardim ederseniz cok sevinirim.

 159. Hocam merhaba yaşım 22 6 sene düzenli esrar alkol extacygibi maddeler kulandım eskidende takıntılarım vardı ama ufak tefekti rahatsız etmiyordu kendimi diğer insanlardan üstün görüyordum farklı görüyordum kendime çok güvenirdim 19 yasima gelince kafama her hangi biriyle konuşmayı yada görüntüleri getirmeye başladım ve bi gün rüya gördüm ruyada ailem ölüyordu ve ben kafayı yiyordum şuan herşey çok kötü zihnim 2 dakika boş kalmıyor sürekli aklımda birşey tekrarlıyorum tekrarlamazsam rahatsız oluyorum ailemin sürekli öleceğini o ruyada ki gibi kafayı yicegimi düşünüyorum sabahlara kadar tekrarlıyorum uyuyamiyorum çevremdeki herkes umursamaz olduğumu söylüyor ama öyle değil zihnim 3 senedir 2 dk bile boş kalmadı kimseye anlatmadım yaşadıklarımı napcam lazım sırf düşüncelerden kurtulmak için her gün alkol içmeye başladım ailemle çok sıkıntı yasattim maddeden olduğunu düşünmüyorum abimde de o tarz bi hastalık var acaba genetik mi yardım lütfen caresisizm

 160. Hocam merhaba yaşım 22 6 sene düzenli esrar alkol extacygibi maddeler kulandım eskidende takıntılarım vardı ama ufak tefekti rahatsız etmiyordu kendimi diğer insanlardan üstün görüyordum farklı görüyordum kendime çok güvenirdim 19 yasima gelince kafama her hangi biriyle konuşmayı yada görüntüleri getirmeye başladım ve bi gün rüya gördüm ruyada ailem ölüyordu ve ben kafayı yiyordum şuan herşey çok kötü zihnim 2 dakika boş kalmıyor sürekli aklımda birşey tekrarlıyorum tekrarlamazsam rahatsız oluyorum ailemin sürekli öleceğini o ruyada ki gibi kafayı yicegimi düşünüyorum sabahlara kadar tekrarlıyorum uyuyamiyorum çevremdeki herkes umursamaz olduğumu söylüyor ama öyle değil zihnim 3 senedir 2 dk bile boş kalmadı kimseye anlatmadım yaşadıklarımı napcam lazım sırf düşüncelerden kurtulmak için her gün alkol içmeye başladım ailemle çok sıkıntı yasattim maddeden olduğunu düşünmüyorum abimde de o tarz bi hastalık var acaba genetik mi yardım lütfen caresisizm sürekli huzursuzluk var anca alkol içince rahatlıyorum çok mutsuzum

 161. meraba hocam bnm sorum şu annem durduk yere agzı yüzü degişiyo bilinç kaybı gibi oluyorr kısa surede geçiyor soruyorumm ne oldugunu hatırlamıyor hocamm nolur yazın

 162. Meraba hocam 18 yasindayim ben kendimle adeta savaşıyorum bu sene daha çok olmaya başladı dini konuda ve digerkonular hakkında kendime engel olamıyorum düşündükce isin icinde çıkamıyorum sonrasında kendime gelince aglıyorum insanların hareketlerinde davranışlarında hep kötü şeyler seziyorum.Biri bana ilgi gosterdiginde sonrasinda ayni ilgiyi görmedigimde çok kötü oluyorum yataga yattığımda sanki icimde biri var ve benle konusuyo onun butun dediklerini kendi kendime duzeltmeye çalışıyorum sizce bu neden olabilir nasıl kurtulabilirim nolur yardimci olun simdiden teşekkürler.

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba esra. psikolojik destek almanı tavsiye ederim. tavsiye ile üstesinden gelemeyebilirsin.

 163. Merhaba yusuf bey bende 1 seneden beri hastalik korkusu var o kotu hastaliktan kanserden cevremde cok duymaya basladim kadinlar ozellikle meme kanserine dikkkat cekmek icin takintim oldu her girdiigim ortamda mutlaka duyuyorum belkide algida secicilik. surekli kendimi kontrol ediyorum dr gittim hicbirsey olmasa bile yilda bir muayene olmalisiniz demesi bile takinti sebebim oldu ccok yaygin acaba bende olrmu olursa ne yaparim 2 cocugum var vs bu dusunce beni cok yoruyor ve kendimi rahatlatmak icin okudugum kitaplarda yada sozlerde neyi cok dusunursenuz basiniza gelir cumlesi ble beni kanser olabirmiyim dusuncesine itiyor ondan cikmak icin mucadele edip dusunmemeya calisiyorum hayattan zevk alamiyorum bazen aglarken buluyorum kendimi ne onerirsiniz yardim almam sart belki piskolaga mi gitmeliyim yoksa pisikiyatir a mi .sizinde konuyla ilgili yorum yapmanizi istiyorum tsk

 164. Merhaba ben zeynep 16 yasindayim aklıma kötü düsünceler geliyor ve sürekli ağlıyorum ve kendimi suçlu buliyorum önceden de dinimle ilgli olmustu ve takıntılarımda vardı.Arkadaslarım hakkında kötü seyler dusunuyorum istemsiz olarak ne olur yardımcı olurmusunuz.

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba zeynep. bu düşüncelerinden kurutulmak için bir psikologla görüşmelisin. senin yaş grubunla ve bu sorunla çalışan bir psikolog olsun ama. mutluluklar.

 165. Merhabalar ben Mert on sekiz yaşındayım. Obsesif kompulsif bozukluk ile ilgili bilgi sahibiyim ve belirtilerini gösterdiğimi düşünüyorum daha doğrusu uzun süredir gösteriyordum fakat kabullenmedim ve şiddetlenmeye başladığını hissediyorum örneğin düzgün konuşmak,kontrolcü davranmak,temiz olmak,saplantılı fikirlere kapılmak,kuşkucu davranmak biraz daha açarsak bir şeyi yaptığım halde acaba yaptım mı yaptıysam doğru mu yaptım şeklinde düşünerek on kez kontrol ediyorum ve bunu yapmaktan kendimi alamıyorum.Saçma sapan düşüncelere kapılarak dakikalarca bu düşüncelerle savaşıyorum saçma olduklarını bilmeme rağmen önemsiyorum falan.OKB sahibi miyim öyleysem ortalama bir derece verebilir misiniz ve tedaviye başlarken ilk adımım ne olmalı?

  Ek olarak bipolar bozukluk yaşadığımı düşünüyorum.Son zamanlarda aşırı derecede para harcamaya başladım.Bir gün içinde elimde var olan ve ihtiyacım olmayan birkaç şey satın aldım.Ciddi miktarda para kaybı yaşadım.Örneğin yeni bir çanta almıştım fakat gidip farklı bir tane daha aldım.Bazen aşırı yetenekli oluyorum sürekli yazılar yazıyorum sonra birden kendimi depresyonun pençesinde buluyorum.Belli bir süredir mutsuz ve üzgün hissediyorum ve neredeyse her gün defalarca ağlıyorum.Bazen de aşırı mutlu, sürekli arkadaşlarımla beraber olup konuşma isteği duyuyorum.Hiçbir şeyden zevk alamıyorum, uyku uyuyamıyorum.Düşüncelerim çok hızlı akıyor ve birbirine giriyor ne düşündüğümü bile algılayamıyorum.Uyuduğum zaman kendimi yataktan kaldıramıyorum.İşim olmayacak insanlarla cinsel ilişki isteği falan ve daha bir sürü melankolik şey işte bu konuda ne nedir ne değildir bilmediğim için uzman bir görüş almak istedim.Çok teşekkür ederim.

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba mert. bir an önce psikiyatrist ile görüşmelisin. istanbulda ise, ali ayas ile görüşmeni tavsiye ederim.

 166. Hocam bi gun esimi ise yolcu ettim bi anda aklima ben evde cocugumla yalniz kaliyorum ya ona zarar verirsem diye bi dusunce geldi gelmez olsaydi 2 aydir hayatim zehir oldu hic biseyden zevk alamiyorum esimle cocugumla ilgilenemez oldum psikiyatris paxera 20 mg verdi ama fayda gormedim ilaci degistirecek bu dusunce aklimdan hic cikmiyo korkuyorum ve surekli agliyorum sizin oneriniz nedir terapi almama gerek var mi bu dusunceden nasil kurtulacagim bende mutlu olmak normal dusunmek istiyorum:(

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. bir an önce terapi desteği almanızı tavsiye ediyorum.
   bu tür düşünceler herkesin aklına gelebilir. çok önemserseniz sorun olur, önemsemezseniz hiçbir şey olmaz.

   • Psikiyatr den ilac destegi aliyorum terapi almali miyim dedim su an daha erken once ilacla tedavi etmeliyiz su an terapi bi ise yaramaz yine dusunmeye devam edersin dedi ama ben artik bu korkulu dusunceden beri hayatim zehir oldu(cocuguma zarar verir miyim dusuncesi korkusu geldiginden beri)sizce terapi hemen almali miyim yoksa once ilac tedavilerinin etkisini mi beklemeliyim ilaclar hala etki gostermedi

    • Yusuf BAYALAN

     merhaba. tercih sizin tabi; ama bir uzmanın dediği, kutsal, değişmez, eleştirilmez değildir. dolayısıyla o hekimin de benim de düşüncelerim değerlendirilmeye tabi tutulabilir. benim psikoloji literatüründen bildiğim şudur: okb de ilaç tedavisi ve psikoterapi birlikte uygulandığında en etkili sonuçlar alınmaktadır. bu yüzden bence, ilaç tedavisi ile birlikte psikolojik destek de alabilirsiniz. muhabbetle.

 167. İyi akşamlar Yusuf bey,
  Ben 12. Sınıf öğrencisiyim üniversiteye hazırlanıyorum okb olduğundan eminim fakat bundan 3 ay öncesinde psikiyatriye gittiğimde anksiyete tedavisi olarak ilaç kullanmaya başladım birincisi rapidal di yanlış hatırlamıyorsam diğeride selectraydı yakşalık 1 ay kullandım ve bıraktım gerek duymuyordum şimdi okb belirtileri yaşıyorum ama bu durum bana olumsuz bi etki yapmıyor yaptığım hareketleri sergilediğim davranısları tek başımayken yapıyorum ve olumsuz bi etki görmüyorım dediğim gibi 12. Sınıf öğrencisiyim üniversiteye hazırlanıyorım ders çalışamıyorum hiç istek yok içimde ama ders çalışmayı çok istiyorım yapamıyorum sıkıcı bulduğum için beni sıktığı için hedefim psikoloji okumak psikolog olmak bireysel psikploji ve sosyoloji ilgimi çok çekiyor ve yaklaşık iki yıldır araştırıyorum psikolojiye dair herşeyi tarihini bile (sıkıcı bulduğum halde) tavsiyeleriniz nelerdir ne yapmalıyım hayata dair teşekkür ediyorum

  • Aynı zamanda hiç ders çalışmama rağmen deneme sınavlarında dershane çapında derece yapıyorum zeki biriyimdir kendi düşüncem olması yanında diğer insanlarında söylediği bişeydir zamanını araştırma yaparak ve kız arkadasımla konusarak geçiriyorum kız arkadaşım tekirdağ da ben adanadayım buluşma fırsatımız olmuyor bu somestır tatilinde buluşmayı istiyoruz eğer imkanlar el verirse neyse konuya döneyim sergilediğim davranıslar toplum içinde kimseye farkettirmiyorum samimi olduğum insanlar hariç ki o samimi olduğum insalar arasında sıradan insanlar yok yada bi sıkıntısı olmayan insan yok kırmızı reçeteden ilaç kullanan bile var her neyse denemelerde genelde türkçe sorularında ve tarih sorularında soruyu okurken soruya göre hayale dalıyorum ve zamanım oldukça fazla gidiyor bir soruda 10 dk düsünmüslüğüm var örnek veriyorum paragrafta bilimsel bi yazı var ben bu yazıyı soruyu çözmek için değil bu yazıyı okurken ona tarafsız yaklaşıp kendi düsüncelerimi ekliyorum onu tartısıyorum kendimle bu benim için büyük bi sıkıntı ama bunun okb ile alakalı olduğunu sanmıyorum hayal gücüm ve empati yeteneğim oldukça yüksek sevdiğim birinin öldüğünü hayal edip bu durumu kabullenip ağlayabilirim ve herkesle arkadasımdır kimse bana karsı kötü bi his beslemez insanların psikolojisini çözdüğümü düsünüyorım en azından bu ülkedeki insanların psikolojisini yapacağı davranısları tahmin edebiliyorum nasıl tepki verebilceklerini ne yapacaklarını gibisinden görüsme imkanımız yok ama whatsapp vb. Uygulamaların birinden sık sık görüsmek isterim teşekkürler

   • Yusuf BAYALAN

    sen sık sık görüşmek isterken, benim bunun için müsait olup olmadığımı düşündün mü acaba? kendine bir sor lütfen.

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. bir kale kağıt al. “şu anada neler yapmam gerekir?” diye başlık at. sıraladığın maddeleri bir an önce gerçekleştir.

 168. Merhaba, benim erkek arkadaşımda OKB rahatsızlığı var. Bu alanda uygulanan ilaç tedavilerinin yanı sıra psikolojik destek alınması ne konuda doğru olur? Teşekkürler

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. pkb için en yaygın yöntem, ilaç tedavisi ile birlikte psikoterapi desteğinin alınmasıdır.

 169. merhaba ben sürekli kafamda şüpheler korkular var mesela vucudumda bisey cıksın hemen internetten arastırıyorum acaba kansermiyim diye icim icimi yiyor. insanların bana zarar verebileceklerini düşünüyorum bu yüzden ailem dısında kimseye güvenemiyorum. haberlerde kötü olayları izleyince acaba benim basımada gelirmi diye endiseleniyorum mesela bilmedigim bi telefon numarası aradıgında endiseleniyorum. bu korkuların gereksiz oldugunu biliyorum zaten üc dört gün icinde geciyor ama yine de kurtulamıyorum ne yapmalıyım..

  • Yusuf BAYALAN

   bir an önce psikiyatrik destek almalısınız. aynı zamanda psikoterapi desteği de (ikisi birlikte) alabilirsiniz.

 170. Merhaba iyi günler 5 yaşından beri ben sanki kafamda bir ses beni bişeylere yönlendiriyor ve yapmak zorunda hissediyorum yapmazsam illaki bi zarar görüyorum kendime zarar veriyorum ve rüyamda ertesi ne olacağını görür gibi oluyorum ve bazende gerçek olabiliyor bi anda kendimi lavabo da felan bulabiliyorum bi yardımcı olursanız sevinirim

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. kaç yaşındasınız bilmiyorum ama, bunca yıl neden böyle yaşadınız. tavsiye yerine bir an önce profesyonel bir psikolojik destek almalısınız.

 171. Merhaba hocam,
  Ben okb hastasıyım.fakat aklıma bazen acaba ben peygamber miyim gibi olağan dışı dusunceler geliyor.İnanmıyorum ama düşünüyorum ve emin olamiyorum. Bu okb mi başka bir hastalığın belirtisi mi

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. bahsettiğiniz düşünce, “hezeyan” denilen, başka bir durumun belirtisi olabilir. mutlaka, bir an önce bir psikiyatrist ile görüşmenizi tavsiye ederim. ihmal etmeyin.

   • Merhaba on yıldır okb hastasıyım defalarca ilaç kullandım en az iki yıl ilacı bıraktıktan sonra 2 . 3 ay sonra aynı takıntılar geri geliyor. En son tam üç yıl zedpex günde 60 mg kullandım 4 ay önce ilacı bıraktım ve şu anda çok kötüyüm tamamen hayattan koptu geçinememekten açlıktan ölmekten korkuyorum bütün param bitecek evlerimize satacak onların parasına bitecek aileme bakamıyacam bütün insanlara arabalara rezil olmaktan korkuyorum.Aşırı bir sıkıntı var içimde sıkıntıdan duramıyorum ne yapmalıyım ilaç kullanırken de çok iyi değilim sadece takıntılarımı fazla umusamıyorum ilaçsız bir tedavisi varmı lütfen yardımcı olurmusunuz

 172. Merhabalar
  İnternette farklı konuda araştırma yaparken yorumlarda okb Terim’i ile rastladım. Meğer uzun zamandır kendimde engelleyemediğim şeylerin sebebi o hastalık olabilir mi? Yatmadan buzdolabı ve bazen televizyon hariç her şeyin fişini çekiyorum. Kapıları kitleyip yatıyorum eminim kitledim ama biri dürtüyo sanki zoraki tekrar kontrol ediyorum . Ocağın gazını kapatmadan uyuyamıyorum. Ortalıkta bıçak gibi şeyler bile bırakmıyorum hırsız faktöründen korkuyorum girerse yada baska panik anında bi kaza olur diye . Genelde evde bunlar sıkıntım bunun dışında kafama birşey takılsın o aklımdan çıkana kadar internetten körü körüne araştırıyorum . Ne yapmam gerekir ne önerirsiniz bu süreçte ?

 173. Merhaba hocam ben aşırı bi şekilde hayatmla ilgili aldığım bi karardan pişmanlik duyuyum bu da beni mahfediyo sürekli kafamda tekrar edip duruyorm şöyle olsaydı böyle olurdu gibisinden bu e benim canmimi çok sikiyo aşırı kaygi ve ozgyvensizlik de var karamasarlk korku vs.derlerimie odaklanamiyirm hep o vazgeçtiğim bi şeyi kafamda dondurup duruyorm sürekli kafamda aynı şeyler günlük hayatmdan da zevk almamaya başladım çok takiyorm her şeyi kafada dondure dondure bi hal oldum artk biktm sıkıldm bu pişmanlk duygusu yedi bitirdi ..hocam ne onerirsiniz

 174. Merhaba ben 17 yaşındayım. Benim sorunum aşırı şekilde hayal kurmak..şimdi diceksiniz herkes hayal kurar..ama ben bu hayalleri aynı yaşıyorum..seslendiriyorum,oynuyorum,konuşuyorum..bazen ağlıyorum..bazen gülüyorum..ve bunu farkında olmadan yapıyorum..o an o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam..bu hayal kurma beni çok yalnızlaştirdi ve kimseye anlatamıyorum bu durumu…ayıpmış gibi..utanıyorum ve yargılanmaktan korkuyorum..o kadar çok hayal kuruyorum ki bazen yemek bile yemeyi unutuyorum…biri ben hayal kurarken yanıma gelirse ondan öyle nefret ediyorum ki sonra kendime kızıyorum..napıyorum ben diye?..ilk başlarda ya şizofrenim yada deliyim dedim kendi kendime..ama anladım ki cevap bu değil di..cevap başka bir şıktaydı…daha sonra ağır bir süreç geçirdim çok korktum kendimden..sonra internette araştırma yaptım ben neyim diye?..sonunda bulmuştum..ben maladaptive daydreaming hastasıydım…yazılanlar aynı beni anlatıyordu..ama ne yazık ki ülkemizde ve genelde bu hastalık olarak kabul görülmüyor sadece ingilizce kaynaklar bulunuyordu..bu yüzden doktora gitmek istemiyorum..zaten ailemede söylemek istemiyorum..çünkü böyle olmamın sorumlusu ailem..kendimce bir sonuca vardım küçükken yaşadığım ve hâlen yaşamaya devam ettiğim travmalar beni bu hale getirmişti..bi süre sonra fark ettim ki kurduğum hayaller beni hep ağlatıyodu..gerçekte olduğu gibi..ve ben ağlamaya alışıyordum..şimdi size soruyorum kendi kendime bunun üstesinden nasıl gelebilirim?ve ne yapmam gerekiyor? Şimdiden teşekkür ederim…

 175. Merhaba ben hemşireyim kitap okurken yanlış okuduğum cümleyi belli sayıya kadar tekrar okuyorum nişanlıyım ve sevmediğim birisi var sanki tekrar onunla ilgili bişey olcakmış gibi geliyo sanki yapmazsam kendimi şartlandırınca yapmamaya çalışıyorum ama korktuğum başıma geliyo artk artmaya basladı elime üflüyorum içimden sayıyorum onu yapmazsam şöyle olur bunu yapmazsam böyle olur sıkıldım istediğimi yapamıyorum yardım edin ii değilim bunu biliyorum sanki biri beni yönlendiriyo

 176. Tekrar rahatsız ediyorum ama eklemem gerekenler var..bende bu yalnızlıktan sonra bazı fobiler gelişti..antrofobi ve agorafobi…bunları daha onceden araştırmıştım ve bu sonuca vardım..benim hayatımda okul-ev arası başka herhangi mesafe yok..çok nadiren dışarı çıkarım oda ya ailemin zoruyla yada akrabalarımın ısrarıyla..gerçekten insanlardan çok ama çok korkuyorum..ve kendi kendime ani panikler üretiyorum..bilmediğim bir yere asla gidemem ve her zaman anneme ihtiyaç duyuyorum..ve bende kaybolma ve yolda kalma korkusu oluyo bu yüzden yanimda her zman fazladan para bulunduruyorum yani böyle yaparak işimi şansa bırakmamaya çalışıyorum..yardım almak istemiyo olmamın sebeplerinden biri ailem olsada bir diğer sebebi de ileride yapıcağım meslekte tıbbi kayıtlarıma bakılcak olması..bu yüzden sadece Allah’ıma sığınıp ona dualar ederek acılarımın ve kalbimdeki yükün azalması için yalvarıyorum..umarım bana cevap yazabilirsiniz..şimdiden teşekkür ediyorum..sevgilerle….

 177. Hocam lutfen bana yardim edin cok kotu durumdayim sorunumun ne oldugunu tarif edemiyorum takinti mi yoksa baska biseymi bilemiyorum yıllardan beri savaşıyorum ama ustesinden gelemiyorum cok doktora gittim ilac kullandım ama faydasını görmedim cunku beynimin icindekileri yasadigim sikintiyi tarif edecek kelime bulamıyorum sizden ricam bu hastaligimin ne olabilecegini bana aciklamaniz benimde gittigim doktora sorunumu anlatabilmem devamli ben aklimdan gecen dusunceleri dusunmeye çalışıyorum bunlari ben cok onemsiyorum etrafima bakiyorum insanlar ne kadar rahat ani yasiyolar hissettikleri gibi davraniyo la r konusuyolar ama ben bunu beceremiyorum tamam diyorum ani yasicam artik diyorum aklima getirmicem bunu diyorum kisa sure sonra aklima getirip getirmedigimi dusunuyorum hep bole yim savas veriyorum kendi icimde

 178. Yani hocam hep normal insan olma cabasi icindeyim sanki bunun savasindayim soyle davranmaliyim soyle yapmaliyim ama bir turlu olmuyor yaptigim her hareketi aklima gelen herşeyi söylediğim her kelimeyi yorumluyorum ani yasayamiyorum hissettigim gibi yasayamiyorum nasıl olmam gerektigini dusunup duruyorum kafayı yicem artik hep bunalti icindeyim cildirmakw üzereyim bu takintimidir hocam bu durumdan nasil kurtula bilirim bu sorunumu tarif etmek icin kelime bile bulamiyorum beynimin sizde olması lazim anlamaniz icin lutfen bana yardimci olun su sorundan bi kurtulsam diger insanlar gibi ani yasayip icimden geldigi gib. Hareket edebilsem ama olmuyor herşeyimi yorumluyorumsununmu soylemiyim bunu mu soyleyim soylemiyim boylemiyim bunun gibimiyim sunun gibimiyim hep bole kendim olamıyorum ne hissettigimi bile bilemiyorum anlayamiyorum tamam diyorum ani yasicam aklima hicbisey getirmicem diyorum huzursuzluk kapliyo icimi bu seferde aklima getirip getirmedigimi yada normale donup donmedigimi sorguluyorum hep ama hep sorguluyorum artik kafayi yicem lutfen yardim

 179. Merhaba. Yaklaşık 6 aydır garip düşüncelerle mücadele ediyorum. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü bu çok utanç verici. Aklıma cinsel anlamda iğrenç düşünceler geliyor. Görüntü olarak değil ama içimden bir ses sürekli midemi bulandıracak şeyler söylüyor. Daha sonra sürekli sapısıksın işte kabullen gibi düşüncelerle boğuşuyorum. Hayır, öyle değilim desem de bir süre sonra bu saçma düşünceler yeniden başlıyor. Bu olaylar başlamadan 3-4 ay önce yolda yürürken çıplak bir adam gördüm ve kaçtım. Olayların bununla ilgili olduğunu ve beynimin oyunu olduğunu düşünüyordum ama dayanamayacak noktaya geldim. Zaten olaylara fazla kafa yorup işin içinden çıkamayan yapım olayları daha da zorlaştırıyor. Hafızamı silmek eski hayatıma devam etmek istiyorum. Defalarca ağlama nöbeti geçirdim. Sizce bu OKB ile ilgisi olabilir mi?

 180. Merhabalar.Ben daha 15 yaşındayım çok uzun zamandır aklımda sürekli saçma sapan şeyler gelmekte.
  Çok sinir bozucu ve kendime yakıştıramadığım bu şeyleri düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum.Mesela
  hiç olmayacak hayallere kapılıyorum.Çok çok yanlış olduğunu da biliyorum.Erkek hocalarıma aşık oluyorum her biriyle ilgili cinsel hayallere kapılıyorum babamdan tutun abilerime amcalarıma kadar cinsel hayaller kuruyorum.Sonra kendimi durdurmaya çalışıyorum.Ağlıyorum.Kendimden nefret ediyorum.Gördüğüm göz göze geldiğim her erkeğin benden hoşlandığını sanıyorum ve hepsiyle anlık cinsel hayal kuruyorum.Bu benden yaşça büyük kişiler içinde geçerli.Bundan bıktım artık.Kendimi öldürmek geçiyor içimden.Benim gibi pislik bir insanın bu dünyada olmaması gerektiğini düşünüp kendime vurduğum da oluyor.Bunları kimseye de anlatamıyorum.Anlatsam kötü gözle bakarlar.Ne olur bana yardımcı olun.Temizlik konusunda hiçbir takıntım yok.OKB olduğumu düşünüyorum.Tam bir bilgim yok.

 181. Bunun dışında acaba ben peygambermiyim?acaba allah gerçekten varmı? gibi sorular takılıyor.
  Birde etkisini çok fazla gördüğüm birşey daha var.Sınavlarda geliyo genelde bu his.Sınav kağıtlarımız dağıtıldığı sırada.Yukarıda okudum evde tekken çocuğumu öldürürüm korkusu sarıyo içimi diye ona benzer bu sadece sınavda ya sınav kağıdımı bişey yapmadan elimi dahi oynatmadan verirsem gibi düşünceler geliyor.Yani sorular bildiğim yerden olsa bile ya irademin dışında donup kalırsam gibi.Bu düşünceyle sınavın yarısında sınav kağıdına odaklanmamla geçiyor.Ve 2 sınavım bildiğim sorular çıkmasına rağmen çöp oldu.

 182. Ayrıca kendimi de tam olarak tanımıyorum.Ne yemekleri sevdiğimi hangi renkleri sevdiğimi kimden hoşlandığımı hangi mesleği istediğimi kendım hakkında tüm bilgilerde tereddüte giriyorum.
  Gece yatmadan ocağı neredeyse 10 20 kez bakıyorum kapalımı diye.Yada markete elimde büyük parayla gidersem para üstünün cebimde olduğunu bilmeme rağmen sürekli elimi cebime götürüyorum çok sıklıkla .Biraz uzun anlattım kusura bakmayın bunları ilk kez araştırdım ve okb çıktı.Ne yapacağımı şaşırdım yardımcı olursanız çok sevinirim.

 183. HOCAM MERHABA BENDEKİ SIKINTI KOKU BUYUK TUVALETDEN COK IGRENIYORUM HERSEYI KOKLUYORUM BIRGUN İŞYERINDE PİS BI KOKU ALDIM UMURSAMADIM NERDEN GELICEK DIYE SONRASINDA KURDUM DURDUM HERSEYE BULAŞTI HEP KOKU DUYMAYA BASLADIM İŞTEN AYRILDIM TAM KURTULDUM DERKEN BİRGUN KLOZETI YIKADIM ELİM PİSL8PE BIYERE DEGDI AMA YIKADIM IKI KERE AMA AKLIM HEP O ELİMDEYDI KOKUCAK KORKUSU ILE ISLAK MENDIL ALDIM BURNUMU SILEYIM DEDIM DERINLERDEN HISSETIM KOKUYU IKI KERE KOKLADIM NEYSE DEDIM MUMKUN DEĞİL ATTIM ISLAK MENDILI SONRA KOKLADIM MENDIL KOKUYORDU ELİM AYLAR GECTI KAÇ KERE SILDIM MAUSE KLAVYE AMA ARADA BAZEN KOKUYU HISSEEIYORUM ACABA KALDIMI BIYERDE FELAN İÇİM İÇ,Mİ YIYOR SON ZAMANLARDADA HERKESE BULAŞTIRDIGIMI GUNAHA GİRDİĞİMİ DUSUNUYORUM AKLIMDAN ASLA ISTEMEYECEĞİM KELIMELER GECIYO ONA BULAŞTIRIRSAM SU ÖLSÜN BU ÖLSÜN DIYORUM AMA COK PİŞMAN OLUYORUM SEVDIKLERIME ZARAR GELİCEK DIYE İÇİM İÇİMİ YIYOR HEP O KORKU O KELİMELER İÇİM DARALIYOR KIM SEVDIKKLERI ÖLSÜN DERKI BÖYLE BİŞEY İÇİN NEBİÇİM İNSANIM DIYORUM
  GERCEKTEN KOKU VARDAMI ALIYORUM HAMİLELIK DUSUNDÜĞÜM İÇİN ILADA KULLANAMIYORUM YARDIM EDIN LUTFEN

 184. Öncelikle böyle bir hizmet verdiğiniz için sağ olun .Erkek arkadaşımı sürekli kendi kendine gülerken bazen konuşurken yakalıyordum bu durumu yüzüne vurduğumda sürekli inkar ediyordu.kendisini terk edip görüşmek istemediğimi söyleyince ağlayarak bazen aralıklarla kendimi olmadığım insanlar gibi hayal ediyorum istemsizce konuşup davranıyorum dedi.iyice anlatmasını isteyince kendimi ünlü biri olarak hayal ediyorum gidemediğim yerleri zihnimde yaşıyorum canlandırıyorum işte falan dedi bende şizofren olabileceğini söyleyince bu takıntılar bende 4-5 yıldır devam ediyor 13-14 yaşımdan beri deyiverdi.Uzun zamandır artık kendi kendine konuştuğunu görmüyorum en azından benim yanımda kendisine psikolojik destek almasını söylüyorum ancak önemli bir rahatsızlığının olmadığını iddia ediyor bunun Obsesif olduğunu söylüyor.Bunun dışında hastalıklı diyebileceğim adar cimri sürekli cimri olmadığını çok bonkör olduğunu söyleyip tam aksi davranıyor cimri olduğunu belirttiğim anda benim onu onaylamamı tekrardan cimri olmadığını belirtmemi istiyor ne zaman ayrılık istediğimi belirtsem de bu kez o öfkeli insan değişip bambaşka insana dönüşüyor kendisine karşı artık bir şey hissetmiyorum ama en azından hastalığının-hastalıkların ne olduğunu öğrenirsem tedavi olmasına yardımcı olurum.

 185. Günlerdir sayfanıza girip yanıt verip vermediğinize bakıyorum..lütfen eğer görürseniz bana yol gösterin..sizden başka kimseye anlatmadım derdimi..o kadar bunaldım ki yaşamak dahi istemiyorum…ölene kadar odamda, o dört duvarlı odamda kalmak istiyorum..kendimden nefret ediyorum..ailemden nefret ediyorum(abim hariç)ailem beni anlamıyo ve bana ne yaptıklarının ne kadar canımı yaktıklarının farkında bile değiller..en çok da canımı yakan bu. Bana ne olduğunu bilmemeleri…sizden gelecek en kısa cümleye bile muhtacım..o kadar çaresizim ki bunu anlatacak hiçbir cümle bulamıyorum..sadece yumruğum kadar olan kalbimde o kadar ağır yükler taşıyorum ki..bu ağırlık canımı yakıyo..nefes alamıyomuşum gibi, ölüyomuşum gibi..lütfen mesajımı görürseniz kısa da olsa çok kısa da olsa dönüş yapın..şimdiden teşekkür ederim…Allah’a emanet olun…

  • Aynı durumu ben de yaşadım…Hâlâ yaşıyorum desem yeridir.Bunu yazalı 1 yıl olmuş,şimdi nasılsın ? Umarim daha iyisindir.

 186. Merhabalar
  Bende yaklaşık 4 aydır yutkunma takıntısı var ve artık sürekli kafam bununla meşgul dikkatimi başka yere verince unutuyorum ama bu çok kısa sürüyor böylesine normal bir durumu nasıl takıntı haline getirdim bilmiyorum daha çok depresif ve kötü olduğum zamanlarda tekrarlamam artıyor kaygı durumum da fazlasıyla kaynaklandığını biliyorum ama artık bu durumdan çok rahatsız oluyorum psikiyatriste yaşadığım bu problemi anlattığımda anksiyete bozukluğu teşhisi kondu acaba sürekli yutkunmanın ben de bir obsesyon haline gelmesi benim Okb hastası olduğum anlamına gelir mi yoksa tamamiyle kaygı düzeyimin yüksek olmasından mı kaynaklı bir de şunu sormak istiyorum ilaçsız ve herhangi bir tedavi olmadan bunu atlatmam mümkün mü beni bilgilendirirseniz çok sevinirim

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. konu ile ilgili kitaplar okuyabilirsiniz. bunun için şu kitabı öneririm: psikonet yayınları, takıntılarla başa çıkma

 187. Merhabalar

  Hic bir cinsel his duymadigim halde bayanlarin gögüslerine bakiyorum ve bunu istemeden yapiyorum..Yüzüne bakarken gözlerimi engellemeye calismalari ragmen birden gögüslerine bakarken buluyorum kendimi..Kardesim diyebilecegim bayanlarda bile engelleyemiyorum kendimi..

  Bunun sebebi cinsel aclik degil
  Cildiracam artik.Aile görüsmeleri yapamiyorum..Karsimdaki bayanlarda rahatsiz oluyor ve benim sapik oldugumu düsünmeye basladilar..Kimi kolunu baglayarak kimi de eli ile gögüstüne bölgesini kapayarak tepki gösteriyor. .Isin vahim yani bu bende saplanti oldu..70 yasinda bayan dahi olsa bisey degismiyor..

  Tedavisi mümkün mü bunun?

 188. Her şeyi unutuyorum,kitap okurken çok zorlanıyorum anlamadığımı düşünüp tekrar tekrar cümleleri okuyorum. İnsanlarla kolay samimi olamıyorum, evde ailemden ayrı bardak çatalım var bazı olaylar karşısında takıntılarım var ama okb miyim sosyal anksiyetem mi var çözemiyorum iki farklı doktora gittim biri okb sin diğeri sosyal anksiyete ve dikkat dağınıklığı ve hiperaktiviten var dedi. Cümle kurmakta çok zorlanıyorum kafam çalışmıyo gibi hissediyorum beynimin için boşmuş gibi eskiden daha iyiydim fakat şuan sosyal ilişkilerim zayıf aklıma hiç bir şey gelmiyor gelse de anlatamıyorum.

 189. meraba iki aydır büyük sıkıntı içindeyim bi anda namaz kılarken aklıma düşünceler geldi kan ter içinde kaldım gördüğüm erkeklerden etkileniyorum gibi bir his olmaya başladı bakmamaya çalışıyorum erkek arkadaşıma anlattım sanki onu aldatıyormuşum gibi bir his oldu içimde rahat edemeyip anlattım doktora gittim ilaç verdi bir süre sonra ilaçları bıraktım içim hislerim sürekli ondan soğumamı söylüyır aklımsa sevdiğimi söylüyor kaç kere ayrılık aşamasına geldik ayrılamadık sevgiden ama içim hep huzursuz seviyorum ama niye böyle hissediyorum obsesif bozukluktan dolayı mı acaba lütfen bilgi verir misiniz?

 190. Merhabalar
  Ben 16 yasindayim Son birkac aydir hep olumsuz dusunuyorum sanki her sey bana zarar verecek gibi geliyor boyle her an bir sey olacak canim cok yanacak gibi geliyor ve hic bir zaman sinirlerime hakim olamıyorum mesela kardesim birazcik sesli gulse bagiriyorum tahammulum yok surekli duygu degisimi icerisindeyim genelde olumsuz dusuncelerdeyim ve son zamanlarda surekli nefes darligi cekiyorum yalniz kalmak istiyorum dusundugum her seyde olumsuzluk bas rolde ve bir turlu icimdeki olumsuzluk gecmiyor dusuncelerimi susturamiyorum anksiyete oldugundan supheleniyorum arastirdigim seylere gore anksiyete oldugunu gozlemledim ama emin degilim sizce olabilir mi ?

 191. Merhaba Yusuf Bey,
  sizlere herhangi bir sorum olamayacak yazacaklarım benim gibi internetten bu konuyu araştırıp sizin sayfanıza gelerek şuan için alt kısımda olan bu yorumumu okuyacak kişilere yardımcı olmak adına olacak. obsesif kompulsif bozukluk. sanırım ben de bu hastalığa sahibim. zeki bir insan olduğumu düşünüyorum ve bu hastalığa sahip çoğu kişinin de bu hastalıktan kurtulma şansı olduğunda hayatlarında oldukça güzel işler yapabileceğini inanıyorum. umarım yazacaklarım yardımcı olmak amacıyla yazılmış olsa da umarım kimseyi yanlış yönlendirerek kötü sonuçlar elde etmesine sebep olmaz. bu yorumu okuyanlara söylebileceğim yazdıklarım mantıklı gelmiyorsa uygulamayın. yazınızı, yorumları ve cevaplarınızı hepsini okumaya çalıştım kendime ait bir şeylerin bulurum diye ve bulduğumu da düşünüyorum sizlere teşekkür ederim. önerdiğiniz kitabı okumaya çalışacağım faydalı olacağını düşünüyorum. yorumum sanırım biraz uzun olucak. Arkadaşlar sanırım başımıza gelen şeyler biraz cesaretsizlikten geliyor ve belli dönemlerde yaşadığımız şeylerden. bunların sebebini bilemiyorum ve bilemiyoruz. aslına bakarsanız sebebine bu kadar meraklı olmamız biz bir şey kazandırmıyor sadece bataklıkta kulaç atıyormuş hissi kazandırıyor. bence tüm bu yazıları okurkenki kazandığım fikirle olaylara yaklaşmalıyız. fikir “mermiye kafa atmak” ismini de ben buldum 🙂 mesela eğer aklımıza gelen şeyi yapmazsak kötü bir şey olcakmış hissine kapılıyoruz kendimde de olduğu gibi besmele çekiyorum genelde önceden başka bir şeydi şimdilerde besmele çekmek. kötü bir şey değil tabi ama totem yapıyormuş gibi sürekli söylemek bence kötü. bir kere söylediğimizde bence Allah’ın rızasını kazanmak için kafi olduğunu düşünüyorum. şuanda da içimden söylemek geldi ama söylemicem. beynim zorlanmış gibi hissediyorum ama söylemicem. mermiye kafa atıyorum kardeş…. söylemicem ne oluyorsa olsun söylemiyorum arkadaş. biliyorumki bir kerecik söylim isteiğini gerçekleştirsem en az 10 defa söylemek isticem o yüzden yüzden kafadan hiç söylemiyorum. içinizde kötü bir şey hissi olacakmış gibi mi hissediyorsunuz bırakın olsun (yüksek ihtimalle olmayacak) bırakın gelsin bırakın. mermiye kafa atın. sizce mermiye kafa atmak (düşünce olarak) gerçekte intihar etmeyi düşünmekten daha mı kötü. bence değil o yüzden daha masumane, daha tedavi edici olan bu fikri yaşayın mermiye kafa atın. siz 3. kez kapıyı kilitli olduğunu bildiğinize rağmen kontrol etmek kapının kilidini güçlendirmiyor aksine bizi hayattan anlık yaşantıdan soyutluyor koparıyor. bırakın mermiye kafa atın. kapı kilitli değilse de açık kalsın arkadaş. girsin içeri hırsız. en azından normal insanlar gibi “aa kilitlemeyi unutmuşum” diyebiliriz. bu hastalık bize unutumuşum lüksünü kaybettiriyor. yahu bırakın unutalım çünkü bu insanlık hali. Mesela doktorumuz Yusuf Bey günde belki bir çok kez bir şeyleri unutabiliyor. normal bir şey biz de unutalım ne var. ne yani sen o merdivenleri tekrar çıkmasan annene bir şey mi olacak atın mermiye kafayı çıkmayın o merdiveni bakalım annenize bir şey oluyor mu. körün taşı gibi olurmuş. o zaman bırakın olsun nasip kısmet. Her şey Allah’tan gelir arkadaşlar her şey nasip. çok şükür diyelim. yorumlarda söylediğiniz hemen hemen her şey bende de var. kimi az vardı kimileri hala çok var ama hepsini anlayabiliyorum. korkmayın atın mermiye kafayı mesela ben bir erkeğim ve karşımda oturan hemcins arkadaşımın (kardeşim dediğim adam) bacak arasına mı bakasım geldi bakim ne var bunda baktım. orda duruyor bi şeyleri benimkiler de duruyor yan masadakilerin de e iyi o zaman kimsede sorun yok demekki. kendimizi sıktıkça sorunlar büyüyor bırakın gelsin. en kötüsü ne olabilirki belki ölürüz. peki bu kendimizi öldürme düşüncesine kapılarak belki de en sonunda gerçekleştirebileceğimiz bu intihar düşüncesinden daha mı kötü. en azından bir yerden atlamamış veya bileklerimizi kesmemiş oluruz bırakın gelsin. atın mermiye kafayı. şimdi bu yazdıklarımı tekrar tekrar okumayın bir kere okuyun yeter abartmayın özümsediyseniz sorun yok mesela sürekli “mermiye kafa atalım” diye içinizden geçirmeyin bir kere söyleyin yeter. zaten mermiye kafa atmak bunu gerektiriyor ne pahasına olursa o şeyi bir kere yaptıysan bitmiştir o iş. bakalım içimizden kaçımız mermiye kafa atabilecek (mecazi olarak tabi inşalllah hepimiz atabiliriz.) çünkü en kötüsü ne olabilirki bırakın gelsin. normal insanlar belki düşünmüyor bile en azından biz düşünüyoruz acaba diyoruz bir yerde bir sorun mu var diyoruz. bu güzel bir şey ama bunu tekrarlamak kötü bizi hasta yapan bu. bir kere sorduk mu tamam düşündüğümüz için güzel olan farklılıklarımız da ortaya çıkacak buna emin olabilirsiniz. düşünelim düşünmek kötü bir şey değil ama kafayı yemeyelim bir kere düşündük yeter sonuç odaklı gidelim gerekirse mermiye kafa atalım. hadi bakalım Allah hepimizin yardımcı olsun inşallah kötü bir şey çünkü. Hocam sizlere de teşekkürler en azından bir kişi bile bu konuda rahatlarsa bu bile yeterlidir diye düşünüyorum. herkesin güzel günler hayırlı günler geçirmesini temenni ediyorum. güzel bir Türkiye olsun inşallah çünkü hayatta her şeyden önemli çoğu şey var. herkese güle güle eyvallah.

 192. Merhabalar. Ben 25 yasındayım evliyim . Televizyon dan veya bir haber kaynagından sapkın ilişkiler ile ilgili birşey gördügümde veya duyduğumda içim cok sıkılıyor. Sonra kendimi o yaşanan durumun icine koyarak hayal etmeye calısıyorum acaba ben olsam ne hisserdim diye sonra bende bu takıntı oluyor ve düşünmekten kendimi alıkoyamayarak pişmanlık duyuyorum neden bu tarz şeyler düşünüyorum diye. Örneğin; evli çiftler başka bir evli çift ile cinsel münasebet yaşamış bunu duydugumda kanım dondu. Cok kötü oldum ama bu tür durumlara ben olsam napardım gibi şeyler düşünüyorum yakın arkadaşlarımla bu tarz şeyler geliyor aklıma fakat zevk aldıgımdan vs değil bu durum beni korkutuyor. Sonrada sucluluk duyuyorum neden ben neden benim aklıma geliyor diye cok huzursuz oluyorum.

 193. Sizce bunun nedeni nedir ? Ne önerirsiniz bu bir takıntımı . Bi tv programında birisi kardeşini öldürmüş onu izlemiştim cok etkilenmiştim . Kardeşime yaklaşamıyordum ya kardeşime zarar verirsem diye . İçim sıkıntıdan patlıcak gibi oluyordu bunu aştım düzeldi şimdide bu başladı

 194. Hocam merhaba cok buyuk sorunlar icerisindeyim yaklasik 6 senedir surekli hayal kuruyorum oncesinde hayal kurarken guler konusur bi oyuncu gibi davranirdim son 2 senedir konusmuyorum yani icimden konusuyorum yine guluyorum mimik yapiyorum istemeden ama beynimde konusuyorum karsimdaki insaninda soylediklerini cevaplarini hayal ediyorum bunun nedenini biliyorum bi iliski bitimimden sonra boyle oldum zaten hayallerimdede birtek onunlayim birtek onunla konusuyorum bazen isteyerek bazen istemeyerek bunu yaparken buluyorum istemeyerek yaptigimda da farkina variyorum yani ama mutlu oluyorum bazen yanimda o varmis gibi hissediyorum yasadigim olaylara ona anlatiyorum kizginliklarimi mutluluklarimi onunla paylasiyorum artik yaptiktan sonra pisman oluyorum cunku bu gecici bi mutluluk gercege donunce baya uzuluyorum bazen ona aci cektiriyorum kendimi ona mutlu gosterip yenilmedim bende mutluyum diyerek mutlu oluyorum hep benim mutlu oldugumu hayaldede gercekdede gorsun istiyorum gunumun cogu odama kapanip bunlari yapmakla geciriyor elimde degil onu artik sevmiyorum 1 senedir bu iliskinin bittigini artik olmuyacagini kabullendim fakat 6 senedir boyle yasiyorum yinede hayallerden cikamiyorum artik cok zorlaniyorum bazen yemek bile yiyemiyorum bunlari yapmaktan lutfen ne yapmaliyim kac kere bunlari yapmamak uzere gune basladim ama yok en fazla 2 3 gunde ayni oluyorum tekrar basliyorum lutfen sizce destekmi almaliyim nereye yonelmeliyim ?

 195. Hcam iyi günler. Bendeki takıntımı kimlik karmaşasımı çözemedim. Sürekli bi suçluluk duygusu ve utanç halindeyim. Benim yapım biraz kibar ve hareketlerim mimiklerim konuşmam yürüyüşüm kız gibiymiş öyle diyorlar ama ben bayanlardan hoşlanıyorum ve bayanlarla cinsel ilişkiden zevk alıyorum erkekleri hiç arzulamıyorum. Ben 20 yaşına kadar iyiydim biraz da gamsızdım askere gidip geldikten sonra arkadaşlarımın benle alay ettigini farkettim gerci daha oncede alay ediyorlarmis ben farketmemisim bicok kizla ciktim asik oldum sevdim. Arkadaslarim beni gay sanıyolarmış hareketlerim her şeyim o yöndeymiş. Bende inanılmaz bir şüphe ve çökkünlük oluşturdu bu durum. Hep kendimden şüphe etmeye başladım yuruyusumu hareketlerimi asiri kontrol etmeye basladim acaba kiz gibi mi gorunuyorum herkes beni gay mi saniyo benle dalga mi geciyolar diye hergun zihnimi kemiriyor bu dusunceler. Kendimi icime kapattim ve kimseyle gorusmemeye basladim. Bicok kiz arkadasim oldu iliskiye girdiklerim de oldu ama neden suphe duyuyorum anlamiyorum. Surekli hareketlerimi yargiliyorum acaba oylemi gorunuyo diye diye toplumdan soyutladim kendimi. Cok korkuyorum bu durumdan escinsel olmaktan . Davranislarim hareketlerim sanirim biraz kadinsi. Ve butun insanlar beni gay saniyor diye bir dusunce ve korku hakim oldu hayatıma. Kimseyle tanisamiyorum konusamiyorum herseye supheyle yaklasiyorum. Çok buyuk bi bunalımdayım. Gay olmak istesemde olamam çunku icimden gelmiyor tek kotu oldugum nokta hareketlerim yuzunden dis cevrenin beni oyle sanmasi. Gercekten bazen intihar bile geciyo aklimdan. İnsanlarin benim hakkimdaki dusuncelerini asiri onemsiyen bi insanim. Sanki onlar icin yasiyorum. Asiri alingan cekingen bir yapim var ve zaten sosyal fobiliyim. Surekli alkol aliyorum rahatliyorum anca sarhos olunca gidiyo bu dusunceler zihnimden ve disarda takilabiliyorum. Davranislarimi nasil degistirebilirim bunun bi cozumu varmidir hocam.

 196. Uç yıldır bir takintimla uğraşıyorum lütfen yardımcı olur musunuz ?

  • merhaba. terapi için 0505 495 4727 den bana ulaşabilirsiniz.

   • Merhaba hocam. Benim nişanlım okb hastası. Şuan tedavi görüyor ama ben hiçbir şekilde düzelme göremiyorum. Artıyor ama azalmıyor sanki. Benden önce bu rahatsızlığı geçirip atlatmış fakat benimle birlikte yeniden başladığını söylüyor kendisini de buna inandırmış. Senin yüzünden hastayım diyor. Tedavisi devam ediyor bunun dışında ona nasıl davranmalıyım bu konuda yardımcı olursanız memnun olurum. Defalarca sorduğu sorulara cevap vermeli miyim yoksa tepki mi vermeliyim hangisi ona iyi gelir bilmiyorum.

    • Yusuf BAYALAN

     merhaba. insan, bahsettiğiniz bağlamda”birisi yüzünden” okb hastası olmaz. ona tedavi görmesi gerektiğini, iyileşmezse hayatından çıkacağınız söyleyebilirsiniz. ve gerçekten tedavi görmezse, onu hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

 197. Erkek arkadaşımda guvenlikle ilgili takıntı var konuştuğumuz yazdığımız şeylerin birileri tarafından kaydedilecegini düşünüyor telefonda konuşurken adres isim gibi bilgileri vermiyor korkuyor onda kaldığım bir akşam konum açık olduğu için sabaha kadar uyumamış eve polislerin geleceğinden korkmuş bunun gibi bir sürü şey var hırsız değil suçlu değil bu korkular psikolojik bi rahatsızlıktan mı olur

 198. davranislarim kız gibi.tanıdıklarm beni eşcinsel sanıyor bu çok zoruma gidiyr.davranislrim yürüyüşüm o yönde izlenim bırakyo.gay sanılma korksu yaşıyrum suçluluk hissdyrm.Yürürken kıvırıyorm gbi geliyor,kasılarak yamk yürüyorum. kızlardn hoşlniyorm cinsel olarkda kzlardn hoslanyrm. İstesmde gay olamam oyle bi yönelimim yk. yuruyusum escinsel gibimi diye sorguluyrm.En cok endiseyi yürüyüşmle yasyorm. İnsnlarla yuruyemyorm kiviriyomym diye korku oluyo.ozguven yk.Bu duzelirmi? yardmci olblrmsiniz?

 199. lütfen bi yardım edin akıl verin. bizim okuldaki hoacalar eski çıktığımı vb. şeyleri öğrendi aileme söyledi bu aralar dikkatsizliğim yüzündende başıma buna benzer şeyler geliyor. artık geceleri uyuyamıyorum içime bi koru düştü acaba yine olur mu acaba yine başıma bişeyler gelir mi ben bu olayı bikaç kez yaşadım bidaha olur mu gibi kuşkular var içimde nolur bi yardımcı olun

 200. Merhaba hocam,Bende şöyle bir durum var.Sürekli insanlar içinde rezil olmaktan korkuyorum.Tanımadığım biriyle konuşurken ve bir konu hakkında ilk konuşmaya başlayınca veya aniden yabancı biri tarafından bir soru sorulunca ilk kekeleyerek cevap veriyorum sonra düzgünce konuşuyorum. Fakat bu olay sadece tanımadığım insanlarla konuşunca oluyor.Bu olaydan sonrada terlemeye başlıyorum.Psikolog a gitmem gerekir mı?Önerebileceğiniz kitap var mı?

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. evet, psikoloğa gitmenizi tavsiye ederim. sosyal kaygı bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz. “özgüveni keşfedin” kitabını okuyabilirsiniz.

 201. Merhaba hocam bende bir OKB hastasiyim ve cok fazla el yikarim bir yere 4 8 kez girip çıkıyorum beynime hep olmasını hiç istemediğim istemsizce kötü düşünceler geliyor hepsi olumsuz yönde ve o düşünceleri kafaya takıyor dusunuyorum ve galiba buyusel dusunce takintimda var bu beni üzüyor bir zamanlar ağır bir depresyondaydim sonradan böyle oldum hocam böyle olumsuz yönde olan dusunceleri istemsizce gelen dysunceleri çok kafaya takiyorum gelen dusunceyi icimde tekrarliyorum bunaliyorum hiç istemedigim seyler çünkü

 202. merhabalar bende 7 senedir süren bir durum söz konusu. daha önce yaşamış olduğum anları kafamda tekrar yaşayıp tartışıyorum.3 4 ay sürüyor 5 6 ay duruyor. bazen çok yoğun oluyor. hiçbir şekilde hayatıma devam edemiyorum. yolda yürürken kendi kendime bile konuşuyorum.kendimi şartladım aklıma gelince ‘düşünme bunun bir yararı yok’ diyorum. 2 3 saniye sonra o düşünce gidiyor. ancak 1 dakika sonra farklı bir düşünce geliyor.sonu yok yani. bana ne önerebilirsiniz? doktora gidemiyorum malesef sağlık güvencem yok. bu düşünceler geldiğinde ne yapmalıyım. nasıl bitirebilirim bunu. gerçekten vereceğiniz cevap benim için çok önemli. şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. konu ile ilgili kitaplar okuyabilirsiniz. “takıntılarla başa çıkma” kitabını tavsiye ederim.

 203. Merhaba kısa bir süre önce bipolar hastalığını araştırırken belirtilerin bende de olduğunu farkettim özellikle iç sesimin aşırı hızlı konuşması bunalım aşırı duygusallık ve kötü şeylerin gözümün önüne gelmesi gibi sonra bir süre acaba bipolarmıyım diye düşündüm ve belirtilerin aşırı olmadığı sürece hasstalık belitmediğini görünce rahatladım . ki gerçektende tamamıyla bipolar olduğumu düşünmüyordum bir an sadece acaba diye düşündüm. bugünde aniden iç sesim düşüncelerim yine çok hızlı konuşmaya başlayınca araştırmak istedim ve bu siteye denk geldim obsesif kompulsif bozukluk çıktı karşıma okudum ve yine acaba diyorum bende her zaman olmayan ama ara sıra düşüncelerim aşırı hızlnıyor ve istemsizce kouşmaların tekrarlandığını hissediyorum içimde farkedince karşı koyuyorum kısa bir süre içinde geçiyor birde sürekli kötü şeyler geliyor gözümün önüne ve ben buna engel olamıyorum bazen dalıp gidiyorum kafamı sallıyorum kendime vuruyorum öyle kendime geliyorum düşünme düşünme düşünme diye kendimi zorluyorum geçiyor ama tamamen atamıyorum bir bakmışım her hangi bir anda yine kötü bir düşünce gelmiş karşıma mesela karşıdan karşıya geçerken arabanın bana çarpması gibi durduğum yerde saçmala Betül dedirtiyor bana , arkadaş ortamında çevremde bana bir sıkıntı yaratmıyor ama bunların olması bana garip geliyor veya normal mi bu kadar olması bilmiyorum yardımcı olurmusunuz lütfen .

 204. Merhaba benim çoğu zaman aklıma kötü olumsuz düşünceler geliyo sevdiklerimi kaybetmekle ilgili hayal kuruyorum ve daha sonra ağlıyorum sanki gerçekten de öyle olucakmış gibi veya òyld olma olasiligi var diyorum sizce bu durum normal mi

 205. Merhaba Yusuf Bey.Yaklaşık iki senedir kalabalık ortamlara girdiğimde veyahut benden büyük insanların (özellikle erkeklerin)bulunduğu ortamda sıkıntıya giriyorum.Büyük bir çıkmazdayım bacaklarım birazcık çarpık ve burun kemiğim zayıf olduğumdan dolayı biraz çıkmış durumda,konuşurken veya yürürken hiçbir zaman rahat olamadım küçükken böyle değildi ama büyüdükçe bu detaylar büyük bir dert haline geldi.Aile büyüklerimde dahil olmak üzere tanıdığım birçok insanın yanında kendimi düşük ve ezik hissediyorum.Bazen diyorumki kendi kendime “Sen busun seni kabul eden ve seninle konuşan insan seni özelliklerinle kabul etmiş olmalıdır.”ama böyle olmadığını görüyorum.İster istemez insanlara karşı güvenim azalıyor,azalsın istemiyorum bu büyük bir sorun benim için.”Bu dünyada kimseye güven olmaz.” düşüncesiyke yaşayıp daha fazla yanlızlaşmak istemiyorum.Bir ortamdayken odak noktasının bir başkası olması canımı sıkıyor.Biliyorum çok güzel biri değilim ,belki bacaklarım biraz çarpık ve burun kemiğin azıcık çıkmış durumda ama bu özelliklerim beni arka planda bırakmamalı değil mi?Kendimi yetersiz hissetmemeliyim?Ama olmuyor işte.Etrafımda benden başka çabalayan herkesi tebrik eden insanlardan usandım,birileri benide tebrik etsin istiyorum.Çabalarımı görsünler ve devamını dilesinler istiyorum.Ve bu isteklerim her gün büyüyor,ve sadece büyüyor.Kendimi sosyal hayata kapatıp odamda kitap okuduğum ve gizlendiğim son iki yılda görünmez oldum,unutuldum.Birileri beni görmüyor.Özgüvenim yerle bir oldu.Neden erkeklerle rahat konuşamıyorum?Belkide güzel burnum ve guzel bacaklarım olsaydı özgüvenim yerinde olurdu.Yeterli olmak istiyorum ve kendime yetmek istiyorum.Neden bir insan kendi kendine yetmek ister ki?Böyle bir insan neden farkedilmez ki anlamıyorum.Ve bu insan kendi kendinr yetmege çalıştığı zaman kendini kaybediyor.Eğer gerçekten hayatımda tek bir insan kendi sorunlarını bırakıp bana bakmayı ve beni hissetmeyi deneseydi belkide her şey daha çekilebilir olurdu.Günde milyonlarca ulaşamayacağım hayaller kurmama ne diyorsunuz?Komik dimi?Neden bir insan yapabileceğinin bir tık üstünü hayal etmek yerine.Yanından bile geçemeyeceği hayaller kurar?Hissedilmek istiyorum!BİRİLERİ BENİ GÖRSÜN ARTIK!!!

 206. Merhaba hocam,ben de aklımdan günde en az -10 defa 1+1=2diye tekrarlıyorum. Neden olabilir diye düşünüyorum ,1aydir devam ediyor bu durum ,yeni doğum yaptım ve hayatım değişti,skntidan olabilir mi,siz be dersiniz?teşekkürler

 207. Merhabalar ben 11 yaşındayım . Fakat aklım her şeye çok takılıyor. Gece yataktan kalkıp tableti prizden çıkardımmı kapıyı babam iyi kilitledimi doğalgazı kapattılar mı kontrol ederim . Ama kontrolden sonra sanki yine kontrol etmemişim hepsi açıkmış gibi geliyor . Telefonumu salona bırakıp odama gittim ve sonra acaba ben telefonu nereye bıraktım masanın kenarına bırakmışsam kardeşim yere düşürür kırar vb. takıntılarım var ve buda bu hastalığa girermi ? Yaşımda uymuyor. Bazıları Panik Atak diyor ama o an terleme vb. şeyler olmuyor . Cevaplarsanız sevinirim 🙂

 208. Merhaba,
  Belçika’dan yazıyorum. Henüz 16 yaşındayım ve sürekli gelen bir ağlama isteyi var içimde ve “çok agresifsin” cümlesini artik o kadar çok duyuyorum ki etrafımda. Aşırı derecede temizlik takıntım var ve evdede çok negatif bir enerji var.
  Artık odamdan dışarı çıkamıyorum. Evden okula okuldan eve geliyorum. Okulda sınav stressinden başka hiç bir problem yok. Annem sürekli bir problemim olduğunu düşünüyor ve kendi derdimi kendim daha anlamamışken anneme ne diyeyim?
  Aileme nasıl davranacağımı bilmiyorum ve bu durumu onlara nasıl açıklarım?

 209. Hocam merhabalar.
  Ben 20 yaşındayım ve üniversite okuyorum çok duygusalım ve lisedeki arkadaşlarımla yaşadığım sıkıntılardan dolayı artık aşırı hassasım. Bende şöyle bir şey olmaya başladı, mesela iki şişe yanyanaysa önce sağdakini değil de soldakini alırsam hayatımda kötü şeyler olacak (örn.sevdiğim biriyle aram bozulacak vs.) Ya da halının kenarı düzgün mesela ama oraya elimi sürmeden geçersem yine herhangi kötü bir şey olacak hissine kapılıyorum yukarıdaki örnek tarzında. Ne yapabilirim yardımcı olur musunuz?

 210. Merhaba,on dört yaşındayım. Genel olarak psikolojiye iki yıldır meraklı olmamın yanı sıra kendimde rahatsız edici bulduğum bazı şeyleri paylaşmak istiyorum.
  Yürürken sürekli kaldırımları sayıyorum, sıranın üstündeki şeylerin misal bir kare dikdörtgen vs. yani belli bir şekilde düzenli ve simetrik olmasını istiyorum. Bazı kelimeleri, cümleleri içimden bazen de dışarıdan tam anlamıyla doğru telaffuz edene kadar tekrarlıyorum, olmadığında sinirlerim bozuyor. Sürekli sayıları içimden tekrar ediyorum, aritmetik çift, tek üslü vb. şekilde tekrarlıyorum, çarpıyorum topluyorum. Elimin herhangi bir şekilde ıslak olmasına dayanamıyorum, daima tıpkı bir yağ tabakası varmış gibi rahatsız oluyorum. Birinin yemek yemesine, sakız çiğnemesine vb. seslere deli oluyorum, orayı bir an önce terk etmek istiyorum. Tahtada, kağıtta vs. bir çizgi gördüğümde aynı şekilde çok rahatsız oluyorum, gözlerimi yumup kendimi sıktığım ve çığlık atmak istediğim oluyor, o şeyi siliyorum gerekirse ayağa kalkıp. Bir kelimeyi kötü yazdığımı düşündüğümde bir süre göz ardı etmeye karar verip yazmaya devam ediyorum, sonra tekrar silip yazıyorum.
  Bu konuda ne yapmam gerekiyor, ne önerirsiniz, bir psikologla görüşüyorum ama tamamen farklı sebeplerden gidiyorum, ona bundan bahsetmeli miyim?

 211. mrb kafandan bir sürü düşünce geçiyo geçmesi normalmı ve iç sıkıntısı var ne yapabilirim.

  • merhaba. kafamızdan düşünce geçmesi anormal değil. mesele, düşüncelerin içeriği ve sonuçları. iç sıkıntısı için de psikolojik destek alabilirsiniz.

 212. Merhaba benim sorunum sürekli düzen istemek. Temele yaparken hep bi yandan kirlenenleri yıkıyorum. Yemek yerken bir an önce bitsin bulaşıkları toplayayım masayı düzenleyeyim diyorum. Tatile gideceksek onun eğlencesini değil de yolda başımıza bi şey gelir mi, çok para harcar mıyız, veya hiç gitmesek mı diye düşünüyorum. Çocuk konusunda da hamile olmaktan çok korkuyorum hemen bitmeyecek vazgeçmek istesem geri dönüşü yok diye korkuyorum ve bebeklerden nefret ettiğime kendimi inandırdım. Ehliyetim var ama araba süremiyorum hep kaza yapacağından çekiniyordu. Bu hayatta hep eksik olduğumu ve insanların bu eksikliklerini görmemesi gerektiğini düşündüğümden kimseyle arkadaşlık ilişkileri kuramıyorum. Sadece eşim var onu çok seviyorum ve onunla tek başıma yaşamak ailemde dahil başka hickimseyle görünmemek istiyorum. Acaba benim sorunum nedir? Ne yapmalıyım yardımcı olur musunuz?

  • merhaba. psikolojik destek almalısınız. bir psikiyatristle görüşüp gerekirse ilaç tedavisine, bununla birlikte de psikoterapiye başlamanızı tavsiye ederim.

 213. GÖzümle herşeyi farketmeden çiziyorum bazen düşünüyorum napıyorum diye ama yine tekrar oluyor herşeyi ayrıntılı şekilde gözlerimle çiziyorum

 214. Kırıcı oluyorum.zola zihnime gereksiz şeylerle uğraşıyorum.buda uykumu buzuyor.yaptigim işi defalarca doğru yaptım acaba.kapi kapatırken hesap yaparken defalarca tekrar ediyorum.guzel konuşamıyordu.kelimeleri eksik okuyorum.eskiden kompozisyonun çok iyidi.52 yaşındayım.acaba nöroloji bir durumu var. Stres çok bende.bu ekonomik.ne yapabilirim.

 215. Sevinc Arslan Samsun

  Tedavi goruyorum. Duygularim cok degisiyor.Bunu tek ben biliyorum bazen mutlu bazen huzursuzum. Kendimi anlayamiyorum.

 216. Hocam merhabalar iş yerinde yeni işe başladığımızda 5 kişi 4 ay boyunca hemen hemen hergün yemek yediğimiz gezdiğimiz bir arkadaşımız vardı yakışıklı ve popilerdi bana beni ciddi düşündüğünü söyledi sonra hediyeler de aldı korktum onla yanlız kalamıyordum. bi gün ben ona evet demediğim için kıskandırdı beni ve bunu kıskandığımı anladı beni kıskanıyormusun dedi ve ben oradan koşarak kaçtım ertesi gün özür dilemek için beni peşledi ben yine kaçtım ve inanılmaz derecede öfkelendim ne zaman yanıma gelse çok öfkelendim kaçtım daire de yalnız kaldı yemeklerini yalnız yiyor 8 ay sonra benle yine konuşmak istedi öfkeden çıldırdım ve yine kaçtım evlilik yaşım geldi evlenmek te istemiyorum sorunumun en yakın tanımı nedir hocam

 217. Merhaba hocam ben böyle son zamanlarda bir tuhaf oluyorum böyle bir şeyi çoğu zaman kafaya takıyor düşünüyorum bunu engelleyemiyorum malesef ve kendi dusuncemmis gibi oluyor bunu yapmazsam bu olsun elimi 3 kere yikamazsam her hangi bir kötü bir düşünce geliyor hiç istemedigim şeyler yani ne yapa bilirim ben bu neden kaynaklı hocam lütfen cevaplarsaniz sevinirim buna ihtiyacım var Yusuf hocam beddua düşünceleri geliyor aileme kendime hem benim düşüncem gibi hemde sanki biri bana içimde beddua ediyormuş gibi oluyor lütfen cevap verin hocam

 218. Merhaba ben 25 yaşındayım bir yıl önce sorunlarım başladı.yapmak istemedigim şeyler yapıyorum ama bunu insanlara yapiyorum değişir bir şekilde bi insana takıyorum.birşeyler istiyorum numara yada telefon gibi bazen küfür ediyorum karşımdaki kişiye tanımadığım insanin kapisinavuruyorum ve bunlari bir iki kere değil dokuz on kere yapıyorum.psikiyatriye gittim bazıları okb rahatsızlığı bazıları teşhis koyamadı.sizce ne olabilir?

 219. Kendini surekli eski tartisigim veya kayga ettigim yada sadece konustugum olaylari tekrar ederken buluyorum bazen hic konusmuyorum bazen de dusunurken sadece donup kaliyorum kendime geldigim de sanki nefessiz kalmis gibi hizli nefes aliyorum yada ben nerdeyim napiyorum burda diyorum yani o anki oldugum yere nasil geldim niye geldim diye kendime soruyorum. Mesale tuvalet yerine baska bir odaya gidiyorum niye geldim napcaktim burda diye soruyorum kendime geldigim de tuvaletimin geldigini anlayip tuvalete gidiyorum surekli tek basima kalma kimseyle konusmak istemiyorum arkadaslarimla gorusmuyorum odada tek kaliyorum kimseyi yanimda istemiyorum surekli aklima kendimi oldurmeyi isityorum ama kendimin oldurmemin gunah oldugu nu hatirliyorum vazgeciiyorum odada bazen birinin odugunu hissediyorum bana bakip hakkimda konustugunu dusunuyorum daha bunlar gibi cok sey var mesela aileme kin besledigimi farkettim onlara zarar vermek istiyorum ama bu duygudan hemn vazgeciyorum kimseye birsey anlatamiyorum bnmle dalga gececeklerini düşünüyorum bu yuzden psikologa bile gitmek istedigim halde gitmiyorum bu dusunceden dolayi.

 220. Merhaba. 18 yaşındayım yaklaşık 7-8 aydır sürekli hepatitli olduğumu düşünüyorum teslerimi yaptırdim ancak olmamasına rağmen sürekli oyleymisim gibi düşünüyorum. Ya da bişey bulasicakmiş gibi düşünüyorum. Gün boyu husursuzum . Uyku problemleri yaşıyorum. Sizce psikiyatriye bavurmali mıyım?

 221. Hocam 26 yaşındayim.Son 3 yıldır yoğun stres altındayım.Sürekli geçmişe çocukluk ve ergenlik dönemine donup şüpheye düşüyorum.Kendi kendime burda böyle mı olmuştu,söyle mi olmuştu, bana uygunsuz bir hareket yapıldı mı, ya yapıldıysa , acaba yapıldı mı şeklinde bütün gunum mahvoluyor.Bunun için internetten sürekli okuma yapıyorum 4-5 saati buluyor.Gecen ay psikoloğa gittiğimde OKB den suphelenildi ama tam uymadıği söylendi.Surekli kardesime soru soruyorum onunla konusuyorum o da anlattiğimi hatirlayip anlatinca rahatliyorum.Ama daha sonra baska bir konuyla tekrar ortaya cikiyor ve beni resmen depresyona sokuyor.Mukemmelliyetci, hassas bir yapım var.Mezuniyet sonrasında yaşanan gelecek kaygisi ve kişilik yatkinliğindan olabilir mı ?

 222. Merhabalar21,Panik atağım olduğunu düşünğyorum.Toplum içine çıktıgım zaman stres olup,ellerim ayaklarım tittriyor.Sıcak bir şey(bardak) tutarken sıcak bu dokeceğim evet diyip duruyorum ve engelleyemiyorum bunu,döküyorumda elimde ne varsa evde kimse olmadiği zaman bardagı kolayca tutabiliyorum ama yanımda annem bile varsa tutmaiyorum ellerim titriyor başım dönüyor adeta bayılacakmıs gibi oluyorum,psikolojiyle ilgisi olduğunu tedavi edilmesinin gerektiğini düşünüyorum,yaklaşık 5-6 yıldır var bu babamin ölümünden sonra oldu tüm bunlar.ben başaramaynca bu tip seyleri beceriksiz ve işe yaramaz olarak nitelendiriyor ailem beni ve ben daha cok stres olup basaramayacagıma inaniyorum.sinirlendiğim zaman kontrol edemiyorum kimseye değil ama kendime zarar veriyorum.Şimdi sizden istediğim şey bana kendimi güvenmem hakkında nasıl yapacagım yani bunu?bana tavsiye vermenizi istiyorum?Özgüvenim yok neredeyse ne yapmalıyım nasıl kazanmalıyım?Bana öneri verir misiniz? şimdiden teşekkür ederim .

 223. Merhaba,ben 18 yaşındayım ve benim sorunum sürekli hayal kurmak. Aslında ilk başlarda bunun bir sorun olduğunu düşünmüyordum fakat son zamanlarda fazlalaştı gece yatmadan mutsuz birşey olduğunda yalnız kaldığımda hayatımın belirli zamanların da sürekli hayal kuruyorum bu beni mutlu ediyor fakat artık hayalleri gerçekmiş gibi görmeye başladım bunun farkındayım fakat engel olamıyorum sizce bu bir hastalık mıdır yoksa her insanın kurduğu hayaller gibi normal birşey midir?

 224. İyi akşamlar. Yardıma ihtiyacım var.. 50 yaşındayım. 1 çocuğum var. Yaklaşık 15 yıldır içimde çocuğuma zarar verme dürtüsü ile yaşamaktayım. Son 5 yıldır bu duygu çok yoğunlaştı. 4 sene önce tedavi olmaya başladım. İlaç tedavisi. Çok ağır 4 ilaç aynı anda. Bu duyguları 5 yıl öncesine kadar sadece sonbaharda yaşıyordum. Bu 3 ay ilaçla düşüncelerden kurtuluyordum. Şimdi her mevsim, her ay, her gün yaşıyorum bunu. Yavruma zarar vermekten çok korkuyorum. İçimdeki ses bana her gün ” hadi, şimdi ” diyor. Ne yapacağım ben? İkaçta fayda etmiyor artık. O benim dünyam… yardım edin bana.

 225. Hocam merhaba, İl dışında üniversite bitirdim memletime geldim. Gelene kadar bir sorun yoktu ama geldikten 1 ay sonra sıkıntı başladı ve aniden kafamda engel olamadığım bir cümle ‘iş lazım, iş iş’ düşünmekten başım ağrıyor kendi kendime içimden söylemekten çenem yoruluyor her saniye uyanıp yatana kadar, engel olamıyorum bazen düşünme diyorum ama olmuoyor. iştahım yok hiçbir şey yapasım yok, eğlenesim yok, gülesim yok. bir çok şeye odaklanamıyorum kafam orda olduğu için. ne yapmalıyım sizce hocam?

 226. Erman Fıçıcı

  Merhabalar sürekli aklıma hayali düşünceler geliyor gerçeklikten uzağım resmen,kimi zaman hatta çoğu zaman kapıyı kitledimmi kitlemeddimmi diye soruyorum hatta 50kmlik yolu tekrara gidip kontrol ediyorum,çocucukluğumda gelen bir dikkat problemim var ve hiç bir zaman odaklayamıyorum knedimi diğer sorunum hayttan sıkılıyorum boş geliyor yaşamak evlenmek bile boş sonuçta öleceğiz evlensek ne olur evlenmesek neolur çocuk yapsak ne olur yapmasak ne olur intiharı bıle düşündüm cogu zaman nedense hala düşünmekteyim bilmiyorum belkide intihar etmeye çalışıyorum bir şekilde

 227. Ben eskiden birisi bana dokununca ona benzeyeceğimi düşünüp hemen o şeyden kurtululmaya çalışıyodum elimi yüzümü fln yıkıyordum şimdi ise dokunmasa bile rahatsız oluyorum hemen kurtulmam gerketiğine inanıyorum bazn deli olduğumu düşünüyorum ne kadar saçma olduğunu biliyorum ama her defasında tekrar ediyorum kendimi tutamıyorum okb hastasımıyım tam emin değilim tedavi görmem gerekiyormu yardım ederseniz sevinirim

 228. uyumak için yatağıma yatıyorum fakat yatağa yatana kadar aklımda hiçbir şey düşünmezken kafamı koyar koymaz. aklımda bir sürü olaylar oluyor örnek verecek olursam. evimize bomba atılıyor. annem ve kardeşim ölüyor. ve ben psikopata bağlıyorum ve sorumlu olan herkesi çoluk çocuk demeden öldürüyorum. düşüncelerimde olan bir şey bunun gibi her gece farklı farklı şeyler oluyor ve uyuyamıyorum. sabah 8 e 9 a kadar uyuyamıyorum. uyku düzenim hayat düzenim alt üst oldu ne yapmalıyım.

 229. Hocam benim problemim kafamın içinde biri var ve kötü şeyler söylüyor mesela sevdiklerime küfrediyor saçmalıyor gerçekten içinde biri mi var yoksa bu bi rahatsızlık mı bilmiyorum lütfen yardımcı olur musunuz

 230. Bu aralar genelde içimdeki böyle söylüyormuş bide diye düşünüyorum yani nasıl desem kötü bişey geliyo aklıma içindekinin öyle söylediğini düşünüyorum lütfen yardımcı olun

 231. adımı belirtmek istemiyom

  ben durmadan yaşadığım üzücü olaylardan sonra kendi oluşrueduğum bi hayali dünyada kendimi mutlu edicek şekilde yaşıyom ve okuduğum izlediğim şeylerdeki kötü olaylarada aynısını yapıyom aynı zamanda bi şeyleri yapıp yapmadığımdan veya doğru yapıp yapmadığımdan emin olamıyorum ve hep kendimi dışlanmış hissediyom ve bu hayali dünyayı kaçış olarak görüyom bu 3-4 yıldır devam ediyo şu anda 16 yaşındayım 12 yaşımda başladı bunlar

 232. hayal dünyasında yaşıyorum.takıntı mı acaba?kurtulamıyorum.kendimi başka biri gibi hayal ediyorum.ismim ve görünüşüm farklı hayalimde.hayal dünyasını gerçek dünyaya tercih ettim.gün boyu böyleyim.dışarı çıkamıyorum.takıntı mı ???

 233. merhaba,
  ben 19 yaşında bir kızım ve kendimi bildim bileli (3 yaş sanırım) annem ve babam ayrı. annemle beraber yaşıyoruz uzun zamandır(12 yaşına kadar anneannem ve dedemleydik). küçüklüğümden beri bana söylenen ve yaptığım kötü ve ayıp şeyleri uzun zamanlar aklımdan çıkarmazdım. annemden onay almadıkça rahatlamazdım. büyüdükçe annemden aldığım onaylar yetersiz ve o beni rahat hissettirmek için söylüyor gibi gelmeye başladı. 16 yaşımda yaz tatilimde eşcinsel miyim? diye kendime sorup her karşılaştığım insana bakarak testler yapıyordum, aynı dönemde uyuşturucu bağımlıları ve tinercilerden de korkuyordum, araştırıp duruyordum ama cinsellik olayı bir türlü gidemedi. kendimi mutsuz, diğerleri gibi olmayan ve olamayacak biri gibi görerek bunalıma giriyorum. “lezbiyen” kelimesini kullanmaktan bile korkuyorum bu düşünceler gelince. sürekli araştırıyorum. art arda 2 yaz tekrarlayan bir korkuydu ve 1 yıl aradan sonra tekrar geldi bu yaz. kafamda çok kötü hissettiren şeyler oluyor ve duygusal halim düzensiz. bir zaman çok korkarken bir zaman korkularım yersiz gibi geliyor. sonra kendimi kandırıyorum diye düşünüyorum. bu kadar zorlanarak olmaktan korkuyorum. olasılıkları düşünüp tartıp kendimi günahkar hissedecek düşünceler buluyorum ve pozitif düşünceleri kendimi kandırmak olarak nitelendiriyorum. bu soruya kesin cevap alamadıkça beni bırakmayacak ya da hiç bırakmayacak gibi. korktuğum cevabı vermeyi denediğimde ağır bir mutsuzluk çöktü üzerime ve bunu yaparak kendimi inandırmaktan korkuyorum. birkaç kez prozac kullandım ama işe yaradığını düşünmedim, başka şeylerle uğraşarak ertelemek olarak düşünüyorum. bıktım sanırım.

 234. merhaba benim sorunum aslında tam olarak bilemesemde sürekli bir şeyleri düzene sokma çabalarım başladı mesela kurşun kalemler bir arada renkli kalemler bir arada hatta silgiler bile ayrıca bir arada olmalı . sürekli temizlik yapmak istiyorum ve biri gelip yaptığım temizliği bozduğunda mesela üzerine kirli ayağıyla bastığında kendimi kaybedip üstüne atlıyorum bağırıyorum çağırıyorum buna engel olamıyorum bu tür şeyler çocukluğumdan beri var ama şu sıralar aşırıya kaçıyor . birde bir iş yapmayınca ayak bileğimde ve diz kapağımda şiddetli ağrılar oluyor

 235. Gece uyanıyorum istemsiz şekilde şeyler yapiyorum meselâ nisasta poşetini yırtıyorum masanın üzerine bırakıyorum yada tabaklara su dolduruyorum genelde duygusal çöküntüler yaşadığım zamanlarda oluyor bir kizim var 10 yaşında onu sürekli büyümüş olarak görüp bağırıyorum kızıyorum en küçük yaramazliginda çok agresif olabiliyorum

 236. iyi günler doktor bey ben içsel sıkıntı çok yaşıyorum birde beynimde sanki sürekli bişeyler beni yönlendiriyor dışarı çıktığm zaman yabancı bir insana bakamıyorum baktığım zaman aklımdan çok iğrenç seyler geçiyor kurtulamıyorum televizyona bile bakamıyorum kendi çocuğum bile dail tuaf düşüncelerimin içine giriyor bu arada evliyim ve 1 yasında oğlum var ayrıca 8 aylık hamileyim bu söylediğim şeyleri bazen küçükkende çok yaşıyordum hatta annemden uzakta biryerde kalamıyordum çok ağlıyordum ilk hamileliğimde de çok kötü bir depresyon atlattım ve şimdi çok çaresizim hem geçmişimde ne yasadıysam hep rahatsızlık duyuyorum eşime anlatma hissi duyuyorum anlatıyorum ama korkuyorumda bir yandan ne yapabilirim lütfen yardımcı olun beynim ahlak dışı şeylerle sıkıyor beni çok çaresizim hayat hiç yaşanmaz hale geliyor 🙁

 237. Mrb . Ben kesinlikle yapmayacağım kötü şeyi yapmış gibi hissediyorum. Kendi kendime düşünüyorum aklımdan çıkmıyor kendi kendime sen bunu yapmassın diyip yatıştırıyorum daha sonra tekrar aklıma geliyor ve kötü şeyler olacakmış gibi hissediyorum acaba nedir bendeki sıkıntı yardımcı olurmusun hocam

 238. Merhaba . benim is arkadaşım okb tedavisi görüyor ilaç ve uzman yardımı aldığını biliyorum benim öğrenmek istediğim bu tip takıntı rahatsız liklarinda insanlara karşı tskintilarda olabilir mi hemcinsine karşı aşırı saplantı gösteren vakalar oluyorum mu varsa ne yapmam lazım ?teşekkür ler

 239. merhaba bana okb teşhisi kondu cipralex 20 mg kullanıyorum ancak en ufak bi sorunda yine üzülmeyi bırakamıyorum ve kendime jilet gibi kesici aletlerle zarar veriyorum acaba sebebi nedir ilaçmı yetersiz yoksa kendime zarar vermem başka bi sebebdden dolayımı

 240. Merhaba . Benim takıntılarim asiri fazla . Örneğin dinlediğim sarkilarda kotu bisey yaşamissm asla telefonumfa olmaz o sarkiyi duydugum yerde kulaklarımı kapatirim hemen. Dinleyince de kötu olay yaşarim. Bir sarkim var onu ayni nakaratinda durdurup uyurum. Vazgecmeye calistim ama cok huzursuz oldum. Mutlaka kapilara bakar kaparim hepsini. Ismi kotu anilan birisinin esyalarina dokunmam konusmam. Bir gun guzel gecmisse diger gunler o sekildr davranirim. Sinirlenirim aniden . Sebep bulamam bazen delirdigimi dusunuyorum bu yuzden. Rahat rahat uyumak istiyorum ama yapamiyorum ileri derecede bir cok takintim var camasirlarimi asarken üvey anneme benzerim diye yanyana asla asmam . Napmam lazim benim yardim edinnn yoksa ölücekmisim gibi geliyo

 241. Merhaba,
  Benim aklıma sürekli kötü düşünceler geliyor. Konuştuğum herkesten şüpheleniyorum. Bu hareketi şunun için yaptı diyorum. Aslında bu düşüncelerin doğru olmadığını biliyorum fakat engelleyemiyorum.
  Benim sorum şu olacak bu düşünceler yorgun ve uykusuz olduğum zamanlarda artıyor. Uyuyup dinlenince ben aptalmıyım bunları düşünmüşüm diyorum fakat gün içinde eski halime dönüyorum. Bunun nedeni ne olabilir?

 242. Merhaba ben 15 yasimdayim genel sorunum hayatım hakkında her zaman istemsizce yalanlar söylüyorum beni tanımaya çalışan insanların hepsine ayrı ayrı tanıtıyorum ve bunu engelliyemiyorum kalabalık ortamlarda yalnız kalamıyorum yolda tek başıma yürümek benim için işkence herkesin bana baktığını hissediyorum rahatsızlık duyuyorum bazen beynimde çığlık ve piano sesleri duyuyorum nedenini hala bilmiyorum bi mekana geçtiğimde masa sayısından spot ısık sayısına ve hatta kartonpier köşe sayısına kadar inceliyorum bunu elimde olmadan yapiyorum ruhani bir arkadaşım var her gece onunla dertleşiyorum çünkü ona bi şeylerimi anlatmak zorunda değilim o benim içimde her seyi benimle yasiyor ve bunu bilmek iyi hissetiriyor insanlara bi şeylerimi anlatmayı sevmiyorum bazen tam bir şizofren olduğumu düsünüyorum bazen bununda bir kurgu olabileceģini düsünüyorum lütfen bana yardım edin çok ihtiyacım var gerçekten insanlara söylediğim sebepsiz yalanları toparlıyamıyorum nolur bana yardım edin

 243. Merhaba ben 17 yasından beri okb hastalığımla mücadele ediyorum teşhis 24 yaşında konuldu 24 yasına kadar ailemden ve cevremden gizledim hep mücadele ettim ama bir sorun oldu tavsiye üzerine doktora gittim teşhis o zaman konuldu ve hale tedavi görüyorum dürtüler düşünceler dugular hep zorlantı içinde suan ilaçla ayakta duruyorum hiç psiko terapi almadım gerçekten çok zorlu günler geçirdim insanlardan soyutlandım dışlandım hep yalnış anlamalar yüzünden aslında eğitimciyim mesleğimi çok seviyorum insanları seviyorum ama kendimi her zaman insanlardan soyutlayarak yasadım insanlarla konussamda kendimi yalnızlığa götürüyorum cok sayıda takıntı vardı hepsini ilaçla yendim ama nedense biri bitiyor bir diğeri basliyor simdide göz kayması ve zorlantısı var ve insanlarda yalnış anlıyor hala geçmdi, biliyormusunuz çok yoruldum ama buna rağmen güçlü olmayı gülmeye ayakta durmaya çalışıyorum mücadele ediyorum zaten inancım olmasaydı çoktan gitmiştim obür dünyaya,ama inancım beni ayakta tutuyor, daha ne kadarda devam edecek bilmiyorum ama anladım ki sağlık dünyanın en büyük nimettir malın mülkün faydası yok açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum artık

 244. Abi bana acilen yardım etmen lazım ben her zaman bir şeyi kafaya takiyorum sonra terliyorum geceleri uyuyamıyorum insanlarla doğru dürüst ilişki kuramıyorum ensemize terliyor saçım sanki kalmayacakmis gibi hissediyorum daha yaşım 17 18 2 yıl önce ufak tefek rahatsızlıklarla başlayıp bu noktaya geldi her hangi her şeye kafama takabilirim geçirmeme yardım edersen ne istersen para pul hiç önemli deil üni. Okuyacağım nasıl olacak bilmiorum nolursunuz yardım edin kendimi alabilecek duruma geldim..:(

 245. 18 yaşındayım,kendimi bildim bileli biraz anormaldim ama fark ettirmem.Sıkıntılarım rahatsız etmiyordu beni çok alışmıştım ama 4-5 aydır bilmiyorum stresli bir dönemde patlak verebilir mi böyle hastalıklar ancak dayanılmaz boyuta geldi artık.Sürekli intihar fikri beynimde.Duvardaki örümcekten tek farkım memeli olmak gibi geliyor.1 yıla kadar en iyisini yapacam, mükemmel olacak herşeyin diyen biriydim sırf en iyisi için tekrar hazırlanıyorum üniversiteye şimdi vazgeçtim.Aileme anlatamıyorum bu basitliği sırf annem ve babam için yaşıyorum biliyorum ki ellerinde değil çok üzülecekler intihar etmeyeceğimi biliyorum ama bu düşünce kanser gibi ders çalışırken o aklima giriyor.Boynumdan kan aktığını hayal edip geri derse dönüyorum.İdaellerim bazen yok oluyor bazen çok baskın hale geliyor.Beynim bazen 36 yı 2 ye bölemeyecek hale geliyor,bazen hocalar bile şaşırıyor.Sinavda beynimin kendini durdurmasından çok korkuyordum.Stres anında kitleniyorum.Değisik huylarim var; sadece pet şiseden su içerim, dışarıda tuvalete girmem evde girerken bile tuvalet kağıdı seriyorum, kardeşim bakkaka gidiyor 10 dakika sonra bu kızı öldürdüler mi arabamı çarptı kafayı yiyorum,Odam çok dağınık gerçekten kitaplar kıyafetler kalemler yerlerde ama titizim buna anlam veremiyorum, minibüste ineceğim yerin zamanını söylerken sesimin tonunu hangi kelimeleri seçeceğimi bile düşünüp hareket ediyorum yoruldum artık.Dayanamıyorum.Çok Para kazanmak istemiyorum villa istemiyorum.Bazen düşünüp bazen düşünmemek istiyorum artık.Ama düşünmemek için tek kurtuluşum beyin ölümü gibi geliyor.18 yaşındayım daha ergenlik desen değil bezdim artık hayattan.Hayatın basitliğini düşündükçe yaşamak zorlaşıyor benim için.Herkesi aşağılama hissi.Yeri geliyor çok cömertim yeri geliyor cimriyim.İnsanlara tahammülsüzlük, sınıf arkadaşlarım erkek arkadaşını anlattıkça onu öldürdüğümu görüyorum, minibüsteki kız iPhoneuyla geliyorum kankkiiieeğ diye ağzını yaydıkça yangın tüpüyle kafasına vurduğumu hissediyorum.Ama hiçbirini yapamam çünkü aşırı merhametliyim bebekliğimden bu yana aşırı hassaslık var.Herseye karşı hassasim ışık koku tat . Perdelerim hep kapalı .İnsanlara hayır dahi diyemiyorum aşırı empati sıkıntım var.Geçmisi unutamama çok baskın,yatarken yıllar önceki yaşadığım olaylar aynı tazeliğiyle aklıma geliyor kendime kızıyorum niye öyle dedin niye cevap veremedin niye ayıp ettin niye o aptal espriyi yaptin?Çok uzattim kusura bakmayın tek sorum şu aslında bu sıkıntılarım için psikiyatriste mi yoksa psikoloğa mı gitmeliyim?Psikiyatrist ilaç yazıp yollayacak ve o ilaçlar zekamı düşürecek kilo aldıracak diye korkuyorum.Psikolog ise yaa sıkma canını bak Freud Sakla samanı gelir zamanı demiş diyip beni yollamasını da istemiyorum.Kafayi yiyeceğim.

 246. Merhaba
  24 yaşındayım yazılımcıyım

  Benim sorunum gün içerisinden gördüğüm nesneler bana eski anılarımı hatırlatıyor ve o zamanı yaşıyormuş gibi tepkiler veriyorum. Genellikle yanlızken konuşuyorum kendi kendime bu durumdan kurtulmak için yapmam gereken nedir?

 247. Hamiyet karakuzu

  Yeni ortama girdiğim zaman tedirgin oluyorum. Huzursız hissediyorum. Özellikle yeni iş ortamına başladığım zaman tabii devam edebilirsem. İşimi bilsemde hiç yapamayacakmışım gibi korku vr kaygı yaşıyorum. Kalp atışım hızlanıyor. Nefesim daralıyor. Beynim duruyor. Elim ayağım titriyor. En son çalıştığım yere bir şekilde ağlayarak da olsa alıştım. Beş sene çalıştım. Fakat ayrılmak zorunda kaldım. Düzelsim aynı sorunları yaşamam diyordum ki yine aynı sorunları yaşadım ve korktum kaçtım nasıl kurtulacam bu durumdan. Saygılar

 248. merhaba hayatımın her döneminde bu sorunu yaşıyorum bu OKB mi bilmiyorum ama aklımda her zaman bir şeyler kuruyorum ve neredeyse bende o olay olmuş gibi davranıyorum aşırı kıskancım erkek arkadaşıma karşı bu durum sadece onuda sıkıyor biliyorum farkındayım ama kendimi durduramıyorum o beni kısıtladığı için bende onu mu kısıtlıyorum bilmiyorum ama sadece kıskanmak değil kafamda bir çok şey dönüyor susturamıyorum dışarı çıktığında hep şüphe duyuyorum bana yanlış yapmayacağını da biliyorum ve artık yalan söylemeye meyilli hale geldim nasıl kurtulabilirim ilişkimi daha fazla yıpratmadan çözüm bulmak istiyorum lütfen yardımcı olun

 249. merhaba hocam ben 16 yasındayım şuan 11.sınıfdayım 9.sınıfa başlarken ilk hafta sürekli büyük wc geliyordu işte o haftadan itibaren hep aklımda wc gelirmi okulda wc gelirse napcam takıntıları oldu ondan sonra heryerde oldu dışarda şehirler arası otobuslerde felan ayıptır solemesi yemek yiyemiyorum okulda her akşam wc giriyorum bide uykudan uyanınca.. bir hastalıgım felan yok çok şükür başka bir psikolejik hastalagımda yok sadece bu var.. ya wc gelirse korkusu..
  halada devam ediyor.

 250. Hocam tuttuğumu koparıyorum,bir şeye kafamı taktığım zaman onu elde edemediğim takdirde farklı stratejiler izleyip istediğim sonucu zorda olsa alıyorum çokmu çok saplantılıyım acaba hocam?

  • merhaba. sizin ne olduğunuzu bir başkası bilemez. ben de sizin saplantılı olup olmadığınızı bilemem.

 251. Merhaba. Tedaviye başlama cesareti gösterebilmem için yorumunuzu çok değerli buluyorum. Bende vücudumun özellikle de elimin bir yere çarpması sonucu diğer elimi de o yere değdirmek, gördüğüm cisimlerin zihnimden kaç karış olabileceğini hesaplamak mümkünse elimle hesaplamak, tırnaklarım sökülmüş hissine kapılıp elimle tırnaklarımı yapıştırır gibi bastırmak gibi davranışlar var. Sebebini neye yorumlayabiliriz? Şimdiden teşekkürler.

  • merhaba. sebebini terapistinizle birlikte keşfedebilirsiniz. bu tür soruların cevabı terapide ortaya çıkar. muhabbetle.

 252. Hocam iyi günler,
  Yolda yürürken farklı şekillerdeki veya renkteki taşlara basınca ayağımda farklı bir kuvvet, ağırlık hissediyorum. Aynı şekilde çizgilere göre adımlarımı ayarlayıp, simetrik adımlar atmaya dikkat ediyorum. Bastığım doku normal yola göre farklıysa iki ayağımla da aynı basınçla/kuvvetle ayağımın aynı bölgesiyle basmam gerekiyor.
  Araba ile yoldayken geçtiğim her otoban lambasında içimden bir ses çıkarma ya da aynı tempoda bir ritim tutma ihtiyacı duyuyorum. Sebebi ya da hastalığın adı nedir? Nasıl araştırabilirim. Şimdiden teşekkürler:)

 253. Slm ben 28 yaşındayım bende evden çıkarken bikac kez kapıyı kontrol ediyom ocağı kontrol ediyom kapalı olduğunu bildiğim halde kontrol ediyom etmeden bile icime sinmiyor ev yanacak diye korkuyorum sonra tekrar eve çıkıp kontrol ediyorum temizlik yaparken defalarca yerleri siliyorum silmezsem uyuyamiyorum sanki bakteriler dağılıyor evden çıkmak istemiyorum dışarda üzerim kirlenicek korkusu var cocuklarima da aynı şekilde defalarca ellerini yikatiyorum suyla cok uğraşıyorum banyoya girdimmi cikamiyorum çocukları eşime yikatiyorum çünkü ben defalarca yıkıyorum çıkartamıyorum rüyalarıma kadar giriyo ilerlemesinden korkuyorum bazen ölmek daha kolay geliyo

 254. Merhaba ben15 yaşindayim buse aşırı hayal kuruyorum yaşım daha cok küçük ama küçük yaştan beri hayal dünyamda bir hayat yaşıyorum orda yeni kişiler kuruyor onlari oynatiyor onlarla duygusal bağ kuruyorum bazen kendikendime ağlayip gulebiliyorum bu hayaller istem bazen isteyerek olsada buyuk cogunlugu istem dışı oluyor her yatmafan once en az 1 saat hayal kurmadan uyumam mumkun olmuyor gun içinde yururken bazen otururken saatlerce kuruyorum bundan kurtulmak istiyorum fakat mumkun olmuyor bu kisilerin gerçek olmadiğini biliyorum ama onlara gercekmis gibi davraniyorum ne yapabilirim

 255. Yeliz Demirtaş

  Yusuf Bey merhaba, Eşim OKB rahatsızlığı var. Zor durumlarla baş edemiyor ve bana eziyet ediyor. Bu tür davranışlarından dolayı beni depresif bir duruma getiriyor. Adeta psikolojik şiddet görüyorum… Mesleği sebebiyle ilaçsız EMDR tedavisi gördü fakat tedaviyi bitirmeden bıraktı.(tedaviyi bir şekilde ikna ettim) Bunun benzerindeki hastaların ilaç tedavisi öneriliyor. Benim eşimin mesleği pilot. Bu tür hastalara verilen ilacı kullanabilir mi? Ne önerirsiniz? Zor durumdayım.Boşanma kararı aldık

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. İlaçla ilgili en sağlıklı bilgiyi, onu muayene eden hekim verebilir. Boşanma kararı aldıysanız, neden hala onun tedavisini önemsiyor olabilirsiniz?

   • hocam ben de 23 yaşındayım.küçüklükten beri bazen birilerinin veya örneğin bir tabelada gördüğüm kelimenin sesli ve sessiz harfleriyle ilgili bir kombinasyon yapıyorum ve ya rakamlarla.bazı nesneleri yerine bırakıp tekrar alp tekrar bırakıyorum ve bunu benzer bi çok şey bunu kimseye yansıtmıyorum ve aslında çevremde zeki biri olarak bilinirim bu yaptıklarımın yanlış olduğununda farkındayım.yorum yazarak burda bu olayı çözemezsiniz farkındayım ama bu sorunun ne olduğuna ilişkin tıpta bir ismi tedavisi ve ya karşılığı varsa söyleyin ona göre bi psikolojik destek alayım.ilginiz için şimdiden teşekkürler.

 256. Merhabalar hocam, ben 26 yaşında bir kızım. Mükemmeliyetçi bir yapıya sahibim. Mesela ders çalışırken en iyi notu almak gibi(hırs değil), dolabımdaki herşeyin düzenli olması vb gibi türetebiliriz. Bir de geçmişime ya da yaptığım bir hataya çok fazla takılıp bunun üzerinde çok fazla düşünüyorum. Sonucunda da hep pişmanlık duyuyorum. Bazen bu durumları atlatabiliyorum ama son zamanlarda bir yenisi eklendi. Bu da “acaba eşcinsel miyim?” korkusu. Bu zamana kadar hep erkeklere ilgi duydum hatta şu anda da hayatımda ciddi düşündüğüm bir erkek arkadaşım var ve bu düşünce yaklaşık 1 ay önce sabah uykumdan uyandığımda başladı. Git gide korkuya dönüşüyor, ne zaman aklıma gelse bedenim titremeye, kalp atışlarım hızlanmaya başlıyor ve kendimden utanmaya başlıyorum. Kendimi deniyorum manken resimlerine falan bakıyorum, hemcinsimden birilerine bakarken birşey hissetmiyorum ama bir ses beni zorluyor sanki beynimde. Gerçekten eşcinsel miyim acaba diye sürekli gelgitler yaşıyorum. Ne yapmalıyım hocam? İlginize teşekkür ederim.

 257. Hocam merhaba ben 30yaşinda 10 yıllık ilişki sonrasında 2yıllık evli bir kadınım.12 sene boyunca eşimi çok sevdim ve bunu hiç sorgulamadım.6 ay önce işyerimde evli ve çocuklu bir kişinin samimi arkadaşımdı benden hoşlandığını söyledi.bu olay bende travma yarattı eşime söyleyemedim eşim beni bırakır diye korktum be anksiyete atakları geçirdim sürekli kendimi suçladım 1ayın sonucunda sinir krizi geçirerek eşime söyledim ve eşim bana destek oldu. Ancak ben olayı kabullenmekte zorlandım insanlara güvenim sarsıldı .daha sonra kendi beynimden sesler acaba o adamdan sen mi hoşlandın diye sordu?vücudum bu kasıntıyla gerildi 5kilo verdim daha sonra sen eşini aldattın soruları beynimde takıldı üzüntü ve ağlamaktan mahvoldum.ancak enson sen eşini sevmiyorsun düşüncesi bende bir saplantı halini aldı be sürekli ağlayarak bu durum ya gerçekse diyerekten gerçekse diye korkuyorum iştahsızlık ve vücut gerilmesi var.bu korku gerçekse diye intiharı düşünüyorum.bu nedir?

  • Merhaba. “B nedir?” sorusunun cevabı çok uzun olabilir. Ancak, bana kalırsa yaşadığınız şey, bilinçdışı arzu ve istekler ilr bilinçdışı yasaklar arasında (id ile süperego arasında) bir çatışma olabilir. Çatışmayı tanımlamak ve çözmek için psikoterapi desteği alabilirsiniz. Muhabbetle.

 258. çağlar eroğlu

  merhabalar ben 19 yaşında üniversite okuyan başarılı bir öğrenciyim ööncelikle bu belirtiler 1 sene önce kadar başladı ben normalde günlük stres ve baskı altında yaşayan bir insanım bu şeyler benim gitgide bir takıntılı insana dönüşmeme yol açtı en son raddeye gelmiş bulunmaktayım öncelikle ben yolda yürürken yoldaki tabelaları yada film izlrken filmde geçen konuşmaları yada en basitinden aklıma gelen herhangi ufak bir şeyi sayıyorum herşeyi harfi harifine sayıyorum örneğiin bir tabela gördüğüm zaman tabeladakikelimelerin harflerini sayıyorum onları 10 ve 10 un katlarına tamamlamaya çalışıyorum ve 10 un katları olmazsa sinirleniyorum kafayı yiyorum ve bu durum uyumama bile engel oluyor uyurken bile akılma gelen herhangi bir şeyi sayıyorum harfi harfine kaç kelime oldupunu merak edıyorum acaba 10 ve 10 un katları mı diye ve katları olmazsa kafayı yiyorum sinirleniyorum ve bu durum geceleri uyuyamama ma ve uyusam bile aniden uyanmama sebep oluyor sanki beynimin içinde bir karaltı gibi geziyor kafamı bulandırıyor gözleirmi karartıyor en son delirecek noktaya kadar geldim günzüdleri yorgun uyanmak aşır ve aşırı derecede strese dönüşmüş durumda gün içinde de yoruluyorum ve kendımı bunu yapmaktan alı koyamıyorum ve bunları yaptığım için kendimi rahatlatmış gibi oluyorum fakar aksıne daha kötü oluyorum acaba bunun tıpta bir tanısı varmıdır hocam saygılarımla

 259. Hocam; Benim annem sürekli gece uyurken birilerinin gelip ona ve bizlere zarar verdiğini söylüyor, evin hatta bütün odaların kapılarını kitliyor.Hastalandığımız zaman hep bu işleri onlar yapıyor diyor.Biz onu söylediklerini reddetmedik ve ona inanıyor gibi yapıp hatta eve kamera bile bağlattık ki izleme imkanı olsun diye.Tabi sonuçta herhangi bir şekilde eve giren ve bizlere birşeyler yapan kimse yok ancak annemi inandırmak yeterli olmadı gene bu konuda.Tabi 5-10 senedir ilaç tedavisi görüyor.Lustral ve diğer adını hatırlamadığım ilaçlar

  Benim tek sormak istediğim,bu yazdıklarım hakkında koyacağınız teşhiş benim için çok önemli.Çünkü sizin gibi burada yardım bekleyen insanlara cevap veren Dr.sayısı gerçekten çok az.Teşekkür ediyorum. Saygılarımla

  • Merhaba. Anneniz paranoid şizofreni yaşıyor olabilir. Tam bir teşhis için bir psikiyatristle görüşmesi gerekir.

 260. Merhabalar aklımdan zoraki beddualar ve kötü düşünceler geçiyor acaba kabul olur mu sadece bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ön Görüşme İçin Arayın!