Çarşamba , Haziran 20 2018
Ana Sayfa / Hizmetler / İlişki Danışmanlığı

İlişki Danışmanlığı

İlişki danışmanlığı, kişiler arası ilişkileri daha doyum verici hale getirmek için gerçekleştirilen bir psikolojik danışmanlık sürecidir. Aynı zamanda ilişki terapisi olarak da kullanılır.

İlişki danışmanlığı, ilişki ve psikolojik danışmanlık kavramları etrafında şekillenir.

İlişki (relationship), Türk Dil Kurumu’nun, Güncel Türkçe Sözlüğünde, “iki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas” anlamları ile karşılık buluyor. İnsan, bir ilişkiden doğan, ve ilişki içine doğan bir varlıktır. Yani hayata gelebilmesi ve hayatta kalabilmesi ancak ilişki ile mümkündür insanın. Böyle baktığımızda insan ilişkileri, insan için en temel yaşantı düzlemlerinden biridir diyebiliriz. Dolayısıyla insan ilişkisi bizim için vazgeçilmez bir yaşantıdır. Hal böyle olunca, sahip olduğumuz ilişki (annemizle, babamızla, kardeşimizle, arkadaşımızla, eşimizle, patronumuzla vb. olan ilişkilerimiz) şekilleri, hissetme şeklimize direk etki eden unsur haline dönüşmektedir.

Psikolojik danışmanlık ise, psikoloji bilimini verileri ışığında, sorunlarını çözmeleri ve kendilerini geliştirmeleri konusunda kişilere yardımcı olmaktır. (Psikolojik danışmanlık hakkında ayrıntılı bilgi için Psikolojik Danışmanlık Nedir? yazımı okumanızı öneririm.)

İlişki danışmanı William Glasser, mutsuz insanların en önemli ortak özelliklerinden birisinin, önemsedikleri bir (ya da daha fazla) insanla problemli ilişki yaşamaları olduğunu söyler. William Glasser’ın ne kadar haklı olduğuna psikolojik danışmanlık seanslarımda sıklıkla şahit olmaktayım. Danışmaya gelen insanların neredeyse hepsi, ya şimdi ya da geçmişte sorunlu (veya doyum vermeyen) ilişkilerinden bahsetmektedirler.

İlişki Danışmanlığı Neleri Kapsar?

Bana göre ilişki danışmanlığının etki alanı tüm insan ilişkilerini kapsayacak şekilde geniş tutulabilir. Yani biz, sahip olduğumuz herhangi bir ilişkiyi daha doyum verici hale getirebilmek için psikolojik danışmanlıktan istifade edebiliriz. Bununla birlikte ilişki danışmanlığı esas vurgusunu, yakın ilişkiler, duygusal ilişkiler ve kadın erkek ilişkileri üzerine yapar. İlişkinin yapısına göre danışmanlığı farklı isimler alabilir.

Mesela, herhangi bir yakınımızla yaşadığımız ilişkiyi daha doyum verici hale getirmek için gerçekleştireceğimiz danışmanlık sürecine kişiler arası ilişki danışmanlığı diyebiliriz. Evli olmayan çiftlerin yaşadıkları sorunların çözümü için gerçekleştirilen ilişki danışmanlığına çift danışmanlığı denebilir. Evli çiftlerin ilişki sorunları için gerçekleştirilen ilişki danışmanlığına evlilik danışmanlığı, aile (anne-baba ve çocuklar) üyeleri arasındaki sorunların giderilmesi için gerçekleştirilen ilişki danışmanlığına, aile danışmanlığı denebilir. Özetle, ilişki danışmanlığı, insan hayatındaki tüm ilişkileri konu edinebilir.

İnsan söz konusu olduğunda ilk hesaba katmamız gereken kavramlardan biri ünsiyettir. Çünkü ünsiyet kelimesi ile insan kelimesi etimolojik (kelime köken bilimi) anlamda yakın temas halindedirler; ikisi eş kökenlidir. Ünsiyet kelimesi içerisinde yakınlık, dostluk anlamlarını da taşır. Bu açıdan bakıldığında insan dediğimizde aynı zamanda ünsiyet sahibi bir varlığı; yani yakınlık kuran, dost olan bir varlığı da kastetmiş oluyoruz. Bu, ünsiyet oluşturmanın (yakın ilişki kurmanın) insan olarak bizim ismimizde kayıtlı olduğu anlamına gelir. Ben bunu, insanın varoluşsal olarak ilişki kurmaya, yakınlık oluşturmaya mecburiyeti olarak algılıyorum: varoluşsal ilişki ihtiyacı. Varoluşsal ilişki ihtiyacı, insanın ancak ve ancak sahici, doyum verici, yakınlık içeren bir ilişki kurduğunda / kurabildiğinde insan olabileceğini ifade eder. Ünsiyet kuramayan bir varlık olarak insan, hep bir yanı eksik kalacaktır. Ünsiyet, yakınlık, ilişki, insanın bu anlamda tamamlayıcı unsurlarından biridir.

Kadın ve erkek, eril ve dişil, anima ve animus insanlığın farklı (tamamen ayrı değil) iki yanı/yüzüdür. Bu iki yan, kendini anlamak ve tamamlanmak için kendisi dışındaki yana (eril dişile, dişil erile) ihtiyaç duyar. Bence bu da varoluşsal bir durumdur; çünkü insan böyle (farklı) yaratılmıştır. Tüm insanların eril ya da dişil olduğu bir dünyayı şu anki algımızla anlama şansımız pek yok. Dolayısıyla biz insanoğlu olarak başka bir mecburiyete daha tabiyiz: varoluşsal öteki yan ihtiyacı. Varoluşsal öteki yan ihtiyacı, bizim tam bir insan olabilmemiz için insanlığın öteki yanı ile de doyum verici bir ilişki kurmaya/kurabilmeye ihtiyacımız olduğunu dile getirir. Öteki yan/karşı cins ile doyum verici bir ilişki kurmak, öteki yana ihtiyaç duymak kendi cinsimize olan ihtiyaçtan daha fazladır. Çünkü bizde olmayanlar hem cinsimize oranla karşı cinste daha fazladır. Adem yeryüzüne inmeden önce, bulunduğu yerde kendisine bir arkadaş istemiş ve ona Havva arkadaş kılınmıştır; başka bir Adem değil!

İnsanoğlunun yaşadığı pek çok önemli probleme, uygun şekilde gideril(e)meyen varoluşsal ilişki ihtiyacı ve varoluşsal öteki yan ihtiyacının sebep olduğunu düşünüyorum. Öfkemiz, hırsımız, kavgamız, incinmişliğimiz, kırılmışlığımız, yalnızlığımız vb. bu temel insani ihtiyaçlarımızı yeterince gideremediğimiz için ortaya çıkıyor. Bu durum, doyum verici bir ilişkinin pek çok problemimize çözüm kaynağı olduğu anlamına da gelmektedir aynı zamanda.

İlişki danışmanlığı doyum verici bir ilişki gerçekleştirmeye dönük psikoterapötik çabayı ifade eder. İlişki danışmanlığı çok genel anlamda bir insani ilişkiyi çağrıştırabilir; arkadaşlık ilişkisi, ebeveyn-çocuk ilişkisi, gelin-kaynana ilişkisi, işçi-iş veren ilişkisi vb. Tüm insani ilişkiler için düzeltme çabası güdülebilir; ancak ilişki danışmanlığında kastedilen kadın ve erkek arasındaki özel, duygusal, yakın ilişkidir. İlişki danışmanlığında temel amaç doyum verici, tatmin edici bir kadın-erkek ilişkisi tesis etmektir. Bir ilişkinin doyum vericiliğini tarafların ilişkiden beklentileri ve ilişkiden elde ettikleri oluşturur. Beklenti ile elde edilen arasındaki fark ne kadar az ise ilişki o kadar doyum verici demektir. Bu açıdan bakıldığında her ilişki özeldir ve özneldir. Dolayısıyla tüm insanlık için katı, standart bir ilişki danışmanlığı hedefi ya da doyum verici ilişki kriterleri belirlemek çok zordur.

Her psikolojik danışmanlık ekolü ve her psikolojik danışman belirli paradigmaları esas olarak kabul eder. Bu esaslar pratiğin/uygulamaların özünü oluşturur; uygulamalara şekil verir. İlişki danışmanlığı ile ilgili temel paradigmalarımı şöyle ifade edebiliriz:

 • İnsanın ilişkiye ihtiyacı vardır: Yazının giriş kısmında da belirtildiği üzere kadın erkek ilişkisi insanlar için bir lüks değil; varoluşsal bir ihtiyaçtır. İnsanın doyum verici bir kadın erkek ilişkisi yaşadığı oranda kendisi(ünsiyet sahibi bir insan) olabilir.
 • İlişkiler insani ihtiyaçlarımızı gidermek için gerçekleştirilirler: Tüm insani eylemler bir ihtiyacı gidermeye dönük gerçekleştirilirler. Söz konusu ihtiyaçların bilincinde olup olmamamız bu durumu değiştirmez. Dolayısıyla bir ilişkiden memnun olmadığımızı söylediğimizde, o ilişki içerisinde bazı temel ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı ifade ediyoruzdur. Bu temel insani ihtiyaçlarımıza dair pek çok kuramcı pek çok farklı kategorizasyon yapmıştır. Güven(insanlara ve dünyaya), sevilme, sevme, ait olma, önemsenme, kabul edilme, beğenilme, güçlü olma, doğal/spontan olma, yapabilirlik, eğlenebilme, özgür olma, hayatta anlam bulma vb. bu temel ihtiyaçlar arasında merkezi konumda yer alır. Bu ihtiyaçlar giderildiği oranda ilişki doyum verici olur. İlişki danışmanlığı bir anlamda, ilişki içerisindeki insanların bu ihtiyaçlarını uygun yollarla gidermelerini sağlamaktır.
 • İlişkiler psikolojik problemlerin oluşumunda ve sağaltımında rol alırlar: W. Glasser mutsuz insanların en büyük ortak özelliklerinden birinin, önemsedikleri bir insanla problemli ilişki yaşamaları olduğunu söylüyor. Yaşanamayan doyum verici ilişkilerin olumsuz sonuçlarını danışanlarımızda sıklıkla gözlemleyebiliyoruz. İlişkilerde aldatılma, önemsenmeme, sevilmeme, dikkate alınmama, özgürlüklerin kısıtlanması vb. insanlarda mutsuzluk, ümitsizlik, karamsarlık, anlamsızlık, çaresizlik gibi katlanılması zor duygular ortaya çıkartıyor. Bununla birlikte, doyum verici bir ilişkinin psikolojik ve fizyolojik sağlık üzerinde olumlu/iyileştirici etkileri olduğu yapılan araştırmalar sonucunda görülmektedir. Doyum verici bir ilişki ile birlikte insanların daha sıcak, daha anlayışlı, daha mutlu vb. olduklarını günlük hayatımızda da gözlemleyebiliyoruz. Bu durumu bir Anadolu sözü çok güzel ifade eder: İnsan insanın zehrini alır! Bu bakış “İnsan insanın kurdudur!” bakışıyla taban tabana zıttır. Ortaya çıkardıkları sonuçları dikkate aldığımızda hangi yaklaşımı benimsememiz gerektiği daha bir önem kazanır!
 • Problemli ilişkiler daha doyum verici hale getirilebilir: Her ilişkinin daha doyum verici hale gelme şansı her zaman vardır. Ancak buradaki temel şart ilişkiyi oluşturan tarafların bunu istiyor olmalarıdır. Genelde insanlar ilişkilerde bekleyen, isteyen rolünü üstlenirler. Her iki taraf da vermeden istediği sürece hiç bir taraf hiçbir şey elde edemez. Bu yüzden ilişki danışmanlığında ilk fark ettirilmeye çalışılan şey problemlerin çözümü için her iki tarafın da aktif rol almasının gerekliliğidir. Şayet kadın ve erkek “Ben bu ilişkiyi daha iyi hale getirmek istiyorum.” derse ilişki danışmanlığında yol alınabilir. W. Glasser bu durumu çözüm dairesine girmek şeklinde ifade eder. İlişki danışmanı bu noktada, tarafların aşamadığı noktaları görmelerinde ve etkin çözüm yolları üretmelerinde kendilerine yardımcı olur.
 • Problemli ilişkilerde her iki tarafın da rolü vardır: Pek çok insan, doyum vermeyen bir ilişkide kendini kurban olarak algılar. Tüm yaşananlarda kendisinin hiç bir etkisinin olmadığını ve olamayacağını, kötü bir kaderi yaşadığını vb. düşünür. Oysa asla unutulmalıdır ki hiçbir şey yapmamak da bir şey yapmaktır. Tabi ki kişilik bozukluğu olan bir insanla bir şekilde ilişki içinde olma ihtimalimiz vardır; ancak bu durumda bile ilişkinin oluşumunda ya da sürdürülmesinde bizim etkimiz sandığımızdan daha fazladır. Bazen de insanlar ilişkideki problemlerin çözümü için çaba sarfetmeyi, karşı tarafı değiştirmek olarak algılarlar. Oysa başkalarını değiştirme gücümüz yok; başkalarına sadece etki edebiliriz. Tutumları üzerinde kontrol sahibi olabileceğimiz sadece ve sedece kendimiziz.
 • İlişki danışmanlığının temel amacı tarafları “danışman eş” haline getirmektir: Herkes bir ilişkiye insani ihtiyaçlarını gidermek için girer; ancak bu ihtiyaçların giderilmesi (sevilme, onaylanma, beğenilme vb.) karşı tarafın elindedir. Dolayısıyla bir ilişkinin doyum vericiliğini belirleyen şey, tarafların karşı tarafın ihtiyaçlarını ne oranda giderdikleridir. Bu noktada eşler, birer terapist rolü üstlenmelidir. Danışman olmaktan kasıt karşı tarafın ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak ve o ihtiyaçları gidermesinde kendisine yardımcı olmaktır. Bir insana yardım etmenin, insanın “zehrini almanın” da başlı başına iyileştirici bir etkisi vardır. Her iki taraf karşısındakinin ihtiyacını gidermeye çalışırsa, iki taraf da doyum elde eder. Ancak her iki taraf da sadece beklenti içerisinde olursa hiç bir taraf hiç bir şey elde edemez. Bazen de taraflardan sadece birisi verici halde olur; bu ise uzun vadede bıkkınlık, karşılık alamama gibi problemler ortaya çıkartır.
 • Danışman olmak öğrenilebilir: İnsanlar karşı tarafın ihtiyaçlarını anlama noktasında her zaman yeterli olmayabilirler. Psikoterapist tarafların kendilerine, karşı tarafa ve ilişkilerine daha farklı ve doyum verici açılardan bakmalarına yardımcı olur.
 • İlişki danışmanlığı bir süreçtir: İnsan alışkanlıklarının çocuğudur ve alışkanlıkları değiştirmek çok zordur. Zaman zaman danışanların “Ben eşime yardımcı olmak istiyorum; ama elimden başka bir şey gelmiyor!” dediğine şahit oluyoruz. Bu çok anlaşılır bir şeydir. Çünkü insan doğduğu andan itibaren kişisel bakış açıları ve davranış kalıpları oluşturur zamanla bunlar katılaşır ve değişmezmiş gibi algılanır. Dolayısıyla değişim de uzun ve zahmetli bir süreci gerektirir. İnsan ise, doyum verici bir ilişki oluşturmak için yeni şeyler öğrenmekle, problemli bir ilişkinin alışkanlığı arasında tercih yapmak durumundadır.
 • Bazı ilişkiler bitirilmelidir: İlişki danışmanlığının temel amacı, daha iyi ilişkiler yaşamamıza yardımcı olmaktır. Ancak bazen, bize zarar veren ve değiştiremediğimiz bir ilişkiyi bitirmek de bizim için gerçekleştirmemiz gereken bir görev olabilir. Bu durumda da yeterince cesaretli olmalıyız.
  Siz de ilişkiler ve ilişki danışmanlığı ile ilgili düşünce ve yorumlarınızı, bu yazının yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.

İlişki danışmanlığı desteği almak isterseniz (yüz yüze veya online), ön görüşme ve randevu için 0 (505) 495 4727 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz.

113 yorum

 1. Sevgiliniz bana guvenmiyor seviyorum diyorum yalan söylüyorsun diyor bu benim ikinci sevgilim olur bana numarani deyistir diyor yok edim soru ordan çıka bilirmi

  • Merhaba. Güven sarsıcı bir şey yapmadığınız halde size güvenmeyen birisini hayatınızda tutmanız uzun vadede size çok ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden ayrılmayı düşünebilirsiniz. Muhabbetle.

 2. Merhaba yusuf bey;
  Nisanlimla güven problemimiz var söylediğim yalanlar yüzünden artık bana güvenmiyor güvenini geri kazanmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim onun artık bana guvenebilecegine inanması için napmaliyim.

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Sizin yapabileceğiniz tek şey açık ve dürüst davranmak. Gerisi biraz da nişanlınıza bağlı.

 3. Yusuf Bey Merhaba,

  İlginç bir problemim var. Şunu ciddiyetle söylemek isterim ki olayın abazanlıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Mobil bir görüntülü konuşma uygulaması vasıtasıyla bir kızla tanıştım. Kızla her iki taraflı da çok iyi anlaştık yaklaşık 3-4 gün hergün ortalama 1-2 saat olmak üzere görüntülü konuştuk, birbirimize iğrenç espriler yaptık çok iyi anlaşıyorduk. Lakin bana numarasını ve gerçek facebook hesabını söylemiyordu. Ben de sabırsızlığım yüzünden her şeyi mafettim. Olay şöyle oldu. Bir şekilde hakkında bütün bilgilere ulaştım nerede yaşadığı vs. Ve boşluğuma geldi tüm bildiklerimi söyledim “işte senin hakkında bunları öğrendim ama gerçekten kötü bir niyetim yok” dedim. Ama ters tepti. Ciddi derecede korktu. Konuşmuyor artık. Facebook ‘undaki fotoğrafları silmiş gördüm, hatta sonradan komple Facebook hesabını kapattı. Uygulamadan engelledi, telefonunu bulmuştum mesaj attım oradan engelledi. Büyük ihtimalle telefon numarasını da değiştirir diye tahmin ediyorum korkudan. Bana kendi de söyledi çok korktuğunu. Düşünsenize karşınızdaki kişi sadece ad ve soyadınızı bilerek hakkınızda TC numaranızı, telefon numaranızı, nerede okuduğunu nerede staj yaptığınızı vs. biliyor. İşte o günden sonra konuşmadı sil numaramı dedi. Ben de nasıl olduysa kıza çok alıştım üzülüyorum yani başka sebep olsa anlarım da kendi ayağıma sıktım resmen 🙁 Kızın yaşadığı yer ile aramdaki mesafe 2-3 saatlik yol. Uzak değiliz yani. Kızın gönlünü almak için en azından bana karşı olan korkusunu yok etmek ve tekrardan konuşmaya başlamasını sağlamak için neler yapabilirim 🙁 Yani bana deyin ki bu iş sanaldan olmaz git çalıştığı yeri biliyosan karşısına dikil anlat adam gibi yapayım ama ters tepmesinden korkuyorum doğru zaman mı olur şimdi yapmak hiç bilmiyorum doğru zamanda doğru şekilde yapmam gerektiğini biliyorum ama ne zaman olur bu konuda ne tavsiye edersiniz 🙁 Bu arada bu kötü olay yaşanalı 3-4 gün oldu.

  Genç bir takipçiniz…

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Bana kalırsa, şu anki durumu kabullenin. Peşine düşmeyin meselenin. İyi bir ilişki yaşayabileceğiniz başka kızlar da var. Meseleyi takıntı haline getirmenin size bir faydası olmaz. Yani, peşinden gitmemenizi tavsiye ederim.

 4. FULYA HOŞGEL

  merhabalar. nişanlımla 3 ay önce ayrıldık nişanlılıktan önce 5 yıllık bir sevgili hayatımız oldu. aileler işin içine girmediği zaman mükemmele yakın bi ilişkimiz vardı nişandan sora aileler bir türlü kaynaşamadı ve nitekim onlar yüzünden ilişkimiz bitti. nişanlım şu an barışmaya yanaşmıyor başka arayışlar içinde canım cok yanıyor ne yapmalıyım onu tanıyamamış mıyım?

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Nişanlınızı tanıyıp tanıyamadığınızı bilemem. Yetişkin birisi olarak, ayrılığı kabul edebilmeli ve sindirebilmeli ve hayatınıza normal bir şekilde devam edebilmelisiniz. Bunu yapmakta zorlanıyorsanız psikolojik destek almanızı öneririm. Muhabbetle.

 5. Merhaba
  1 yillik iliskim oldu internette tanistik ve birbirimizi sevdik bu surede bir cok defa bulustuk ama kendi uzakta okuyordu ve iliskinin basindan soylemisti uzaktan iliskiler zor olur diye neyse bu surecde bir gun dahi olsun irtibatimizi kopartmadik her gun konusurduk ben onu sıkardim bunun farkinda olunca kendimi duzeltirdim yakin zamanda ygs girdim ve düşük bir puan aldim ikimizinde istedigi okudugu yerde universiteyi okumakdi ama o bunun dusuk puan aldigim icin orada okumamin hayal olduğunu soyledi son zamanlarda onunda sinavlari vardi ve ben onu cok sıktım ve sonunda sinavlarin bitene kadar konusmayalim dedim sinavlari bitti ben yazdim ve hic bir sekilde cevap yazmadi son olarak iliskimizde neler oldugunu konusmak adina yazmasini rica ettim kendisi artik konusmak istemedigini zaten basindan beri zorladigini uzaktan iliskiler zor olur demistim dedi ve ayrilmak istedi bende itiraz ettim hic bir sekilde benle konusmak dahi istemedi sesimi duydugunda kararini degisecegini ama ilerde yine patlak verir dedi sonunda kabul ettim ve dost kalalim dedi bende kabul ettim ama anlamadigim bir konu cok sacma bir sekilde mesaj yoluyla yazarak ayrilmak istedigini soyledi konusmak gorusmek dahi istemeyen birsi dost kalmak istedi bu onumdeki sinava odaklanmam icin bir fedakarlikmi yoksa ben mi kendi kafamda umut baglayici seyler yaratiyorum anlayamadim işin özü geri dönme ihtimali varmi???

  • Merhaba. Bence geri dönse bile, anlattıklarınızdan hareketle sağlıklı ilişki yaşama ihtimaliniz çok düşük. Muhabbetle.

   • Merhaba yusuf bey ben ozan gecen gun birisiyle tanistim ciddi gorunusumden etkilendigini dusunu yorum ve oda sert bi gorunuse sayip biri suan arkadasca konusuyoruz fakat ben sevgili olmayi istiyorum onunla ne yapa bilirim acaba

 6. Yusuf bey merhabalar 3 yıllık bir ilişkim var bu yaz nişan yapmayı düşünüyorduk. Erkek arkadaşımın bazı yalanlarını yakaladım örneğin akşam çalışıyorum diyor fakat erkek arkadaşlarıyla okey oynamaya gidiyor , facebook instagram gibi sosyal medyalardan kızlara bakıyor ve 8 yıl önceki sevgilisine mesaj attıgını yakalıyorum. mesajlarda canım , cicim, aşkım gibi kelimeler yok fakat yinede sindiremiyorum içimde huzursuzluk var geceleri uyuyamıyorum.. Çok seviyorum fakat bu durumla nasıl baş edebilirim artık her şeyini didikliyorum şüphe duyuyorum..

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Bu durumla baş etmek zorunda mısınız? Kendinize sorun. Arkadaşınızla açık ve net konuşun. Belki de ilişkisine istediğiniz düzeyde bağlı değildir. Gerekirse bir ilişki danışmanıyla görüşün. Son tahlilde, ilişkinizde huzursuz ve kötü hissederseniz de işi daha fazla ciddiye bindirmeden ayrılın. “Zamanla düzeltirim” gibi bir düşünceyle hareket etmeyin. Muhabbetle.

 7. Merhaba bir haftadır görüştüğüm biri var çocukla ilgili kafamda herhangi bir soru işareti olmadı açıkçası etkilendim de görüşmeye devam etmek istiyorum fakat ailesi biraz problemliymiş bir kardeşi evli bir kardeşi de ailesi yüzünden boşanmış bunu yeni öğrendim ailem soruşturdu ve bu şekilde söylemişler napsam bilemedim yani bu benimde evlendikten sonra problem yaşayabileceğim anlamına gelir mi

  • Merhaba. Geleceği kimse bilemez. Ama partnerinizi ve ailesini tanımak için kendinize daha fazla zaman tanımanızı tavsiye ederim.

 8. Merhaba 1 senedir devam eden bir ilişkim var benim bir çocuğum var evlendim ayrıldım oda evlenip ayrılmış ama çocuğu yok ilk başlarda ciddi düşünüyordu ama şimdi beni sevdigini ve kafasının karışık oldugunu söylüyor çocuğuna babalık yaparım ama ileride sorunlar çıkarsa diye korkuyorum diyor birde bir kizla mesajlaşmis ama normal konuştuğunu ve hayatında birisi oldugunu söylediğini söylüyor bugün yüz yüze konuşacağız ben ısrarla evlilik istiyorum diyorum oda istiyor ama kafası karışık olduğu için bunu soyleyemiyor ne yapabilirim

  • Merhaba. Ondan ayrılmalısınız. Böylesi şüpheler üzerine bir ilişki kurmayı tavsiye etmem.

   • ilişki uzmanları genelde ayırmaz sorunu çözmeye çalışır diye biliyorum çok açık sözlü ve sorun çözücü olmışssunuz

    • merhaba. yorumunuz bir düşünce paylaşımı mı bir eleştiri mi tam anlamadım.
     – ilişki uzmanlarının ne yaptığına dair bilginiz nereden geliyor?
     – bir müdahalede, kar elde etmekten önce zarar def edilmeli. bir kişi size zarar veriyorsa ve bunda ısrarcıysa onu hayatınızdan çıkarmalısınız. yok “ben zarar görmek istiyorum” diyene de kimse bir şey diyemez.

 9. merhaba benim erkek arkadaşım ingiliz ben ingilteredeyken 5 ay çıktık ben döneli 3 ay oldu hala devam ediyoruz ama mesafe yüzünden problemler çıktı az mesajlaşıyoruz yada az telefnda konuşuyoruz sürekli meşgul hep arkadaşlarıyla bir şeyler yapıyor ve hiç bi zaman yaptıgı hatayı kabul etmiyor benmde bi hayatım var meşgulum ama konuşmya zaman buluyorum ona nasıl davrandıgını anlasın diye nasıl taktik uygulayabilirim defalarca anlattım ona sorunu hep abarttıgımı düşünüyor tek kavgamız bu beni sevdiğini aldatmadığını biliyorum ama nasıl bir taktik uygulayabilirim beni anlaması için artık kavga etmekten anlatmaktan yoruldum anlamıyor kendi haklı taraflarını söylüyor

  • merhaba.
   – mesafeli ilişkiler (mesafeler geçici değilse) genelde sorun yaratabiliyor.
   – ben ilişkilerdeki tüm “taktikleri” yanlış buluyorum. ilişki “sahici” olmalı.
   – belki siz de kendi hayatınıza odaklanmayı becerirseniz partneriniz sizi daha çok arzu edebilir. çünkü fazla talep arzuyu öldürür.
   muhabbetle.

 10. erkek arkadaşım ilişkinin başında benim yanımda daha önce başka bir kişiyle yazışmıştı. bende bunu neden yaptığını sorduğumda, ” sadece senden hemen önce seks ilişkim olan biri. bir anda cevabı kesemedim. Ayrıca senin bizim ilişkimizi ciddi görmediğini sanarak yazışmaya devam ettim” dedi. bende kendisini önemsediğimi. ciddi görmediğim ilişkilere giren bi insan olmadığımı. ancak kendisinin yaptığının ilişkiye zarar veren bir davranış olduğunu birdaha tekrarını kabul edemeyeceğimi söyledim. daha sonraki günlerde güvenimin sarsıldığını evde laptopta facebook hesabını açık bırakmasının mümkün olup olmadığını sordum. o benim özelim. hoşuma gitmez ama yaparım senin güvenini kazanmak için dedi. 5 ay sonra, çalışmak için başka bir ülkeye gitti. giderkende laptopta hep açık duran facebook sayfasından çıkış yaparak gitmiş. ve bu durum beni çok üzdü. içimden gelen güven sorununu aşamayacağımı anlatıp ayrılmak. bu hareketin mantıklı bir açıklamasını bulamıyorum çünkü.

 11. efendim benim küçük kardeşim bize çok eziyyet ediyor.konuşması davranışı,kötü huylu bir insan.ağzını bir açtımı insanı aşağılayıcı sozler söylüyor.ben namaz kılıyorum Allahın koyduğu bir yolla gitmeye çlışıyorum,işlerimde davranışımda hayat tarzımda diğerlerine de doğru nümune olmaya çalışıyorum fakat kardeşim namazını bıraktı,vaktinin çoğsunu boş bir şekilde geçiriyor,ne zaman isterse yatar ne zaman isterse kalkar ne zaman isterse yer,vaktini boş ve lüzumsuz şekilde geçirer,Allahın kelamlarını okumaz okunursa dinlemek istemez,bu insanlardan,böyle kitaplardan kaçar,konuştuğunda güzel bir şey söylemez,büyük küçüye saygı göstermez böyle kötü bir insan işte.benle o tamamen ayrı ayrı insanlarız aynı ana babanın evlatları oldugumuz halde.ben bu insandan uzaklaşmak istiyorum çünki tamamen uymuyoruz bir birimize.ben bu durumda ne yapmalıyım hocam?yardımınıza ihtiyacım var

 12. Yusuf Bey selamlar,
  3 yıllık ilişkimiz iletisimsizlik ve ilgi eksikliği yüzünden sevgilimin benden ayrılmasıyla bitti.Ben de bunu kabul etmek icin tamamiyle iletisimi kestim.eşyalarını da kargoladim.daha sonra benim bir arkadaşımla görüşmesine istinaden onunda benim gibi üzüntülü olduğunu öğrendim.görüştük.ben onu çok sevdiğim için başlamayabilecegimizi söyledim,onun sevgisini de gördüm.fakat bunun ikimize de zarar vereceğini ayrı kaldığımız 2 ay süresince yaşananları sindiremeyecegimizi karşımıza çıkacağanı söyledi.Biraz daha konuşunca çok üzgün olduğunu ve ilişkiye girdiğini belirtti.yüzüme bakamadigini ve pişman olduğunu söyledi.çok uzatmayım,Yusuf Bey sizce bu durumu alabilir miyiz?aşmak için ne yapabiliriz ?çok teşekkür ederim şimdiden.selamlar.

  • merhaba. şu ana kadarki deneyimlerim çok fazla zorlanabileceğiniz yönünde. mümkünse bireysel bir terapi ile net bir karar vermeye çalışın.

 13. Merhaba yusuf bey yaklaşık 4_5 yıl önce arkadas ortaminda biriyle tanıştım. Benden çok etkilendiğini söyledi.ilk etapta onun tipim ve tarzim olmadığını söyledim.1 yıl kadar arkadaş kaldık yalnız bu süreçte bile bana farklı davrandığını hissedebiliyordum.derken bir kız arkadaşıyla tanıştım ve ona da bana davrandığı gibi ozel davraniyordu.bu ben de bi hayal kırıklığı yarattı ve sanırım kıskançlık kriziyle ona yakın olduğumu hissettirdim.biz bir ilişkiye başladık. Bana hayran olduğunu çok net gösteriyordu. Girdiğimiz ortamlarda hem bana hem çevresine benim çok özel olduğumu hissettiriyordu.arkadaşlıktan bi ilişkiye dönünce güven vardı aramızda sohbetimiz yaptiklarimiz her şey çok iyiydi.o manevi açıdan bir çok bayanın beklentilerini karşılayabilecek biri.ben ise ona aşık olmadığım için diye düşünüyorum, ona yeterince özel olduğunu hissettirmedim.tabi ki ilişkide ortalama gerekenleri yaptım ancak aşık olsaydım daha fazlasını yapacağımdan eminim.onu seviyordum ancak ozlemiyordum merak etmiyordum. Belki buna fırsat vermiyordu ya da onun bana karşı hislerinden emin olduğum için buna ben gerek duymuyorum bilmiyorum. Ondan ayrılmak da istemiyordum.ona aşık olmamı sağlayacak durumlar yaratmak daha iyi bi ilişki yaşamak için onda eksik gördüğüm hoşuma gitmeyen şeylerden bahsettim.bunu sanırım onu inciterek yapmışım. Kendini önemsiz değersiz benim tarafımdan begenilmeyen sevilmeyen biri olarak hissetmis. Bunu ara ara ondan sikildigimda bi süre gorusmeyelim demelerimle sana aşık olmadigim için böyle gibi soylemlerimle hissettirdigimi biliyorum.bunun dışında evlilik kararı ile ilgili maddi durumuna baktığımda o benim yaşadığım şehre geldiğinde işsiz olarak gelecek ve borçları da var ödemeleri aksadiginda is bulsa da bunu kapatması zaman alacak.üstüne de düğün masrafı çıkınca maddi açıdan baya baya zorlanacak.ben de çalışıyorum ancak benim de maaşı m ancak kendime yetiyor ki istediğim çoğu şeyi yapamıyorum. Benim de borçlarım var ve düğün olursa maddi açıdan ben de zorlanacagim.yani bekarligimdaki hayattan bi adım geriye gidecegim. Onu da geçsem sağlık problemleri kafamı kurcaliyor.kalbinde ritim bozukluğu midesi nde başka bi sorun iki dizinde çapraz bağlari kopuk ameliyatlı bel fıtığı başlangıcı omzunda yine kas sorunları kolesterolu yüksek karaciğer Yağlanması ve damar tıkanıklığı var migren ve yüksek tansiyonu cilt problemi var.tamam yarına cikacagimiz kesin degil ama bile bile lades mi demeliyim.evlilik için önceliğim ne olmalı bilemiyorum herkesin doğrusu kendine göre.bu kararsizligimla yaklaşık 1 buçuk yıl önce ayrıldım. O da usanmiski kabul etti bu kez.bu arada hala ara ara telefonda görüşüyorDuk.sonunda onun hayatında biri olduğunu öğrendim. Yine ilişkinin başındaki gibi tekrar onu kaybetmeyi göze alamadım ve ilişki süresince ona hissettirmedigim sevgimi hissettirdim. Çok şaşırdı ve cok Üzgün olduğunu söyledi. İş isten geçmiş gibi de konuşuyor. Benim sevgimden emin olmak ister gibi de.ben yine kararsız ona dön desem ben emin miyim bilmiyorum.doğru olan ne mantık mi duygular mi ben ne zaman karar vericem bilmiyorum birinin yardımına ihtiyacım var.bu arada yaşım 35 onun da etkisi var üzerimde umarım az çok durumu anlatabilmisimdir şimdiden teşekkürler

  • merhaba. bahsettiğiniz hikayede sizin açısından bir sevgi işareti yok gibi. “vazgeçilen olmayı” kabullenmekte zorlanıyorsunuz. böylesi bir ilişki sahici değil ve kendinize ve karşınızdakine zarar verme olasılığı yüksek. bu yüzden bence ondan uzak durun. kendi hayatınıza bakın.

 14. Merhabalar Yusuf Bey ben 21 yaşındayım. Yaklaşık 8 ay önce ilişkim bitti ama çok sebepsiz ve yersiz bitti. Çok yakın bir arkadaşımla sevgiliydim. Lisedeykende aramız çok çok iyiydi aslında arkadşlık gibi de değil flört gibiydi. Ondan hoşlanmaya başladım ama kendime bile itiraf edemedim aylarca. Lİsenin son aylarında kendime bunu itiraf ettim ve onunla görüşmeye devam ettim. sonra ben üniversiteye giitim o mezuna kaldı fakat ayda bir falan ben onu aramaya devam ettim telefon konuşmalarımız buluşmalarımızın içeriği yine flört derecesinde. Ona duygularımdan bahsetmedim 1 yıl böyle geçti sonra LYS sınavına girecekti son sınavıydı onu aradım konuşuyorduk her zaman ki gibi konu birden bize geldi sibel sen çok iyi bir kızsın ama üniversite hayatı yaşamak eğlenmek istiyorum sen öyle bir insan değilsin seni kırmak istemiyorum sanırım bana karşı bir şeyler hissediyosun fakat biz olmayız dedi hiçbir şey diyemedim sen neden bahsediyosun deyip telefonu suratına kapadım sadece.SONRA 1 ay kadar hiç görüşmedik tercih döneminde ne yazıyım falan diye akıl danıştı sadece aramıza mesafe koyduk.Daha sonra bi temmuz akşamı dışarda arkadaşlarla oturuyoruz o da var bir ay sonra ilk kez yanyana oturuyoruz konuşmaya başladık kendimizden ve o günün sabahında bir arkadaşım benım ona aşık olduğumu söylemiş benimle bunu konusuyor falan itiraz etmedim kabul ettim aşık oldumu konuşmaya başladık ama aramızda hiçbir şey olmayacak gibi böyle bir ay böyle sürdü sonra bi gece sabaha kadar konustuk telefondA gelecekten bahsediyoruz eşimden ve onun eşinden bir anda durdu ne diyorum ben dedi ben ne aptalım senin gelecekteki eşin ben olmalıyım senin çocuğun benden olmalı hayal kurmaya başladık çocuk hayal i sabah her sey değişmişti yine hep beraber arkadaş grubumuzla buluştuk bana her şeyin değiştiğiyle ilgili imalarda bulunuyor neyse o gece bu dialogla sevgili olduk işte bir yıl boyunca mükemmel bir ilişki yaşadık ikimiz farklı şehirlerde olmamıza rağmen filmlerdeki gibiydi resmen hem çok eğlenceli hem çok romantik bir ilişki yaşadık yaz oldu tekrar evlerimize geldik yanyanaydık artık her akşam birlikteyiz falan ailesi sorun çıkardı birden ailemi sevmiyolarmış ve o tıp fakültesi kazandı ben hemşirelik öğrencisiyim. doktorla ol falan demeye başladılar ailesi ile çok fena tartışma yaşadı ama ayrılmadık devam ettik o tartışmadan sonra bana bir şey oldu kaybettimi biliyordum onu artık uzaklasıyor gibi geliyordu. Sanki sessiz sessiz gidiyor gibi hissediyordum hergün ağlıyordum gideceği güne netten ilişkiyi toparlama yollarını falan araştırmaya başladım ama yok tutamıyordum gidiyordu benden.tatil bitti okullara gittik farklı şehirlerde okuyoruz kopma süreci daha da hızlandı çok az mesaj atmaya başladı aramamaya arayınca açmamaya başladı benim hayatım demeye başladı benim işlerim benim okulum sen çok ilgi bekliyosun arkadaşlarımla zaman geçiremeyecek miyim sana hesap vermek zorunda mıyım falan 3-4 ay böyle geçti sonra yanıma geldi 3-4 gün beraberdik çok kaliteli zaman geçirdik çok mutluydum yine ona bu hissettiklerimi anlattım kolaya kaçacaksın gibi geliyor dedim ben bunu istesem aylar önce zaten ayrılırdık dedi gitti sonra 10 gün çok iyiydik sonra bir gün tartıştık neye kızdğını anlamadan suratıma kapadı telefonu aradım arama konuşmak istemiyorum dedi neyse sabaha karşı ben beni aldatıyoo musun falan dedim ilk kez bu geçti aklımdan sonra öğlen yazdı nasıl böyle bir şey düşünebilirsin diye kızdı bana 3 gün konuşmadı benimle mesajlarıma cevap vermedi dayanamadım birgün ara beni dedim artık 5.gün olmuş ne barışıyoruz ne ayrılıyoruz bıktım yani neyse aradı beni neden böyle yapıyosun diyorum cevap yok sinirlendim dedim ki karar ver artık istiyosan ayrılalım kabul etti sonra neden diye sordum uzaktayız dedi ailem istemiyor dedi ben rahat bir hayat yaşamak istiyorum dedi okulun bitecek seneye benim daha 5 yılım var dedi ve bitti bir ay yemedim içmedim dön diye yalvardım olmadı bir ay sonra birgün bana dediki sibel ben 20 yaşındayım bana çok sorumluluk yüklüyosun ben bunu kaldıramıyorum ben güzel bir üniversite hayatı yaşamak istiyorum o günden sonra bir ay konuşmadık hiç tatile geldik memleketimize karşılaştık onunla konuşmadık.birgün aradı beni son günüm bu gün nolur konuşalım yarın zaten gidicem falan dedi yalvardı arabaya kitledi beni konuştuk unutamıyorum seni seviyorum falan dedi işte sonra ki gün sibel benim kendimden emin olmam lazım benim önümü görmem lazım yine aynu şeyleri yaşayacaksak geri barışmamızın bi anlamı yok seni sevdiğimden eminim dedi 2-3 daha konuştuk sonra yine aramayı kesti sonra ben aradım arada o aradı şuan arada bir haftada bir iki kez birbirimizi arıyoruz ama benimle duygusal değil cinsel içerikli konuşmalar yapıyor kafam çok karışık yusuf bey ben ne yapmalıyım ?

 15. Merhaba. Yaklasık 1 yıllık bi ilişkim ver ve kız arkadasımı cok sevdigimi düsünüyorum ve birlikte yasıyoruz ama ne zaman yanından ayrılsam hep baska insanlara yazma düsüncesi ya da cinsel bişeyler yasama düsüncesi geliyor aklıma ama yazdıgım insanlar bunu kabul etsede ben yapamıyorum sadece mesajla ya da konusmakta kalıyor bu iş. Kız arkadasım bunları ögrendiginde de tartısıyoruz haliyle her defasında pişman olsam da yanından ayrıldıgım gibi yine aynı seyler tekrarlanıyor. Ayrılmayı düsündüm ama aradan 5-6 gün gecince dayanamayıp yine kapısına gidiyorum olay cıkartıyorum bu durumdan o an pişman olmasamda 10-15 dk sonra pişman oluyorum ama hic bi zaman kendime engel olamıyorım yardımcı olursanız sevinirim

 16. merhaba yusuf bey 20 yaşımdayım 6 aylık bi ilşkim oldu.bana 6 ay boyunca bir şey hissetmedini söyledi.Ama yanımdayken dedim heycanlanıyodun ellerin titriyodu dedim ama şöylede garip bir durum var bunların hiç birisi bende olmadı ben sadece onunla konuştumda mutlu oluyordum.sonra bende sordum ona peki o hislerin neden oldu dedim benden etkilenmiş o yüzden dedi şuan ilşkimiz bitti ben böyle şeyleri zor atlatıyorum ve bi insana çok çabuk güveniyorum bağlanıyorum ama tabiki bu her önüme gelene deil daha ilk ilişkimdi çünkü bu ben son olsun istedim o olmasın ben artık bi şey hissetmiyorum dedi bana

 17. bu arada ondan hoşlandımı ona ben söyledim başta arkadaşça konuşuyorduk sadece bana o cesareti o verdi ben onunda bana karşı bi şeyler hissettiğini düşünerek böyle bi şey yaptım şuan keşke yapmasaydım diyorum bunu onada söyledim

 18. Merhaba
  Benim 2 senelik bi ilişkim oldu lise son sınıfta başladı benim ailem onu istemiyordu mezhep çatışmaları onun için ailemle çok fazla uğraştım baya kötü şeyler yaşadım 2 ay evde hapis kaldım saha çok şey var ben onun için çok fazla fedakarlık yaptım o benim için yaptı ve birbirimizin ilk sevgilisiyiz çok çok iyi birisi dayanamaz üzülmeme falan en son üniversite sınavını kazanamadı bende kendi kazandığım okulun hazırlığına misafir öğrenci olarak aldirdim okulun kapanmasına son 2 ay kala beni bıraktı ayrıldım senin için o kadar uğraşmışken yarı yolda ne den bırakıyorsun diye okul kapandı yeni sevgilisi oldu ama kızı sevmiyordu biliyordum bende özlediğim için yazdım tekrar barıştık biz ama eski çocuk değildi olgunlaşmış içimde sana karşı ilk aşk yok soğudum günlük hayatımda aklıma gelmiyorsun dedi bekle belki 1 ay belki 5 sene özleyince dönerim dedi bende tekrar güvenemem dedim ben seni eskisi seversem seni kazanmak için yapamicagim şey yok sende iyi biliyorsun dedi ne yapacağımı bilmiyorum çok özlüyorum ama güvenemiyorum da ama kalp acısı ne çok iyi öğrendim etrafa boş boş bakın aktan yoruldum ondan tek istediğim şey bi ömür boyu yanımda olmasıydı ama olmadı geri döner mi dönse de sizce kabul etmelisiniz çünkü biz gerçekten birbirimizi inanılmaz derecede seviyorduk öyle sıradan bi iliski değildi

  • * geri dönüp dönmeyeceğini bilemem
   * dönse bile, bence bundan sonra doyum verici bir ilişki yaşama ihtimaliniz çok düşük

 19. 1,5 senedir birlikteyim kız arkadaşımla. Daha öncesinden de 3 sene çok iyi arkadaştık. Karşımdaki insan o olmasa saçma sapan düşüncelere kapılırdım ama daha sakin durabiliyorum şuan.
  Kavgamız gürültümüz birbirimizi kırdığımız hiç bir olay olmadı yaşanmadı. Ama bana ilgiden sıkıldığını, seni özlememe hiç fırsat vermiyorsun, merak etmeme izin vermiyorsun dedi. Çünkü günde en az 5 10 kez arardım konuşurduk güzel güzel. Olay böyle başladı ara verme dönemine girdik. 1 hafta boyunca günde 1 2 ye düşürdüm aramayı bi hafta sonunda yine çok aramaya mesaj atmaya başladım durum daha da kötüye gitti. 3 gün hiç konuşmadık oturalım konuşalım bi kahve içelim dedi.
  Buluştuk konuştuk sorunun sıkıntının kendisinde olduğunu, sevgililik durumundan sıkıldığını ilerde benle evlenmek istediğini, benim onun için en mantıklı, ona bakabilecek onu kırmayacak,önemseyecek tek kişi olduğumu söyledi.
  2 sene ayrı kalalım sonra bi anda evlenelim mi dedim keşke öyle bi şansımız olsa dedi.
  O konuşmaların ardından tam 1 hafta geçti, bu bi haftada rahat duramayıp yine aradım, mesaj attım ve dün habersiz yanına gittim.
  Sürekli gelicek misin böyle, ben zaman istedim sen bizi geriye götürüyosun dedi. Barışıp barışmamak konusunda en ufak bi fikri bile yok. Ayrılmak mı istiyosun sen benden dedim tam olarak o da değil dedi ama sanki işin sonu kötüye gidebilicekmiş hissini verdi bana.
  Herkes çok seviyordur kız arkadaşını ama ben bi başka seviyorum ve kolayca altından kalkamayacağımı kendimi tamamen kitleyeceğimi düşünüyorum.
  Bu sıkıntıların yanında benim herşeyi kabul etmem, kavga etmeyelim diye herşeyi onaylamam, ona kızmamam, kıyamayıp hep alttan almamı da istemiyormuş. Kendin ol istiyorum dedi. Ama bu durumda ben daha da üstüne gidiyorum istemeden.
  Ne yapmam gerekir, ne yapsam da düzelsek. Hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım ben.

  • merhaba.
   arkadaşınız yapmanız gerekenleri size söylemiş zaten.
   * “kendiniz” olmalısınız. o olmadan da psikolojik olarak hayatınızı idame ettirecek güce ulaşmalısınız.
   * bir çocuğun annesine muhtaçlığı gibi arkadaşınıza muhtaç hissetmemelisiniz.
   * onun sizden vazgeçebileceği gerçeğini kabul etmelisiniz.

 20. Merhaba yusuf bey. Ben Demet Sevgilimle 3 bucuk yıldır birlikteyiz. En uzun iliskim ve cocukluk ve lise yillarimdaki basit iliskiler disinda ilk akli basinda birlikteliz diyebiliriz. Sevgilimim ailesini daha onceden cok yakin olmasada taniyorum. Beni çok severler. Ve birlikteligimizin devami icin ellerindem.geleni yaptilar. Hep ciddi düşündük. Sevgilim askere gidecekti gelsin adini koyalim dediler askerdeyken cok plan yapildi gelince hemen gelicez ailenle konus ne diyecekler dedi. Bende ailemle konustum hazirliklara başladilar. Askerden geldi yaklasik 7 ay once onun ailesi dediki isini kursun oyle gelelim. Tamam dedim aileme soyledim. Biraz ters tepki verdiler madem oyle bisey var neden gelicez dediler bize diye konustular. Isini kurdu simdide alissin eline biraz para gecsin kurdugu is yerinde birlikte calisiyoruz ailem izin vermedi basta ama dedilerki adini koyucaz aradan 3 ay gecti ailem bunlarin gelecegi yok seni kandiriyorlar yanında çalışmanada izin verdik ondqn oluyor diyerek uzerime geliyorlar. Sevgilimi cok seviyorum onunda bana olan sevgisinin farkindayim. Su siralar degismeye basladi sabah 8 den 4 e kadar yogun tempoda calisiyoruz yanu karsilikli 5 dk oturup muhabbet edemiyoruz is yerinde. Is cikisi evlere geciyoruz ve yatana kadar beni aramiyor mesaj atmiyor bir sıkıntım olup olmadığını sormuyor halbuki tavirlarimla moralimin bozuk olduğunu hissettirdigimi dusunuyoruz. Azda olsa cinsel birlikteligimizde var. Ve dun aksam beni hic aramayan mesaj atmayan sevgilim aradi ve beni ozledigini birlikte olmak istediğini soyledim ona karsi istemeyerek uzak davrandim cunku duygusal anlamda tatmin olamıyorum ailemde bir yandan surekli beklenti içerisindeyim. Is yerinde yaptigim her ise kusur buluyor yanlisimi gözlüyor ve bu benim hosuma gitmiyor konustum bu konuyu fakat yine aynı yine aynı napacagimi sasirdim. Nasik davranmaliyim acaba bana gercekten deger veriyormu. Cok siddetli kavgalarimiz oldu ancak saman alevi gibi hemen sönüyordu. Bu kez kavga etmekten daha beter durumdayim ve cok aci cekiyorum yardim edin lutgeny

 21. Merhaba. Benim cok guzel giden bir iliwkim var. Cok fedakar, anlayiwli bana awik fakat bir o kadar hassah bir sevgilim var. 2 bucuk yildir sevgiliyiz. Fakat benim ondan sakladigim bitakim weyler var. Ondan once onla sevgili olmadan ortalama 1 yil once beni kullanmak icin bana birisi sevdiyini ve s. soyledi. Ben de inandim heyecanlandim fakat beni optu (yanaktan), sarildi ve s. ve sonra da cikip gitdi ben onu sevmiyodum faakt yaptigim bi cahillikti. Sevgilim bunlari bilmiyor. Bana “masum meleyim” diyor boyle weyler yawamadigimi duwunuyor. Soylersem ayrilir mi? soylemem gereklimi?

 22. Merhaba Yusuf Bey,
  Ben 30 yaşında daha önce bir evlilik yaşamış bir çocuk annesi bir kadınım. Yaklaşık 1 yıldır aynı işyerinde çalıştığım birisiyle görüşmeye başladım. O da benim gibi bir evlilik yaşamış fakat henüz boşanmamış olduğunu ilişkimizin 6. Ayında öğrendim. O zamana kadar ilişkimiz iyi gidiyordu ve ben kardeşleriyle kuzenleriyle tanıştım ve sürekli görüşüyorduk. Boşanmamış olduğunu iş arkadaşlarımız bilmiyormuş, onunla sevgili olduğumuzu herkes biliyordu. Neden benden böyle bir şeyi gizlediğini sorduğumda, sürekli söylemek istediğini fakat ondan ayrılmamamdan korktuğu için beni kaybetmemek adına söyleyemediğini, ilişkimizin başında anlattığı eski evliliğini bitirme noktasına getiren şeylerin doğru olduğunu sadece ne yapması gerektiğini bilemediği için böyle arada kaldığını söyledi. Kardeşleriyle de görüşme sağladım sevgilimin bana anlattıklarından daha da fazla kötü şeyler yaşadığını öğrendim biraz da erkeklik gururundan dolayı anlatamadığını düşünüyorum bazı şeyleri. Bu durum benim ilişkiye her zamankinden daha sorgulayıcı, şüpheci yaklaşımda bulunmamı sağladı. İlişkimiz zedelendi haliyle. Bazen kendimi onun yerine koyup boşanma sürecinin gerçekten yaralayıcı olduğunu, başından zor bir boşanma süreci geçen birisi olarak hatırlıyorum. Tartışmalarımız olmaya başladı ve her seferinde benden bunları düzeltmek için zaman istediğini, beni çok sevdiğini, benimle ve çocuğumla huzurlu bir yuva kurmak istediğini söylüyor. Bir iki hafta önce bizden 25 yaş büyük bir kadının iftirasıyla karşı karşıya kaldık. Kadın benim sevgilimle onun sevgili olduğunu söyleyerek ağza alınmayacak ithamlarda bulundu bana. Fakat kadının iddia ettiği zamanlarda ve tarihlerde bizim ilişkimiz zaten devam ediyordu ve ben sevgilimin her anına tanıktım. Beraber yaşamıyorduk evet ama evinin yedek anahtarı bende vardı evi kardeşi ve kuzeniyle paylaşıyor ve baş ucunda fotoğrafım vardı. Kadının ithamlarını doğrular hiç bir şey yoktu ortada. Yine de bu olaylar midemi bulandırsa da sevgilime ve sevgime bir şans daha tanımak istedim fakat olaylardan dolayı sürekli şüpheci yaklaşmaya, memnuniyetsiz davranmaya başladım. Bir an geliyor gerçekten anlayışlı davranıyorum o da bana sevgisini gösteriyor ama bir an geliyor olanları hatırlayıp sinirleniyorum tartışmaya başlıyorum. Sevgilimde tartışmayı sürdürmeyi sevmiyor ertesi gün normal hayatımıza dönüyor. Bense bu durumda ne yapacağımı nasıl davranacağımı bilemiyorum. Sosyal medyada bile kimin fotosunu beğendiğini nerelerde vakit harcadığını araştırmaya başladım. Bana güvenmiyor musun diye sorduğunda olayların bizi yıprattığı için bu şekilde davrandığımı söylüyorum. Bana ne öneririsiniz?

  • merhaba. öncelikle yapmanız gereken şeyin bireysel psikolojik danışmanlık desteği alıp, iç dünyanızı anlamanız olduğunu söyleyebilirim. ama “ben terapi istemiyorum, ilişkimle ilgili ne yapayım” diye soruyorsanız, ondan ayrılın. muhabbetle.

 23. Dün gece konuştuk ve ayrılma kararı aldık. Ben senin eksikliğini çok yaşadım bu çok zor geldi bana ben seninle gülüp eğlenmeyi tartışmayı inatlaşmayı çok özledim arkadaşça dedi. Bi derdim sıkıntım oluyor, molamda sıkılıyorum seni arayasım geliyo ama ara verdik umut vermemeyeyim diye çekiyorum kendimi dedi.
  Eğer sen bundan sonra benle hiç konuşmazsan, tamamen gidersen işe gözlerim şiş şiş gider üzülürüm dedi, ama eğer kafandan şuanda sevgililik durumunu atıp arkadaş gibi gırgır şamata makara yapmayı dertleşmeyi ister misin sende dedi; seni tamamen kaybetmek istemem dedim. Arkadaş gibi konuşucaz sanırım :/ Nasıl buna gücüm yetecek onu da bilmiyorum aslında.
  Bide bana eğer her konuştuğumuzda her görüştüğümüzde umutlanıp galiba bişiler olucak gibi bekleyeceksen hep başka gözle bakacaksan hiç konuşmayalım o durumları yaşamayalım daha iyi dedi.
  Ben en azından 6 ay 1 sene hiç kimseyle sevgililik gibi bişeyden uzak olmak istiyorum dedi, sevgililik kelimesini duyunca bile inan midem bulanıyo bu durumda kafam rahat sevgili eksikliğini değilde senin arkadaşlığını senin sohbetinin eksiklikliğini yaşıyorum ben dedi. Şuan ki düşüncem 2 sene hayatımda hiç kimse olmasın 2 sene sonra biriyle tanışıp mantık evliliği yapıp bu lanet durumdan kurtulmak dedi.
  Öyle öyle konuştuk, sabah kaçta kalkıcaksın dedi 7 de dedim süper be dedi, kaldırılmak mı istiyosun dedim evet biri tarafından kaldırılmaya ihtiyacım var ama birisi yok dedi. Sabah aradım uyandırdım bi iki mesajlaştık uyandığından emin oldum sustuk sonra.
  İşe giderken whatsapptan yazdı bi 5 10 dakka azcık makara azcık normal konuştuk en son kolay gelsinlerle falan bitirdik.

  Açıkçası bana “sevgili anlamında hiç bi beklentim yok, geleceğe dair planlarım yok, sevgili anlamında sana bi sevgim yok” dedi , ama seni kaybetmek istemiyorum seninle konuşmak istiyorum dedi.

  Sevgili olmadan önce 2 sene boyunca çok çok yakın arkadaştık. O zamanlar her konuşmamız iyi gelirdi bize keyif alırdık uğraşırdık birbirimizle gülüp eğlenip sabahlardık hep. Sevgili olunca o muhabbetler bitip ciddi konuşmalara ciddi konular konuşuldu tabi hep.

  Durum böyle, kalbim acıyo canım yanıyo geleceğim söndü diye düşünürken bi yandan da yine konuşucam tamamen kaybetmicem diye salak bi sevinç içindeyim.
  Sanırım pek iyi değilim ben. Değerli yorumlarınızı sunar mısınız bana ?

 24. Merhaba ;

  28 yasinda bir erkegim, yakin zamanda benimle ayni yastaki 1 yillik sevgilimle nisan yaptik.. benim kiskancligim, nisan suresinde ailemle yasanilan gerginlesmeler ve nisanlimin is durumlari kendisini baya zorladi son zamanlarda. Benden sogudu uzaklasti ve ozellikle nisan sonrasi bu iyice aciga cikti. Nisandan hemen sonra seni seviyorum diye kendiliginden mesaj atan kadin 10 gun sonra sana olan duygularimdan emin degilim, evlilik surecimiz ne olur bilmiyorum, kendimi bayadir sorguluyorum (sana olan hislerimle ilgili) demeye basladi. Bunlari son gorusmemizde ayrintili konustuk, ailem ve isi konusunda onu rahatlatmaya calistim. Kiskanclik konusunda abarttigimi kabul edip daha dikkatli olacagimi soyledim. O ise bilmiyorum ben mutlu degilim dedi. Telefonda konusucak bisey bulamiyorum, özlemiyorum falan dedi. Ama bu senden mi yasananlardan mi etkilendim ondanda emin degilim dedi. Yinede benim anladigim meseleyi bana olan sevgisinin bitmesiyle yorumluyor. Sonuc olarak zaman istedi.. bu bir ayrilik mi diye sordugumda hayir dedi.. sadece zaman istiyorum, sonunda belki hersey cok guzel olur belkide biter.. o zamanda oturur konusur birlikte aliriz ayrilik kararini dedi.. umarim hersey cok guzel olur ve bu bunalim biter seni seviyorum dedim… kaybetmek istemedigimide konusma esnasinda birkac kez vurguladim.. o gun ayrildiktan sonra hic arayip sormadim.. o da beni ayni sekilde. Acikcasi suan karamsar bir durumdayim.
  Sizce ne olur.. nereye gider.. yada bu durumda ne yapmak lazim.. yardimci olursaniz sevinirim.. iyi gunler…

 25. Merhaba Yusuf Bey,
  Ben 18 yaşında bir kızım.Okulda beğendiğim bi erkek var sürekli bana bakıyor ama sadece bana degil galiba herkese bakiyor insanlari dis gorunusu ile tanimak istiyorumus.Bana bakinca psikolojik olarak onu begenmeye basladim sanki o da bende hoslaniyor gibi geliyor.O bakarken ben ona pek bakmiyorum sizce bakmali miyim? O da benim gibi baski yasayip benden hoslanir mi?

 26. Merhaba. Agustos ayindan beri bir iliskim var. Yasim 24 Erkek arkadasim bana cikma teklifi etmedi benim sevgilimsin artik dedi ve boyle basladik. Baslarda harikaydi kendimi cok degerli hissediyodum kahvaltilar bowlingler sinemalar hatta evlilik benim icin harika bisey diyen biriydi. ama ben evliligin suan icin bana uymadigini soyluyodum. Eylul gibi degisti erkek arkadasim bana daha yuzeysel baktigini soyledi aramizda sadece hoslanti var sevgi ask yok olmasini da istemiyorum dedi. Ben onu hic kisitlamiyorum arkadas gibi davraniyorum artik ama benimle tek basinq vakit gecirmeye korkuyor surekli arkadas grubu halinde geziyoruz ve benimle tek basina sinemaya bile gitmek istemiyor. Hoslaniyorum degerlisin diyir ama eski halinden eser yok. Onceden niye farkli davraniyodun diye sorunca da oncesiyle kiyaslama bana bunlari sormanbeni boyle kabul et diyor. Bu degisimin sebebi sizce nedir? Bu kadar kacisin sebebi nedir? Sadece bunu merak ediyorum. Acaba gercekten biseyler hissetmeye basladi da bundan korktugu icin mi uzak duruyor? Sizce durum nedir? Bu arada bir defa ayrildik ama yuzume bakmaya bile utaniyordu beraber vakit gecirdigimiz eve bile gelmeye korkuyorum dedi. Ne kadar kotu oldgunu kendim gordum. Ama bu degisime anlam veremiyorum sizce sebebi nedir? Saygilar

 27. nişanlım sürekli ilişkiyi bitiriyor ancak bizde küs kalma olayı hiç yok hayatımdaki her bayanla bir ilişkim olduğunu idda ediyor severken kıskanmak kıskanırkende bitirmeyi seçip hep kacıyor ve bunu hep bir mesajla yapıyor ve bir yabancıya dönüşüyor tanıyamıyorum öfke kotrolü hiç kalmadı acıklama yapıp ispatlasam bile yetmiyor sürekli geçmişimi deşiyor ne yapacağımı bilemedim

 28. merhaba yusuf bey. ben 1,5 yıl önce biriyle tanıştım ama arkadaştık. 5 ay önce sevgili olduk ve ciddi düşünüyorduk daha doğrusu ben evlenmeyi düşünmezken o benim aklıma soktu. derken herşey mükemmel gidiyordu arada hiç bi problem yoktu tam aileleri bugün yarın tanıştıralım derken benden uzaklaşmaya başladı. kafasında bişeylerin netleşmediğini araya mesafe girmesi gerektiğini sevdiğini ama neden böyle yaptığını o da bilmediğini kendini tanıyamadığını kendisini hazır hissewttiğinde benim ve ailemin karşısına çıkacağını söyledi. ve o zaman gelene kadar beni sabırla bekle dedi. tabii bu konuşmadan sonra araya 2 ay girdi ve hala ses yok. bende mesaj attım üzülmekten yorulduğumu ve hayatıma bakmayı istediğimi, doğru kişinin o olmadığına karar verdiğimi söyledim. o da teşekkür etti ve hak ettiğin değeri görüceksin dedi. ve bitirdik görüşmeyi ama hala aklım onda. tüm geleceğimi onun üstüne planlamışken çekti gitti ortada bi sebep yokken ve hala beni sevdiğini söylüyor. kafam çok karışık ne yapmalıyım

 29. ÖZEL OLARAK NASIL MSJ GÖNDEREBİLİRİM SİZE?

 30. Merhaba

  3 yıllık bir ilişkim var. ama hala söylemediğim birkaç şey var. biri alevi olduğum diğeri burnumun estetik olduğu (eski halinden pek farkı olmadı çünkü ve ailemde bilmiyor zaten). bu durumları söylemek zorundamıyım. nasıl söyleyebilirim acaba

  • merhaba. öğrendiğinde sorun olabilecek ciddi konuları (mezhep farklılığı gibi) konuşmanızı tavsiye ederim.

 31. Merhaba. Ben 21 yaşında bir bayanım. Bir erkekten hoşlandım. O da benden hoşlanmış sanırım sosyal medyadan mesaj attı. Biraz kendini beğenmiş tavırları var.kendini geliştirmiş kültürlü birisi. Ben mesaj atmadığım zaman da genelde o yazmaz. Üzerine düşüp daha da kendini vazgeçilmez hissetmesini istemiyorum. Ne yapmalıyım?

 32. Merhaba yusuf bey,
  Ben guzel alımlı bir kızım halen bekarim evlenip duzenimi kurmak istiyorum sosyal cevreden bulamayınca internetten biriyle tanisip bulustum cocuk 3 yas buyuk 3 ay once nisanlisinda ayrilmis ancak hala baglantilari kopmamış yani tek tarafli bir ayrılık söz konusu olmuş .aileler ve kız ayrılığı kabullenmemis duzelir beklentisine girmisler ..bu kişi kafasında bitirmiş bu durumdayım zamansız geldin seni asla üzmek ve ya kaybetmekistemem dedi cok deger veriyor ve anlaşıyoruz. Ben bu kisiden cok hoslandim .yeni iliskiye bu sorun yüzünden başlayamadığımız gibi ciddi bedensel yakinlasmalar yasadik (olmamasi gerekirdi ama oldu) cocuk herseyi çözmek istediğini ama zor bir durumda oldugunu zaman alacagını kararın brnden yana oldugunu söyledi eski ilişkinin bitme sebebi ben değilim,ama şimdi ne yapacagımı da bilmiyorum… Eski ilişkisini tamamrn baglantıları koparana kadar iletişimi kesersem geri dönmez diye korkuyorum. Yol yakınken vazmıgeçsem diyorum oda olmuyor , bu şekilde ismi olmayan bir ilişki içinde beklemekte riskli ve yıpratıcı geliyor sizce ne yapmalıyım

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. bence ayrılmalısınız. şimdiden kafa karışıklığı yaşatan bir birliktelikten, uzun vadede hayır gelme ihtimali düşük gibi geliyor bana.

   • Antepli guzel

    Cok hakli ciktiniz yusuf bey, tabiki cok degil bir hafta 10 gun sonra ipler koptu boylesi cirkin bir durumda olmak istemezdim. yapamadim son vermek istedim bu sayede durdugu gercek cizgiyi gormus oldum. Oda yapamadı yani. Kosarak uzaklaştım.zamanla atlatilmayacak hicbirsey yok artik huzurluyum…Saygi ve sevgilerimle..

 33. Düzeltme: cocuk zor bir durumda oldugunu zaman alacagını kararın brnden yana oldugunu söyledi …… Kısmında ” brnden yana” oldugu kısmı ” benden yana olacaktı ” düzeltmek istedim
  zamanınızı aldım lütfen affedin sevgiler bu mesajı yayınlamasanızda olur cok cok tesekkür ederim cevabınız site ve emekleriniz için.

 34. Merhaba Yusuf bey,
  4 yıllık bir ilişkim vardı üniversite staj döneminde tanıştık .çok severek heyecanlanarak başladım bu ilişkiye ve karşı taraftan da aynı duyguları hissettim. belki hayatımda ilk defa bu kadar severek bir ilişki yaşamaya başladım.tek bir sorun vardı mesafe o farklı şehirde üniversitede okuyor ben farklı şehirde 2 yıl bu şekilde bir ilişki yaşadık gayet güzel yürüttük te mesafe bizim için baştan sorun olmadı. o çok ilgili düşünceli kibar bana değer veren bir insandı.onun okulu bitti askere gitti 1 yıl o şekilde geçti her fırsat bulduğunda arardı bu beni çok mutlu edersi. zamanla ilişkide ondan o heyecanı görememeye başladım benim okulum bitti görüşme olanağımız daha da zorlaştı .uzaklık artık sorun olmaya başlamış saçma sapan takıntılar tartışmalar doğurmaya başlamıştı.onu hep oyaladığımı evlenmek istemediğimi sürekli yüzüme vuruyordu.oysaki ben işe girip biraz çalışıp birikim yapmak ilerleyen zamanlarda tecrübe edinmek için hemen evliliği düşünmemiştim bunu onunla da paylaştım kabul etti. artık uzaklık senede sadece 3 kere görüşmek sinirlerimizi bozdu bizi dahada yordu. ve artından gelen iletişimsiz, ilgisizlik, paylaşma eksiği…. eskisi beni arayıp sormuyor mesaj yazmıyor fikirlerimi almıyordu bunun nedenini sorduğumda telefon ile uğraşmak istemediğini zırt pırt bana mesaj yazmak istemediğini söylüyordu . tartışmalar başladı ilgisizlik belirtileri beni her gün dahada üzüyordu.bir an önce nişan düşün bişeyler yapmak istediğini ben ise bira daha zaman vermesini onu çk sevdiğimi belirterek söyledim. bu süre böyle 1 yıl kadar gitti. ardından bir ilgisizlik tartışması yaşadık ve bir gün benimle tüm iletişimini kopardı 3 ay yazmadı aramadı nasılım diye sormadı doğum günümü kutlamadı. 3 ay sonra ayrılık mesajı yazdığım gece babam rahatsız hastanedeyiz diye cevap attı. çok üzüldüm onu bu kötü zor durumunda yanlız bıraktığımı düşünerek ardım hemen nasıl olduğunu sordum. ve ailesi ile iletişime gecerek geçmiş olsun dileklerimi ilettim . arkadaşlarımın araya girmesi onunla konuşması ile tekrar yazıp mesaj atmaya başladı arayıp sormaya ilgi göstermeye beni sevdiğini söylemeye başladı tekrar barıştık. her bir tartışma yaşadığımızda konuyu kapatmak istiyordu çözüm arayışında değildi ya da ben öyle hissettim hep bilmiyorum. ve her şey iyi gibiydi ona tekrar beni sevdiğine inanmıştım güvenmiştirm bu sefer o çok beklediğimiz nişana yaklaşmıştık baharda istemeye gelirler diye planlar yapmıştım kendimce hayaller bir gün işteydim bir fotoğraf paylaştım sonra işimin başına geçtim beni defalarca aradı müsait olmadığımı ona sonra döneceğimi arayacağımı söyledim .eve geldiğimde aradım koyduğum fotoğrafı kaldırmamı istedi benden dudaklarımı belirginleştirdim diye . kaldırmyacağımı söyledim tartıştık .kaldırmazsan kaldırma dedi ve istemiyorum bitti diyerek telefonu suratıma kapattı . yazmadım aramadımda sakin olmasını bekledim ertesi gün ayrılık mesajı yazmış benim gösteriş meraklısı bir insan olduğumu onu dinlemediğimi evleneceği kişinin saygı ve sevgi çerçevesinde bir ilişki yaşanması gerektiğini yazmış. ne desem boş gösteriş için fotoğraf koymadığımı söyledim ve benim sevgimi ve saygımı instegram ile ölçemeyeceğini de belirttim. ama boşunaydı tüm cümleler hoşçakal hakkımızda hayırlısı olsun dedi . bişey diyemedim. günlerce üzüldüm ağladım . çok sevdiğim güvendiğim insan yoktu artık. bir süre sonra öfke ve sinirle sitemli bir mesaj attım çok pişman olcağını umarım benim yaşadıklarımı sende yaşarsın dedim senin için iyi dileklerim tükendi dedim söylendim söylendim cevap yok. bir ay süre yazmadım aramadım da. yıl başı sabahsı kadar içimden bir ses yaz dedi üzgün olduğumu onu çok sevdiğimi söyledim aradım defalarca açmadı cevap olarak bir süre konuşmak istemediğini onu rahat bırakmamı söyledi çok üzüldüm yalvardım kendimi suçladım ama boşuna yazmadı. bir hafta sonra tekrar aradım konuşmak sesisi duymak istediğimi söyledim açmadı işteyim müsait olduğumda ararım yazmış .sevindim bekledim akşama kadar bir mesaj daha iş yemeğinde olduğunu arayacağım dedi . sevindim bekledim gene aramadı .bu gün pazar hep bekledim ama aramadı 🙁 artık kendimi suçlamaktan yoruldum napacağımı bilemiyorum.

 35. Yusuf bey iyi günler yaklasım altı senelik bir ilişkim vardı nişanlandım şuanda ıkısenelk nişanlıyız ilşkimizin ilk yıllarndan beridir nişanlımda bi ilgisizlik var telefonla iletişimi hıc sevmıyor işide yogun fakan ben bööle bı ılıskı istemedıgımı söledim ve defalarca ayrıldm benı ıkna edıo bı sekılde barıstık benı sevdıgıne emınım değişik ni yapısı var insan neden msjlasmak istemez anlamıyorum kendımı yalnız hıssetıgımı defalarca söyledım sen benmm hep aklımdasın fakat benm yapım bu dıyor yanyanayken çok iyiyiz fakat düzelmesi için ne yapmam gerekıyor bilmiyorum

 36. İyi günler . Ben genellikle kimseye kolay kolay güvenemiyorum. Sevgilimle 11 aylık ilişkimiz bitti . Çok tartışıyorduk, bi ara hergün tartışıyorduk. Sonra ayrıldı benden ilk ayrılışında ben onu aradım gururumu ayaklar altına alıp, nolur geri dön çok kötüyüm diye . 5 saat sonra geri döndü birbirimizi üzmeyelim seviyoruz ben senden gidemem ki dedi. Evlilik düşünüyoduk ailemle tanıştı, ailesiyle tanıştırdı. Onu çok ama çok seviyordum. 2. Ayrılışında ise benim hatamdı sürekli ailesi yüzünden beni ekiyordu planlarımızı iptal ediyordu bende sinirle çok kötü sözler sarf ettim . Oda çok sinirli bir insandı , 2. Ayrılışında 4 gün sonra geri döndü . Ben bu 4 gün içerisinde bie gün arladaşımı bir gün babamı bir gün de ben mesaj attım, çok kötüydüm hasta gibi geziyordum etrafta, . Tekrar geri döndü . İlişkimiz iyi gidiyordu. Ama küçük bir tartışmada bile bana çok kızmaya başladı, ben alttan alsamda 2 dk sonra sakinleşsemde sürekli kötü davrandı. Sonra durup dururken soğuk davranmaya başladı.son ve şimdiki ayrılığımızdan 1 hafta önceydi. 3 gün sabrettim sonra neden soğuk davrandığını sordum, bana kafanda kurup durma dedi , bana sürekli sıkıldığını mutsuz olduğunu söyleyip duruyordu, en son arkadaşının doğum gününe gittik ayrılmadan 2 saat önce tatil planı yaparken o 2 saat içinde küçücük hiç önemsenmeyecek bir tartışma geçti . Eve gidince haber ver dedi. Eve gelince ayrılmak istediğini , kendini zorladığını ama sıkıldığını söyledi. Bizden olmaz dedi ayrıldı. Bende tamam dedim herşeyine 3. Gün bugün , ama bu sefer çok üzülmedim . Neden böyle yaptı durup dururken bilmiyorum. Geri döner mi?

  • ++beni sevmiyormusun artık demiştim soğuk davrandığı zamanlar , seni seviyorum ama hayattan sıkıldım sana karşı böyle değilim sadece demişti.

 37. Kafası karışık

  Merhaba yusuf Bey
  Buradaki çalışmanız için öncelikle teşekkür ediyorum.
  Benim sorum biraz değişik. Yusuf bey evlilik olur mu olmaz mı düşüncesi 29 yaşımda ancak aklıma geldi biriyle tanıştım ama sonu kötü bitti bittiğinde karşı taraf da 3o lu yaşlarda bir akademisyendi ve 19 yaşında bir ev kızı ile hayatını birleştirmeye karar verdi. Bu ilişki uzaktan yürütülen (ülkeler arası) bir ilişkiydi. Bu süre zarfında bazı gözlemlerim oldu. Birincisi erkekler özellikle türk erkekleri ne istediklerini bilmiyorlar ve bu kafa karışıklıklarıyla bir bayanın hayatını vaktini çalmaktan asla çekinmiyorlar. Evli ya da nişan modunda olsun çoğu aldatıyor bunu çevremdeki ilişkilerde de farkettim birbirlerini çok seviyormus gibi parmakla gösterilen çiftlerde dahi erkeğin sanal ortamda eşini aldattığını gördüm. Dolayısıyla özellikle ülkemizde evliliğe olan inancım yok. Erkekler bencil ve kaypak. Kadına nasıl değer verilir bilmiyorlar çünkü hep paşam aslanım diye yetiştirilmişler kızlar ise onu yapma ayıp bunu yapma günah diye yetiştirilmiş. Dolayısıyla bu ortamda sağlam ilişkilerin çıkması imkansız. Bana göre eğer bir yerde evlilik yürüyor gibi gözüküyorsa orada ya toplum baskısından dolayı sineye çekme vardır ya da mutualist ilişki vardır.
  Sizin bahsettiğiniz üzere insan sevilmek iletişim kurmak üzere yaratılmış. Peki ben bu kadar gerçeklerle yüzleşmişken kendimi kandırmalı mıyım biri bana ilgi göstersin de gerisine gözümü kapatayım mı demeliyim? Bir de mesela evlenen bayan arkadaşlarım çoğu belli taktikler uygulayarak erkekleri evliliğe ikna ediyorlar ve bu da bana çok çirkin geliyor. Benim de bir denemem oldu açıkcası karşı tarafa evlilik anlamında görüşme düşündüğümü açıkca hiçbir taktik uygulamadan söyledim ama tabiki sonuç olumsuzdu. Çünkü türkiyede erkeklerin bu tarz iletişimlere açık olmadıgını düşünüyorum. Kendilerine teklif ile gelen bayanı ahlaki anlamda zayıf görüyorlar.
  Bir ilişkiden anladığım sadece karşılıklı sevgi ve saygı ama ben 40 yaşıma yakın biri olarak herhangi bir örnek görmedim. Dolayısıyla böyle mutualizme dayalı yalana dolana taktiğe dayalı bir ilişki kurmak istemiyorum. Peki bu tarz bir ilişki olmadan hayatımı nasıl daha kaliteli geçirebilirim. Bu illaki evli isen belli sosyal statuye girebilirsin toplum baskısı karşısında nasıl kendimi doğrulamalıyım?
  Yani illaki karşı cinsle bir iletişimim olmalı mı tamam bu sosyal bir ihtiyaç ama bu ihtiyacı başka nasıl giderebiliriz?

 38. Iyi akşamlar
  Benim 6 yıldır görüştüğüm sevdiğim biri var birlikteyiz. Şuan üniversite son sınıftayz. Sorunum şu ki birlikte olduğum bey evliliğe dair hayaller kurmuyor. Önce meslek sahibi olalım deyip geçiştiriyor. Haklı ama hayaller olmasa hedefe nasıl ulaşılır ki…
  Ve beni neredeyse hiç kıskanmaz. Oysa ben onu birçok şeyden kıskanırken. O ise biri bana teklif etti geçenlerde tepki bile göstermedi. Kendimi kıymetsiz hissetmeye başladım …
  Onu ailem ile tanıştırdım. Ama o beni ailesi ile tanıştırmak istemedi bile… kendi azmimle annesi ve babası ile tanıştım. Annesi bana çok soğuk davrandı. Ki erkek arkadaşım annesine aşırı düşkün biri. Yani ne yapmam gerektiği inanın bilmiyorum. Sevdiğine inanıyorum. Sevmese neden 6 yıl benimle olsun ki. Ama seven insan çarçabuk evlenmek istemez mi. Hiç değilse hayal de mi kurmaz?
  Seven insan kıskanmaz mı?
  Seven insan sevdiği Kızı ailesi ile tanıştırmak istemez mi?
  Şimdiden teşekkürler …
  Selamet ile kalın…

 39. Kafasıkarışık

  Yusuf bey merhaba öncelikle anlatacağım bu olayın sübyancılık yada pedofili ile yakından uzaktan alakası yok.geçenlerde önleme konuşulabilen bi oyunda bi kızla tanıştım kız ile sohbet etmeye başladık hatta gayet iyi gitti kız beni sevdiğini söyledi bende hoşlanmış gibiydim(olanlar daha çok kızın istemesi ile oldu) lakin kız 14 yaşında idi ben 18 bu konuşmalarımız çok ileri gitti(mesafeli olarak tabi) gelecek ile ilgili söz verdik bu söz kız 18 yaşına geldiğinde ciddi görüşmeye başlayacaktık (ciddiden kastım aileler ile tanışma belki nişan belki sonrası ve bu arada kız ile aramızda baya bi mesafe var şehir olarak yani yanına gitme vs. şeyler müsait değil yapmamda zaten)bugün kızın 14 değil 13 yaşında olduğunu ve 2 Mart’ta 14 olacağını öğrendim sizce ne yapmalıyım?

 40. Kiz arkadasim bipolar bozukluk hastası 34 yasinda. Benden 10 yas buyuk. Evlenmis bosanmis 1 kizi var. Ilk basta tanisirken iliski istemedigini soyledi ama zamanla cok sevdik birbirimizi. Korkulari vardi zamanla gececegini soyledim. Benden hic ayrilmak istemedigini cok mutlu oldugunu cok sevdigini söylüyordu. Herkeste biliyordu. Simdi ameliyat olcak kilo problemleri var. Ilaclari azaltti. Bana yapamıyorum diyor. Hayatimda kimseyi istemiyorum diyor. Seninle ilgili bi problem yok sorun bende yapamıyorum diyor. Doktoruna gittim bu bir surec dedi. Cok ustune gitme ilgini de eksik etme dedi. Ameliyattan sonra ilaclarini alcak devam edcek. Psikolojik olarak iyi olcak zayiflayinca. Beni tamamen birakmasindan korkuyorum. Cok uzerine gitmiyorum alttan aliyorum. Cozume kavusturmaya çalışmıyorum. Savundugu bir seyden vazgeçirmek zor onu. Zamaninda da ayrilmak istedim duygularıma gem vuramadim diyor. Ne yapmaliyim bilmiyorum. Herseyi beraber guzelce konusuyoruz. Su an mutluyduk hic bi sorun yoktu. Evlenmeyi dusunuyorduk zamani geldiginde gene her seyi konusarak. Senden uzak durmam gerekli diyor. Doktoru ise onun dusuncelerini düsunme sabret diyor. Ilgini eksik etme sıkmadan diyor.

 41. Yasi sorun ediyordu nasil olcak ne olcak diyordu ilk baslarda. Zamanla gececegini soyledim. zamanla o korkulari gecti. Zaten doktoruda onemli olan mutlulugun bunlari dusunme demisti. iyiki benimlesin diyordu cok seviyordu. Simdi duygularini bastirmak icin uzak kalmak istiyor. Bipolar nedeniyle hergun farkli olabiliyor yapamiyorum diyor. Sen cok iyi bir insansin. ben senin kadar sabirli degilim senin kadar iyi niyetli degilim diyor. Simdi depresif donemde ameliyat olcak ilaclarini almaya baslicak. Ben boyleyken senide kendimi de üzüyorum yapamiyorum diyor. onu cok seviyorum kaybetmek istemiyorum. Neler yapmaliyim.

 42. Merhabalar;

  Erkek arkadaşımla 4 aylık bir ilişkimiz var. Şuan için bir problemimiz yok. Fakat benden önce 3.5 yıllık bir ilişkisi olmuş. Ve eski sevgilisinin babasının kanser hastası olduğunu öğrenmiş. Bünün üzerine ona destek olmak için mesaj atmış. Bir süredir konuşuyorlar. Fakat kız benim sosyal medyadaki paylaşımlarımdan rahatsız olduğunu dile getiriyor. Psikologlara gittiğini beni takıntı haline getirdiğini söylüyor. Sevgilim de benden onunla ilgili paylaşımlarımı silmemi istiyor. Duygusal anlamda birşey yok konuşmalarımıza bakabilirsin istersen sadece o konuda destek oluyorum vicdanım elvermiyor diyor. Ne yapmalıyım bilmiyorum. İçim elvermiyor onunla konuşmasına fakat vicdansız davranmak da istemiyorum. Nasıl davranmalıyım?

  • Yusuf BAYALAN

   bence ayrılın arkadaşınızdan. eski sevgilisine karşı bir sorumluluğu var mı sizce? yoksa şayet, neden böyle bir duruma katlanmayı seçiyorsunuz?

 43. 6 aylık ilişkim uzak illerde devam ederken bir gün ara istedi arayı benım hesaap sormama bagladı sonrasında gecen 4 ayda yıne mesajlastık ama ne oldugumuz belirsiz bi sekılde soruyorum neyiz bız ama cevap vermıyor ayrıyız senınle ama seviyorum senı ben korkuyorum tekrardan baslamak istemiyorum diyor arkadasca seninle konusalım diyor ama benim sabrım daha tastı ve tamamen cıktım hayatından sizce ben haklı mıyım

 44. Merhaba ben Şule yılmaz 

  Bundan 2 ay biriyle tanıştım fakat 1 defa görüştük ve anlaştık fakat telefonla konusamadik binde bir konuştuk ancak mesajlastik ve bundan sonra benimsin dedi ve ona gore davran dedi fakat  Mayıs ayin16 sinda müsait değilim zırt pırt arayıp mesaj atıp durma dedi ne olduğunu bile anlamadım ayrıldık mı ayrilmadik mı bilmiyorum bana bir yol gösterin ne olur 

       Teşekkür ederim saygilarimla 

 45. Sevgilime yalan söyledim beni affetmeyor. Bugün teşefonumda kontor yoktu kontor yükledim bana sorduğunda babam yükledi dedim akşam üstüde çantamdan bişey alırken fişi gördü ve tekrar sordu ben babam dedim gözlerimin içine baka baka yalan söylüyorsun dedi senin gibi bi yalancıyla işim olmaz dedi kırdın beni dedi engelledi ulaşamıyor açmıyo

  • yalan konuşmanın hesapta olmayan sonuçları olabilir. mümkün mertebe alanı hayatınızdan çıkarın.

 46. Merhaba Yusuf bey, yaklasik olarak 6 ay once erkek arkadasimla ayrildik, gorucu usulu tanismistik benim durum biraz farkli aslinda en bastan anlatayim olayi, ben belirli nedenlerden dolayi isitme kaybi yasadim 8 yildir %80 duymuyordum, ssonrasinda cok sukur 2 ameliyat gecirdim ve isitmemi geri kazandim ama bu ameliyatlardan sonra yan etkiler kaldi fakat normal kimse anlayamaz o yan etkileri ssadece bilen kisi anlayabilir, yani ameliyati bilen kisi, ailemde bunu herkesten gizlememi istedi isitme kaybim oldugunu kimse bilmiyodu vr ameliyat oldugumuda kimse bilmiyordu, asosyal bi insan oldum resmen, cunku isitme kaybim oldugunu bilse kimse benimle evlenmez dusuncesindeydiler bende tamam asosyal biri olarak devam ettim hayatima, sonra dedigim gibi gorucu usuyle biriyle tanistim cocugu begendim bayagi, cocuga durumumu anlatmak istedim ama ailem izin vermedi ben gizlemek istemedim ama ailemden dolayi sustum ve cocugu kabul etmedim cok begenmeme ragmen, fakat 1 ay sonra cocuga yazdik deidm gorusmemiz lazim bisiler anlaticam ama tabi bundan ailemin haberi yok cocuga anlattim tum.detaylari oda sagolsun normal karsiladi iliskiye basladik ama kimsenin haberi yok tabi, iliskimiz 2-3 ay surdu ayrilmak istedigini soyledi tam bi nedeni yok aslinda almanyaya gidip caliscakmis ev yapicakmis ole diyodu bide diger bi neden iliskinin 3cu haftasinda doktorum tekrar ameliyat olmami soledi cocuga soledim dedim 1 hafta sonra belki ameliyat olucam oda baska bi yolu yok mu yaa dediydi bende yok malesef fln dedim uzuldugunu gordum, ameliyat saatini gununu solemedim, gittim ameliyat oldum, cocukta cakmis ameliyat oldugumu nerdesin ya 2 gun yoktun sen 2 gun bana yazmadan duramazsin dedi, bende hic senle kustuk yaa yazmadim.iste dedim.oda niye yalan soluyosun dogruyu solesene ameliyattaydin demi dedi bende evet ameliyat oldum oda soyledigim andan beri yalan soledin en nefret ettigim.sey yalandir dedi ayrildik o.andan itibaren..ama irtibatimizi koparmadik hic ben yaziyordum arada geri donuyodu hep, simdide almanyada ne zmn yazsam grri ceviriyor engellemiyor da…acaba neden engellemiyor bi umit varmidir sizce onu cok sevdigimi biliyor devamli diyordu ben bu sevgiyi hakketmiyorum fln.

  • merhaba bengü. bahsettiğin kişinin sana olan duygularını bilemem. ama tavsiyem çok zorlama kendini, senin sevecek senin de onu sevebileceğin hayatına girecektir. yeter ki sabırlı ol.

 47. Merhaba erkek arkadaşımla çok karışık dönemler geçiriyoruz. Ayrilmak istedigini söylediği zaman ayrılamıyoruz kopamıyoruz bir şekilde. Onun geçmiş takıntısı var, geçmişte yapmış olduğum yanlışlar yüzünden oluyor. Oysaki çoğu insan olabilir derken o fazla takıyor. Ben gecmiste olgun bir insan olmadigim icin bazi düşüncesiz davranislar yaptim ama suan oyle degilim ve o da oyle olmadigimi biliyor. Bir gun tartisip yine birbirimize sarili buluyoruz kendimizi ama ertesi gün ben yapamıyorum diyor. Beni sevdigine adım kadar eminim. Ama suan bende hatalar yapicam goruceksin diyip olmadigi gibi bir davranmak istiyor. Sanirim kısasa kısas. Cok caresiz bir durum ne yapmam gerektigi hakkinda en ufak fikrim yok. Ben sevgi ve aşkın herseyin üstesinden gelebilcegine inanıyorum 3 kere kapisina gittim 3 kerede tartışıp birlikte sakinlesip baristik halada kopamiyoruz. İzin mi vermem gerekiyor biraz uzaklasiyim mi yoksa yine karsisina mi cikayim bilmiyorum. Evlilik dusuncesi kurdugumuz ilişkimiz çok yaralandi iyileştirmek icin elimden gelenin yapmaya hazirim. Bana gecmisine guvencim yok dedi ben oyle bi insan olmadigimi soyledifim zamansa kanitla icimi rahatlat diyip durdu. Onun psikolojik sorunlarida var ve ben biliyorum sadece. Onun gönlünü kafasini rahatlamak istiyorum

 48. Merhaba
  1buçuk yıllık bir ilişkim var fakat ilişkinin başında yaşadığım olayları atlatamıyorum. İlk aylarda yaşadığım olay: eski sevgilisiyle arkadaş kalmışlardı bu beni ilk başlarda çok rahatsız etmedi sonrasında kızla teoman konserine gideceğini beni rahatsız ederse gitmeyeceğini söyledi kız farklı şehirde ve konser için o şehre gidecekti bende böyle büyük bir şeyi neden yaptığını rahatsız olacağımı söyledim ilk başta tamam dedi bir kaç saat sonra kız konserle ilgili soru sormuş işte neden ben izin vermiyormuşum kızın ona ihtiyacı varmış zor zamanlar geçiriyormuş vs. Tüm gece kavga ettik onu arkadaşlarından uzaklaştırmamla suçladı beni sonunda özür diledi kızı engelledi. Birbirimizede söz verdik tekrar birimize yazarsa söyleyeceğiz diye. Aradan bir kaç ay geçti ve kız bana mesaj attı bende direk bunu söyledim ona fakat o kızı hemen engellememi istedi aynı gün içerisinde telefonla uğraşırken bir numaraya daha önce yazdığını gördüm ve konustuklarını öğrendim sadece o günlük bir şey olduğunu söyledi sabah yazdığını ama konuşmaları bana okutmadı sözde kız bana çok kötü şeyler söylediği içinmiş fakat bir kaç ay sonra aslında yaklaşık bir hafta konuştuklarını itiraf etti. Sonrasında her yerden engellediğine kesin emin oldum ama bunlar yaşanırken başka flört ettiği insanlarlada arkadas kaldığını öğrendim onlarıda hayatından çıkarmasını istedim. İzlediğimiz dizilerde seksi karakterlere uuu şurası güzel böyle vücut harika gibi saçma sapan yorumları bile kendimi beğenmeme yol açtı. Artık hiç bir kız arkadaşını kabul edemiyorum. Çok güzel zamanlarımızda oldu. Verdiği sözleri tuttuğunuda gördüm. Ama bir türlü tekrar aynıları olacak yada kafasından bu kız seksi diye geçiriyor dizide filmde bile yapıyordu demeden edemiyorum. Kıskançlıklarımın haddi hesabı kalmadı. Çünkü üstesinden gelemiyorum. İlişki terapisi almaya karar verdik. Evet birbirimizi seviyoruz ve birlikteyken herşey mükemmel birbirimizede aşırı benziyoruz ama araya başka bir kız arkadaş mevzusu girdiği anda deliriyorum. Sorun bende mi onda mı neden bir türlü çözemiyoruz ve tekrarliyor anlamıyorum. Sizede danışmak ve yardımcı olmanızı istedim yardımcı olursanız sevinirim iyi günler.

 49. İyi günler Yusuf Bey benim şöyle bi sorunum var bi kızla yaklaşık 10 aylık birlikteliğimiz var ben ailemle tanıştırdım arada bi gelir bizde kalır kız arkadaşım konyalı ben balıkesirliyim üniversitede tanıştık benim üniversitem bitti onunda son yılı ve ben onun annesiyle de tanıştım oturdum muhabbet ettim benim ailem onun ailesiyle tanışmak istediğini söyledi kız arkadaşımda daha erken diye itiraz etti kırıcı bi durum olmadı fakat kız arkadaşım bana ailemden ve benden soğuduğunu dile getirdi sizce ben ne yapmalıyım nasıl bi yol izlemeliyim lütfen yardımcı olun bana

  • merhaba özgür. kız arkadaşın senden soğuduğunu söylüyorsa, bu gerçeği kabul edebilme olgunluğunu göstermeni tavsiye ederim. beklediğimiz şeyin gerçekleşmemesine tahammül edebilmek de bizim olgun olduğumuzu gösterir. bugüne kadar ki güzel günler için kendisine teşekkür edip hayatından uğurlayabilirsin onu. mutluluklar.

 50. Gökhan Şahin

  2 yıldır tanışıyoruz ve yaklaşık 3 aydır sık sık görüşüyor, derdimizi anlatıyor, gün içinde yaşanılan iyi kötü olaylardan konuşuyor, farklı konumlarda olsakta aynı filmleri izliyoruz birbirimizden film önerisi alıyoruz ve farklı bir duygusal bağın içinde olduğumuzu ikimizde hissediyoruz. Akşamları buluşup bir yerlerde birşeyler içip sohbet ediyor, konuşuyor geçmişten bahsediyoruz, bana sürekli şu kızın ismini öğrenebilecek miyim? Neden bu kadar durgunsun, anlat bana üzülüyorum gibi şeyler söylüyor. Yakın bir arkadaşımın vasıtasıyla tanıştım. Kendisiyle yalnız kaldığım da bu fikrimi sunmak istedim elbette ama eski erkek arkadaşı yani sevgilisi tanıdığım bir dostum. Çevremdeki bir kaç arkadaşım bu işin bana yakışmayacağı onun işte eski erkek arkadaşı senin arkadaşın olmaz gibi saçma bir düşünce ile benim hevesimi kırdılar. Şimdi ağızlar da pelesenk olmuş bir söz o eski çıktığı olmaz gibi.. peki ya bu eski arkadaşı bu kızı aldatıp canını yaktıysa. Yani açıkçası kısa ve öz konuşursam ben bu aşk olmasa bile bilsin istiyorum düşüncelerimi neden sürekli gözüm üstünde neden sürekli kendimi küçük düşürerek ortamlarda ezdirdiğimi neden bu şekilde ona yakın davrandığımı bilsin istiyorum. Kesinlikle olacak gözüyle bakmadım. O da birşeyleri hissediyordur eminim. Ama benim elimden birşey gelmiyor arada arkadaşlarım var ve bu sevdama çok karşılar arada kaldım. Belki bu söyleyecekleriniz benim için çok önemli bu şekilde düşünün ve bana lütfen iyi bir cevaptan ziyade doğru ve sağlıklı cevap verin. Teşekkürler..

 51. Merhaba Yusuf bey, Sizin yorumunuza çok ihtiyacım var.
  Eşimle 1,5 yıl önce İstanbul’da evlendik. Evliliğimiz çok iyi de gitmedi. Sürekli gereksiz konularda kavga edip günlerce küstük. Defalarca ayrılık konuşmaları yaptık.
  ikimizde çalışıyoruz ve iş hayatında başarılı insanlarız. Geçtiğimiz ay eşim, farklı bir firmadan iş teklifi aldı ve farklı bir ilde (doğduğu,ailesinin olduğu yer) yaşamayı göze alarak teklifi 1 gün içinde kabul etti. Bana sorduğunda “sallantıda bir evliliğimiz olduğunu ve bu kafayla farklı bir şehirde yaşamayacağımı ancak ilişkimiz düzelirse gidebileceğimi” söyledim.
  Ben böyle bir karar alacağını hiç düşünmemiştim. Şimdi eşim bana Ocak ayında gel diyor. Ancak ben gitmek istemiyorum. Hem gittiği ilde yaşamak istemediğim için, hem evliliğimizde sorunlar varken buradaki iş olanaklarımı kaybedeceğim ve o şehirde iş bulmam mümkün olmadığı için. Hem de onun seyahatleri çok fazla olacağından yalnız kalacağım için ve en önemlisi eşime güvenmediğim (benden her an ayrılacak bir kafası var) için gitmek istemiyorum. Ben ne yapmalıyım? Nasıl bir yol izlemeliyim.? Lütfen bana bir yol gösterin

 52. Sevgilim yeterince zaman ayiramiyor işi nedeniyle dört aydır beraberiz ama romantik hic bi davranisini gormedim dogum gunumde bile seni seviyorumda kaliyor yani sevgi gostergesi ve ben de artik.patluyorum ne.yapmaliyin sizce

 53. Merhaba 5 senelik bir ilişkim var sürekli ayrılık barışıyoruz erkek arkadaşım aşırı kıskanç makyajıma giyimime sürekli karışır bende aksine çok bakımlı biriyimdir sırf o mutlu olsun diye makyaj yapmıyorum erkek arkadaşım bu zamana kadar beni ailesiyle tanıştırmadı telefonla annesi arardı yanımda olduğunu söylemezdi sosyal medyada ortak hesabımız vardı ailesi eklerdi asla kabul etmezdi sorduğumda görmesinler boşver zamanı gelince görcekler derdi ve en önemlisi erkek arkadaşım 3 sene önce baba tokat attı ondan ayrıldımştm beb başkasıyla konuştm daha sonra bu öğrendi beni çağırdı ve bana vurdu daha sonra konuştuk ve biz barıştık 2 senedir tartimalarmzda eli ayağı titriyor ağlamaya başlıyor bağırmaya başlıyor ve ben korkuyorum 3 aydır aramız çok iyi hiç kavga etmedik şimdi beni ailesiyle tanıştrmak istiyo ve evlenmek istediğini söyledi bende düşünmek istediğimi hazır olmadığımı söyledim bu zamana kadar ailenle tanışmadm biraz daha bekleyeyim dedim kendisi beni oyalıyormusun diye bana kızdı ayrıldık falan demedi ama beni aramıyor 1 haftadır bende aramıyorum sizce ne yapmalıyım ?

 54. Merhaba Yusuf bey 8 yıllık bir ilişkim var ancak evlilik öncesi patladım ve toparlamalı mıyız yoksa bitirmeli miyiz bilmiyorum kendisi beni çok seven ikili ilişkimizde çok çok mutlu eden biri idi zamanla farklı şehirlerde ve arkadaş grubunun getirdiği sosyal çevre ile ben daha sosyal o daha içe dönük biri oldu şöyle ki alkol kullanmaz ancak bana da karışmaz bende özel günlerde kullanıyorum kalabalık ortamları sevmiyor daha sakinlikten hoşlanıyor ben onun sevdiği her şeyi çok seviyorum yurtdışına gitmeyi sakin kafeleri ancak benim ilgi alanım olan tiyatro dans yada arkadaşlarla çıkıp canlı müzik konser gibi aktivitelerde kendini iyi hissetmiyor gitse bile ve bana saat sınırı koyuyor gitmek istediğini belirtiyor ve bir süre sonra kendimi onu taşıyor gibi hissettim patladım çok kırıcı olduk sizce evlilikte farklı şeylerden hoşlanan kişiler evliliği yürütebilir mi

 55. universte sinavina çalışıyoruz ikimizde ama o ara verelim dior Ben ise ara vermeden de calisabilecegimizi soledim oda bana sen yedi yirmidort konuşmak istiyorsun bende istiyorum fakat sınava çalışmalıyız dedi bende ona yedi yirmi dört konuşmayalım ozman sadece birbirimizin nerde ne yaptığını bilelim diğer saatlerde ise ders çalışırız dedim oda bana tamam dedi ozman eğer bole olucaksa olur dedi ama dgru birşey mi yaptım bilmiorum benden soğurmu daha fazla bilmiorum

 56. Merhabalar: buradan size yazmak istedim. Daha sonra ofisinizede gelmeyi dusunuyorum. Bir sirkette denetim departmanjnda 3.5 aydir calismaktayim malimusavirim ayrica. Basladigim sirkette beni patronumun oglumile tanistirdilar ve ben coknbegendim kendisini. Ona bagli calisiyorum ayni yastayiz kendisi muhendis. Evet ben bu adami begendim daha sonra toplantilarda durduk yere benimle goz temasi kurmaya basladi uzun uzun gozlerime bakiyor. Toplanti odasina parfum kokumun yayildiginj ve cok guzel koktugunu soyluyor. Bikeresinde grip oldum gozlerim agliyo gibiydi beninagliyorim sanmis patronum sonucta telefonla konusuyordu bianda telefonunkapatti ve arkamdan kosarak geldi niye agliyorsun bi sıkıntinmi var dedi panik yapti.bizim sirkette toplantilarda masanin basina patronlardan baskasinoturamaz ama bana soguk hava geliyor diye kalkti benim yerime oturabilirsin dedi ayni toplantida giderken bilgisyarini toplarken gozlerini gozlerime dikti derin derin bakiyodu bende baktim kolaygelsin dedim bianda cok sasirdi sakinlikla guldu saol dedi. Guzel giyindigimde gomlegimin yakistigini vs belirtiyor bu olaydannsonra sacimimkestirdim saclarim kisaydi zaten saclarimda bi degisiklik oldugunu kestiridigimi guzel oldugunu soyledi bende cok dikkatli oldugunu soyleyip tesekkur ettim ertesi gun saclarimi topladim genensaclarimi degistirdigimi guzel oldugunu belirtti. Ogun yemektr karsima geldimoturdu cok sıcakti. Ama bugunlerde hic bulundugummodaya gelmiyor gelsede bnmle goz temasi kurmuyor gozlerini benden kaciriyor hep yogun oldugununsoyleyip kaciyor. Cozemiyorum bana ilgisimi var bakislarini yakaliyorum ve bakislarindan elektrik aliyorum cok etkilwniyorum.

  • Merhaba. Üçüncü kişiler hakkında yapacağım değerlendirme çok sağlıklı olmayacaktır. Bu yüzen sorunuza cevap veremiyorum. Kusura bakmayın.

 57. Merhaba Yusuf Bey.Geçen hafta itibari ile bir buçuk yıla yakın ilişkim vardı.Çok güzel giden bir telefon konuşması ardına konu birden siyasete girdi.Ve farklı görüşlerimiz ortaya çıktı aslında ilk başlarda bunu ikimizde biliyorduk farklı görüşlerimiz olduğunu.Ve ben saygı duyuyordum fakat o sinirle bu görüşte olan bir insan benim çocuklarımın annesi olamaz bu görüşle büyütemez çocuklarımı dedi ya bu düşünceni törpüle benimle devam et ya da kendi düşüncenle devam et dedi ben de kendi fikir ve görüşlerimi hiç bir zaman değiştirmeyeceğimı söyledim ve herşeyden herkesten sevdiğin hani ben dedi ve ben mantığımla hareket etme yolunu seçtim ilerde bu ve buna benzer konular bizi ve ilişkiyi yıpratacak önceden önlem alıp yolları ayırmak herkes için iyi olduğunu düşünüyorum fakat kalp kalp acı çekiyor.

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Bu tür fikir ayrılıkları, uzun vadede çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Burada farklı düşünmekten ziyade bu farklılıkla ne yaptığımız önemlidir. Çatışmalı bir birlikteliktense ayrılık daha gerçekçi bir karar olabilir. Muhabbetle.

 58. merhaba, Yusuf Bey,

  Benim 3 yıllık bir ilişkim var .Fakat sevgilim evli:( eşiyle ilişkisi berbat aslında ama 3 yıldır boşanmadığı için artık tahamül edemiyorum verdiğim özveriye sabıra kendisini ayrıca 15 yıldır tanıyorum.o giderse hayatımda inanılmaz bir boşluk olacak okadar çok seviyorumki onu onun için yapamayacağım şey yok.kırılmasın incinmesin die boşanmıyor die üstedlemiyorum .bu arada 4 yıl çocukları olmamıştı sıkıntı vardı şimdi 1 yaşında oğlu var.ben ne yapacağımı şaşırdım.bitmesi gerekiyor .ayrılıyorum napıyor ediyor yine geliyor.onu gördüğümde dayanamıyorum .allak bullak oldum .antidepresan ilaçlar kullanıyorum artık.konu tabiki uzun ama nasıl bu ilişkiyi bitirebilirim.yada tamamen benim olabilir.artık ne kalbim ne aklım hiçbirşey çalışmıyor.

  • Merhaba. Ondan uzak durarak ilişkinizi bitirebilirsiniz. Ondan uzak duramıyorum diyorsanız psikoterapi desteği almanızı tavsiye ediyorum.

 59. Alparslan çıtak

  Merhaba Yusuf bey bir kızdan hoşlanıyorum mesaj yazıyorum arıyorum ama ohiç dönmüyor yazmıyor engellemiyorda çıkmaz bir durumdayım

 60. 5 yıllık bir ilişkim var ama ben artık yapamıyorum. Bu 5 yıl içinde çok yıprandım,aldatıldım ve bir sürü yalan dinledim. Her seferinde beni ikna etmeyi başardı ama artık onu sevmiyorum o beni deli gibi seviyor ayrılmak istediğim zaman aileme kadar rahatsız ediyor. Saçımın teline zarar gelmesine dayanamayan birisi konu ayrılık olunca beni öldürmekten beter ediyor. Onu kırmadan ve hiç bir sorun olmadan nasıl ayrılık kararımı tekrar dile getirebilirim ? Defalarca denememe rağmen bunu başaramadım.

 61. Sevgilimin ailesiyle arasını bozdum. Sevgilim az kalsın kız kardeşini öldürecekti. Sonra da benden ayrıldı. Benimle barışması için ne yapabilirim???

 62. Merhaba, benim bir ilişkim yok ama burada yorumlara cevap verdiğinizi görünce belki benim konumda yardımcı olabilirsiniz dedim. Benim sorunum bir nevi takıntılı olmak. Birinin benden hoşlandığını farkettiğimde sürekli o kişiye odaklanıyorum ve düşüncelerim hep o kişi etrafında şekilleniyor. Sorun şu ki; çoğu zaman bu kişiler benim kendime uygun gördüğüm ve ilişkiye başlayacağım kişiler değil, mantığındaki bunu biliyor, mantığımı dinleyip o kişiyle ilişkimi kesiyorum, yolları kapatıyorum, kendime “bak zaten birlikte olacağın biri değil, o sana uygun değil, hem sen herkesi böyle takıyorsun ona özel bir şey yok” diyorum ama üzerinden uzun zaman bile geçse benim kafamda sürekli o kişi oluyor. Davranış olarak yapmam gerektiği şekilde davrandığımı düşünüyorum ama nasıl düşünme şeklimi kontrol edemiyorum. Artık dursun istiyorum. Kafamın içinde sürekli birini düşünmek istemiyorum yada bu kadar mı ilgiye muhtaçsın ki biri en küçük ilgi gösterince bütün dünyan oluyor demek istemiyorum kendime, ama nasıl yapacağımı bilmiyorum.

 63. Iyi günler.benim acil bir yardima ihtiyacim var.ben 23 yaşındayim adim furkan.kiz arkadaşımı sahiplenme sorunum var ve bu sorun büyüdü ve ayrilik noktasına geldi.bunun çözüm yollarini bulmama yardim eder misiniz?

 64. merhaba Yusuf bey,
  5 yıllık evliyim,4 yaşında bir kızım ve 9 aylık bir oğlumuz var. ben çift terapisi almak istiyorum ancak doğru terapi hangisi onu öğrenmek için yazmak istedim. Eşimin öfke problemi var evliliğimizin 6.ayında anladım ve çocuklardan sonra artarak devam etti. kendisi farkında bu durumun ama kendi kendine yenemiyor. Hatta bazen bana “ben olsam bana katlanamazdım nasıl katlanıyorsun diyor” Şu anki durumumuzu kısaca özetlersek; genelde o birşeylere kızdığında tepki vermeden sakinleşmesini bekliyorum yerimi değiştiriyorum ama konuşurken bile hakarete varan bir iletişim içerisinde hem çocuklarına hem bana. öfke 5 dk sonrasında geçiyor o adam gidip başka bir adam geliyor. zaten öyle olmasa bende duramazdım şimdiye kadar. düzeltmek istiyorum ama benimde konuşmalarım artık yetersiz. bir de çok fazla şeyi takıntı yapıyor ve kuruyor sonra da gerilip bize patlıyor. çocuklara kızıp bağırınca mecburen müdahale etmem gerekiyor bu seferde tartışma alevleniyor. sebep olarak bana sen çocuklarınla ilgileniyorsun bana değer vermiyorsun dese de genel olarak problemin bende değil kendinde olduğunu söylüyor. kararsız kaldım sizce onun tek terapi mi alması gerekli yoksa beraber alacağımız terapi bu sorunları da düzeltir mi? bu süreçte nasıl bir yol izlemeliyim?

  • merhaba. burada eşinizin meseleyi nasıl değerlendirdiği önemli olabilir. şayet “bu benim sorunum” diyorsa bireysel terapi alması, “bu seninle aramdaki ilişkiyle alakalı bir mesele” diyorsa çift terapisi almanız daha doğru olabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ön Görüşme İçin Arayın!