Pazartesi , Aralık 5 2016
Ana Sayfa / Genel / Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), DSM-IV-TR(Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması Ve Sınıflandırılması El Kitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı)’de Anksiyete Bozuklukları başlığı altında ele alınan bir hastalıktır.

Obsesif kompulsif bozukluk, istenmeden gelen, uygunsuz olarak yaşanan, belirgin anksiyete ve sıkıntıya neden olan, benliğe yabancı ve yineleyici özellikte sürekli düşünceler, dürtüler (impulslar) ve hayal, düşlemler (imajlar) olarak tanımlanan obsesyonlar ve bunlara ikincil olarak gelişen, kişinin yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar veya zihinsel eylemler olarak tanımlanan kompulsiyonlarla karakterize bir bozukluktur.

Obsesif kompulsif bozukluk, kendine özgü, karışık, heterojen bir durumdur ve hastada zihinsel ve davranışsal belirtilerin aynı anda görülmesini içerir.

Obsesif Kolpulsif Bozukluk İçin DSM-V Kriterleri
 • Obsesyon ve kompulsiyonlar
 • Obsesyonlar;

–  Tekrarlayıcı, intrusive (girici), ısrarcı, istenmeyen düşünce, dürtü veya imgelerdir.

– Kişi bu düşünce, dürtü ve imgeleri görmezden gelmeye, bastırmaya veya etkisizleştirmeye çalışır.

 • Kompulsiyonlar:

– Kişinin, sıkıntısını azaltmak veya korkulan bir olayı engellemek için yapmak zorunda hissettiği tekrarlayıcı davranışlar veya düşünsel eylemlerdir.

– Kişi tekrarlayıcı davranış veya düşünsel eylemleri, obsesyonlara tepki olarak belirli ve katı kurallar doğrultusunda yapmak zorunda hisseder.

Obsesyon ve kompulsiyonlar zaman alır. (örneğin; her gün en az birer saat) veya klinik olarak önemli ölçüde rahatsızlık uyandırır veya işlev kaybına yol açar.

Obsesyonlar Nelerdir?

Obsesyonun türkçe karşılığı saplantıdır. Saplantı, yineleyici, ısrarlı, anksiyeteye (sıkıntı, bunaltı) neden olan ve istenmeden gelen (intrusive), benliğe yabancı (ego distonik) düşünce, dürtü ya da imajlar (düşlem, hayal, zihinsel resim)dır. Obsesyon için günlük dilde şüphe, evham, kuşku gibi kelimeler kullanılır. Ya kapıyı açık unuttuysam?, Acaba elime mikrop bulaştı mı? vb. düşünceler obsesyonlara örnek gösterilebilir.

Obsesyonlar üç temel formda gerçekleşirler:

 1. Obsesif düşünce (inatçı bir şekilde zihne sokulan, kişiyi rahatsız edici düşünceler)
 2. Obsesif imaj (kişiyi rahatsız edici görsel ya da canlı yaşantılar)
 3. Obsesif dürtü (kişiyi istenmeyen davranışa zorlayan dürtüler)

Obsesyon içerikleri

Okb hastalığı içerisinde çok farklı obsesyonlar ve kompulsiyonlar vardır. Bir hastada bunların sadece biri olabileceği gibi bir kaçı da aynı anda bulunabilir.

 • Bulaşma obsesyonu: Çeşitli çalışmalarda en sık karşılaşılan obsesyon çeşididir. Okb hastalarında bulunma oranı %45-55’tir. Bu obsesyon, kişinin mikrop, pislik, kir vb. araçlarla kirleneceğine dair zorayıcı bir inancı içerir. Bulaşma obsesyonuna sahip kişiler aşırı temizlik yapma gibi kompulsif davranışlara sahip olabileceği gibi mikrop bulaştıracak ortamlardan uzaklaşma gibi kaçınma davranışları da sergileyebilirler. Bu tür obsesyonu olan kişiler anksiyete ile birlikte utanma ve tiksinme duygularını yoğun yaşarlar.
 • Kuşku obsesyonu: Kirlenmeden sonra en sık karşılaşılan obsesyon türüdür. Bu obsesyona sahip kişiler yaptıkları şeylerden emin olamazlar. Acaba ocağı kapattım mı?, Acaba kapıyı kilitledim mi? vb. sorular zihinlerini sürekli meşgul eder. Bu tür obsesyonlarda yapılan şeyden ya da ihmalden kişinin kendisine ya da başkalarına zarar gelme endişesi söz konusudur. Yaşanılan duygu daha çok hata ve suçluluktur. Bu obsesyonları kontrol etme kompulsiyonları izler.
 • Saldırganlık obsesyonu: Kişinin kendine ya da başkalarına zarar verme ile ilgili düşünceleri içerir. Obsesyonlar içindeki yaygınlığı %10-20’dir. Bu tür obsesyonu olan kişiler Acaba intihar eder miyim?, Ya çocuğumu bıçaklarsam? vb. tarzında düşüncelere sahip olurlar. Bu obsesyonlarla mücadele etmek için, bıçak, makas gibi saldırı aracı olarak kullanılabilecek eşyalardan uzak durma, yüksek yerlerden uzak durma, sevilen kişilerden uzak durma gibi kompulsif davranışlar sergilenebilir.
 • Cinsel obsesyonlar: Okb içindeki yaygınlığı %13-26’dır. Ayıplanacak şekilde, kendisiyle ya da başkalarına dönük cinsel içerikli obsesyonlardır. Çoğunlukla kişinin hemcinsiyle ya da çocuklarıyla cinsel ilişki yaşamasına dönük ortaya çıkarlar. Bu tür obsesyonlara kontrol ve yıkanma kompulsiyonları eşlik eder. Utanma, suçluluk, günahkarlık gibi duygular yoğun olarak yaşanabilir.
 • Dinsel obsesyon: Dini ve ahlaki değerlere (Allah, peygamber vb.) karşı kabul edilemez olarak algılanan düşüncelere sahip olmaktır. Yaygınlığı kültüre göre değişkenlik gösterebilir. Türkiye’deki okb hastaları arasındaki yaygınlığı %11-42 arasında değişmektedir.
 • Simetri obsesyonu: Her şeyin düzenli, yerli yerinde vb. olması gerekliliği ile ilgili düşüncelerdir. Bu obsesyonlara düzeltme, sıraya koyma vb. kompulsif davranışlar eşlik edebilir. Bu tür obsesyonu olan kişilerin sabah hazırlığı çok uzun süreler alabilir.
 • Somatik obsesyon: Kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıklarla aşırı düşünme şeklinde ortaya çıkar. Hasta olma korkusu yoğun yaşanılan bir duygudur. Kişiler hastalıklardan korunmak için çeşitli (tetkik yaptırmak, tansiyonu kontrol etmek vb.) yöntemlerle aşırı ilgili olabilirler.
  Biriktirme, saklama obsesyonları: Kişinin kendisi için maddi ya da manevi değeri olmayan eşyaları saklaması ile ilgili obsesyonlardır.
 • Diğer obsesyonlar: Yukarıda sayılanların dışında bilme ve hatırlama ihtiyacı, belirli şeyleri söyleme korkusu, doğru şeyleri söylememe korkusu, bir şeyleri kaybetme korkusu, uğurlu ve uğursuz sayılar, özel anlamı olan renkler vb. obsesyonlar da vardır.

Kompulsiyonlar Nelerdir?

Kompulsiyonun türkçe karşılığı zorlantıdır. Zorlantı, obsesyonların verdiği rahatsızlıklarla mücadele etmek için gerçekleştirilen, yineleyici, kişinin yapmaktan kendisini alıkoyamadığı davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir. Kapının, açık unutulma ihtimaline karşın bunaltıcı derecede kontrol edilmesi, mikrop bulaşma ihtimaline karşın ellerin yıkanması ilgili obsesif düşüncelere karşı geliştirilen kompulsif davranışlardır.

Kompulsiyonların temel amacı obsesyonların ortaya çıkardığı sıkıntıyı azaltmaktır. Ancak ilk etapta geçici bir rahatlık yaşatsalar da uzun vadede OKB hastalığının devam etmesinde en büyük etkeni oluştururlar.

Kompulsiyonların bazıları gözle görülebilen davranışlarken (el yıkamak gibi) bazıları da zihinde gerçekleşen davranışlar(sayı saymak gibi)dır.

Obsesyon ve kompulsiyonlar genelde birlikte görülebildiği gibi sadece obsesyonların olduğu vakalar da vardır.

Obsesif kompulsif bozukluk hastası düşüncelerinin ve davranışlarının saçma ve gereksiz olduğunu bilir; fakat bunları yapmaktan kendini alıkoyamaz.

Obsesyon ve kompulsiyonlar pek çok insanın hayatında zaman zaman olabilir. Araştırmalar normal insanların yüzde sekseninin, zaman zaman Obsesif kompulsif bozukluk hastalarını rahatsız eden düşüncelere benzeyen zorlayıcı düşüncelere kapıldıklarını göstermektedir. Bu düşünce ve davranışlar OKB’li hastalara göre daha kısa süreli, benliğe daha az yabancı, zihinden kolay atılan, belirgin sıkıntı oluşturmadan ve önemli etkisizleştirme (nötralizasyon) çabası gerektirmeden yaşanırlar. Obsesif kompulsif bozukluğundan bahsedilebilmesi için söz konusu düşünce ve davranışların, sürekli tekrarlayıcı, kişinin günlük hayatını, sosyal yaşamını akademik ve mesleki işlevselliğini olumsuz etkileyecek derecede şiddetli olmalıdır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tarihçesi

OKB?nin insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olduğu kabul edilmektedir. Obsesyon ve kompulsiyonlar ilk kez, 1837’de Esquriol tarafından melankoli belirtisi olarak tanımlanmıştır. Obsesyon terimi ilk kez 1866’da Morel tarafından kullanılmıştır. Bununla birlikte 4000 yıl kadar önce Mezopotamya’da görüldüğüne dair bilgiler bulunmaktadır. Kutsal kitaplarda İ.Ö. 11. yüzyılın ikinci yarısında İsrail’in ilk kralı Saul’ün sık sık şeytandan gelen zararlı düşüncelere yakalandığı, damadı David’in arp çalmasıyla yatıştığından bahsedilmektedir. Bir din adamı tarafından yazılmış olan Malleus Maleficarum (Şeytanın Çekici) adlı kitapta orta çağda bir papazın herhangi bir kilisenin önünden geçerken ve dua ederken şeytanın etkisi ile sürekli dilini çıkardığından, kendini rahibi dinlemeye verdikçe şeytanın daha da fazla etkilediğinden söz etmektedir.

1903 yılında Janet fobi, obsesyon ve kompulsiyonları psikasteni başlığı altında toplamıştır. Janet’ye göre psikasteni; kişinin düşünce ve davranışlarını denetlemesini engelleyen ruhsal yorgunluk ve irade zayıflaması ile ortaya çıkıyordu. 1878’de Alman klinisyen Wesphal bozukluğun temelindeki anahtar özelliğin bilişsel olduğunu vurgulamıştır. Wesphal, kişinin bu düşüncelerin anlamsız ya da saçma olduğunun farkında olması ile bu hastalığın gerçek delilikten ayrılması gerektiğini belirtmiştir. Freud 1908’de kaleme aldığı yazısında obsesyonel nevrozun anal dönem saplantısı sonucu bu döneme regresyon ile oluştuğunu belirtmiştir.

Pierre Janet’in folie de doubte (kuşku hastalığı) adını verdiği bu klinik tablo daha sonraları anankastik nevroz, obsesif kompulsif reaksiyon, obsesif kompulsif nevroz olarak adlandırılmıştır. DSM-III’ten itibaren ve halen günümüzde DSM-IV-TR’de psikiyatrik nozolojide OKB anksiyete bozuklukları içinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmada merkezi rolü; obsesyonlar nedeniyle oluşan anksiyetenin, her durumda OKB?nin temel bir özelliği olması oynamaktadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirti Ve Bulguları

I- Genel görünüm ve davranış: Okb’li kişiler aşırı titiz, düzenli, kontrollü ve kuracıdırlar. Hastalık ilerledikçe kişinin düzeni bozuabilir ve hareketlerinde bir kararsızlık söz konusu olabilir.

II- Konuşma ve ilişki kurma: Konuşma düzgün ve denetimlidir. Kelime sonlarındaki harflere baskı yapılarak konuşulur. Sözcük seçiminde dikkatli davranılır. Konuşmalarda ayrıntılara vurgu dikkat çekebilir. İlişki kurmada da titizlik, kuralcılık ve zaman zaman sıkıcı derecede saygılılık görülebilir.

III- Duygulanım: Kişi saplantı ve zorlantılarından ötürü çok büyük bir bunaltı (anksiyete) yaşar. Dikkat çekici bir nokta, kişi başından geçen olumsuz yaşantıları anlatırken duygudan yalıtılmış biçimde anlatabilir. Depresyonun eşlik ettiği okb?de depresif duygular(üzüntü, ümitsizlik, çaresizlik vb.) yoğun yaşanabilir.

IV- Bilişsel yetiler: Obsesif kompulsif bozukluk sahibi insanlar genellikle zeki ve bellekleri güçlü kişilerdir. Olayların ayrıntılarını iyi hatırlarlar. Algı ve yönelim bozukluğu olmaz. Yineleyen saplantıarı nedeni ile bazen dikkatleri dağılabilir. Bazen bir şeyleri yapıp yapmama oktasında tereddütleri olsa da bu bir bellek bozukluğu göstergesi değildir.

V- Düşünce süreci ve içeriği: Okb’li kişilerin düşünceleri düzgün, eksiksiz ve ayrıntıcıdır. Düşünce içeriğinde ise obsesyonlar yer alır. Düşünce içeriğinin ayrıntılarını ise kişinin sahip olduğu obsesyonun türü belirler: kuşkuculuk, suçluluk vb. düşüncelerde ikirciklilik(tereddüt), kararsızlık çok belirgindir. Kişi çok fazla Ya öyleyse?, Acaba..mı? vb. şeklinde düşünebilir.

VI- Hareket: Obsesif kompulsif bozukluk sahibi kişinin hareketlerinde obsesyonların bunaltıcı etkisini gidermek için zorlantılı davranışlar (kompulsiyon) görülür. Belli şeyleri yapmak ya da yapmamak, ellerini abartılı şekilde yıkamak vb. buna örnek oluşturabilir. Bu hareketler zamanla kalıplaşıp törensel bir hal (ritüel) alabilir.

VII- Fizik ve fizyolojik belirtiler: Kişideki fizyolojik belirtiler bunaltıya özgü olarak değişebilir. Mesela ellerini ileri derecede yıkayanlarda deterjan izleri ve yaralar görülebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Epidemiyolojisi (Görülme Sıklığı Ve Yaygınlığı)

OKB sık görülen ve kronik seyirli bir hastalıktır. Yaşam boyu yaygınlığı %1,9-3,3 arasındadır. Yapılan bir araştırmaya göre ülkemizdeki yaygınlığı %2-3,7 oranındadır. Kadınlarda daha sık olduğunu gösteren araştırmalar olduğu gibi kadın erkek arasında fark olmadığını gösteren araştırmalar da vardır. Hastaların birinci derecede akrabalarındaki yaygınlık %20’dir.

Obsesif kompulsif bozukluk çoğu zaman sinsi başlar ve alevlenip yatışan bir yapı arzeder. Söz konusu alevlenmeler yaşanan stres verici olaylarla ilgili olabilir.

Ortalama başlangıç 21-30 yaş arasındadır. Bazı araştırmalar bunun 18-25 yaş arası olduğunu söylemektedir. Erkeklerde başlangıç yaşı biraz daha erkendir. Bununla birlikte çocuklarda ve yaşlılarda da görülebilir. Olguların %72’sinde sinsi, %28’inde akut başlangıç söz konusudur. Hastaların %25-65’inde hastalık doğum, gebelik ya da aile üyelerinden birinin ölümü gibi stresli yaşam olayları ortaya çıkarıcı rol oynarlar.

OKB Hastalığı Neden Oluşur?

OKB’nin oluşumuna etki eden faktörler net bir şekilde belirlenememiştir. Bununla birlikte hastalığın oluş sebepleri arasında aşağıdaki faktörler belirtilmiştir:

 • Biyolojik etkenler: OKB 20-30 yıl öncesine kadar ruhsal kökenli bir hastalık olarak kabul eidlirdi. Ancak yakın zamanda yapılan çalışmalar OKB’ye biyolojik ve nörolojik yapılanmanın etki ettiğini göstermektedir.
 • Sosyal etkenler: Obsesif kompulsif bozukluk hastalığına, kişinin içinde doğup büyüdüğü ortamın etkili olduğu düşünülmektedir.
 • Psikolojik etkenler: Bu grupta kişinin geliştirdiği kişilik yapısı (mükemmelliyetçi, titiz vb.), sahip olduğu öğrenmeler(ebeveynden görme gibi)in önemli olduğu kabul edilmektedir.

OKB’de Prognoz (Hastalığın Seyri)

Yapılan bazı çalışmalarda hastaların %20-30’unda belirgin bir düzelme, %40-50’sinde orta derecede bir düzelme, %20-40’ında da aynı kalma ya da kötüleşme bildirilmektedir.

OKB?de kötü sonlanışın belirtileri arasında hastalığın erken başlaması, hastalığın şiddetli başlaması, evli olmama, hastalığın uzun ve süreğen olması, büyüsel düşüncenin, sanrıların, kişilik bozukluklarının olması, bipolar bozukluğun ve yeme bozukluğunun eşlik etmesi, kötü sosyal uyum, sosyal becerilerin yetersiz olması, ailede OKB hastalığının ve depresyonun olması sayılabilir.

Hastalığın iyi sonlanışının göstergeleri arasında iyi sosyal ve mesleki uyum, ortaya çıkartıcı bir olayın olması ve belirtilerin epizodik seyrine bağlıdır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Tedavisi

Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde daha çok ilaç tedavisi ve bilişsel davranışçı terapinin etkin olduğu belirtilmektedir.

Siz de Obsesif Kompulsif Bozukluk için psikolojik danışmanlık (psikoterapi) almak isterseniz, 0 505 495 47 27′den bana ulaşabilirsiniz.

Hakkında: Yusuf BAYALAN

Psikolojik Danışman ve Evlilik Danışmanı. 2003 yılından beri psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Bir Göz Atın!

Popüler Psikoloji’de Yeni Bir Soluk

Psikoloji sosyal bir bilim. Peki, sosyal hayatın içinde yeterince ve doğru şekilde yer alabiliyor muydu? …

315 yorum

 1. Merhaba oncelikle bende aşırı takıntı var biri ile bi göz teması olunca onun bana hemen düşmanlık beslediğini düşünüyorum herkese ön yargı ile yaklaşıyorum 2 buçuk yıl cezaevinde kaldım ve o gün den beri kendmi toparlayamadim şimdi üniversiteye gidiyorum okulu bırakacak dereceye geldim lütfen yardımcı olun

  • yusufbayalan

   Merhaba. Bahsettiğin durum paranoyayı çağrıştırdı bana. Sadece tavsiye ile altından kalkabileceğiniz bir durum değil. En kısa zamanda iyi bir psikiyatrist ile görüşmelisiniz. Muhabbetle.

   • Merhaba benim en yakınım desiğim kişi okb sürecinde ona nasıl davranmalıyım tedavi görüyor ilac tedavisi ben ne söyleyım ne yapayım şaşırdm dini düşünce acısından takntısı var vazgecirmeye calstım ama ters teper diye korkuyorm lütfen bi tavsiye verirmisiniz

    • Merhaba. Okb sizin tavsiyenizle düzelmez. Kişinin ilaç tedavisi ve psikoterapi desteği alması gerekir.

     • Merhabalar çocuk sesi yüksek ses le konuşulmak kısacası her seyden memnuniyetsizlik yasıyorum iş harici bakkala bile gidemiyorum evdeki bütün perleri kapatıyorum herkes le ne konuda olursa olsun konuşmayı hemen kavgaya çeviriyorum kulaklıksız asla dışarıya çıkamıyorum sakız çiğneyen yada azını şapırdatarak yemek yiyen birini giördüğümde öldürme hissi geliyor yüksek yerden kendimi hep öldürme hissi var

    • Merhaba selda zaman her şeyin ilacıdır. Bu rahatsızlığı sadece yaşayanlar bilirler. Kolay gibi gorunur ama aslında bu bir iç savaştır. Bu yüzden sabır etmek lazım aslında insAllah daha iyi olur. Senin yapacağın sey daha sakin davranmak sadece onun yanında olduğunu ve sıkıntılı anlarında geçeceğini hissettir.

    • Aydın PURTUL

     hipnoterapiyi deneyin

   • Merhaba hocam, 23 yasindayim küçüklükten beri okb hastasıyım ilk başta sayma, dini takintilar derken yerini şimdilerde cinsel takintilar aldı çevremde ki insanlardan acaba etkilendim mi diye hep bi suçluluk duygusu içindeyim ve bu düşüncelerden dolayı esime karşı yanlis mi yaptım diye hep huzursuz ve mutsuzum illa ki içimdeki düşüncelerim i esime söyle diyor içimdeki ses 🙁 çok kotuyum ilac tedavisine başlıyorum ve hep yarıda bırakıyorum. Eşim hastanede çalıştığı için psikayrta sürekli gitmeye çekiniyorum. Ne yapmam gerek hocam

    • Merhaba. OKB tedavisi için ilaç tedavisi ve psikoterapi desteği almalısınız. Kendi kendine geçmesi çok zor olabilir. Muhabbetle.

   • Merhaba,
    Benim sorunum şu tv izlerken tvda konuşanları kendi içimde bi daha tekrarlıyorum annem ablam arkadaşımkonuşunca içimden bi daha tekrarlıyorum anlamadığımı düşünüyorum bi daha tekrarlıyorum sanki konuşmayı yeniden öğreniyormuşum gibi sonra bu konuşmama yansıyo bi önceki kullandığım kelimeyi düşünüyorum yada bi sonraki ortaya mantıksız cümleler çıkıyo nolur bana yardım edin iletişim sıkıntısı yaşıyorum

  • Okb hastasını ancak başka bi okb hastası anlar. Konuşmak istiyorum

 2. Ben istemsizce insanlara cisimlere renk veriyorum,bi dönem istemsizce yalan söylüyorum ve bu yalanlara inanıyorum, bazen bi hayal dünyasında yaşıyormuşum gibi hissediyorum ve cinselliğe eğilimim fazla ne yapmam gerekiyor??

 3. mrhb 20 yıldır pisikolojik tedavi görüyorum OKB tanısı konulmuştu temizlik le ilgili sorunlarım hala var. nasıl kurtlurum. kışın üşüttügümde idrarı tutamıyor,sıkıştığımda bazende büyük abdestti de kaçırıyorum.dışarda tuvaletlri kullanamıyorum wc ihtiyacım oldğunda her yerde gidmiyorm
  ve tutamaybilyorum.bana yardım edermisiniz.1958 dglu

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. OKB için psikoterapi desteği almalısınız. Sadece ilaç kullanmak sorununuzu çözemeyebilir. İdrar tutamamanız ise benim alanım değil. Bir üroloğa gitmenizi tavsiye ederim. Muhabbetle.

 4. Merhaba, bende yaklaşık 4 sene önçe ilk defa aniden acaba eşcinselmiyim korkusu başladı ( o dönem 20 yaşındaydım ). Ondan evvel hiç öyle kuşku aklıma gelmedi, hep kadınlar ilgimi çekiyordu. Aşık olup , çıktığım kızlarda vardı. Bu korku ilk dönem tam 1 Sene sürdü . Durmadan kendime sordum niye kadınlardan hoşlanıyorum ve kafamda erkek görüncü sahneler oynattım kemdimi test etmek için. Sonra üniversiteye başlayınca bi kız a aşık olunca , takıntıya önem vermedim . Hayatın tadını çıkardım aniden korkum yok oldu . Zaman’ı önemli işlere vererek geçirdim mutlulukla.Korkmadan erkeklerin arasına girebiliyordum. Bu durum tam 2 sene sürdü . Kendime güvenim tamdı , şimdiki kız arkadaşım dedi bazı erkekler var kendine kız arkadaşı yapıp gay olduklarını saklarlar dedi. O an aniden içimde korku başladı acaba bende mi böyleyim . İşte 2 senelik rahatlik güme gitti. Aynı sorun yine başladı , bazı günler kemdimden acayip şüphelendim , dedim gay oluyum bitsin bu çile ama olmuyor kalpten gelmiyor . Eşcinsellik ile gelen her düşünce korku ve kabus gibi. Şu an sokakta erkeğin kalçasını gördüğüm an panik başlıyor , fark etmez 80 yaşında biri olsun. İçimde ses diyor gay değilsen niye gözün o bölgeye kayıyor. bunalıyorum rahatça futbol izleyemiyorum 🙁 500 maç izlemişimdir bu korkudan önce , ama hiç erkeklerin kalçası dikkatımı çekmemiştir. Genel anlamda kanser olurmuyum veya aids kapma korkusuda vardı . Veya ben Fenerbahçeliyim korkusu başladı aniden Fenerbahçe marşını beğenmiştim kendimi bildiğim bileli Galatasaraylı olarak . Olay komik ama gerçekten oldu 2 gün sürdü 😀 Tek isteğim eskisi gibi olmak , olayın formülünü biliyorum ne olursa olsun önem vermemek ama bu ara erkek kalçası görüncü paniğe kapılıyorum . Böyle panik durumunda ne yapabilirim ?

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Zihninizden geçen düşüncelere çok önem verirseniz sıkıntı yaşarsınız. Sizin aklınızdan geçenler pek çok kişinin aklından geçebilir. Ama, sorun bu düşüncelere odaklanmakta. Eşcinsel insanlar “Acaba eşcinsel miyim?” diye sormaz. Endişe etmeniz, eşcinsel olmadığınız anlamına gelir. Genel olarak okb’li bir yapınız varsa psikoterapi desteği almanızı öneririm. Muhabbetle.

  • Aynı sorun bende de var kardeşim bende aşırı derece takıntı oldu evden dışarı çıkmak istemiyorum ne yapacağımı bilmiyorum hala tedavi görüyorum

 5. Merhabalar bende de genel olarak takıntılar var bazıları uzun suruyor bazilari hemen geçiyor.doktora gittim OKB başlangıcı dedi ilaç verdi ama yan etkilerinden dolayi kullanamadim. psikologla da gorustum iki defa. Benim sorum su. Acaba ilaç kullanmadan da geçer mi bu hastalık?

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. OKB’nin düzeyine bağlı olarak geçebilir. Düzenli, istikrarlı ve doğru bir terapi süreciyle okb ile başa çıkabilirsiniz. Muhabbetle.

 6. Ben surekli insanlara kotu seyler soyluyorum belirli insanlar hakkinda kotu dusunuyorum endise ediyorum cinsel seyler aklime geliyor

 7. Benim 19 yaşında bir kızım var ona kötü bir söz söylendiğinde defalarca o kötü sözün kendisinde olmadığını onaylatıncaya kadar söyleyene baskı kuruyor.örneğin aptal dediniz,ben aptal değilim baba değil mi? diye defalarca tekrarlıyor.nasıl çözüm bulabiliriz..

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. 19 yaşında bir kıza neden aptal dendiği önemli. Bana kalırsa psikoterapi desteği almasında fayda var. Belli ki birileri onu eleştiri ve aşağılanmaya karşı aşırı hassas hale getirmiş. BU hassasiyet psikoterapi ile aşılabilir.

 8. Selam hocam. Ben surekli gecmis kotu olaylari dusunmekten kendimi alamiyorum. Asil meselem ise haksizliga dayanamamak. Yani ortada bi haksizlik varsa eger mudahale ediyorum. Resmi, en resmi yerde calisiyorum. Bulundugum kurumdada surekli birilerine haksizlik yapiliyor. Biliyorum akliniza haki renk geldi ama oradan bile beter. Pek saygideger, hakki hukuku gozeten ustlerime saygisiz konusmalarim dolayisiyla iki kez uyari bir kez kinama aldim. Uslubuma dikkat etmem isteniyor. “Bana siirlerinde kufur etme diyorlar usulsuz… İyi de nasil anlatayim ben bu kadar iyi aile cocugunu kufursuz!” diyor ya sair, o misal. Benim gibi yetim ve oksuz uc kardesim var. Onlarin rahati icin katlaniyorum. Dogru ve guzel olan bir dunyada dogru ama bu dunyada yanlis sayilacak hal ve hareketleri ya yapip pisman olup dusunuyorum yada yapamiyor yine pisman olup dusunuyorum. Birkac yil once doktor destegi almistim. İyiydim o zamanlar ama ilacdan dolayi rahatsiz edici derecede unutkan olmustum ve hapi tutsuyu kademeli olarak biraktim fakat artik delirecegim hocam. Delirip bicecegim bazilarini ama kardeslerim aklima geliyor. O masum yuzleri, bana baktiklarinda gulen o guzel gozleri… Dizginliyorum kendimi her seferinde. İyi ki onlar var. Bu yuzden simdiye kadar 3. sayfa haberi olmayisim. Ne yapacagimi bilmiyorum. Lutfen yardim et bana

  • Merhaba Hepimiz aynı dünyadayız. Oysa hepimiz aynı durumlara aynı tepkileri vermiyoruz. Dünyada herkes kötü ve bir iyi siz değilsiniz. Haksızlıkla ilgili bir hassasiyetiniz varsa bu sizin geçmiş yaşam deneyimlerinizle ilgili olabilir. Bu yüzden psikoterapi desteği almanızı tavsiye ederim. Muhabbetle.

 9. salam. ben de okb var ilac kullaniyorum. kalbim sanki donmush tash gibi ruhum donmus sanki eskisi gibi adrenalin tedirgenlik sabahla ilgili sevincler yok bunun nedeni okbden dolayimi?

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Psikiyatrik ilaçların bazı yan etkileri olabiliyor. Sizin yaşadıklarınıza da ilaçlar etki etmiş olabilir. Bu yüzden, ilacı size reçete eden hekiminizle görüşmenizi tavsiye ederim. Geçmiş olsun.

  • Ya ilaclar iyj geliyirmu bende okb hastasiyimda fakat ilac kullanmak istemiyirm sdce uyku için oldgunu dusunuyorm çözüm oldgunu degil. A birde kac yasindasnz?

 10. Merhaba.17 yaşındayım.Son zamanlarda tekrar eden düşüncelerle karşı karşıyayım.Mesela yatakta uyumaya çalışırken kafamda oluşan düşünceyi 1 saat boyunca düşünmeden duramadım.Düşünmemeye çalıştıkça nefes nefese kaldığımı bilirim.Yukarıda bahsettiğiniz simetri hastalığını yaklaşık 7-8 yaşından beri belli dönemlerde yaşadım.Düzenleme yaparken estetik bir haz duyduğumdan değil, sadece rahatlattığı için yaptığımı düşünüyorum.Ama bunu artık yapmayı bıraktım.Belirtilerden bir tanesi de ayrıntılara dikkat edip durmam.Ama bu durum mesela masada kaç tane obje var, renkleri ne, şeklinde gerçekleşmiyor.Yaşadığım bir olayı ve ya durumu tekrar tekrar düşünüyorum.Örneğin biri iğneleyici bir laf söylediğinde acaba bunu neden yaptı, yapma sebebi neydi, vs. gibi sorular sorar.Sonra geçmişte o kişiyle yaşadığım her şeyi incelerim.Her şeyden kastım bana baktığında mimiklerine göz kontağına hal hareketlerine benimle konuştuktan sonraki hal hareketlerine diye devam eder.Daha yazardım.Ama fazla uzadığı için yazamıyorum.Unutmadan psikiyatra gittim.Bana sıkıntıya dair bir bilgi vermeden selectra 25mg verdi.Ama sınava hazırlanırken aşırı uykuya neden olduğu için kullanamadım.Bu durumda okb tanısı konabilir mi?
  Teşekkürler.

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Bahsettiğin yaşantılar okb’yi çağrıştırıyor. Tanı için ayrıntılı değerlendirme gerekir. İlaç tedavisi ve psikoterapi desteği almanı öneririm. Başarılar.

  • Ben bi psikolog degilim fakat seninle ayni yaşta ve yaklaşık olarak ayni şeyleri yaşamış biri olark soyluyorum bnce evet OKB var derim ama ne yapacaguz inan blmiyorum dur pardon aslnda bliyorum fakat uygulayamiyorum bni delirtende bu zaten .Aa şunu diyim sakın intihara kalkışma şimdi bu istek yoksada ilerleyince olablir.ben denedim ölmeyi denedim ama olmadi olmuyor cesaret ettim fkt olmadi inan bna olmuyor deneme intihar yani .Bnce tek çözüm hafiza kaybı . Düşünsene bi ilac iciyirsun ve herseyi unutuyorsun yeni bir badlangic yeni bir hayat ve mutluluk ama nerdeee o günler nasl yapacagm da hafizami kaybedeceğim blmiyorum.Intihar sacma deneme ama hafıza kaybının bi çözümünü ara derim bn henüz bulamadm ama sen bulursan bnada soyle olrmu

 11. Ben iki yıldır okb hastasıyım ve bir yıldır ilaç kullanıyorum ben de öfke vesvese unutkanlık sinirlilik ağlama takıntılık var doktora gittim ve bana anafranil kullanmamın gerektiğini söyledi ve ilaca başladım ama pek emin değilim düzeleceğine sizce olurmu yani düzelirmi yoksa hayat boyu buna mahkummuyuz

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Uygun bir tedavi ile, okb başa çıkılabilir hale gelir. İlaç tedavisi ile birlikte psikoterapi desteği de almanızı öneririm.

  • Valla bana sorarsan bnce ilaç sdce uyku amaclidir çözüm degil ben kullanmiuorum açıkçası blkide bn hataliyim bilemem tbi a sanrm ewt hayat boyunca yaşamak zorunda gbiyiz aslnda bir çözüm var fakat biturlu gercjkestiremedim.Hafıza kaybi mütiş bir çözüm ama gel gör ki onuda basaramiyoruz

  • Merhaba esra banada anafranil kullanmam gerektiği söylendi acaba sende işe yaradı mı? Merak ediyorum.

 12. Merhaba hocam annem bir senedir anksiyete okb ve depresyon teshisi ile citol kullaniyor eskisine gore iyi olmakla beraber bazi donemlerinde tekrar cogaliyor dusunceleri ornegin babam eve ekmek alsa bunu bana birsey ima etmek icin aldin ya da biri sunu verir misin dese benim hatalarimi duzeltmeye calisiyorlar bizi takip ediyorlar biliyorsunuz herkes biliyor gibi ya da kardesim okulda bir gununu anlatsa sana mahsus bir sey ima etmeye calisiyorlar gibi seyler soyluyor endise duydugum bir senedir citol kullanmasina ragmen ayni seyler ve internetten arastirdigimda paranoyaya uymasi ne yapsam bilmiyorum ilacin etkisi icin beklemeli miyim doktor mu degistirmeliyim paranoya mi bu sizce bir yol gosterin lutfen

  • Merhaba. Anlattıklarınız paranoya göstergesi olabilir. İyi bir psikiyatristten ciddi bir tedavi desteği almanızı tavsiye ederim. Muhabbetle.

 13. Mrb en suana kadar 3 defa delirme korkusu gecirdim ve. Bu her seferinde 3 ay yogun olarak bunalim geciriyorum ve her seferinde beden ve r uh arasindaki iliskiye takiliyorum ve insanlarda benim gibi dusunuyorlarmi onlar nasil dusunuyor diye hep kafama takiyorum psikyatriye gittim seralin ilaci verdi yardimci olursani z sevinir tsk

  • Merhaba. Delirme korkusu geçirmekle deli olunmaz. Bunu kendinize hatırlatın sık sık. Sizin sorduğunuz her soruyu muhtemelen herkes az ya da çok soruyordur. Ancak bunu takıntı haline getirmek başka bir şey. OKB’niz varsa psikoterapi desteği almanızı öneririm. Muhabbetle.

  • Serhat ben 19 yaşındayım ben de delirme korkusu yaşıyorum önce herşey obsesif takıntılarımla başladı aslında ama son 1 aydır kendimde değilim kendimi bilmiyo gibiyim şuan iyileştin mi? Kendime çok yabancıyım lütfen cevap ver.

 14. merhaba eğitimci bir anneyim.sorunlara kısa ve öz bir şekilde değinmek istiyorum.bir çok konuda fazlasıyla zorluk yaşıyorum.eğitime çok önem veren bir yapım var.oğlum fen lisesini kazandı.il dışı olduğu için tayin çıkana kadar baba emekli olduğu için ev aldık babayla kaldılar.baba ; kız ve ben uzakta olduğumuz için oğlanla ilgi alakayı kesti.yönetici oldu.apartmanla ilgilendi.emlakçılığa soyundu.bilgisayar başında oturup çocuğu ihmal etti.kapı zili çalınca bir çok kez çocuğu sırt çantasıyla kapıda bekletmiş.vb.şeyler.kısacası özel kurs ve dersanelerle fit yetiştirdiğim çocuğun durumunu elleriyle mahvetmiş.bu arada oğlumla araları bozuldu büyük bir iletişimsizlikle küstüler ve çalışkan mükemmel başarılı çocuğun eğitim durumunu tamamen alaşağı edip tekrar çocuğu geri dönüşe zorladı ve çocuğum dişiyle tırmağıyla kazandığı fen lisesi ve arkadaş çevresini bırakarak döndüğü için babayı hiç affetmedi.oğlum sonrasında 3.okulunda liseye devam eder hale geldi.iş bu halle kalmadı.kızımla oğlum aynı odada kalırken kız baktımki her sabah abi erken kalktığı için rahatsız oluyor uyku problemi yaşıyor odasını ayırdım.zemin katta oturduğumuz içinde oda kapısını kilitledim.kızıma ya içten kilitle yada ben kilitleyeyim dedim sen kilitle anne dedi.kız 5.sınıfta.olaki hırsız girme durumunda savunmasız kalmasın manasında.sabah kapıyı açmak istediğimde kapı zaten açıktı ve eşim oğlumu hiç olmadık şekilde sapıklıkla suçladığı söyleyerek ki böyle bir şey asla ve asla yok olamazda.tartışma çıkardı ve çocuk moral sıfır evden çıktı.kocamdaki bu davranış bozukluğu ve ortam bozucu kişilik bozukluğunu nasıl halledebiliriz.aynı şekilde kız çocuğumlada iletişimimi bozmak istiyor.kızıma sürekli anneyi kötü tanıtıyor.oğluyla küsüyor bağlantı kurmuyor.aileyi aile olarak değil istemlerince paramparça bencilce bölüyor ayrıştırıyor.bu iletişimsizlik beni çok üzüyor.birlikte konuşup karar alamıyoruz.kendi karar alıyor ve bunu ailede ortamı bozmak için karşıt bir fikir olarak ortaya atıyor.oğlum bişeye üzülünce onu günlerce düşünüyorum aklıma ders girmiyor diyor.eskiden beni seven babam ve annem vardı o yüzden çalışıyor hırslanıyordum.şimdi beni seven bir babam yok diyor ve içine dert ediyor.babayla ve kız kardeşiyle küs.çünki baba kızı çok üstün ve şımarık yetiştirdi.beni devre dışı bıraktı.haliyle oğlum ister istemez kıskandı.belli etmesede.ben bunu anlıyorum.babayla o ilgisiz zamanlarında fen lisesinde okuduğu o bir yıl içerisinde oğlumda korku başlamış.bu öncesinde yoktu.üç harflilerden korktuğunu , hayali ara ara bişeyler gördüğünü ara ara ince tiz ses duyduğunu ima etmeye yolda yürürken ara sıra arkaya bakmaya başladığını gördüm.bana takip edildiği hissinde olduğunu söyledi.inanın tüm bu yaşadıklarım beni çok üzdü.babanın o bir yıl ilgilenmemesi.oğlumu şizofren hastası yapmış olabilirmi?lütfen bana yardımcı olun.baba bizim aile yaşantımız için erken emekliye ayrılması sebebiyle büyük bir psikolojik sorun haline geldi.her şeyden şüpheci ve bencil.herşeyde haklı ve çocuklarını paylaşmak istemeyen farklı bir yapı halinde.ben bunları ailemde hiç yaşamadım.çevremde de duymuşluğum hiç yok.ve tüm olanlar beni çok yordu.çok güçlü bir eğitimciydim hiç yardım almamıştım.fakat ilk kez yardıma ihtiyaç duydum.sizden cevap bekliyorum.saygılarımla.teşekkürler.

  • Merhabalar. O kadar çok ve çetrefil konulardan bahsettiniz ki, bu satırlarda altından kalkmamız mümkün değil. Mümkünse eşinizle birlikte evlilik terapisi desteği almanızı, mümkün değilse de bireysel terapi almanızı öneririm. Terapide öncelikle sorununuzu netleştirebilir sonrasında da çözüm için işlevsel yöntemler geliştirebilirsiniz. Muhabbetle.

 15. Erkeklerden.korkuyorum tiksiniyorum büyüklerden.babam küçükken bizi bir kaç saatliğine terketmişti ondan beri kimseye gùvenmiyorum.Biri beni takip ediyor izliyor gibi.Alışverişte bazen.ağlıyorum kalabalıkta sepetlere kapı kulplarına dokunamıyorum.gecelri adam filan görüyorum beni.izliyor gibi geliyor anneme söylüyorum beni takmıyor ablam dalga geçiyor daha on dört yaşımdayım.Evde tek olunca en.ufak seste ağlamaya başlıyorum hemen bıçak alıyorum intihar edesim bile geliyor ama dinim müsade etmiyor.depresif olmaya.başladım aniden saldırıganlaşıyorum insanlardan.nefret ediyorum benim onları sevdiğum kadar beni sevmiyolar insanlar çok yapmacık hayattan.korkuyorum insanların özellikle erkeklerin ağlaması acı çekmesi hoşuma gidiyor.Ne yapmalıyım hastalığım ne?

  • Ve mazoşistleştim ne yapmalıym?

  • Merhaba. Bir an önce psikiyatrist desteği almalısın.

   • Neden psikolojim mi bozulmuş? Şey şizofren diye bir hastalık var o değilim dimi?Yada paranoya mıydı o deilim dimi? Cidden o hastalıktansam doktora gidicem gece uyuyamıyorum.O değilsem yine gidicem ama ben kendimden korkmaya başladm.

 16. Merhaba. Benim icin hep özgüven sahibi oldugumu söylerlerdi ancak bu donemde, daha once asla boyle bisey olmamisti. Toplumda ve bir kalabalıkta konusurken kizarmaya başlıyorum. Asiri derecede kendimi kasıyorum. Anormal bir cekingenlik oluyor.Nisanlimla yuzyuze konustugumda dahi kendimi rahat hissedemiyorum. Ayni zamanda geceleri yatarken nefesimi sayıyorum. her aldigim nefesi saymam uykuya odaklanamama ve saatlerce uykusuz kalmama neden oluyor. gunde iki ya da üç saat uyuyabiliyorum. Bu beni aşırı derecede gergin ve sinirli yapıyor. Psikiyatriye gitmeyi düşünüyorum fakat gittiğimde bilincaltima daha cok hastaymisim kanısını yerlestirecegimi ve bir daha duzelmeyecegimi düşünüyorum. Aldığım her nefesle ilgili takınti sahibi olmak korkunç birsey. Hic bir cumlenin anlatamayacagi kadar korkunç. dun gece intihar etmeyi düşündüm. Bunun yaninda hayatımda olumsuz giden hic birsey yok. ağustosta düğünüm var. Cok sevdiğim biriyle evlenicem ama bu geceleri yaşadığım sıkıntı ömür boyu benim pesimi birakmicak gibi geliyor ve simdiden hamilelelik doneminde bunun devam etmesi durumunda cocugumun sakat veya sıkıntılı doğacagi kaygisini yasiyorum ;( suan bir ise basvurdum ve onun stresi var. acaba bununla bir alakasi olabilir mi. düzelmesi icin uyku hapi almam mantikli olabilir mi. psikiyatriye gitmeyi istemiyorum. Çünkü buraya yazilan diger yorumlari okumak bile beni etkiliyor

  • Merhaba. Doktordan kaçınmanız hastalığınızı artırabilir. Bu yüzden size çok zor gelse de psikiyatriste gitmelisiniz. Aynı zamanda psikoterapi desteği almanızı da tavsiye ederim.

 17. Merhaba, yasim 20 ben gece kafami yastiga koydugumda kendi kendime hayaller kuruyorum. Hem kendim için hem de hayalimdekiler icin konusuyorum. Bazende aklima kotu seyler geliyor ağlamaya basliyorum. Kendi kendime doktorsuz vr ilacsiz tedavi mumkun mu? Ne yapmam gerek?

  • Merhaba. Bahsettiklerinizi yapmak zorunda değilsiniz. İçinizden gelmese bile “iyi hayaller” kurun. Hayal kurma bir yetenek, bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

 18. Hocam 2 yok önce yataktan titreyerek uyandım o günden sonra iç sıkılmam başladı onu atlattım beynim düşünmeye başladı birine zarar verme korkusu başladı uyurken yüksekten düşer gibi olmaya başladım onuda atlattım simdi tek sıkıntım uyku ve beynimdeki düşünceler etrafın tuhaf gelmesi zevk almadığım durum,, korkuyorum yardımcı olursaniz bide bugün da segirmeler oluyorr

 19. Merhaba. Ben 19 yaşındayım. Bi’ kaç yıldır bir sürü takıntıyla uğraşıyorum. Hiçbiri günlük yaşantımı fazla etkileyecek derecede değildi. Ama birini yendikçe başka bi’ takıntı oluştu. Mesela ilk zamanlar nesneleri bir arada tutmaya çalışırdım. Örneğin terlikleri yanyana koyardım. Daha sonra bunu yendim ve bunun yerini kapıyı, ocağı hatta insanları kontrol etmek aldı. Bu sürekli böyle gitti ve şimdi sevdiklerimle ilgili endişelerim, kaybetme korkum olmaya başladı. Davranışsal olarak çok fazla etkilemese de ruhsal olarak sürekli çöküntü içersindeyim. Şuanda psikoloğa gidecek durumum da yok, bununla baş etmem için bi’ yol var mı?

 20. merhaba ben 22yasinda bi genç kizim çok fazla el yikama huyum var ve icimden sürekli rakamlari sayiyorum ve çarpiyorum bunları istemsizce yapıyorum nasıl kurtulabilirim?

 21. Merhaba. Bende okb varmı diye merak ediyorum. Evet belki üstte yazıyor ama yinede merak ediyorum. Son zamanlar 5 sayısının katlarına çok takıntılıyım. Mesela bir yerde 12 yazıyor , ben onu 10 yada 15 yapmak istiyorum ama yapamadığım sayı öyle kaldığı için içim bunalıyor ve agresifleşiyorum. Bazenleride eski bir olayı hatırlamaya çok fazla çalışıyorum yapamayınca ise çıldırıyorum 10’a kadar sayıyorum yine olmuyor bu yüzden kafa dağıtacak şeyler aramaya başlıyorum. Saldırganlık ve Kuşku obsesyonuda bende var gibi. Yani bazenleri acaba şurdaki bıçağı alıp boynuma saplasam ne olur ? Annemin ayağına düşürürmüyüm? gibi düşünceler geçiyor. Ve ara sıra ise acaba ben gerçekten ailemi seviyomuyum ? Dün ödevimi yaptım , acaba yapmadığım yerler varmıdır ? Acaba cüzdan almışmıyımdır ? vb. sorular geliyo aklıma. Acaba ben okb miyimdir ? Öyleysem nedeni neler olabilir ? Ve bu ilerlerse müdahale etmelimiyim?

  • Ve çok önceden cinlerden veya ruh gibi şeylerden çok korkuyordum çıt sesi duysam yanıma geldiklerini güçlü olmam gerektiğini kendime söylüyorum , ve yatağıma yatacakken önümde veya herhangi etrafımda bana dönük sandalye varsa onun üstünü örtüyorum yada ters çeviriyorum ve son zamanlarda kelimeleri ters söylüyor , yazıyorum mesela bunu yazarken ters ifadesini kaç kere tesr yazdım ve düzelttim. Mesela lafını kaç kere melesa yazdım düzelttim , bastırılmış açmaya elimde olmadan açtırılmış basma diyorum , küçükkende öyle bir problemim vardı. Mıknatısı mıktanıs , ayakkabıya ayakbakı, profesöre prosöför , portakala porkatal , kelebeğe kebelek derdim ve bu çok istemsiz oluyordu ve hala oluyor, ne yapmalıyım ?

  • Merhaba. Evet anlattıklarınız OKB’yi çağrıştırıyor. Sebebini bilme şansım yok. Bir an önce psikiyatrist desteği almanızı öneririm. Muhabbetle.

 22. Meraba ben 16 yaşındayım halı motifleri ni ,televizyon yazılarını ,fayansları yani karşıma ne çıkarsa saymaya başlıyorum ve bunu tekrar tekrar yapıyorum. Bu özellikle derslerimi etkiliyor bir matematik Dersi dinlerken üçgenin köşelerini sayıyorum ve dikkatim dağılıyor. Bide bu sayılar mutlaka çift rakamla bitmesin isteme isteği var. Bu OKB hastalığının bir başlangıcı mı?

  • Merhaba. Bahsettiğin yaşantılar OKB başlangıcını gösteriyor. Bir psikiyatristle görüşüp karar vermen daha doğru olur.

 23. Merhaba hocam. Ben 21 yasindayim kucuk yastan beri bu rahatsizlik var gun gectikce artti onceden ufak seylerdi simdi ise sadece kaygi dusunce. bundan 2 yil once yasadigim uzuntuler arkadas sandigim kisilikten yoksun insanlarin yasattigi duygular hayatimin donum noktasi oldu simdi kendimi insanlar karsinda kendimi savunacak olgunlukta tecrubede buluyorum simdi ise cesitli hareketleri yapmaz isem acaba bunlari tekrarmi yasayacagim kaygisiyla ruh halimi o gunlerde bulabiliyorum cok rahatsiz oluyorum surekli farkli dusuncelerle yenileniyor cok hassasim saygi konusunda. Belirli davranislari yapmadigim zaman geciyor bazen 4 gunumu aldigi oluyor tum zamanim bunlarla geciyor. Nasil atlatabilecegim

  • Merhaba. Yaşadığınız OKB ise mutlaka tedavi görmeniz gerekir. İlaç tedavisi ve psikoterapinin birlikte kullanımı en etkili çözüm yoludur. Muhabbetle.

 24. Merhaba. Ben her şeyi çok kafama takıyorum. Saçma sapan şeyler olduğunu bildiğim halde kafamdan atamıyorum. İnsanlarla konuşasım gelmiyor. Mümkün olduğunca kaçıyorum. Biri benden bir şey yapmamı istese başarısız olacağım diye çekiniyorum kalbim hızlı çarpmaya başlıyor. Karşımdakinin davranışları ve sözleri altında bir şeyler arıyorum. Çok salak duruma düştüm keşke yapmasaydım söylemeseydim gibi şeyler geçiyor aklımdan. Kendi kendime sesli bir şekilde kızmaya da başladım. Bazen bütün düşünceler o kadar birikiyor ki yüz ifademe bile yansıyor hemen suratım ekşiyor. Bende de bu rahatsızlık olabilir mi acaba?

 25. Merhaba hocam yaşım 21 ve bayanim. ben iki yıldır sürekli gerçekte var olan ama yüzyüze tanımadığım uzaktan bildiğim insanlarla konuşuyorum. Devamlı hayal kuruyorum. Bazen 1-2 saati buluyor oturup kurdugum hayallerim düşüncelerim konuşmalarım. Gördüğüm her şeyi sayıyorum, sayilari topluyorum, yolda yürürken bile sürekli cizgilere odaklanıyor bastığım her yere çift basma isteği duyuyorum. Herkes çok zeki bir insan olduğumu söylüyor ama oturup ders bile çalışmıyorum haliyle basarisizim. Dikkat dağınıkligindan da kısa bir tedavi görmüştüm. Ne yapmalıyım?

  • Merhaba. Bir an önce bir psikiyatristle görüşmelisiniz. Anlattıklarınız sadece tavsiye ile üstesinden gelinebilecek konular değil. Muhabbetle kalın.

 26. selamlar. yakın zamanda yurd dışında işe başladım. gecmişimde ucak korkusu yüzünden çok zor zamanlarım oldu. defalaca uşuç yapmama rağmen atamadım. ilaç tedaviside çare etmedi. bazı yolculukar sorunsuz çok iyi geçmesine rağmen bazı yolculuklar panik atak seviyesinde oldu. asıl sorunum son 1 haftadır garip panikler yaşamaya başladım. acaba kendime veya hamile eşime zarar veririmiyim . hatta bir anda penceren allayıp intahar edebilirmiyim korkusu sardı. yani kontrolümü kaybetme korkusu. hatta bütün vicudumu saran garip yanma hissi ve sonra aşırı yorgunluk birde baş ağrısı. genelde geceleri evde olduğumda oluyor. uyuduğum zaman veya sabah kalktığımda herşey süt lima. gündüz işte bir veya iki defa ürperiyorum. acba bu gecedeme çıldıracağım diye. aslında bunlar bana çok saçma geliyor . hatta anlam dahi veremiyorum. içimdeki bu korku ve panik artık çekilmez oldu. sonra kendimi telkin ederek atlatıyorum. sevimsiz zevksiz ve hatta içinden çıkılamaz bir durum. danıştığım bir psikiyatsiz bana uçuştu eğer kötü olursam kullanmam için xanax vermişti. kullanmak istemiyorum. aslında uzun süredir yaşadığım bazı stresli dönem . ve geçen yaz az kalsın babamı kaybediyordum. allaha çok şükür şimdi iyi. bu durumumu internetten araştırdığımda ; absesif olabileceğim yada anksite bozukluğu ile panik atak yakın gibi. yinede sizler daha iyi bilirsiniz. burda dil problemi çok büyük. ama yineden randevu aldım . 19 mayısta eşimin tercümanlığında bir psikiyatsizt iel görüşeceğim. sizden istediğim bu anlattıklarım ile acaba ben çok mu tehlikeli bir vakayım. yani korktuğum acaba başıma gelebilir mi. çok telekkürler

  • Merhaba.
   1- Obsesyon bazı şeylerin olmasından korkmaktır.
   2- Bir şeylerin olmasından korktuğunuz için o şeyler gerçekleşmez. Yani siz düşündünüz diye bir şey olmaz.

 27. Merhaba hocam.Bende yakinlarima ve diger insanlara karsi cinsel istek var.Hep seytanin vesvesi diyedir diye dua ediyorum.Suan citol 20 mg ve seroquel kullaniyorum doktor tavsiyesi ile.Dogru yoldamiyim.ilaclari 1 aydir kullaniyorum.

 28. Hocam bende de aynı kaygılar var mesela beşinci kata çıktım zaman kendimi assaya atma gibi korku kaplıyor kesici delici aletleri görünce zarar verme durtusu çıkıyor araba hızlı giderken sanki kendimi kapıyı açıp aradım geliyor yada yolda giderken direksiyonu kirap zarar verme hisleri ve düşüncesi geliyor psikiyatriste gittim paxsera 30 mg verdi birde tranko buskas verdi 15 gün içinde etki gösterir dedi hocam gecermi bu rahatsızlık birde zarar verebilme ihtimali varmı yoksa sadece düşüncemi bu kısa zamanda yanitlarsaniz sevinirim şimdiden tsk ederim…..

  • Merhaba. Bir düşüncenin zihninizde yer alması o düşünceyi hayata geçireceğiniz anlamına gelmez. Bırakın düşünceler akıp gitsin. Şayet tedavi olmak istiyor iseniz, ilaçla birlikte psikoterapi desteği de almanızı tavsiye ederim.

 29. hocam merhaba benim sorunum şu : benim ailem annem babam birbibirini hiç sevmez birbirleriyler hergün kavga boyutunu aşan olaylar olur evimizde hiç huzur olmaz doğdum doğalı bu böyle ve bende şöyle olaylar olmaya başladı son 2 yıldır hayal kuruyorum bu kurdugum hayaller deki kişiler genellikle karşı cins(ben kızım karşı cins yani erkek) ve gerçek kişiler ünlü veya tanıdıgım kişiler onlarla sevgiliymişim gibi konuşuyorum cinsellik felan değil öyle bir şey yok ama işte eşim çok iyi biriymiş işte işi çok iyyimiş ve bendeonun karısymışım gibikonuşuyorum ve o hayali canlandırıyorum hareketimle bile lakin buun hayal oldugunu bilip o hayalden anında çıkabilirim yani gerçekte olmayacağnı bile biliyorum ama olsa istiyorum ve üni okuycam ve atıyorum arkadaşlarım oldugunu düşünüyorum konuşuyorum bunlar gerçek hayatımda var olan kişilerle hayal kuruyorum onlar bana soru soruyor ben cevap veriyorum gibi gibi bu sizce okb mi ve birde şu sorun bende5 yıldır var ocagı kapattım mı kapıyı kitledim mi camı kapattım mı sorularına yanıt bulmak için zırt pırt yataktan kalkıp bakıyorum ve bu beni çok geriyor ve bunu aşmak için denedim atıyorum 3defa bakıyorsam 2 ye indirdim ama yinede bakıyorum sizce bu ilk yazdıgım he birde kanser den çok korkarım ailemden birine özellikel anneme banada bir şey olmasın diye zırt pırt internete bakarım bu belirtiler ne hastalıgı belirtisi diye sizce buda mı okb aşırı hayal kurma sorunumu ve okb mi diğer sorunda mı okb mi nolur cevap verin

  • Merhaba. Aşırı hayal kurma bir savunma mekanizması olabilir. Ötekiler ise okb belirtisi olabilir.

   • yani ben aşırı hayal kurmayı internetten baktım maladaptive hastalıgı olarak geçiyor ve bende karşımda gerçekte var olan kişilerle konuştugum için onların bana bir şeyler söylediğini hayal ettiğim için sizofreni den şüphelendim acaba ben şizofrenimiyim diye çünkü karşımda birileriyle konuşuyorum o hayale giriyorum bu belirtiler vardı şizofreni belirtisi lakin ben bu kurdugum hayalin gerçek olmadıgını biliyorum yani bu şizofreni belirtisi değildir değil mi? birde şunu ilkin yazmayı unutmuştum mesela ben bir doktora gidiyorum atıyorum karnım agrıdı ve netten bakıyorum karın agrısı niye olur diye sonra oturup doktorun bana muhtemel soracaklarını düşünüp bende onlara uygun açıklanabilir bir yanıt kuruyorum yani doktorada gidince cidden aynen adam benim sorması muhtemel dediğim soruları sorup bende evede düşündüğüm yanıtları veriyorum ve evdede bunun hayalini canlandırırıp yapıyorum yani aslında ben hayal kurarken bir texten ezberlemiş gibi oynuyorum rol bitince de o hayalden çıkıyorurm bu şekilde hayal kurmalarımda var peki siz diğerleri için okb belirtsii olailir dediniz yani ozaman olmama ihtimali var değil mi yusuf bey.eger okb hastasıysam bunu ilaç vesaire kullanmadan kendi kendime bunu geçirmemin bir çözümü varmı cevaplarsanız sevinirim 🙂

 30. Benim yaknımda aşırı derecede bu hastalıktan var ve ilaç tedavisi oluyor fakat düzelmiyor. Ne yaptıysak geçmiyor takıntıları saldırganlık cinsel ve dini obseyonlar kendini gösteriyor. Kötü bir durumda artık o kadar rahatsız ediyormuş ki kendimi öldüreceğim diyor böyle giderse. En son 20 li yaşlarda içiyordu sigara o zamandan beri hiç içmemişken şimdi geceyi çıkarabilmek için 10 sigara gündüzleri 5 sigara içiyor. Saklasak vermesek çıldıracak gibi oluyor. Bu durumdakilere psikoterapi mi yoksa daha fazlası gerekir mi? Obir gün doktora da gideceğiz.

 31. Merhaba hocam.saglikli bir insan RİXPER kullanirsa ne tur sorunlar olusur.Yani depresyona,ic sikintisina sebep olurmu?

 32. Merhaba hocam ben doğum Yapalı tam 3 yıl oldu hamilelik döneminde sürekli agliyordum iyi bi gebelik yasamadim ve preeklempsi( gebelik zehirlenmesi)çok zorlandim doğum sonrasi annnemle eşim çatışma halindeydi ve sonra ben lohusalik sendromuna girdim sürekli agliyordum bebegimle ayni ortamda kalamiyordum uyumak istiyordum iç sıkıntısı vardı…..sonra bende bebegime zarar verme gibi takıntılı düşünceler gelmeye başladı ve ya yaparsam ya ona zarar verirsem oldu ve beni hem ruhsal hem bedensel etkiledi doktora gittim anlattım bana paxera başladı ve simdi yavaş yavaş düşüyor dozu şimdi 20 mg kullanıyorum düşünceler gelince mutsuz oluyorum çok üzülüyorum bide doktor bu sadece ilaçla değil bilişsel davranışçı tedavide lazim dedi ben hep boyle mi kalirim sanki hic gecmeyecekmis gibi ne yapmam lazim farklı bi sorun mu var bende bide biriyle konuşurken sanki onu bogacakmis gibi hissediyorum ne yapmalıyım.

 33. Merhaba Hocam,
  Yurt dışında 3 sene kaldım. Burda arkadaşlık ettiğim bayan ipek kadife kumaşı çok severdi. Gardolabı kadife doluydu. Cinsel beraberliğimizde bile başlangıcında giyerdi.
  Temelli dönüş yaptıktan sonra bu takıntı bendede başladı. Birinde görsem dokunma isteğim oluyor.
  İş yerimdeki bayan müdürümün doğum gününde kadife ceket aldım. O ne zaman giydiğinde bir şekilde bir bahane ile dokunuyorum. Gözlerimi ondan alamıyorum. Bu iltifatları sadece giydiği zaman yapıyorum. Diğer günler sanki yokmuş gibi ilgisizim.
  Bu takıntımdan nasıl kurtulabilirim?

 34. Hocam merhaba benim için çok önemli bir şeyi açıklamanızı istemekteyim. 26 yaşında üniversiteden mezun olarak 2 yıl önce bir ofiste işe başladım. Patronum 40 lı yaşlarda çok bilgili birisi. Bana değer veriyor en zor zamanımda ailemle bile iletişimim olmadı onunla paylaştım herşeyimi param olmadı o verdi derdim oldu yardımcı oldu iletişimimiz çok iyi. babamla iletişimim hiç böyle olmadı hep mesafeli oldu evde bile 5 dakika ya görüyorum ya görmüyorum. Fakat bende yaklaşık 2 aydır bişey olduğunu hissediyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama patronuma aşırı bağlandım sürekli onu görme isteği ailesiyle ne yapıyor nerede diye sürekli aklıma giriyor. İzin günlerimde ne yapıyor diye düşünüyorum birine iltifat edince kıskanıyorum hep benimle ilgilensin istiyorum.değişik bir durum oluştu bi yere giderse bende gitmek kısacası onunla daha fazla Zaman geçirmek istiyorum. Sizce ne yapmalıyım lütfen bu durumdan Nasıl çıkarım. Aklıma sürekli kendi babam yerine onu koymuşum gibi düşünce geliyor ne yapmam lazım hocam cevaplarınızı bekliyorum teşekkürler şimdiden???

  • Merhaba. Evet, onu babanız yerine koymuş olabilirsiniz. Bununla birlikte siz de çocuksu bir modda yaşıyor olabilirsiniz onun karşısında. Yani sorun sadece onun baba olması değil, sizin çocuk olmanız da sorun.
   Psikoterapi desteği almanızı tavsiye ederim. Muhabbetle.

 35. Merabalar. Benim bi arkadaşım bi gün bana bazı şeylerinden bahsetti.banada bianda zor durumda kaldığı için söyledi. Kimseye anlatamaz bunu biliyorum. Araştırdığım ve çok yüksek ihtimalle cinsel obsesyonlu okb. Ona nasıl yardımcı olmayalım. Gidişatından korkuyorum. Ama o ilgilenmemi istemiyo. Biliyo sorunları olduğunu ama üstünü kapamaya ve kimseye anlatmamayı yardım almamayı seçiyo.Nasıl yaklaşmalıyım :/ yardımcı olursanız sevirim

 36. Merhaba hocam, benim yakın bir arkadaşım dışarı çevrenin ne dedigini onun hakkında. Neler konuştuklarını. O kadar çok takıyor ki kafasına. Mesela bir iş zevk verse 10 kişi bu işe zevksiz dese bu o işten zevk almaz . Ne yapmalıyız ?

 37. Merhaba hocam ben 16 yaşındayım herşeyden korkuyorum mesela kafamda kötü şeyler hayal ediyorum ve bu kafamda hayal ettiğim olayı gerçek zannetmeye başlıyorum yani kendi kendime soruyorum acaba kafamda bu canlandırdığım kötü şeyler ya gerçekten olduysa ya başıma geldiyse diye yada ya gerçekse örneğin bana birinin zarar verdiğini hayal ediyorum sonra diyorum ki acaba birileri bana zarar verdi mi diye düşünüyorum yani kafamdaki bu düşüncelerin gerçek olup olmadığını ayırt edemiyorum hicbirseyden emin olamıyorum birisiyle konustugumda ya yanlış birşey dediysem diye korkuyorum yada ya beni yanlış anladıysa diye endişe ediyorum arkadaslarima birsey anlattigimda kotu birsey olur mu diye korkuyorum daha sonra keşke konuşmasaydım diyorum evden dışarı çıkmak istemiyorum disariya ciktigimda bana birileri zarar verdiyse diye endişeleniyorum ve bu durumdan emin olamiyorum acaba bana birileri zarar verdi mi yada vermedi mi diye herkesin bana zarar verebileceğini dusunuyorum çok kararsizım herseyde hickimseye guvenemiyorum herkesten korkuyorum bu yuzden arkadaslarimla bile gezemiyorum bazen ağlama nöbetlerim oluyor yazılı kağıdına ismimi yazıp yazmadigimdan bile emin olamiyorum sizce bende hangi hastalık var? lütfen bana yardımcı olur musunuz şimdiden teşekkür ederim (bu yaziyi yazdım diye şimdi aklımdan bircok seyler gececek keske yazmasaydim ya kotu birsey olursa diye ) siz dusunun artik halimi

  • merhaba. bu durum okb belirtisi olabilir. aynı zamanda “kendilik bozukluğu” denilen bir durumu da ifade ediyor olabilir. yani çok genel olarak söylersem, kendin olamama, kendi duygu, düşünce ve tutumlarına sahip çıkamama gibi bir durum.

   • Hocam psikiyatriye gittim ve bana OKB ve Anksiyete teşhisi koydu ve ilaç verdi. Ben yinede emin olamadım sizce bende bu hastalıklar var mı sizce doktorum bana doğru teşhis mi koymuş. Tekrardan teşekkür ederim hocam.

 38. Ya pardon benimde bir sorum olacaktı ben henüz 16 yasindayim ve okadar zor zamanlar geciriyorumki anlatamam bnmki oyle temizlik takintisida degil zihnim adeta benimle oyun oynuyor .intihara kalkıştım ama Allah istemdi sanrm başarılı olamadım. Nyse soruma döneyim ben yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ya şuan teseturlu biriyim fakat buraz ailem etkisiyle olusan birsey bu ben bunun değişmesini kendimin değişmesini hatta baska bir ulkede özgürce ailemin bana karışmayacagi bir yerde olmak istiyorum. Inanin ailem beni ciddiye almiyor vede destek vermiyorlar.Yeni bir başlangıç benimde hakkim degilmi ya sizce bu düşündüğüm takintilarla ilgisi varmi yani nasl desem dini inanc takintisi gbi birseymi yoksa mutlu olmak istememmi neyapacagm blmiyorum hayattan soğudum yeminle.
  KORKUYORUM

 39. Artik oyle bir hal aldıki obsesligim ileride çocuğum olsun istemiyorum ya genetik birşeyler neyapcagm blmiyorm garip ya keske etrafdkiler bu kız ne sessiz garip ve ezik demek yerine bna yardimci olsalar dmi ya dunya cok kotu işte naparsin insnlar bencil

  • “insanlar bencil” ise, sen de insansın ve sen de bencilsin, ben de insanım ve ben de bencilim. bence “bazı insanlar bencil”, “bazı insanlar çok fedakar”, “bazı insanlar ne çok bencil ne çok fedakar” diye bakabilirsin.

   • Ben 1 kez psikoloğa gttim ve kimlik arayışı ve ailevi sorunlardan dolayı ortaya çıkan obsesif bozukluğu tanısını koydu.fakat 2.kez gitmedim devam etmedim ailem ilk gttigimdn beri bana farkli bakiyor ve farkli davranıyor kötü hissetmeme sebp oluyorlar.Ki dahasıda obses oldgumu blmiyorlar psikologumdan rica etmem uzerine aileme soulenmedi.Ailem normal konuşurken bana takıntılı sin faln diyolar aslnda ama nasl buyuk bsi oldgunu anlamiyorlar dalga geçercesine komik gbi söylüyorlar ben bunun üzerine bsi diyemiyorum .Okb oldgumu fln.Sizce aileme soylemelimiyim yada gizlice psikologa fln mı gideyim .Psikologuma göre henüz başlangıçdaymşm.:(

 40. Merhaba.Ben 18 yaşındayım.Çok takıntılı bir insanım.Özelliklede hastalıklara karşı.Aşırı derecede hasta olmaktak korkuyorum.İnternette okuduğum tüm belirtileri kendimde buluyorum.Örneğin iki gündür bacağım ağrıyo:internette aaştırdım lösemi belirtisi diyor.Buna kendimi inandırıp tüm belirtilerin bende olduğunu düşünüyorum ve günleri kendime zindan ediyorum.Fena halde kafaya takıyorum .Bu nenedn olabilir sizce ya da ne yapabilirim geçmesi için.

  • merhaba. okuduğunuz yazının içeriğinde okb’nin nedenlerine dair bilgi var. yapabileceğiniz şey tedavi görmektir.

 41. Merhaba benim eşim sürekli ellerini yıkıyor saatlerce ayrıca kapı kitleme takıntısı var kapıyı kitliyor açıyor tekrar kitliyor tam yarım saat kontrol ediyor ayrıca başka takıntılar da var ilaç tedavisinden başka tedavi yöntemleri nelerdir..

 42. A birde ailem dıştan yaşadıklarımı yaşım itibariyle (16 buçuk yasindaym) ergenlik olarak algılıyorlar gbi duruyor aslnda:(

 43. Merhaba ben duş alirkenduşdan alayarak çikiyoyom.duşdan zor çikiyorum.çok yoruldum çocuğumla ilgili kötü Şeyler gelıyor Aklima bu düşünce geldiyi zaman duşu iyi 1 düşünceyle almak istiyorum. Sonra Allahla ilgili küfür sözler geliyor.böylece duşda çok zaman kaybediyorum.1tek duşda diyil her konuda böyle.lütfen yardimci olunuz

 44. Kimseye açiklayamiyorum.çok utaniyorum.hem ben Rusiyada yaşiyorum.o yüzden. 1 tavsiyede bulunursunuz dıye.yinede çok teşekkür ederim.

 45. Anlattıklarım karşısında ailem konusunda ne yapmamı önerirsiniz?

 46. Merhaba benim nisanlim okb hastasi kucuklugunden beri varmis teshis konulmus takintilari var dustan cok gec cikiyor ellrinde tirnaklarinin kenarlarini hep soyuyor.ona yarimci olmak istiyorum tedavi olmasini istiyorum ama gecistiriyor surekli. Acaba evlendigimizde onun bu hastaligiyla ilgili evliligimizde sorunlar olur mu ne yapmaliyim.bu hastaligin kesin tadavisi var mi kucuklugunden beri varmis.depresyona girdgi zmnlar bile olmus.

  • merhaba.
   – okb (şekline bağlı olarak tabi) ilişkilerde sorunlara yol açabilir. genelde okb’li kişiler, işlerin istediği gibi gitmesini ister ve etrafına da bunu dayatabilir.
   – okb tedavisi mümkündür. bunun için önce kişi yaşadığını bir sorun olarak görmesi gerekir.

 47. Merhaba hocam. 18 yaşımdan beri, (lise son) Okb depresyon hastasıyım. Bu sebeple ders çalışamadım çok iyi bi eğitim hayatım olmasına rağmen, (depresyon altında alınan kararlar genelde yanlış olur) babamın erken den hayata atıl fikriyle polis okuluna gittim. Okuldaki disipline sabrettim, şu an 3 yıllık memurum. 24 yaşındayım. Yukarıdaki yazıda, hastalığın olumsuz sonuçlanma sebeblerinden hepsi bende mevcut. Evli olmama, tek yaşadığım için düzensiz beslenme, gece çalışması ve düzensiz uyku, uyumsuz yaş grubu ile birlikte yaşama..Okul la birlikte iki kez Prozac kullandım, bi fayda göremedim. Bir aydır, küçücük bir ilçede geçici görevle gönderildim, bir ay sonra da terör bölgelerine( doğu görevi) gönderilecek mişiz. Uyku uyuyamıyorum, hiç bi şey yapamaz oldum, hareket dahi etmekte zorlanıyorum, istifa etmeyi düşünüyorum, bu kararımda yanlış mıdır bilmiyorum. Bir yol gösterirseniz memnun olurum. Teşekkürler.

 48. merhaba. durumu ailenden en anlayışlı olanla paylaş ve sana yardım etmesini iste.

  • Ailede herkese anlattım hocam, anne baba arasında benim yüzümden geçimsizlik başlamış. Tüm bunlara beni yönlendiren babamın sebeb olduğu düşünüldüğü için . Geçtiğimiz yıl beni evlendirme talepleri vardı, ben de henüz hazır değilim diyerek reddetmiştim . Şu an o sürekli aklımda çok pişmanım söyleyemiyorum.Düzenli bir hayatım olsa çoğu şey düzelebilirdi. Doğuya gideceğim yaşım 27 olacak dönüşte . Gitmez istifa etsem evde sorun büyüyecek askerlik işsizlik vs . Çıkmazdayım.

  • Bu hastaligin duzgun bir tadaviyle kesin cozumu var mi bide evlilikte sorunlar olusturur mu

   • “kesin” sonuç ne demek bilmiyorum. ama okb için ilaç tedavisi ve psikoterapi desteği almalısınız.

 49. Kücuklugunden beri olmasi hastaliginin ileri seviyede olmasini mi gosterir

  • sorunun net bir cevabı yok. kişinin durumunun değerlendirilmesi gerekir. ancak sorunun erken başlangıcı şiddetini artırabilir.

 50. Dedigonizi anladım fakat bunun olmayacagını bliyorum maalesef ailem farklılar öyle mükemeliyetci aileler olur ya hani her istdgini yaptirmak istyen işte bnmkiler öyleler buyuzden imkansız soyleyemem ama yinde tavsiyeniz için saolun bunu bitirmek bana kaldı zaten zihinde biten bisey degilmi insan isterse güneşede çıkar atomuda parçalar bn istiyorum ve bunu başaracağıma inanıyorum umarım tek başıma başarabilirim

 51. merhaba ben günlük yaşantıdan hayaller kuruyorum ve onun gerçek olmadığını bildiğim halde sanki oyuncuymuşum gibi onu oynuyorum bundan zevk alıyorum canım sıkılınca tek kalınca yapıyorum bunu sizce bu bir hastalıkmı ne yapmam gerekiyor

 52. Merhaba hocam.Bende asiri cinsel istek var.Ve suan citol 20 mg,seroquelin duz 100 lugunu kullaniyorum.Normalde antidepresanlarin cinsel istegi azaltmasi gerekmiyorrmu?Bende tam tersi hep cinsellik dusunuyorum.Acaba baska bir rahatsizligim mi var.Bipolar olabilirmi?Veya testosteron seviyemle ilgili olabirmi?Urolojiye gidip testosteron degerime bakayimmi?Cevabinizi bekliyorum.

  • Merhaba. Her ilacın herkese etkisi farklı olabilir. Yaşadığınız durum biyolojik de olabilir psikolojik de. Öncelikle ürolojiye gitmenizi ve onun yönlendirmesine göre hareket etmenizi tavsiye ederim.

 53. Hocam bende askere gitmeden bi abiye zor durumda diye kredi çekmiştim ailem’in haberi yoktu daha sonra acemilikte bel fıtıgı oluştu tırnaklarım batıyordu usta birliğindede revire çıktım sıkıntıdan intihar düşünceleri başladı daha sonra dinsel konularda küfür başladı şuan herkesten herşeyden korkuyorum bu durumdan dolayı gatadan 2 ay rapor verildi şuan izinliyim ama sürekli içimde sıkıntı intihar düşüncesi uykusuzluk aşırı acıkma hissi unutkanlık var hiçbirşeyden zevk almama var insanların bana kötü gözle bakıyormuş gibi geliyo ilaç kullanıyorum ama vesvese devam ediyo ne yapmam gerekiyo ?

 54. Hocam benim aşırı hayal kurma problemim var gelecekle ilgili sınavlarım la ilgili hayaller kuruyorum örneğin kpss ye gireceğim az vaktim var ders çalışmam lazım dersin başına oturuyorum biraz çalıştıktan sonra sınavı kazandığımı arkadaşlarımla buluştuğumu aileme kazandı müjdesi verdiğimi falan detaylı hayaller kuruyorum veya ilerdeki evimi düzüyorum hayallerimde bu ders çalışmama engel oluyor önceden bu kadar değildi şimdi çok vaktimi alıyor saatlerce hayal kuruyorum ileride hangi konularda başarılı olacağım gibi ama artık bundan kurtulmak istiyorum çok hayalperest bir insan mıyım kendimi çözemiyorum çözüm bulmaya çalışıyorum ama ne bulsam bilemiyorum.. gece yatıyorum iki saat neredeyse hayal kuruyorum bu çok anormal bir durum mu artık delireceğim korkuyorum lütfen bir şey soleyin doktora gitmeyi de göze alamıyorum… 🙁

 55. Genetik bir hastalik olma ihtimali yüzde kaç?hocam

 56. İyi günler hocam! 2013 yılından beri okb hastasıyım. Benim de sorunum insanlar başkasına küfür ettiği zaman özellikle aileden birine küfür edildiği zaman kendi üzerime alınıyorum. Sürekli bu acaba bana mı küfür etti diye kuşku içerisine giriyorum. Eğer direkten yüzüme yani bana karşı küfür söylenirse ve ona aynı şekilde cevap versem de tatmin olamıyorum. Acaba benim de küfürlerim onu incitti mi diye kuşku duyuyorum sonra. Tekrar onu bulup küfür etme arzusu içinde hissediyorum kendimi. Son bir yıldır %80 atlattigimi düşünüyordum. Fakat son bir aydır rahatsızlığım iyice azdı yine. Çok rahatsızım hocam ne yapabilirim.?

 57. Merhaba

  Bende düşüncelerime engel olamıyorum ama olayların çoğunda izleyiciyim cinsellik var dini var kavga var ben çoğunluğunda engel olmaya çalışıyorum. Takıntılarım var anlık krizler oluyo mesela araba sürerken ayaklarımı uzatma isteği uzatana kadarda geçmiyor veya iç çamaşırım kayıyor gibi hissediyorum düzeltmem gerek düzeltmediğim her saniye terliyorum sıkıntı basıyor. Kimseye güvenemiyorum arkadaşım yok sanki herkes yüzüme gülerken arkamdan küfür ediyomuş veya iş çeviriyormuş gibi geliyo. Öfke kontrol problemlerim var son zamanlarda yapmak istemiyorum ama yapıyorum aradan zaman geçince tek başıma kalınca gözlerim doluyor bunlardan daha büyük bir problemim daha var neler yapmalıyım yardımcı olursanız çok sevinirim

 58. Merhaba hocam bir kac aydir uyku problemi yasiyorum. Sese karsi asiri hassaslastim. Horlama sesi yoldan gecen araba sesi vb seslerden asla uyuyamaz oldum. Prozac adli ilaca basladim. Acaba okb mi oluştu bende. Bunu yenmek icin ne yapabilirim?

 59. Meraba hocam ben 18 yasındayım sevdiğim kızdan ayrıldım.ayrılmadan önce cevreme karsı esprili,anlayıslı ,ve dürüst bir insandım ,bende peygamber sabrı vardı..ama kız arkadasım beni terk etti. Sinirlenmemin sebebi ise onun tenine baska bir erkek dokunur endişesiyle ve 5 aydır ben eski ben değilim herkeze zarar verir oldum herkesin kalbii ni kırdım 1 ay önce sinir hastalıkları hastanesinden tedavi oldum aslında simdi bile hala doktor kontrolü var ama sayfada gezinirken gördüm yazmk istedim …sizin bi öneriniz varsa mutlu olurum

  • kendinizi bu kadar değerli görmeyin. herkes terke dilebilir. siz de sıradan birisiniz ve terk edilmek dünyanın sonu değil.

 60. Hocam merhaba ben 18 yasındayım bende 4 aydır escinsel olma korkusu var bundan cok rahatsızlık duyuyorum yakısıklı bı arkadasımı dostumu gorunce kalp rıtmım degısıyo zamanında escınsellere cok gıcık kaptım ve dıslarcasına nefret ettım sımdı bu olayın bende gorulmesı cok canımı sıkıyor aklıma ne zaman bu dusunceler gelse asırı terlıyorum aklıma sacma sapan sahneler gelıyor engel olamıyorum sızce gercekten escınsel mı oldum bu sonradan escınsel olunurmu asırı rahatsızım bu durumda

 61. Hocam merhaba ben 18 yasında lıse ogrencısım 4 ay once benden escınsel olma korkusu basladı ve cıddı bı sekılde bu kafamı bulandırdı asırı stres yarattı rahstsız oldum bu durumdan yakısıklı bı arkadasımı veya herhangı yakısıklı bı adamla gozgoze gelsem fotografına baksam atıyorum kalp rıtmım degısıyo heycan yapıyo gıbı oluyorum escınsel olam korkusu gelınce asırı terlıyorum ve korjuyorum bu durum kalıcı hasar bırakır dıye korkuyorum böle seylerın olmasını ıstemıyorum zamanında escınsellerden cok nefret ettım dısladım dıyebılırım fakat bu dusuncelerın bende olması cok bunalıma sokuyor benı ama sızın gıbı doktorların bu konuyla alakalı makalelerı benı rahatlatıyor ve gun boyunca rahatlıyorum ve ertesı gun kalkınca yıne aynı seyler oluyo bı anda gıdıp bı anda gelen bısey ama asırı rahatsız oldugum bi durum kızlara ılgım ust duzey bu yasıma kadar hıc bı kımseye ılgı duymadım hep kızlarla ılgılendım maco bı adamım ve bunların bende olması haylı can sıkıyor yakısıklı bırını gorunce kalbımın hızlı atması nedemek ben escınselmı oldum bu konu hakkında goruslerınızı beklıyorum lutfen yardım edın ( bu yanıtımı yanıtlarsanız sevırım dıgerını yanlıs yazdım

  • yazdıklardını aynısını bende yaşadım kardeşim şuan durumun naasıl

   • Dostum rahat ol şu felsefede haraket et bırak gelsın umrunda olmazssa bu konus sıkıntı yok gelsede sorun olmaz cunku ben escınsel degılım de kendıne zor zaman gecırdım suan ıyım bu işte panıkleme ve takma arada aklıma gelıyo ama ben cok sukur atlatıyorum eve kapama kendını eve kapnırsan pesını bırakmaz sureklı senı tehdıt eder takma bırak gelsın felsefesı olarak algıla bunu hiç bi şekılde ole degılsın cunku escınsel kısı sormaz kendıne bunu bol bol dua ve ayetel kursı oku elbet gececek eger cok bunalımda olursan bana yaz gercekten zor zaman senı baskası anlayamaz kotu ve uzucu bısey Allah yardımcın olsun

 62. Mrb ben 25 yasindayim 2 tane kizimvar esimle siddet ve uyusturucu yuzunden ayrildik ama evliligimiz suresince kendimde bazi seyleri cozemedim ben.mesela surekli supheci davraniyorum hersyeden suphe ediyorum ve eger ufak bi suphe duyarsam onun uzreinde oyle oldguna dair hayaller kuruyorum.dusunmemeye calisyorum ama cildiricak gibi oluyorum bi konuya taktimmi takiyorum ve karsimdaki insani kendimi tamamen rahatlatana kadar bunaltiyorum soylemi boylemi diye surekli bi dusunce giriyor aklima ve eger beynimde onu o an cozemezsem kendimi kaybediyorum agliyorum bagiriyorum intikam almaya calisyorum ne yapmam lazim bana yardim edin korkuyorum

 63. Merhaba lütfen yardımcı olun bende bi çeşit iç ses hastalığı var mesela evde yanliz kaldigimda yada dışardan eve gelirken apartmanda merdiveni çıktığımda son 4 merdiveni bidaha inip çıkmam gerektigini düşünüyorum icimdeki ses öyle diyor yapmazsam kötü bisey olucak gibi hissediyorum odama girdigimde kapıyı bikere kapattigimda tekrar kapatmam gerektiğini hissediyorum yoksa sevdiklerime zarar gelicek hersey kötü olcak gibi hissediyorum yaşım 20 bundan 7 sene önce sanırım ilkokuldayken bi arkadaşım benim yaptığım merdivenden çıkıp tekrar inip çıktığını görmüştüm neden yaptin. Diye sordugumda anneme kotu bisey olcak diye hissediyorum yapmayınca demisti, o aralar yoktu bende böyle şeyler ama son 1 – 2 senedir biraz fazlalaşmaya başladı mesela 6 rakamından nefret ediyorum yazmak dahi istemiyorum nasıl kurtulabilirim mailden ulaşabilirsiniz istersenizde burdan da yazabilirsiniz , yardımcı olun

 64. Merhaba benimde iç ses sorunum var lütfen bir yol gösterin, mesela evdeyken veya eve dönerken apartmanda merdivenleri çıktığımda içimden bir ses son 4 merdiveni tekrar çık yoksa kötü birsey olucak diyor ve tekrar, inip çıkıyorum evdeyken ise odamın kapısını kapattigimda tekrar içimden birses gine kapatmalısın yoksa sevdiklerim zarar görecek gibi hissediyorum ve kalkip kapatıyorum henüz 20 yaşındayım bundan 7 sene önce ilkokuldayken bir arkadaşımın evinin merdivenini çıkıp tekrar; inip çıktığını gördüm neden? Böyle birşey yaptın dedim anneme sanki kötü birsey olacakmış gibi hissediyorum demiştiOzamanlar bende böyle birsey yoktu ama son 2 senedir çoğalmaya başladı, 6 rakamindan nefret etmeye başladım 5 ve 3 rakamındanda televizyon izlerken ses yüksekliği çubuğunu bu rakamlara getirmiyorum 5 senelik bir ilişkim var kız arkadaşımın eski sevgilisini bile bazen düşünüyorum ve cok sinirleniyorum lütfen yardımcı olun mail adresimden veya burdan lütfen

 65. Merhaba. Ben çok takıntılı bi bayanım. İlkokul caglarımda bacaklarımın zayıf oluşunu takıp bes kat corap gıyerdım. Duzen takntılarm vardı kıyafetlerım mum gıbı olmalı annem bozdgnda aglıyordum. Saçım kaşım hep bunlara takıyorum guzel bı bayanım ama hep emın olamıyorm bsylerımu bgnmıyorum. Daha sonra insanlara takmaya basladım. Bana nıye baktı bnm hakkmda mı knsuyo vs. Yaşım 30 ıkı senedır evlıyım. Bıkac senedırde emın olamama basldı yaptgm hıcbsyden emın olamıyorm hep sorup onay almalıyım. Ve insanlara takılıyorm nıye boyle dedı kesın bna laf soktu yada yenı tanıstgm bırı olsun yanlıs bısey mı yptım bna kızdımı acaba gıbı guvensızce hıslerım olustu cok yoruyor bnlar beni. Insanlar beni aptal gıbı gorup içlerınden dalga gecıyolar hissi ki aslnda olgun ve nerde ne knstgnu bılen bı karaktere sahıbımdır. İnsanları sevmıyorum artık ve bırıyle tanıstım dıyelm ğç gün sonra bsyden dolayı ona takıp sınır olup gorusmuyorum. Herseyı cok buyutuyorum ve haklıyken haksz durumuna dusebılıyorm dha rahat ve relax bi insan olmk için neler vrmzdım. Psıkoterapi aldım ama ıkı seans gıttm çok pahalıydı bna anksıyete teshısı koydu. Kendıne guvenmek ıstıyorum adlnda dsardan bknca konuskan gırısken bırıyım ama içimde hep kuşku ve benı begenmedıler yada salak oldgmu dsnuyolar dusuncesı var. Neden artık herkese sinir oluyorum yasadgm sorunlar sevdklerımın beni üzmesi arttrmıs olabılır blmıyorum. Kımsenın hatta anne babamın bnı cokta sevmedgnı dusunuyorm ve gayet guzel ve huzurlu bı aılede buyudum. Annem ve kız kardesm bna sureklı şu cumlelerı kuruyorlar: takıntılısın, dolaşıksn, herkesı huzursuz edıyosun vs ve buyuzden beni sallamıyolar saygı bulamıyorum. Buda beni dhada guvensz ve hırcn yapıyo. Bı arkadasım benı aramadysa yda tlfunu acmadysa o arkadasıma takıyorum ve sonra uzaklasıyorum. Beynımde durmadan dusunce var ve ayrıntılara cok takılıyorm b cumleyı cımbzla aldgmı soyluyo eşimde. Herseyın en kotusunu dsnuyorum hep negatıfım hayattan tad alamıyorum beni üzen herkesı silip atıyorum sans vermıyorum cnku snra cok yıpranıyorum velhasıl takıntılı ve sorunlu bi insanım ve aılmde bi ben boyleyım. Biri bna bsy mı dedı ve o laf benı kızdrdımı günlerce bnu dsnup takıyorum ve o insana sarmadan yada bı sekılde tepkı koymadan beynım rht etmıyo beynıme engel olamıyorum bazen beynımı cıkarp atasım gelıyo hep bukdr ince ve ayrıntı dsnmktn bıktm bıde herks bnm gbı ınce dsnsun dıye beklıyorum ince dusunmuyorsa hmn o kısıden soguyorum. Bi işe gırıyorum bı ay sonra cıkıyorm ordada bsylere takıyorm cnku sanırm mukemmelıyetcıym yaptgm yemek hatasz olmalı hep ayrıntılara takıldgmdan günlük işlerımı bıle yapamıyorum. Ahh ben neden böyleyim

 66. Yusuf bey merhaba 23 yaşındayım ,iki buçuk yıldır sevdiğim var ve bayramda nişanımız var ama ben onu sürekli kaybetme korkusu yaşıyorum .sebebi ise geçmişten birinin çıkıp bizim mutluluğumuzu bozmaya çalışmasından korkuyorum.bir yıl önce dost bildiğim kişinin tehdidi ile karşı karşıya kaldım o zamandan korkarak bu zamana geldim.Belki en büyük etki o kişinin bana bu korkuyu yaşatması. Şimdi aklıma gelen düşünceleri beynimden götüremiyorum sürekli hadi öyle olursa cümlesi zihnimde.Psikiyatriste gidemiyorum anlatamıyorum.bir kaç cümle ile bana yardımcı olabilir misiniz.

 67. Hocam cinsel obsesiyon tedaci edile bilirmi?

  • merhaba. evet, tedavi edilebilir.

   • ben de ailemden ayrılma korkusu var. yaşadığım evi ve ailemi bırakıp üniversite okuyamadım. ayrıca şu an evlenmek üzereyim yine aynı sorunla başbaşayım. ailemin olmadığı yerde kalacak olmak beni hayattan koparıyor. bir yere gitsemde gece evime annemle babamın yanına dönmek istiyorum. sürekli onları görme onlarla olma çabası içerisindeyim. yaşadığım şehir evi değiştirme durumu söz konusu olduğunda tahammül edilmez sıkıntılar yaşıyorum. annemle babam yanımdaysa huzurlu yaşıyorum. onlarla aynı evde değilsem gece uykudan uyanıp onların yanımda olmadığı hissiye içime anlatılamz bir sıkıntı geliyor. bu durum tedavi ile düzelebilrmi bu piskoloji ile evlilik yapmak ne kadar doğru

 68. Merhaba.Ben 22 yaşındayım.Dizi izlemeyi çok seviyorum.Önemli bir işim olmadığında günün büyük bir bölümünü en sevdiğim diziyi izleyerek,onun hakkında düşünerek,hayal kurarak geçiriyorum.Arkadaşlarımla,akrabalarımla en çok sevdiğim diziler hakkında sohbet etmeyi çok seviyorum.Onlar da sevdiğim diziyi bilsin istiyorum.Dizi kahramanlarına özeniyorum,onlar gibi iyi bir insan olmak istiyorum.Severek izlediğim bir dizi olduğu dönemlerde hayata pozitiv bakıyorum,olmadığında ise hayat boş ve anlamsız geliyor.Bunlar normal mi yoksa hastalık belirtisi mi?

 69. hocam maladaptive daydreaming adı verilen sıkıntıyı 5 yıldır yaşıyorum.hayali bir karakterim var ve her türlü ayrıntıyı yaratarak gerçek dünya ile eş zamanlı karakteri oynuyorum.asosyal veya içine kapanık biride değilim.5 yıl önce platonik aşkımdan karşılık alamadığım için geliştirdiğim bir kaçış yoluydu fakat şuan sadece daha çabuk uyumak için kullandığım bir yöntem.sizce devam etmelimiyim yoksa bırakmalı mıyım ?.herhangi bir psikolojik destek almadan yapabileceğimi düşünüyorum..

 70. Hocam selâmün aleyküm ben din görevlisiyim (imam) bende senenin bazı zamanları 3 ayda 1 hafta kadar sonra aradan 6 ay geçince 2 hafta kadar namaz kildiracağım zaman elhamdulillah demeye başlamadan bak takılacam şimdi düşüncesi hasıl oluyo ve elhamdulillah ın el kelimesine giriş yaparken çok zorlanıyorum ya dudagimi islatiyorum dilim ile yada farklı bir hareketle giris yapıyorum ama senenin belli zamanları oluyo bu sıkıntım benim sorunum ne olabilir.. Selam ve dua ile

  • merhaba. obsesif kompulsif bozukluk da olabilir, sosyal kaygı bozukluğu gibi başka bir şey de olabilir. net bir şey söylemek için etraflıca değerlendirme gerekir. bir psikiyatristle görüşmenizi öneririm.

 71. utancımdan kimseye söyleyemiyorum

  Hocam takıntılarım genelde cinsellik üzerine oluyor… O kadar çok yoruluyorum ki vallahi kendimi acımasızca öldüresim geliyor.

 72. ben gecen sene ilaca baslayinca panik atak ve takintili korkular yasadm hastaligin dahilindeki seylerdi bunu yendim birazda ilac kullanarak. ama suanda kendime zarar verme korkusu yasiyorum bunun ya bole biri olduysam ayird edemiyosam psikoljm iyice bozuldysa korkusu yasiyorum psikolga gidiorm ama biraz bilgi verirseniz sevinirim

  • merhaba. okuduğunuz yazı zaten okb ile ilgili. tam olarak ne sordunuz bana acaba?

   • yani bunun sadece hastaligin devami olan bi kaygi bozuklugu olup olmamasiyla kendime gercekten zarar verme derecesinde psikolojimin bozuldugunu nasil ayird edebilirim demek istedim . saldirganlik obsesyonumu deilmi diye. sadece korkuysa bile mantikli bi aciklamalarim olmaliki kaygilanmiyim. bu nasil ayird edilir

   • mesela panik ataki yenmek icin ölmiycemi yasadigim butun herseyin sanrıdan sacma inanislardan ibaret oldugunu zamanla cozerek iyilestim ama bu sorun yeni benim icin acaba iyice psikolojim bozulduda kendime zarar vermeyemi basliycam diye dusunmeye basladim yada kaygimi sadece. ilaclardan korkarak kullanmis olmam yanisira. psikologun kesin bisey soylemeyip cevap arama takinti demesi garip geldi. cözemedigini dusundum.

    • yaşadıklarınızın ne olduğunun tespiti için ayrıntılı değerlendirme gerekir. panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, okb gibi sorunların ortak yönleri olabilir. netleştirmek için değerlendirme gerekir. kafanızdaki soruları yardım aldığınız uzmana sormanızı tavsiye ederim.

 73. Yanımda birilerini hayal edip konusuyorum kafayı yicem yardım edin alıskanlık olmus ama hep olmak isttediğim kisinin yerine geçip hayal ettiklerimle konusuyorum yardım edin doktora gidemem napıcam

  • merhaba. doktora neden gidemiyorsunuz? bu tür sorunlar tavsiye ile düzelmez. tedavi olmanız gerekir.

   • cevabınız için tesekkürler.Aileme anlatamam ve basa çıkarım diye düsünüyorum ayrıca Ilaç Kullunmak Istemem Tavsiye Mesela Kafamı Dağıtıcak Seyler Yaparken Aklıma bile Gelmiyo Bu Sekilde Buna Da Alısamaz Mıyım? kendime Inanıyorum Halledebilirim Ama Sart Mı Doktor

 74. benim bu sene ayak tabanimda siğil çıktı.sigil temas yoluyla kişinin ortak esyalarinin kullanmakla bulasabilecek bişey.internetten sigille ilgili bütün sayfaları okudum.yaklasik bir senedir korkudan ayagimdan corabi çıkarmıyor bi kere kullandigim corabi bi daha giyemiyor elimi her ayagima deydirdigimde yikama ihtiyaci duyuyor.ayagimi pansuman yaptiktan sonra ellerimi 4-5 kez yikamaya basladim.dudagimin kenarinda büyük sivilce tarzı bişey cikti acaba o da siğil mi ki diye kuskulanmaya basladim.benim bu korkularim surekli bu dusuncelerim o kadar yordu ki beni acayip stres yaptim.kimsede inanmiyor bana bulaşıcı olduğuna benim abarttigimi dusunuyorlar.bende susuyorum açıklama yapmıyorum.ornegin siğilime pansuman yaptığım makasi annem geçen eline almis sonra yerini degistirmis ben simdi anneme bulaşabilir bulasmasa bile o elini farklı yerlere sürecek yine dönüp bana gelebilir. makasi yeni koyduğu yeri ozonla mi silsem atılacak bişey olsa direk atarim galiba.korkulat endiseler beni cok yoruyor

 75. Merabalar 5-6 senedir okb hastasıyım 1 yıldır bi ilaç kullanıyorum lustral adında.takıntım temizlik üzerine bu ilacı almaya devam ettikçe düzelir miyim yoksa hayatım boyunca bu ilacı almak zorunda mıyım?

  • merhaba. net bir şey söyleyemem. ilaç tedavisi ile birlikte psikoterapi desteği de almanızı tavsiye ederim.

 76. İyi günler benim problemim aklımdan geçen olumsuz düşünceler sürekli anneme babama bişey olursa diye düşünüyorum herşeyi takıntı haline getiriyorum biseyi yapamadığım zaman neden yapamadım diğerleri yaparken ben nasıl yapamam en mükemmeli en iyisi olsun istiyorum herşeyin birine kendimi anlatamadığım da yada birseyin üstesinden gelemediğim de etrafa kendime zarar veriyorum sizce bunların nedeni ne olabilir ne yapmam gerekiyor?

 77. Merhaba hocam . Bende bu hastalık tam 5 yıldır devam ediyor . İnsanlardan çok kolay tiksiniyorum tiksindiğim kişiyede dokunamıyorum dokunduğum zamanda elimde olmyan bi şekilde elimi yıkamam gerekiyor ya da sevdiğim birinin üstüne sürmem gerekiyor ve en yakınım öz kardeşime tiksiniyorum ve dokununca onun gibi olacağımı zannediyorum ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

 78. Hocam merhaba

  9 sene önce çok ağır bir panik atak nöbeti geçirdim aklımı kaybediyorum sandım.Öyle bir korku anları ki Rabbim hiç kimseye yasatmasın.Daha sonra aynı şeyleri tekrar yaşarmıyım korkusu aylarca içimi kurt gibi kemirdi bu sürecte bende kaygı bozukluğu başladı.Ailevi
  sorunlarımın başlaması istemediğim bir
  hayatı yaşamak iyice kamcıladı
  kaygılarımı.2 sene önce ise çok ağır bir
  olay yaşadım.O günden beridir iyice bittim
  travma sonrası stres bozuklugu .Zaman
  zaman konuyu bana hatırlatan durumlar
  olduğunda aynı anı tekrar tekrar
  yaşıyorum.Aynı işkence çaresizlik hissi
  beni bitirdi artık.Ve şu an size sormak
  istediğim .Artık insanlara güvenemuyorum resmen hata yapmayayim yanılgıya düsmeyeyim diye herkesten kalıyorum Bu durumda bile bunu böyle yaptım hata mı yaptım acaba ona onu demesemiydim ki bunu böyle yapmasamıydım ki diye devam eden pismanlıklar suçlamalar.Ve Ufacık başka birisinin sorun dahi etmeyeceği bir şeyi saçma olduğunu bildiğim halde kuruyorum bozuyorum hesaplıyorum düşündüğüm konuyla ilgili korkuyorum ve her seferinde bu korkulacak bir şey mi yoksa değil mi ayırt edemiyorum.Daha sonra başka bir şeye takınca onu unutup sanki hiç düşünmemişim gibi o önemsizlesiyor.Diğer konu içimi kemiriyor.Böyle bir kısır döngüye dönüştü.Ben hayatımı bu şekilde idame ettirmek istemiyorum hocam.xa ax başka hiç bir ilaç bana kendimi iyi hissettirmedi.Onuda bağımlılık yapar diye kullanmak istemiyorum.Size sorum şu son anlattığım durumumun adı ne hoam

  • merhaba. buradan tanıya dönük bir şey demem sağlıklı olmaz. bir psikiyatrist ile görüşmenizi tavsiye ederim.

 79. Merhaba ben surekli içimden asla onu yapmam bunu yapmam gibisinden surekli konuşuyorum bu okb mıdır çünkü daha sonrasında büyük konuştum korkusuna kapılıp tekrar tekrar dua ediyorum yanlış ettim diye tekrar dua ediyorum tekrar tekrar çok yoruluyorum önceden okb tanısı konuldu fakat tedavisi bıraktım ben şimdi seyri mi değişti takintilarimin bu konuda beni bilgilendirebilir misiniz?

  • merhaba. zaten okb tanısı konmuş yaşadıklarınıza. bahsettiğiniz yaşantı da okb’yi çağrıştırıyor. evet, takıntılarınızın seyri değişmiş olabilir. ilaç tedavisi ile birlikte psikoterapi desteği almanızı öneririm.

 80. İyi günler. Hocam 27 yaşındayım. 20 yaşlarımda bende takıntı başladı, üniye başladığımda gıcık olduğu birkaç kişi vardı, sürekli bunları kafaya takıyordum. Ya bana da karışırlarsa ve ben karşılık verip dayak yiyip rezil olursam diye kkorkuyordum, kendimi korkusuz olmaya koşullandormıştım, kendi kendime kkorkusuz olma yolları aradım durdum, dine çok düşkün olmaya başladım, ama küçükken de camiye gitmeyi vs çok severdim, ama lisede aşırı yaramazdım, herşeye karışırdım, ve çok dayak yerdim, ben de mafyacılık oynamaya çalışırdım kendime arka edinmeye, ters teperdi, kısacası birinden güçsüz ggörünce kendimi onu üstesinden gelmekten başka bir şey ddüşünemiyorum. bir gün gece hayalimde ünideki çocukla kavga ederken bir anda kalbim güm güm atmaya ve nnefessiz kalmaya başladım, yyıllarca saçma sapan panik atak vs tedavisi gördüm, ve bunları hiç anlatmadım, canım sıkılıyor deyip geçiştirdim, en bbüyü korkum da küçüklükten beri birisi sevdiğime bir şey yapacak da ben karşılık vermeye korkacağım veya versem bile, başarısız oolacağım, aayrıca saçma sapan şeylere takılıp kalıyorum, engellemeye ççalışıyorum sürekli dua okuyorum, kaç kere dövüş kursuna başladım, zor geldi bıraktım, şimdi devlette güzel bir işim var, öölüm korkumda var, sevdiklerimin ölme korkusu da var, yok yok hocam aanlayacağınız ve bunları asla birine anlatamam ne yapıcam durumum çok lkarışık değil mi sizce nedir hastalığım ne olur dürüst olun.

  • merhaba. anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu ve/veya obsesif kompulsif bozukluk olabilir. bir uzmanla görüşüp netleştirebilirsiniz.

 81. Bir ara yine ünidyken 3 harfliler gelsin o zaman Allah’ın oolduğunu kesin anlayıp hiçbir şşeyden korkmam demiştim, gecelerce bekledim korkuyla gelin lan ddiyordum kendi kendime, hhem deli gibi tırsarak ama bir şeylerin değişeceğine inanarak, daha ne saçma hikayeler var bende yazsam roman olur, sürekli aynı kelimeleri tekrar ederek kendimi motive etmeye çalışıyorum, bir ara hhayatım düzene ggirmişt. MMükemmeldim, şimdi yyine saçmaladım. Hasta mıyım normal m. Ondan da emin değili, yyıllarca depakin diye ilaç kkullandım, ancak bbunları asla anlatmadım ve yyanlış tedaviler gördüğümü düşünüyorum. Hiç psikoterapi görmedim ggünlük iniş çıkış dendi önemsiz dendi Yazmakla bitmez aklıma geldikçe yazarım 🙂

 82. hocam birde şu aanda sevgilim dılarıda yürürken pisliğin bbirilaf atacak ssarkacak diye kafamda hep bu düşünce var aynısı annem ablam için de geçerl, pislik insanlar neden ppislik bir ttürlü anlam vveremiyorum, hhepsini ööldürmek iistiyorum ama hapisten kkorkuyorum, geçen gece 1 yıl önce bbir pislik ssevgilime ssapıkça bbakmıştı, ben de ona tip tip bbakmıştım ve ggeçmiştim, bu oolay aklıma geldi ve hhayalimde adama bir yumruk attım, ve öyle bir Durumda ne yyapacağımı düşünüyorum aama işin iiçinden ççıkamıyorum. Bu ara gfavori ddüşüncem bu, AAllah’tan korkmasam hepsini ööldürebiliri,m aartı hapis olmasa.

 83. Ben 14 Yaşındayım Okul bitti yaz tatilini Annemle beraber İstanbul la geldik Abimin .önceki kaldığımız yerde İstanbulla gelmek için Heyecan lıydım Hemde İstanbul da Lise Okucaktım geldiğimde İlk Başta Mutluluydum Sonra Aklımda Burda İki Kişi Nasıl Kalcaz? Hangi Liseye Gitçem?Burda Çok sıkılcam Gibi Sorular Gelince İçime Bir Sıkıntı geldi Çok Korktum.Anne de Evimize Gidecek 2 Kışi kalcak Sıkıntı 4 Gündür Var Lütfen yardım Edin

  • ailesinden uzakta, başka şehir ve ülkelerde okuyan, senin gibi binlerce genç var. onlar nasıl aşıyorsa bu durumu sen de aşacaksın.

 84. mehaba ben shimdi 21 yashindayim neredeyse 16-17 yashlarinda 1 gecelik koruma ishine ciktik orada olan eshyalari koruyoduk konserden sonra calmasinlar die orada cocuklarla tanishim sobet ederken orta yashlarinda biride geldi yanimiza bizimli calishiyordu bana cok bakiyordu cocuklarada ben cocuklara soyledimki galiba o gay baksana nasil bakiyor cocuklara dedimki hadi siz soyleyin sizde gaysiniz biraz shaka yapalim neyse cocuklar oyle soyledi oda biraz gay oldugunu soyledi o gun hayatima tash dushtu sanki bende oyle oldugumu sandim neredeyse 1.5 yil cok azap cektim hep arkadashlarimin bazi yerlerine gozum kayiyiodu sonrasinda kendi kendiliyinden gecti ondan oncede sonra ashik oldum kiz oldu hep kizlardan hoshlandim cocukluktan capkin biriydim maco bir erkektim 1 ci sinifta bile hoshlandigim kizlar vardi shimdi bende okb hastalarinda bash gostern problemlerin hepsi bash gosterdi cocukkan el yikama gibi problemlerim vardi sonrasina kapiyla iligi sonrasina facebook whatsap bile kullanamaz oldum hoshlandigim bi kiz vardi hep ciplak resimlerini gonderdigimi dushunuyodum birilerine sonra yoldan gecerken bi arkadashimi tanidik gordukde hayatimda ailemde olan sheyleri anlatdigimi dushunuyodum bi red bull aldigimda bir yere koyduysam sonra icemiyodum icine hap atlidigini dushnuyodum yada bir yerde yemek yerken hep dikkaktlice insanlarin ellerine ve yemeyime bakardim kendi elim yikadigima bile inanmiyodum hep anname gosterioydum ceplerimde nelerin oldugunu bile anneme gosteriyodum inanmiyodum dusha girdiyimde orda olan arieli falan kafama doktugumu dushunuyodum sonra kashinti oluyodu sonra gercekten olup olmadigina bile inanamiyodum sonra cocuklukta kafasina boyuyen cocuk gormushtum yillarca bendede oyle olucagini dushunmushdum hasta birini gorende ayagi olmuyan birini bendede oyle olucak saniyodum ve bi zamnlarda arkama hem bakardim kimse beni takip ediyomu die. escinsellik obsesyonuda arada bir gelib gidiyodu instagramda escinsellere aid videolar gorende rahatsiz oluyodum hemen kapatiyordum ara sira 6-7 aydan bi 1 yildan bir escinllik obsesyonu yeniden geliyodu amma geciyodu ondan sonra yurt dishinda oldugum icin bi kac kez piskiatre gittim ilac tedvaisi goruyodum birakiyodum yeniden depresyon bahliyodu cok sikiyodum shimdi 1 ay once yen bi piskiatre gittim tum problemleri anlatmak istedim escinllik problemini anlatirken hic bi shey diyilmish gibi sakince belki eshcinselsin dedi bana amma ben ona hic bi shey soylemedim yalnizca bi zamanlar eshcinsel obsesyonum vardi dedim oda bana boyle soyledi birinci defa olan obsesyondan gectikten sonra sevdiyim kizla birlikteliyim bile oldu hep kiz arkadashlarimla opushurken ereksiyon oluyodum 1 hafta once bi kizla tanishtim onunla resim cektirdim hemen elim kolum esti sanki ilk defa kiza sariliyorum bu problem olmadan oncede kizlarla skypeden falan konushub soyunduroyudum hemen ereksiyon oluyodum telefonumda sayamiyacagim kadar cok kiz resmi var shimdi piskiatr bana belkide oylesin soylediyine gore yeniden depresyona girdim oylemiyim diye bazen soyluyorum sen oyle diyilsin hep kizlardan hoshlandin kiz arkaladhlarin oldun sevdiyin kizlar bile oldu kizlarla konshukca shimdide bazen unutoyrum amma yeniden geliyo shimdi dishardan geliyorum erkeklerin gozlerine bakamiyorum gozlerimi kaciyorum dudaklarina baktigim zaman sanki opmek gibi bi hiss geciyo icimden sanki bi sheyler oluyo anlamiyorum neden boyle oldugunu canim cok sikiyolor artik hayatim yashanilmaz hale geldi belkide cocukken bi kac kez taciz edilidiyim icindir bi zaman bi pedofil beni dudagimdan opmushdu bende cocuktum ilk once anlamadim bi kac efa bunu tekrarladikcan sonra anladim ve dudaklarimi kirleshmish hiss ediydum hel yumrukla dudaklarima vuruoydum shimdide oyle shimdide dudaklarimda bi giciklanma oluyo anki hel yumrukluyorum bakin yusuf bey bana yardim edin lutfen artik biktim 1 ay oncesine kadar her shey normaldi kizlarla konushmalar gorushmeler her shey ereksiyon falan normal yani shimdi boyle bu ne illetdir lutfen bana yardim edin ve bu arada yurt dishindan yaziyorum shimdi bu bu obsesyonlar yok neredeyse yalnizca escinllik obsesyonu luften yardim edin shimdiden teshekkurler

  • Yusuf bey yanlishlikta bi sorun olushut mesaj 2 defa geldi altdakini okuyun orda her sheyi yazdim teshekkurler yardiminiza bekliyorum bi kac gune yeniden piskiatre gidicem

  • merhaba. “acaba eşcinsel miyim” diye endişe etmeniz, eşcinsel olduğunuzu değil eşcinsel olmadığınızı gösterebilir. eşcinseller “acaba eşcinsel miyim?” diye düşünmezler, eşcinsel olurlar.

 85. Merhaba. Benim şöyle bir sorunum var. Sürekli hayal kuruyorum ama fiziksel bir görüntü oluşmuyor son sadece hayal ama gerçek gibi yaşıyorum. Ciddi anlamda onu yaşıyorum kendimi kaybediyorum. Alıkoyamıyorum. Bana iyi geliyor. Hatta dışarı çıkmak yerine böyle vakit geçiriyorum. Artık hayatımın bir parçası haline geldi.durduramıyorum ve.ani duygu değişimi yaşıyorum. Buna bir cevap verirseniz çok sevinirim. Çok yardımcı olursunuz .

 86. hocam neden benin yorumuma bicevap yazmadiniz cok rahatsizim bu bu durudam luften bana yardim edin

  • sence neden henüz cevap vermemiş olabilirim?

   • Merhaba ben 16 yaşındayım 14yaşındayken prozac kullandım geçen yılda lustrale başladım ama pek bir değişim yok kafayı yemek üzereyim bir yıl öncesine kadar kuzenime bir resim göstermiştim görmesini istemediğim bir resimdi ama o zamanlar gösterdim işte onu düşünüp duruyorum ve her saniye kalbim tetikliyo ağlayasım geliyor çıkmaza kapana sıkıştım gibi geliyor kurtuluşum yok biri yardım etsin diye çığlıklar kopuyo içimde vicdan azapları çekiyorum geceleri bazen hep ağlıyorum sanki biri bana eziyet eder gibi ilaç kullanmama rağmen bu haldeyim ne yapmalıyım?

 87. Hocam iyi günler. Bende önceden panikatak başlangıcı vardı.Doktora gittim 6 ay paxsil kullandım kendimş daha iyi hissettim. Sonra hastalığım tekrar nüksetti ama ataklarım eskisine oranla daha az şiddetli oluyodu. Yine doktora gittim aynı hapı verdi ve 1 ay kullanmamı söyledi. Hapı kullandıktan sonra kendimi iyi hissediyorum ama bi olay yaşadığımda örneğin küçük bi deprem atlattım o gece korktuğum için çarpıntım tuttu nefes alamadım. Panikatağın tam olarak geçtiğini düşünmüyorum. Artık bu durum beni bunaltmaya başladı bazen geceleri düzgün nefes alamıyorum. Son zamanlarda gece olunca içime bi korku düşmeye başladı. Bazen ölmekten korkuyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Tavsiyeleriniz nelerdir ve bu durumun tamamen geçmesi için ne yapabilirim? Şimdiden teşekkürler.

 88. Hocam merhaba ben 18 yasındayım anlam veremedıgım sekılde eşcınsel olma korkusu sardı benı yakısıklı bırını gorunce kalbımın rıtmı degısıyo acaba hoslanıyomuyum dıyorum neden bole oluyo hiç hosuma gıtmıyo bu durum cınsel olarak kadınlardan hoslanıyorum hatta cinsellık anlamında kadın hastasıyım dıyebılırım herzamanda bole oldu ve ılgım hep kadınlarda oldu ve halen ole ama yaklasık 4 aydırfakat duygusal olarak neden bole oluyo neden escınsel olursam dıye korkar oldum neden yakısıklı bırını falan gorunce kalbım hızlı atıyo rahatsız edıcı bı durum falat escınsel olduysam falan dıyorum aklımdan cıkmıyo durduk yere gozum bı anda durduk yere erkek dostlarımın olmadık yerlerıne kayıyo acaba ereksıyon olurmuyum dıyorum ve olmuyorum cok sukur rahatsızlık duyuyorum ama ya hosuma gıttı acaba dıyorum bu durum hayatımı maffetti rahatsızlık duyulmıcak gıbı degıl sureklı bu konuyu dusunuyorum cok asırı macoyum bole seylerıde desteklemem hatta nefret ederm zamanındada escınsellere kın besledım nefret ettım ve bugun bu olay bende gorulur dıye endıse edıyorum psıkolojık olarak acaba hoslandım kesın oyuzden kalbım hızlı atıyo falan dıyorum ama cınsel olarak aklım kadınlarda hep ole oldu lutfen yardımcı olun bu konu hakkında ne yapabılırım sonradan escınsel olunur mu ve suan sızce rahatsızlıgımın kabaca tanımı nedır bu dusunceler 3-4 gun gıdıp tekrar beynımı kemırmeye baslıyo ozellıkle evde yalnız falan kalırsam cok dusunuyorum mumkun oldugunca dısarı atıyorum kendımı kafam dagıldıgı zaman bu belırtıler olmuyo normal hayatıma donuyorum ama bazen dank edıyo bole sacma sapan dusunuyorum sızden rıcam ne yapılabılır gercekten escınselmıyım bazen durduk yere hosuma gıder gıbı oluyo bırı ama ben cınsel olarak kadınlara ılgı duyuyorum ve bı escınsel kadınlara ılgı duymaz cınsel anlamda ama ben kadın muptalasıyım fakat bu dedıgım dusunceler neden oluyo neden yskıdıklı bırını goruncr kalp rıtmım degısıyo bunları acıklarmısınız bılmenızı ısterımki bu dusunceler bana sacma gelıyor ıstemsızce yapıyorum dusuncelerınız benım ıcın önemlı size mınnettarım hocam saygılar

 89. Merhaba ben 20 yaşındayım. Üç dört senedir kendimde birşeyler olduğunu dusunuyorum.Birine aşık olmuştum onu saplantı haline getirmiştim ,en azından saplantı olduğunu düşündüm sonradan.Ne yaparsa yapsın hala peşinden gidiyordum her saniye onu düşünüyordum aklımdan çıkaramadığım için deli olma şüphelerine bile girdim.Önümdeki işlere odaklanamıyordum…Üç sene sonra o takıntıdan kurtuldum.Unuttum.Fakat sonra yerini başka takıntılar aldı o süre içerisindede çok sinirli birine donusmustum insanların dediğini çok takıp bir anda çevreme sataşabiliyordum.Çok sinirliydim .O siniri biraz attım ama insanların dediğini daha çok takmaya başladım herkes beni küçük düşürüyormuş gibi geliyor sürekli rezil olacakmışım gibi geliyor .İnsanlar beni aşağılıyolar gibi geliyor .Hatalarımı yüzüme vurmaları beni çok üüzüyor ve sürekli ağlıyordum bir ay önce.Sevdiğim insanları kaybedicem korkusu oluyor özellikle en yakın arkadaşımın üzerine çok gittiğim için onu kaybedicekmişim ellerimden kayıp gidecekmiş gibi üzülüyordum sürekli benim hakkımda kötü şeyler düşündüğünü düşünüp durduk yere aglıyabiliyordum çok tartıştık o arkadaşımla küstük defalarca bu seferde ona bağlandım.Hayatı ona bağladım onunla aram bozulursa okulu bırakıp gidicektim.Şu andada ona çok yük olduğunu düşündüğüm için kendime yeni bir yol çizdim .Çünkü yaptığım işlerde ben kendime güvenmiyorum elim ayağıma dolaşıyor ya da yapamayacağımı düşündüğüm için yapamıyorm.Kendime guvensizlik var en yakın arkadaşımda benim hep yanımda oldugu için ona karşı mahcupluk hissi var içimde.Sınıftan bir arkadaşımda okb varmış.Belirtilerini saydıktan sonra bende olduguna şüphe ettim.Araştırdım ve oldugunu düşünüyorum.Ailem olduguna inanmıyor ve benimle dalga geçiyor.El takıntımda var küçüklükten beri elime mikrop bulasıcak diye sürekli ellerimi yıkıyorm en nefret ettiğim şey toz tozlu bir yere dokunamıyorum parayı elime aldıgımda tiksiniyorum ve ellerimi yıkıyorum.Bu gibi takıntılarım var.Kim olursa olsun insanların dediğini çok takıyorm.Yakın arkadaşımı sürekli kafama takmazsam yerini hemen başka bir konu alıyor .Sürekli birşeyleri takıyorum.Hiç görmediğim biriyle konusmustum bir sene önce.O da hayallerimin içerisinde.Onunla kendi kendime konusuyorum.Dönüp dolaşıp onunla konusuyorum hayallerimde konusmalarımızıda detaylarına kadar unutmuyorum bu da bir takıntı mıdır ? O kişinin ilerde hep hayatımda olacağını düşünüyorm yıllardır tanıyormuşum gibi oldugum için vazgeçemiyorm. Onun hayalini kurmak bana mutluluk hissi veriyor genelde .Bu yuzdende vazgeçemiyorum sanırım.Sizce ben okb miyim? Tavsiyelerinizi bekliyorum.Çünkü bütün bunlar beni çok güçsüz bir insan yaptı.Artık dayanamayacak duruma geldim.Psikiyatriye gittim.Bana ilaç verdi ilaç kullanmak istemediğim için almadım. Bütün bunların depresyon oldugunu soyledi.Geçen yazda gözümün önüne görüntüler geliyordu sevdiğim insanları kaybedeceğime dair korkuyordum hep dua ediyordum geçmiyordu örn:ailem kaza geçirirken.Tavsiyelerinizi bekliyorum ne yapmalıyım ?

 90. Merhaba benım sıkıntım yıllardır devam ediyormus farkında degıldım bugunden önce cok takıntılıyım 3 yıllık ılıskım 4 ay once bıttı aileler neredeyse birbirine girdi kız bana senden nefret ediyorum diyor ama ben hala geri döneceğini ümit ediyorum beni sevdiğini düşünüyorum h iç birşeyi kabullenemiyorum laf dinlemez insanlardan uzak kimseyi umursamaz bi insan oldum kendi isteğimle hiç birşey yapmıyorum diğer insanlar sen böle değildin diyor noldu sana diyor ben anlamıyorum bana ne oluyor?

 91. Merhaba hocam ben 15 yaşında bir fen lisesi öğrencisiyim. Hasta olduğumu düşünüyorum . Kafamın içindekileri anlatamıyorum ama yalnızca bi kaç birşey söylemeye çalışacağım öncelikle yüksek bir hayal gücüm olduğunu düşünüyorum ve sürekli çelişiyorum kendimle fikirlerimle hep bir noktada zitlasiyor birşeyler . Dünyaya zerre ilgim yok ve aldığım bir zevkte yok çünkü zevklerim dahi çelişiyor . Bu yüzden başarılı da olamıyorum zaten mutlu olduğum bir zaman hatırlamıyorum bile . Öğrenmek istediğiniz şeyler varsa açıklayabilirim şimdilik bu kadar. Ne düşünüyorsunuz bunlar hakkında?

 92. Bende iş takıntısı var acaba başka iş yapsam daha iyi olur muyum 36 yaşındayım her aklıma geleni de yapmıyorum beyninde sıkışma oluyo kafam rahat olmuyo cipralexte kullanıyorum aslında
  Kendime beymime anlam veremiyorum

 93. Hocam Merhaba. 18 yaşındayım. Bende çok küçük yaşlardan beri OKB vardı. Temizlik ve sayma takintilarini bi şekilde idare edebiliyordum fakat daha sonra bi kitap okudum ve bundan etkilendim. Sürekli “acaba birine zarar verirmiyim ?” ” ya komşuma bir zarar verirsem?” gibi obsesyonlar başladı. Hocam cani değilim 6 yaşımdan beri hayvanlara acidigim için vejetaryenim. 4 aydır psikoterapi ve ilac tedavisi görüyorum rixper selectra ve ativandan sonra doktorumun verdiği prozac kapsül kullanıyorum .yardım edin lütfen. Teşekkürler..

 94. Merhaba hocam Nasıl anlatsam bilmiyorum benimde cinsel takıntım başladı hemde neden olduğunu bilmeden. normalde hep kızlardan hoşlanan çıkan birisydim ama bir anda hep aklıma böyle saçma düşünceler takılmaya başladı. acaba eşcinselmiyim diye erkeklere baktımmı kafamda saçma şeyler oluşuyo ben istemiyorum böyle bişeyi ama olmuyo depresyon sürecine bile girdim bi ara intiharı bile düşündüm artık hayattan zevk almıyorum. Yardım edin hocam ne yapmalıyım Aynı zamanda Artık Kızlardan da soğudum sırf bu yüzden eskisi kadar istegim kalmadı kızlara karşı bu neden oldu?

 95. hocam okb hastasıyım uzun zamandır ilaç kullanıyorum. artık sıkıldım bir tedavi duydum gamme knife yüzde kaç oranla bu tedavi faydalı ve herkes etkisini gorür mü yardımcı olursanız sevinirim.

  • merhaba. bahsettiğiniz yöntem cerrahi bir yöntemdir, terapi yöntemi değil. bu yüzden sorunuzu ohizmeti veren birine sormanızı tavsiye ederim.

 96. Yusuf bey merhabalar,
  Yaşadığım bir durum var OKB ya da OKKB ya da başka birşey mi ve literatürde ismi var mı merak ediyorum.

  -Güzel şeyleri hep sonraya erteliyorum, mesela sevdiğim güzel bir kıyafeti giymem güzel günlerde olacak özel bir günde giyeceğim, hoşuma giden müzikleri dinlemekten kaçınıyorum bıkıp soğuma endişesi ile (hani dinleyip dinleyip artık eskisi gibi tat vermez diye), aynı durum sevdiğim bir parfüm içinde geçerli kokusunu sevdiğim bir parfümü hiç sıkmadım bile benim için sıradan olur diye o güzelliği gider diye,
  Bu şekilde hayatımda güzel gelen şeyleri belli bir aşamadan sonra yapacağım diye koşullanma var sanki, sonuç olarak hiç kullanmıyorum yapmıyorum.

  Çünkü gerek örnekleri sınırlandırdığım müzik kıyafet parfüm konusunda, alışırsam anlamını yitirecek yeni bir arayışa girmem gerekecek ve yine bu durumlar tekrar edecek diye düşünüyorum. Bu yakıştığını düşündüğüm şeyler için geçerli bir saç şekli bile yakıştırdığım için uzun süre yapmamışımdır, sonuç olarak hayatta belki yarınlar olmayacak ama güzel şeyleri sonraya erteliyorum belki ödül ceza sistemimle alakalı bir sorundur bilemiyorum ödüllendirmeyi ertelemem.

  Bilgilendirmenizi rica ederim psikolojide yaşadığım durumu araştırmama rağmen bulamadım.

 97. Bizim evde 4 kedi var, ikisi sanki beni sevmiyor. Ne yapmalıyım onlara beni sevsin diye konserve mama veriyorum gelip bana yavşasalar bile güvenmiyorum onlara. Halamın kızı onları bana karşı kışkırtıyor diye düşünmekten kendimi alamıyorum.Sonra akşam düşünüp halamın kızını hayal ediyorum ben 23 yaşındayım halamın kızı 24 yaşında.ama üstesinden geldim son bir aydır verilen ilaç ve doktor görüşünden sonra daha rahatım.hala kızı zaten çirkin

 98. hocam merhaba, 18 yaşındayım. olmayan bir şeyi olmuş gibi kafamda kurup ona inanıyorum ve onu takıntı haline getiriyorum bunu kesin olmadığına inanınca bırakıyorum ama o zamana kadar kendimi çok üzüyorum bir de çok şüpheciyim bir yerde tek olamıyorum kafamda yine bir şeyler kurup kendimi güvene almaya çalışıyorum sonradan saçma olduğunu fark etsem de bunlar beni çok yoruyor neden olabilir

 99. hocam merhaba bana Allah rızası için yardım edin ben şubattan beri öleceğimi hissediyorum ve agustosta öleceiğim hissi ozamandan beridir var dini konulara bakınca bu vesvese dendi ama benbunun artık vesevese oldugun düşünemiyorum çünkü rüyalar görüyorum hiçbirinde ölümle ilgili bir şey görmüyorum lakin rüya tabirlerine bakınca öleceksin ecelin yakında son bulacak veya ömrün kısa diyorlar ya gerçekten kafayı yiyeceğim aglamaktan harap oldum başıma agrılar giriyor yani bu hissi rabbim kimseye vermesin panik atak denilse değilim çünkü kalbim felan sıkışmıyor hadi diyelim panikatakasam bu rüya tabirleri ne yoksa Allah beni uyarıyormu ibadetlerini yap ölüceksin RABBİME NE KONUDA DUA EDERSEM GERÇEKLEŞRİRİYOR AMA BU HİSSİ VE BU RÜYA TABİRLERİ GEÇMİYOR ya gerçekten yeter şunları yazarken bile aglıyorum ve 18 yaşıdayım bana yardım edin nolur yusuf bey benim sorunum ne yoksa bunlar gerçek mi 🙁

  • merhaba. bahsettiklerinizin gerçek olup olmadığını bilmiyorum. tahminimi soruyorsanız gerçek değil, sadece korkularınız var. terapi desteği almanızı tavsiye ederim.

 100. Mehmet
  Ben 42 yaşındayım. Geçen yıl çok kötü bir şekilde başımı vurdum ve beyin kanaması geçireceğim düşüncesiyle kendimi düşünmekten alıkoyamadi ve bir hafta sonra ağır bir panik atak geçirdim. İç sıkıntısı tekrar başladı. Cipralex 20 mg ile 1 yil tedavi gördüm. İyileştim. Sonra 2 ay geçti ve boyun ağrılarım oldu boyun fıtığı felce yol açabilir diye korktum ve en sonunda geçen seneki gibi değil ama bu defa sırtımda yanma ve çarpıntı iç sıkıntısı şeklinde atak oldu.Atak olunca iç sıkıntısı başlıyor. 1 ayda tekrar iyileştim. 1 ay sonra oğlum ateslendiginde ateşini ölçerken tekrar etti.yine iç sıkıntısı. Zestat 1 2 gün kullanarak tekrar düzelmeye başlarken 15 gun sonra tekrar atak tekrar ic sikintisi oluyor.Doktorum bu ilacın yetersiz olduğunu düşünerek lustral 50 mg verdi.35 gündür kullanıyorum. İlk 15 gun icinde bir akşam balkondan bakarken ya intihar edersem korkusu yaşadım. Asla böyle bir niyetim yok.Sonra bu düşünce balkona çıktığımda ayakta iken aklıma gelebiliyor. 20 gün geçti. Bir iki gündür tekrar var .Acaba yeni ilaca geçtiğim için olabilirmi.Ciprzlexte olmamıştı. Bu obsesyonmudur.karaciger testinde alt 52 çıktı. Doktorlar çok önemli değil dedi.ama aşırı endişe ettim ya ilerlerse ilaç nasıl kullanırım diye

  • merhaba. evet, yaşadıklarınız obsesyon olabilir. tam bir teşhis için psikiyatrik muayene gerekir.

  • Hastalığım ilerlerse şizofren olurmuyum yada kendimi kaybedip yüksek bir yerden yada ilaç kullanırsam karaciger zarar görürse diye korkuyorum. Bazende sırtımda yanma çarpıntı ve huzursuzluk oluyor.gittigim doktorlar sağlık anksiyetesi ve panik atak dendi. Biri ise panik bozukluk dedi.Yalniz internetten hastaligimi çok araştırıyorum. Lustralin prospektusunu kanser sizoifreni karaciger değerlerinde anormallik yazıyor korkuyorum.Okb denmedi ama anksiyete yada okb sizofreniye dönüsmez dendi.internete bakmak okbmidir

   • “internete bakmak” okb belirtisi değildir. ancak önemli olan internete “ne için” baktığınızdır. obsesyonlarınız dolayısıyla internete bakıyorsanız bu okb belirtisi olabilir.

  • Birde benim mikrop kaparım yada benzeri bir davranışım yok.Kompulsif bir davranışım yok.Sadece hastalik belirtileri oluyor örneğin onbes gün süren boyun ağrılarım oluyor.boyun fıtığı var bende.internetten araştırıyorum. Orada ilerleyen aşamada boyun felce ne yol açabilir dusuncesi oluşuyor ve anksiyete arkasından panik atak .Bu okbmidir.

 101. Hocam meraba.20yasındayım.Kendime ne olduguyla ilgili bir fikrim yom iki hafta once bir iç sıkıntısı başladı gece uyku bozukluğu ile beraber.Bazi zamanlarda bacaklarimda titreme oluyordu.suan iicn ic sıkıntım gecti.Ama uc sene once babam kalp ameliyatı olmustu ve bazen ya babam ölürse gibi düşüncelere daldığım oluyordu hatta ağladığımda simdi ya etrafımdakiler ölürse ya ben ölürsem gibi düsüncelerim var bazen tadim cok laciryor sizce ne yapmalıyim

 102. 4 yıllık bir ilişkim vardı. Kız arkadsimla cok kiskanc birakin baskasiyla yan yana olmayi goz goze bile gelemezsiniz.2013 yılında kiskancliginin yuzunden kavga ederek ayrılmak istedim. Oda bunu kaldiramadi ve bir kaç gün sonra psikiyatri servisinde 1 hafta kaldı. Daha sonra çıktı ve biz yine devam ettik etmek zorunda kaldım. Daha sonra yine aynı nedenlerle 6 ay sonra tekrarlandi. Ama bu sefer kesin kararlıydim. Onun hayatından komple kaçtım. Ailesi tekrar psikiyatri ye yatırdı ve yalnızlık hissi ağlama krizi ve ölüm düşünceleri tanısiyla yatış verildi. Bu hal böyle olunca ailesini isteği doğrultusunda ben tekrar sadece arkadaş olarak kalmak niyetiyle beraber olmaya başladık ama bu arada bana ne olduysa ben bu sefer ona aşık oldum. Her günüm sonuna kadar onjnlayken benim sevgime inanmamis ve zamanında yaşadıklarını unutmayarak surlar yüzüme vurmaya başladı nenyaptim ne ettim se 3 aydır kararından vaz geciremedim. Şimdi aynı şeyler bende başladı telefon elimde beni heryerden sildi onu takip etmek için her yolu yapiorum. Evine gittim kavgalar ettik elimi duvara vurup kırdım bagirmalari cagirmalar telefon kirmalar kaybetmek istemiyorum o kadar çok gezdik eğlendik Yaşantımız olduki nereye baksam onu görüyorum Dr a gittim bana Bruno vuskas diye bir ilaç verdi hiç etki etmiyor kaybetme korkusu ağlama krizi istem dışı hareketler ve evinin kapısında nöbet tutar duruma geldim ne yapmam gerekiyor ben aileme beni hastaneye yatırın dedim eskiye dair herseyi onu unutmak için ne yapabilirim.

  • merhaba. “onu unutmak” diye bir şey olmaz. çünkü “unutmak istiyorum” demekle unutma olmaz. psikoterapi desteği alıp yaşadıklarınızı anlamalısınız.

 103. Merhaba, ben 17 yaşındayım ve sınava hazırlanıyorum. Fakat son 3 aydır sürekli olarak düşündüğüm, içimden atamadığım şeyler var. Fazla takıntılı bir insanım ve kinciyim. Biri bana kötü bir şey yaptığı zaman aylarca bunu kafama takabiliyorum ama asıl sorun bu değil. 8 aylık bir ilişkim var, birbirimizi de seviyoruz ama son 3 aydır hiç cinsel birliktelik yaşamamış olmamıza rağmen hamilelikten korkuyorum. Durmadan reglim gecikecek mi yoksa karnım büyüyecek mi diye kontrol etmeden duramıyorum. Bu konuyu yalnızca erkek arkadaşımla paylaştım, psikoloğa gitmek gibi bir imkanım yok hep kendi kendime halletmeye çalıştım ama bu düşüncelerden kurtulamadım. Ne kadar saçma olduğu ortada, kendime bunu ciddiye aldığım için kızıyorum ama ne yazık ki bundan kurtulamıyorum. Etrafımdaki insanlara karşı şüpheciyim. Sürekli beni kandırıyorlar gibi bir his dolaşıyor içimde, tamı tamına güvenemiyorum hiç kimseye. Bu olanlar tüm düzenimi etkiledi. Ders bile çalışamıyorum ve geleceğimin etkilenmesinden korkuyorum. Bir sürü araştırma yaptım ailemle paylaştım ama ne derdin var geçer vs tarzı laflarla karşılık verdiler. Bazen o kadar bunalıyorum ki durduk yere ağlamaya başlıyorum. Bu durumdan kurtulmam gerek ama yapamıyorum. Saatlerce aynı konuyu düşünüyorum ve böyle olmaktan çok yoruldum. Erkek arkadaşım ailevi durumlardan dolayı şehir dışında yaşamak zorunda kaldı ve onu aşırı özlüyorum, o gittiğinden beridir bu düşüncelerim daha da arttı. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum, çareyi size yazmakta buldum.

 104. kardeşim bir işi yaparken durup 1 2 3 diye dayıp tekrar geriye alıyo kapı kapatırken duşta yapıyo sebebi nedir

 105. Meraba ben 22 Yaşındayım Yukarıda Yazılanlar Gibi Ocağı Kapattım Mi Tarzı Kaygıların Ve Aşırı Derecede Düzen Takıntım Var Her Şey Yerli Yerinde Olacak Keşke Bununla Kalsa Arkadaşlarım Çevremdeki Herkesi Mutlu Etme Çabasındayim Bundan Vazgeçemiyorum Bi Yakınımın Canı Sıkkın Suratı Asiksa Ben Kendimi Suçlu Hissediyorum Mutlu Etmek İçin Uğraşıyorum Sürekli İnsanlari Ve Hep Kullanılıyorum Artık Zoruma Gidiyor Var Da Geçemiyorum Ne Yapmalıyım İlaçsız Tedavi Olmaz Mı? Bu Teşekkür Ederim Şimdiden (Yazı Hataları İçin Kusura Bakmayın Telefon Bozuk)

 106. merhaba öncelikle ben 16 yaşındayım. son bir yıldır tuhaf geçiyor yaşantım. sanki hepsi bir gecede dinsel bir düşüncyle başladı. inkar durumu yazarken bile korkuyorum günaha girmeyeyim diye. aklıma dinle insanlarla alakalı öyle kötü şeyler geliyor ki bazen şaşırıyotum nasıl bu kadarı oluyor diye. kendimi sürekli günaha giriyormuş gibi hissediyotum hareketlerıme dikkat ediyorum bazen ayagımı bile uzatamıyorum. büyük bir günah sayılmayacak şeylerde bile en dogrusunu düşünmeye çalısıyotum bir insana çirkin diyemem mesela zaten hani kötü birşey denmez tabiki ama anlatmak istediğim kenidimi hep iyi yönden düzeltmeye çalışıyorum bundada sıkıntı yok tamam ama sürekli kötü şeyler geliyor ve dua ediyorum. aynı cümleyi tekrarlıyorum kendime bir hakaret ve ardından dua ediyorum Allah’a. dua etmek güzel bişey. ama aklıma gelen kötü şeylerden dolayı çok günaha girdiğimi düşünüyorum. 1 yıldır devam ediyor. bazı dönenmler okudugumu algılayamaz unutkan bir hale gelmiştim. kendı kendımı motive ederek azalttım. çok şükür daha iyiyim ama hala devam ediyor. boşuna ilaç kullanıp kendime zarar vermek istemiyorum bunu düşünerek psikolga gitmek istemiyotum belki kendi kendimi öyle görüyotum bir şleyim yoktur ilaç kullanmayayım dıye. bazen de nasıl anlatacağımı bilmediğimden oraya gidene kadar aklıma bir şey gelmez düşüncesiyle gitmedim hiç. hayatımı çekilmez hale getirdiği dönemler oldu ama şimdi daha iyiyim ne yapmayalım bir fikir verebilir misiniz ve de ilaç kullanarak kendimi hastayım psikolejisine sokarak az ve geçicic olan bişeyi ilerletirmiyim endişesi var . çok sağolun şimdiden.

  • merhaba. ilaçların korktuğunuz gibi etkileri yok. ilaç tedavisi ile birlikte (veya onsuz) konuşma yoluyla terapi desteği almanızı tavsiye ederim.

 107. Depresyon tanısı ile 10 gündür lustral kullanıyorum ama hala çok umutsuzum ve okb dolayısıyla aklıma gelen saçma sapan düşünceler beni korkutuyor ya delirirsem diye endişe ediyorum şu an için bunlar normal mi ilaçlar ne zaman etkisini göstermeye başlar. teşekkür ederim

  • merhaba. ilaçlar hakkında sorularınızı ilacı reçete eden doktora sormanızı tavsiye ederim. okb için de psikoterapi desteği almanızı tavsiye ederim.

 108. Merhabalar. Uzun zamandir okb ile mucadele ediyorum. Temizlik-titizlik takintım yuzunden evden disariya cikamiyorum. Bir cok farkli ilac kullanmama ragmen sonuc alamadim. Sizce ne yapmaliyim. Bilissel terapi,elektrokonvülsif tedavisi, yada manyetik uyarım tedavisi mi almaliyim ?

 109. Merhaba ben mesela bir cok hareketi tekrarlıyorum spor konusunda onları unutmamak için hep tekrarlıyorum sizce ne bu

 110. Merhaba ben Senem19 yaşındayım. Yazınızı baştab sona okudum ve ciddi derecede aynı davranışları sergilediğimi gördüm. Bundan 1 yıl öncesine kadar salonda otururken kumandaya dokunamazdım ellerimi yıkama ihtiyacı hissederdim zamanla bu durumum salondaki koltuğa oturamamaya dönüştü ve şu an kendi odam dışında evin hangi bölümünde hangi eşyaya dokunaam içimdsn bir şeyler beni dürtüyor ve ellerimi yıkamaya zorluyor. Ellerimi çok sık yıkamaktan cildim tahriş oldu bu durumdan çok rahatsızım ama hiçbir şekilde kendimi durduramıyorum. Annem beni defalarca doktora götürmek istedi fakat reddettim. Kendim aşmaya çalıştım fakat olmuyor. Odama kimseyi alamıyorum, biri girip bir eşyama dokunsa hemen silip süpürüyorum. Sizce bende Obsesif Kompulsif Bozukluk olabilir mi? Cevap verirseniz çok mutlu olurum.

 111. Merahabalar. ben 22 yasındayım. bu yasıma kadar ailemden bir çok sevdiğim insan vefat etti. Kötü olaylar, hastalıklar, yada kalp krizinden ölenler gibi olumsuz şeyler duyunca benim ya da sevdiklerimin başına aynısı gelicekmiş gibi hissediyorum. zihnimdeki bu düşünceleri değiştiremiyorum. ve cok huzursuz ve mutsuz oluyorum. kendimle başbaşa kaldığım zaman oluyor bu yalnızca. ne yapmalıyım teşekkürler

 112. Merhaba benim eltimin belirli takintilari var .baslarda temizlikti simdi ise din uzerine yogunlasti.bu surecte kendisi esimden yardim istiyor surekli bu sorularini esime yoneltiyor.bu durumda beni rahatsiz ediyor.kendi esi bu tarz konulari cok ciddiye almiyor ve onemsemiyor o yuzden esiyle de paylasamiyor.size sormak istedigim bu takintilari esime yonelebilir mi ne yapmamiz gerekiyor?

 113. Merhaba. Ben 16 yaşındayım, İstanbul’a taşınalı yaklaşık 3 sene oldu ve buraya geldim geleli sürekli stres altında kalmayı gerektircek şeyler yaşadım yaklaşık 5-6 ay önce psikolojimin bozulmaya başladığını farkettim o günden beri kendimi insan olan ortamlarda hiç rahat hissetmiyorum özellikle otobüste biri 3-5 saniye boyunca bana bakınca napıcağımı şaşırıyorum gözümü hemen çeviriyorum strese giriyorum ya da otobüste telefonum çalsa hemen gergin bi ruh hali sarıyor beni, insanların olduğu yerde yolda yürürken kendimi kasıyorum her an düşecekmiş gibi hissediyorum, insanlarla göz teması kurarak konuşunca cümleleri birbirine karıştıracakmış gibi hissediyorum bunun gibi örnekler çoğaltılabilir sosyal fobim olduğunu düşünmüyorum çünkü tanımadığım insanlarla çok rahat tanışıp konuşabiliyorum. En garip bulduğum şey de otobüste kulaklıkla müzik dinlerken nefes alamayacak gibi hissediyorum ve çok nadirde olsa bazen reflekslerimi kontrol edemiyorum. Sizce sorun nedir ve ne yapmalıyım? Reflekslerimi kontrol edemeyişimde psikolojik şeyler yaşamaya başladığımdan beridir var ondan önce yoktu. Sizce nörolojiye mi gitmeliyim psikoloğa mı? Yoksa reflekslerimi kontrol edemeyişim psikolojik bir şey mi insanların olduğu ortamda oluyor bir tek çünkü. Yardımcı olurmusunuz ne yapma mı önerirsiniz?

  • merhaba. sosyal fobinin farklı versiyonları olabilir. anlattıklarınız sosyal fobiyi çağrıştırıyor. düzenli psikolojik terapi görmenizi tavsiye ediyorum.

 114. Merhaba eşimin ikinci evliliğiyim 2 oğlu var 10 yaşında 2 haftada bir bizde kalıyorlar 2 gün. Odaları var. Fakat Bu durumdan rahatsızım üstelik hamileyim ve kendi çocuğuma oda yapmak istiyorum ewde başka oda yok. Eşim daha söylemedi bile hamilelik olayımı sürekli eşimi suçluyorum. Tartışma ve huzursuzluk yaşıyoruz ve boşanmayı bile düşünüyorum. Çünkü beni dinlemiyor önemsemiyor. Çocukları üzülmesin diye ben üzüleceğim. Destek alsam bu sorunu çözebilirmiyim ?

 115. Merhaba hocam,benim sorunum her şeyi ciddiye almam çok alınganım ve kafaya takıyorum..bilhassa insan ilişkilerinde yerine getirilmeyen sözler,umarsız davranışlar beni çok üzüyor ve kafaya takıyorum..
  kadın erkek ilişkilerinde bu durum katlanılmaz hale geliyor. Nasıl anlatsam karşı taraf beklentilerime karşılamıyorsa kafaya takıyorum sonra bunu çözüme kavuşturmak için sorun olarak gördüğün şeyleri ifade ediyorum ama sorun devam ediyorsa gerginleşiyorum ve tepkim büyüyor…bendeki hastalık mı?

 116. Merhaba hocam bende bu günlerde biseyleri hatırladığımı sanıyorum mesela bi anımı ve cevreme soruyorum ben sunu yaptimmi ben bunu yaptimmi diye cevrem oyle hatrima gelen seylerin olmadigini soyluyor bende inaniyorum cevreme ve sonrasinda baska bi ani hatrima geliyor ve dusunmeye basliyorum sizce benim sorunum nedir ?

 117. Merhaba, önceden aşırı titizliğim yoktu ama girdiğim ortamlarda herşeyden huylanmaya başladım.çünkü insanların lavabodan sonra ellerini yıkamadıklarına çoğu kez şahit oldum ve zamanla insanların çok temiz olmadıgından emin olmadıkça yaptıkları şeyleri yemiyorum ellerinden bişey almıyorum veya bir insanın karşımda agzı açık esnemesi nefesini duymaktan nefret ediyorum yada ağzı açık öksürüp hapşurmasından heleki toplu taşıma araçlarında bu gibi durumla çok karşılaşıyorum ve midem bulanıyor kendimi kötü hissediyorum sonuçta o insanın ben nefesini çekmek zorunda değilmişim gibi hissediyorum.bu gibi durumlarla çok karşılaştıgım için şuan aşırı hassasiyetim var.bana göre bunlar görgü kuralıdır aslında ben abartmıyorum diye düşünüyorum ama çevremdeki insanlara bakıyorum hiçbirinin böyle şeyler umrunda değil acaba bende bir sorunmu var yoksa olması gerekenlerimi istiyorum lütfen yardımcı olun??????

  • merhaba. ortalamanın üzerinde bir rahatsızlık yaşıyorsanız ve bu sizi yoruyorsa bir sorun olabilir.

   • İlgilendiginiz icin Tesekkurler….Sanırım ortalamanin üstünde bir rahatsızlık yaşıyorum ama sürekli böyle şeyler yaşamaktan dolayi asiri ahatsızlık duyuyorum.kalabalık şehir beni boğuyor ve sevmiyorum yaşadığım şehri sunuda farkettimki küçük bir yere insanların çok olmadığı bir yere gittiğimde bu gibi şeylere çok takilmiyorum…tabi bunun dışında artik sürekli ellerimi yikiyorum insanların dokunduğu şeyleri silmeden elleyemiyorum bu durumu nasıl asabilirim

 118. Hocam bende takinti var mesela metafizik fizik konularinda takintilarimi asiyorum 2 ay sonra gene karsima cikiyor farkli bakis acisi ve sorularla bunu nasil asabilirim suanda gene kendini nasil kontrol edicen diye takinti geliyor asiyorum ugrasiyorum ne yapmam gerek

 119. Hocam 10 yasinda kizim 1 yasinda oglum var. Kizim bir kac yildir surekli ellerini yikar heryer yağlı diye biryere dokunmak istemez. Ancak bugun ilk defa agliyarak dedi ki anne ya gece uyurken kardesimi bicaklarsam onu cok seviyorum ama yaparim diye cok korkiyorum

  • merhaba. çocuğunuzu bir an önce çocuklarla çalışan ve okb deneyimi olan bir uzmana götürmenizi tavsiye ederim.

 120. Merhaba hocam ben de geceleri sürekli beni izleyen varliklar görüyorum yolda yürürken sanki biri önüme firlayip bana saldircak diye düşünüyorum sürekli takip ediliyrm gibime geliyr ama arkama baktgmda kimsenin olmadigini görüyorum bazen birileri banai adımla seslendigini duyuyrm etrafima bakinca kimseyi görmüyorm aklimda hep kötü düşünceler var intihar etsem mi böyle mi kurtulabilirim yada etrafimdaki birine sinirlenince ona kötü şeyler yapasim geliyor kendime veya bir başkasına zarar vericem diye çok korkuyorum bana yardimci olurmusnuz

  • bir an önce bir psikiyatristle görüşmelisiniz. durumunuzu netleştirmelisiniz. tavsiye ile altından kalkabileceğiniz bir durum değil gibi.

 121. Merhaba bende saç kirpik kaş koparma hastalığı var 18 yaşındayım 10 yıldır kaş kirpik 3 yıldır saç kopariyorum. Benim özgüven eksikligim vardı psikiyatriye 3 yıldır gidiyorum ve bu sorunu aştım ama koparmayı durduramiyorum aklıma kök geliyor kökü görmek ve dudagima degdirmek istiyorum beni çok rahatlatıyor eğer kök olmazsa kökü görene dek koparirim. Başka bir takintim yok ne yapmalıyım sınava gireceğim ama bu beni çok engelliyor. Yarın için emdr randevusu aldım sizce işe yarar mı? Teşekkürler

  • merhaba. doğru bir terapi sürecinde emdr işe yararabilir. düzenli ve sistemli olmanız gerekiyor terapi için.

 122. merhaba benım prosblemım ılk basta sosyal fobıydı otobuste kalabalıkta cok yogun korku yasar ve bunu bastırabılmek ıcınde kendım olmaz hıcbıseyı takmayan umursamayan bırınsan gıbı gosterırdım kendımı
  sosyal ortamlara gırmek benım ıcın kabustu bunu basarabılmek ıcın kendıme cok degısık yollar uretmıstım kafamda sadece uygun davranısları ayarlıyordum ve dıger baska hıcbırseyden keyıf almıyordum yıılarda kendım olmadan yaşadım resmen aılem dısında hıckımse benı gercekren tanımıyordu ne hıssettgımı ne dusundugumu hıc onemsemıyordum onemsedıgım tek sey karsıdan guclu gorunmek ve bu sekılde davranırken bende cestlı takıntılar olustu sıkıldıgım ıstemeden gırdgım ortamlarda kafamdan asla cıkmayan dusunceler ınsanların yanında rezıl olucam korkusu vardı aradan zaman gectı ve benım kafamda erkeklerı gorunce onlara karsı cınsel bırseyler hıssetıgım gelmeye basladı ve tamamen eve kapandım sımdı bıraz aşmaya calıstım fakat bu sefer kadın cocuk gordugum zamanda aklıma cınsellık hıssedecegım gelıyor kucucuk cocukları bıle kendımden ustun goruyorum artık ıyıce kafayı yedım kendıme hıc guvenım yok galıba cıldırıcam kafamdan atamıyorum hayattan asla keyıf alamıyorum kendım olamıyorum bır hayalet gıbı dolasuyorum oratda

 123. Merhaba benim arkadasimin kucuklukten kalan yara ve dikis izleri var ve bu aralar uykularini kaciracak kadar rahatsiz edici bir durum olusmus. Avuc ici kesilmisti ve bi sivri bisey gordugunde yada gormese de olur cok kotu oluyor tuhaf duygular yasiyor beni anlayamazsin bu cok kotu birsey bazen intihar derecesine getiriyor beni dedi. Eski yaralarin acimasi hissedilmesi acaba bunun pskolojide yeri nedir boyle bi hastalik varmidir?

  • merhaba. bu travmatik bir deneyim. muhtemelen fobi geliştirdi. terapi ile, özellikle de emdr terapisi ile düzelebilir.

 124. Hocam bende aşırı şuphe var surekli aklima ayni soru olmasada farkli sorularda suphe ediyorum cevap verdikce geciyor baska konuda suphe etmeye basliyorum hep ayni seylere takinti yapmiyorum ama o saplanti gelince korku ve heyecan hisediyorum dinsel konulara takmistim surekli suphe cevabini verdim baska seylerde surekli suphe kapyi kapatim mi diye de geliyor ama kapatim diyince geciyor zorlama olmuyor acaba zarar verirmiyim diyede geliyor gelince gidiyor vermem diyorum korku duyuyorum asiri heycan zor yutkunma ve kusma var

 125. Merhaba, ben 17 yaşındayım. Ben ailesine çok düşkün bir insanım özellikle de anneme. Onu üzmekten çok korkuyorum ve aklımda sürekli ona kötü bir şey olacak korkusu var. Mesela geçen şişeye su dolduruyorum eğer bu suyu dökmeden doldurursam annem daha fazla yaşayacak eğer dökersem az yaşayacak gibi şeyler düşündüm. Aslında böyle şeyler düşünmek istemiyorum ama aklıma sürekli annemle ilgili kötü düşünceler geliyor nedenini anlayamıyorum sadece ölüm konusu değil annem hakkında kötülüğünü isteyen düşüncelerede kapılıyorum oysaki böyle şeyleri hayatta düşünmek istemiyorum. Birde bende kontrol etme takıntısı var ocak kapı vs. yaşamayı hayatı doğayı çok seven bir insanım. Neden böyle şeyler düşünüyorum bilmiyorum .Yardım ederseniz gerçekten sevinirim teşekkürler…

 126. Meraba,bende yolda giderken ara ara bi bunalma basliyor. Sanki boyle nefes alamayacak gibi oluyorum. Bunun psikolojik bi sebebi var midir?

 127. Hocam ben panik atak hastasıyım 2 yıldır ve şizofren olma korkum başladı depresyonumd var yemek falanda yiyemiyorum kafam saçma düşünceler oluyo mesela içimden ahmeti öldür diyorum ama bu gerçekleşmiyo tabiki anksiyete bozukluğumda var delirmekten ve şizofren olma korkum var bi ses duysaö sende duydun mu diye onaylatıyorum çok kötü durumdayom her gün şizpfreniyi araştırıyorum sizin öneriniz nedir yada gerçekten şizofren olma ihtimalim var mı delirmekten çok korkuyorum her gün ağlıyorum aileme zarar verirmiyim diye korkuyorum

  • bir an önce tedavi görmelisiniz. tavsiye ile sorununuzun üstesinden gelemezsiniz.

   • Pekş hocam bunun şizofreniyle ilgisi varmıdır bu korku bende annemin arkadaşınının kardeşinin şizofren olmasını öğrenmemle başladı yani etkilendim ve kendime dayattım takımtı halinr geldi hani bu şizofreni korkusu sardı beni diyebilirim panik bozukluğum var 2 senedir bunun şizofreniye dönme ihtimali var mıdır

 128. Merhaba hocam, bende kararsızlık çok bi kaç yıldır. Bi de sürekli düşünceler geçiyor aklımdan hep dua etme hep bi şeyi düsünme bazi esyalarima daha cok deger veririm bunun yani sira parmak eti yeme aliskanligim var ne yapmaliyim hocam okb denilen rahatsizlik bendede varmidir varsa ne boyuttadir tahmininizce

  • merhaba. bu konular tahminle halledilemez. bir psikiyatriste gidip durumunuzun ne olduğunu öğrenmelisiniz. şayet okb ise de tedavi görmelisiniz.

 129. Merhaba Yusuf Bey Kız kardeşim ünüversitede arkadaşlarıyla ilgili bi sorun yaşadı ve çok kafasına takıntı yaptı hergnü düşündü agladı agladı sorun çözüldü fakat

  kız kardeşim kendine gelemiyor
  Hergün düzenli olarak 1 2 defa aglıyor noldu diyoruz içimdeki ses beni yönetiyor kafamda çok ses var kendini öldür şöle yap böle yap içim parçalanıyor gördükçe ruh saglıgına götürdük depresif nöbet yazdılar ilaç verdiler
  ilaç içtigi halde hala aynı sorun. ve napacamızı bilmiyoruz abi beni kurtar nasıl düzelecem aglıyor delirdim ben kafama baskı yapıyor vs vs hareketleri degişti eskiden taş gibi olan kız şimdi uysal nedersen tamam diyen bi kız oldu çok korkuyoruz evde yatamıyoruz kendine bişe yapar diye

 130. merhaba. ben yüksek lisans öğrencisiyim derslerim düşünsel yoğunlaşamayı gerektiren dersler ancak ben dikkatimi toplayamıyorum.örn bir kitapta “burke” adında bir yazarın adı geçiyor onun hakkında yıllar önce derste yaptığım bir yorum o derste olan bir konuşma o konuşmadan başka bir şey o şeyden de daha farklı noktalara gidiyorum. bunları parazit düşünceler diye adlandırdım ve kitap okurken not alarak kayda geçiriyorum kontrol edebilmek için. sosyal hayaımda çok kötü etkileniyor konuşmalara adapte olamıyor ve ana bağlantıyı hep kaçırıyorum. zamanı kullanamıyorum bir çok sorumluluğum var ve hepsini iyi yapmak istiyorum ancak hiçbiri iyi olmuyor. birinden diğerine atlıyorum bir işi tam bitirip diğerine geçemiyorum. diğer arkadaşlarım gibi olamıyorum kendimi yaşlı bir kadının davranılarını yapyormuş gibi hissediyorum. yalnız kalıyorum. birkaç sene önce bir uzmanla görüştüm okb dedi ve ilaç verdi. ilaç bende yan etki yapıyor. özel psikoloji destek alacak maddi durumum da yok. ne önerirsizin hocam?

 131. selamn aleykm hocam bende bu okb hastaligi asiri derecede intihar edersem ahirette akilli insanlar gibimi muamele gorucem yoksa bana bir sormuyacaklarmi

 132. Ömür elmalı

  Merhaba hocam.ben bir yere oturunca durmadan aklıma gaz kaçırmak geliyor.derslerde de çok kötü oluyorum.hep düşündüğüm için gazim geliyor bu da okb hastalığı mi??ne yapmalıyım hocam.lutfen yardımcı olun..

 133. mrb hocam 22 yaşındayım 1 yıldır okb tedavisi görüyorum . hocam ben ders çalışmayı çok seven biriyim ama ne yazık ki 3 yıldır hiç bir üniversite kazanamadım . birde çok kitap okuyan biriyim.Ders çalışırken veya kitap okumaya başlarken kutsal atfettiğim şeyler hatta en kutsalım (allah,peygamber ) hakkında kötü düşünceler oluyor . bunun sonucunda o düşünceyi düşünmekten ve kutsal saydığım şeylere böyle düşündüm diye hayattan kopuyorum ne ders nede başka birşey çalışabiliyorum .Bu sorun hayatıma mal oldu diye bilirim. bunu nasıl çözebilirim şimdiden teşekkürler.

  • merhaba. hayatınıza mal olan bu sorun için, önce bir psikiyatrist ile görüşün. gerekirse ilaç tedavisi başlansın. sonrasından da psikoterapi desteği alın.

 134. Merhaba Yusuf bey
  Acil yardımınıza ve desteğinize ihtiyacım var. Ben 36 yaşındayım. Sevdiğim kişi yani erkek Arkadaşımın takıntıları var. Ve ben bu hastalığı onu tanıyana kadar bilmiyordum . Kendisi 31 Yaşında, 19yaşındayken annesin kaybetmiş. Annesi bir intihar sonucu hayatını kaybediyor. Çok kısa arayla iki evlilik geçirmiş ve ikinci evliliğinden bir oğlu var. Ama kendi arzusu dışında bu çocuk dünyaya geliyor. Oğlunu evet seviyor ama Anladığım kadarıyla kabullenemiyor. Aynı Şehirde yaşamalarına rağmen oğlunu Görmüyor . Eski eşi farklı birisiyle evli ve bir çocuğu daha olmuş . Ve o erkek çocuğuda bu yeni eşle baba oğul ilişkisini yaşıyor. Bu kısaca Özeti . Erkek arkadaşım sürekli patlamalar yaşıyor. Geçmişine takılıyor ailesinin onu anlamamasına manevi destek görmemesine takılıyor yaşadığı yerden nefret ediyor. Arkadaşlarına takılıyor . Nafaka ödediği için maddi sıkıntılarda yaşıyor haliyle buna takılıyor bu yüzdende işe gitmekten zevk almıyor. Ona nasıl yardım edebilirim lütfen bana bir yol gösterin . Bu takıntı 7 aydır devam ediyor. Elimden gelen herşeyi Yaparım yeterki bir çaresi olsun . Şimdiden çok teşekkür ederim … Allah razı olsun

  • merhaba. siz erkek arkadaşınızın bu tür sorunlarını çözemezsiniz bence. bu tür sorunların çözülebilmesi için (psikolojik açıdan), kişinin bir sorunu olduğunu kabul etmesi ve bunun için çözüm arayışına girmesi gerekir. şayet , onun çözmesi gereken sorunları siz çözmeye kalkarsanız, bir ömür boyu o kişiye hasta bakıcılık yapma riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. bu yüzden, bence sizin yapabileceğiniz şey, arkadaşınıza terapi desteği almasını tavsiy etmek ve gerisine çok karışmamaktır. muhabbetle.

  • Merhaba hsugur@gmail.com Burası bir reklam alanı değildir!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir